dnes je 9.7.2020

Input:

Návrh opatrenia MŽP SR, ktorým sa ustanovuje Metodika analýzy zmesového odpadu

29.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.74 Návrh opatrenia MŽP SR, ktorým sa ustanovuje Metodika analýzy zmesového odpadu

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

MŽP SR predložilo do pripomienkového konania dňa 27. 5. 2020 návrh opatrenia, ktorým sa ustanovuje Metodika analýzy zmesového odpadu -

1. Príprava a plánovanie analýzy

Analýza sa vykonáva vo vybranom záujmovom území. Záujmové územie sa rozdelí podľa nasledovných kritérií:

 1. typ zástavby (individuálna bytová výstavba, komplexná bytová výstavba, sídlisko, vidiek, zmiešaná bytová výstavba),
 2. spôsob vykurovania (centrálne, individuálne, plyn, tuhé palivá),
 3. zberné nádoby (typ, veľkosť) alebo
 4. iné.

Ak v rámci rozdelenia záujmového územia sa zvolí kritérium podľa písmena d) je potrebné uviesť podrobnosti o takomto rozdelení záujmového územia a uviesť z akého dôvodu bolo toto kritérium pre rozdelenie záujmového územia zvolené.

Kritériá sa určujú v závislosti od cieľa analýzy a využitia výsledkov z tejto analýzy. Odporúča sa rozdelenie minimálne podľa typu zástavby – individuálna bytová výstavba a komplexná bytová výstavba.

Analýza sa začína realizovať v záujmovom území v deň zvozu zmesového odpadu. Obyvatelia tohto územia nie sú vopred informovaní o realizácii analýzy, aby nedošlo k zmene ich správania a snahe o vylepšenie výsledkov. Ak by došlo k zmene správania obyvateľov a snahe o vylepšenie výsledkov, analýza by neposkytla reálne výstupy.

Analýza sa vykonáva vo vybranom záujmovom území v danom roku jednorazovo alebo opakovane (napr. jar, leto, jeseň a zima).

2. Odber vzorky zmesového odpadu

Veľkosť vzorky zmesového odpadu (ďalej len „vzorka”) sa stanovuje na 5 % až 10 % z celkového počtu zberných nádob určených na zmesový odpad, ktoré sa používajú v záujmovom území. U väčších vzoriek je možné vzorku rozdeliť na viac častí a prispôsobiť počtu osôb, ktoré sa zúčastňujú na jej dotrieďovaní. Dotrieďovaním sa na účely tohto opatrenia rozumie triedenie odobratej vzorky (zmesového odpadu) v zmysle bodu 4 tohto opatrenia. Pri tvorbe vzorky je dôležité prihliadať na to, aby:

a) nádoby neboli z jedného miesta v záujmovom území napríklad z jednej ulice, bloku ulíc, sídliska alebo mestskej časti, vzorka musí byť z čo najväčšieho záujmového územia, ak nie je cieľom analýzy analyzovať zloženie zmesového odpadu iba z jednej lokality,

b) pri výbere zberných nádob na odobratie vzorky boli vylúčené tie nádoby, ktoré obsahujú neštandardný odpad alebo niektorú zo zložiek odpadu v neštandardnom množstve. Obsah zberných nádob je potrebné pred ich zaradením do vzorky skontrolovať otvorením zbernej nádoby a nahliadnutím do jej obsahu. Nádoby musia obsahovať iba bežný zmesový odpad. Je potrebné dávať pozor na zberné nádoby plné stavebného odpadu, popola, veľkého množstva biologicky rozložiteľných odpadov atď. Pri menších vzorkách zmesového odpadu to môže výrazne skresliť výsledky analýzy,

c) vzorka odpadov nebola dodatočne premiešavaná. Zvoz vzorky sa vykonáva vozidlom, ktoré nie je vybavené rotopresom ani lineárnym stláčaním, pretože vzorka sa potom oveľa ťažšie dotrieďuje, čo predlžuje trvanie analýzy. Vzorku je možné priviesť aj v otvárateľnom veľkokapacitnom kontajneri alebo priamo v zberných nádobách od obyvateľov,

d) bola vzorka odoberaná v deň vykonávania analýzy. Vzorku je potrebné chrániť pred vlhkosťou a dažďom, ktorý by mohol zvýšiť hmotnosť nasiakavých zložiek odpadu počas zvozu, analýzy a uskladňovania vzorky, ak sa analýza neukončí v deň zvozu.

3. Počet osôb a trvanie analýzy

Na realizáciu analýzy je potrebný dostatočný počet osôb, ktoré zabezpečia, aby realizácia analýzy prebiehala ručne a v súlade s touto metodikou.

