dnes je 29.7.2021

Input:

Navrhované zmeny v zákone č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov

11.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.79 Navrhované zmeny v zákone č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov

Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Ministerstvo životného prostredia SR pripravilo návrh novely zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorá reaguje na skutočnosť, že 31. 12. 2020 uplynie prechodné obdobie, resp. výnimka, ktorá je zavedená v § 81 ods. 21 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov na vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností.

Od 1. 1. 2021 budú musieť obce zaviesť a zabezpečiť vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností.

Cieľom novely zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov je vytvoriť taký finančný mechanizmus na prerozdeľovanie príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládky odpadov a na odkaliská, aby mohli byť podporené aj tie obce, ktoré zavedú a zabezpečia vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností. Potreba finančnej podpory obcí, ktoré zavedú a zabezpečia vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností, vyplýva z finančnej náročnosti triedeného zberu tohto druhu odpadu, keďže ide o odpad podliehajúci rýchlemu biologickému rozkladu a vyžadujúcemu si častejší zber a prepravu.

V § 7 ods. 1 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov sa navrhuje doplniť nové písmeno c), ktoré umožňuje získať príspevok z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládky odpadov a na odkaliská obciam, ktoré zavedú a zabezpečujú vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľné kuchynské odpady z domácností.

Príspevok obce