dnes je 7.7.2020

Input:

Neobalové výrobky a odpad z nich v roku 2019

10.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.10.1.1 Neobalové výrobky a odpad z nich v roku 2019

Ing. Juraj Válek, PhD.

Neobalový výrobok na účely zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. je výrobok, ktorý nie je obalom alebo nie je určený na balenie a patrí do niektorej z nasledujúcich skupín výrobkov, a odpad, z ktorého bude tvoriť súčasť komunálneho odpadu.

Konkrétne ide o výrobky z plastov pozostávajúcich z materiálu polyetyléntereftalát okrem surovín, predliskov a vlákien určených na priemyselné použitie a výrobky z plastov pozostávajúcich z materiálu polyetylén, polypropylén, polystyrén, polyvinylchlorid alebo polyamid okrem surovín, vlákien a výrobkov určených na priemyselné použitie, ako aj papier a lepenka, dovezené výrobky z papiera a lepenky vrátane polygrafických výrobkov okrem hygienického a sanitárneho papiera, výrobkov z papiera používaných na hygienické a sanitárne účely, cigaretového papiera, karbónového kopírovacieho papiera, filtračného papiera, papiera a lepenky na výrobu dechtovaného alebo asfaltovaného papiera, cenín, kníh, ako aj sklo vrátane tabuľového obločného skla. Za priemyselné použitie surovín, predliskov, vlákien alebo výrobkov sa na účely tohto oddielu zákona považuje ich pevné zapracovanie do iného charakterovo odlišného výrobku, ktorého sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou, ich zabudovanie do konštrukcie alebo ich použitie ako komponentov alebo dielcov určených na montáž alebo