Jedna osoba dokáže dotriediť 25 kg zmesového odpadu za 1 hodinu. Analýza by nemala trvať viac ako 4 hodiny, nakoľko po takomto čase dochádza k výraznému poklesu motivácie a efektivity dotrieďovania u osôb, ktoré analýzu vykonávajú.

Všetky osoby, ktoré sa zúčastňujú analýzy, treba dôkladne vyškoliť o rozsahu a spôsobe dotriedenia a dozerať na to, ako budú dotrieďovať – na každých 10 osôb je potrebná 1 osoba, aby kontrolovala priebeh ich práce. Všetky osoby, ktoré sa zúčastňujú analýzy, musia mať na sebe ochranné pomôcky: rukavice, rúška, ochranné odevy a pevnú obuv.

4. Dotriedenie odobratých vzoriek

Pred samotným dotriedením je potrebné vzorku odvážiť. Samotné dotriedenie vzorky prebieha ručne tak, že sa vyčlenia vrecia alebo zberné nádoby na samostatný zber vybraných zložiek odpadu. Zo vzorky sa postupne vyberajú jednotlivé zložky a vkladajú sa do príslušných vriec alebo zberných nádob. Každý druh odpadu alebo zložka podľa typu materiálu má vyčlenené samostatné vrece alebo zbernú nádobu. Každá osoba, ktorá sa zúčastňuje analýzy, dotriedi na začiatku iba jednu zložku odpadu. Po rozbehnutí dotriedenia a vytvorení vriec alebo zberných nádob na všetky sledované zložky odpadov je možné pristúpiť k zmene – každý pracovník dotriedi všetky zložky a vkladá ich do určeného vreca alebo zbernej nádoby.

Dotriedenie môže byť rozdelené na rôzne úrovne podľa cieľa analýzy:

a) úroveň dotriedenia I.: zložky odpadov: papier, plasty, sklo, kovy, kompozitné obaly, biologicky rozložiteľný odpad, textil, nebezpečné odpady, inertný odpad (napríklad drobný stavebný odpad, keramika), elektroodpad, pneumatiky, hygienické potreby (napríklad vložky, plienky, tampóny), nedotriediteľný zvyšok,

b) úroveň dotriedenia II.: zložka odpadov: plasty - odpady z obalov a odpady z neobalov,

c) úroveň dotriedenia III.: zložka odpadov: plasty – odpady z obalov na:

 1. polyetylén tereftalát (ďalej len „PET”):
  • fľaše nápojové (číre a farebné),

  • PET fľaše potravinové,

  • PET z drogérie,

 2. polystyrén (ďalej len „PS”):
  • obalový (z elektroniky),

  • obalový (jednorazové obaly na jedlo, nápoje a poháre vrátane uzáveru a viečka, ak sú iného zloženia ako obal z expandovaného PS),

 3. poháre vrátane uzáverov a viečok,
 4. fólie, obaly z hladkej fólie, väčšie číre obaly z mäkkej fólie od pochutín, plastové tašky, bublinková fólia, skupinové obaly na minerálky a podobne,
 5. potravinové tégliky (napríklad od jogurtu, tvarohu, masla, nátierok a podobne),
 6. nepotravinové tégliky,
 7. obaly z drogérie a kozmetiky bez obalov vyrobených z PET,
 8. svietidlá na hroby (schránky na sviečky),
 1. MIX obalových plastov vyššie nezaradených, napr. aj bez grafického a číselného označenia, kombinácia dvoch plastov a podobne,

d) úroveň dotriedenia IV.: zložka odpadov: plasty – odpady z neobalov na:

 1. stolový riad, kuchynský riad a ostatné potreby pre domácnosť vyrobené ako opakovane použiteľné,
 2. jednorazové plastové výrobky (napríklad príbory, taniere, slamky, miešadlá, paličky na balóny a podobne),
 3. rúry, rúrky a hadice vyrobené z plastov, podlahové krytiny, stavebné výrobky z plastov a podobne,
 4. zatepľovací polystyrén,
 5. stavebnice z plastov a plastové hračky okrem elektronických hračiek,
 6. umelé vence a kvety,
 7. MIX neobalových plastov vyššie nezaradených,

e) úroveň dotriedenia V.: zložka odpadov: plasty – recyklovateľné a nerecyklovateľné,

f) úroveň dotriedenia VI: zložka odpadov: kovy – odpady z obalov a iné odpady,

g) úroveň dotriedenia VII.: zložka odpadov: kovy – odpady z obalov na:

 1. hliník:
  • nápojové obaly,

  • iné ako nápojové obaly (napríklad obal na sviečky, konzerva z rýb, viečko od jogurtu, smotany, obaly na potraviny, alobal a podobne),

 2. železo:
  • nápojové obaly,

  • iné ako nápojové obaly,

h) úroveň dotriedenia VIII.: zložka odpadov: kovy – magnetické a nemagnetické,

i) úroveň