dnes je 8.12.2021

Input:

Nové povinnosti pri nakladaní a preprave nebezpečných odpadov od 1. 11. 2021

11.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.11.1.1 Nové povinnosti pri nakladaní a preprave nebezpečných odpadov od 1. 11. 2021

Ing. Juraj Poništ

Od 1. 11. 2021 nadobudla účinnosť novela č. 372/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Zmeny sa od 1. 11. 2021 dotknú aj povinností pri nakladaní a preprave nebezpečných odpadov.

§ 25 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

,,Dodávateľ výrobku je povinný poskytovať Európskej chemickej agentúre informácie použitím formátov a nástrojov poskytnutých touto agentúrou na uvedený účel.”

To znamená, že dodávateľ je povinný poskytovať údaje o látkach, ktoré sú definované v článku 57 nariadenia (ES) č. 1907/2006. Sem patria látky ako:

  • karcinogénne,

  • mutagénne,

  • poškodzujúce reprodukciu,

  • perzistentné, bioakumulatívne.

V § 26