Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Novela zákona o odpadoch od 1.12.2017, 1.1.2018 a 1.1.2023

8.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.11.6.1 Novela zákona o odpadoch od 1.12.2017, 1.1.2018 a 1.1.2023

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a po zmene a doplnení niektorých zákonov bol od svojej účinnosti od 1. januára 2016 novelizovaný celkom trikrát, a to zákonom č. 91/2016 Z. z., zákonom č. 313/2016 Z. z. a zákonom č. 90/2017 Z. z. Dňa 18. októbra 2017 schválila Národná rada SR nateraz ostatnú novelu zákona o odpadoch.

Štvrtá novela zákona o odpadoch predstavuje doteraz kvantitatívne najrozsiahlejšiu novelu, ktorá je výsledkom doterajšej aplikácie zákona o odpadoch. Na základe doterajších skúseností a aplikácie zákona táto novela odstraňuje zistené nedostatky a nepresnosti zákona o odpadoch a obsahuje riešenie aktuálnych problémov na trhu v odpadovom hospodárstve.

Na základe doterajšej aplikácie zákona o odpadoch boli identifikované požiadavky na jeho možnú úpravu nielen zo strany podnikateľských subjektov, ktoré pôsobia v odpadovom hospodárstve, ale tiež zo strany Ministerstva životného prostredia SR a ďalších orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva.

Medzi hlavné zmeny, ktoré novela zákona o odpadoch zavádza, patria:

  • riešenie vyhradeného prúdu odpadu obaly/neobaly, vo väzbe na spresnenie definície výrobcu neobalového výrobku a výpočtu trhového podielu výrobcu neobalového výrobku tak, aby nevznikali nedorozumenia v aplikácii týchto ustanovení,

  • zlepšenie kontroly organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV), výrobcov a koordinačných centier (KC) zo strany štátu, a to stanovením povinnosti vytvoriť kontrolný orgán, ak ho už vytvorený nemajú, ktorý by bol oprávnený kontrolovať plnenie povinností OZV a KC vyplývajúcich zo zákona o odpadoch a oznámiť Ministerstvu životného prostredia SR alebo SIŽP, že OZV alebo KC neumožnili výkon jeho kontrolnej činnosti,

  • zlepšenie autorizačného procesu OZV, spružnenie mechanizmu odnímania autorizácií Ministerstvom životného prostredia SR v prípade neplnenia podmienok autorizácie a požiadaviek na funkčný systém OZV,

  • riešenie problematiky KC pre jednotlivé prúdy odpadov - jasné definovanie podmienok ich vzniku a zániku, lepšia kontrola ich fungovania a pravidlá pre registráciu KC, 

  • zavedenie nového paragrafu, ktorý upravuje prípravu na opätovné použitie použitých batérií a akumulátorov,

  • úprava pravidiel spätného zberu pneumatík bez ohľadu na výrobnú značku, spôsob a  dátum uvedenia pneumatík na trh,

  • odstránenie administratívnej a ekonomickej záťaže zavedením zmien, týkajúcich sa ohlasovacích povinností povinných subjektov a zavedením spodného limitu pre obaly a neobaly,

  • úprava pravidiel pre triedený zbor BRKO a na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,

  • ustanovenie možnosti obce výberu zavedenia množstvového zberu drobného stavebného odpadu (DSO) alebo možnosti ponechania paušálneho poplatku za DSO tak,

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: