dnes je 9.7.2020

Input:

Odpadová voda a jej zneškodňovanie

6.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.06.6.1 Odpadová voda a jej zneškodňovanie

Ing. Juraj Poništ

Na účely zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) sa odpadovou vodou rozumie voda použitá v obytných, výrobných, poľnohospodárskych, zdravotníckych a iných stavbách a zariadeniach alebo v dopravných prostriedkoch, pokiaľ má po použití zmenenú kvalitu (zloženie alebo teplotu), ako aj priesaková voda zo skládok odpadov a odkalísk.

Základné druhy odpadových vôd predstavuje voda:

- splašková – použitá voda z obydlí a služieb, predovšetkým z ľudského metabolizmu a činností v domácnostiach, z kúpeľní, stravovacích zariadení a z iných podobných zariadení,

- priemyselná – voda z výrobných činností, priemyslu, služieb a živností, ktorá je iného charakteru ako splašková odpadová voda a voda z povrchového odtoku,

- komunálna – voda zo sídelných útvarov obsahujúca prevažne splaškovú odpadovú vodu; môže obsahovať priemyselnú odpadovú vodu, infiltrovanú vodu a v prípade jednotnej stokovej siete alebo polodelenej stokovej siete aj vodu z povrchového odtoku.

Je potrebné zdôrazniť, že na účely predmetného zákona sa za použitú vodu nepovažuje voda vypúšťaná z rybochovných zariadení, rybníkov a vodných nádrží osobitne vhodných na chov rýb.

Odpadová voda sa zneškodňuje v sústave objektov v zákone definovanom ako čistiareň odpadových vôd (ČOV), ktorou sa rozumie súbor objektov a zariadení na čistenie odpadových vôd a osobitných vôd pred ich vypúšťaním do povrchových vôd alebo do podzemných vôd alebo pred ich iným použitím.

Hoci v bežnej vodárenskej praxi sa stupne čistenia odpadových vôd delia na mechanické (hrubé predčistenie, lapače štrku a piesku, lapače olejov a tukov), chemické (koagulácia, zrážanie, flokulácia), biologické (denitrifikácia a nitrifikácia, aktivácia v aktivačných nádržiach s mikroflórou mikroorganizmov – aktivovaným kalom), legislatíva vodného zákona rozlišuje čistenie primárne a sekundárne.

Primárnym čistením je zákonom č. 364/2004 Z. z. definovaný spôsob čistenia odpadových vôd a osobitných vôd fyzikálnym procesom alebo chemickým procesom, ktorý zahŕňa sedimentáciu alebo iné procesy s účinnosťou zníženia znečistenia komunálnych odpadových vôd aspoň o 20 % v ukazovateli päťdenná biochemická spotreba kyslíka a o 50 % v ukazovateli nerozpustené látky.

Sekundárnym čistením sa v zmysle vodného zákona rozumie čistenie odpadových vôd a osobitných vôd biologickými procesmi s gravitačnou separáciou kalu od vyčistených odpadových vôd alebo iný spôsob čistenia odpadových vôd, ktorými sa zabezpečia požadované limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách.

Pre limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách platilo do roku 2010 nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2005 Z. z., ktorým sa ustanovovali požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd.

Od roku 2010 bol hore uvedený predpis nahradený nariadením vlády č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. Podľa nového nariadenia limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia zohľadňujú súčasný stav poznania a ekonomicky udržateľné možnosti technických riešení odvádzania a čistenia odpadových vôd.

Limitného hodnoty ukazovateľov znečistenia vypúšťaných splaškových odpadových vôd a komunálnych odpadových vôd sú podľa cieľa vypúšťania predpisom rozdelené na:

- limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vypúšťaných splaškových odpadových vôd a komunálnych odpadových vôd do povrchových vôd

Limitné hodnoty sú podľa prílohy stanovené pre nasledovné ukazovatele:

- BSK5 (ATM) – biochemická spotreba kyslíka za päť dní s potlačením nitrifikácie,

- CHSKCr – chemická spotreba kyslíka stanovená dichrómanovou metódou,

- NL – nerozpustené látky sušené pri 105 oC,

- N-NH4 – amoniakálny dusík

- Ncelk – celkový dusík definovaný ako súčet koncentrácií organického, amoniakálneho, dusitanového a dusičnanového dusíka,

- Pcelk – celkový fosfor

Treba zdôrazniť, že uvedené nariadenie si