dnes je 3.4.2020
Input:

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

17.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.4 Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Verlag Dashöfer

Stiahnuť vzor

V tomto tlačive sa uvádzajú sumárne údaje o množstvách odpadu a spôsobe nakladania s ním uvedených v tlačive EVIDENČNÝ LIST ODPADU za uplynulý rok/štvrťrok podľa jednotlivých druhov alebo poddruhov odpadu.

Ak ide o prevzatie odpadu, jedna kolónka tlačiva OHLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM sa vytvorí sčítaním všetkých údajov o množstvách odpadu v tlačive EVIDENČNÝ LIST ODPADU, ktorý má zhodný kód odpadu a kód nakladania.

Ak ide o odovzdanie odpadu, jedna kolónka tlačiva OHLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM sa vytvorí sčítaním všetkých údajov o množstvách odpadu v tlačive EVIDENČNÝ LIST ODPADU, ktorý má zhodný kód odpadu, kód nakladania a zhodnú organizáciu.

Ak organizácia podávajúca ohlásenie vykonáva viac činností, podáva ohlásenie za každú činnosť na samostatnom tlačive.


Postup pri vypĺňaní tlačiva

Typ dokladu -
uvádza sa podľa spôsobu nakladania s odpadom písmeno:

  
P -    Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.   
M -    Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.Uvedie sa iba vtedy, ak sa nedá použiť iný kód (napr. servisné práce).
 
V -    Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.
Uvedie sa aj vtedy ak ide o registráciu vydanú pre zber odpadov.  
R -    Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie.
   
D -    Zneškodňovanie odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie  
O- Obchodník je podnikateľ, ktorý pri kúpe a následnom predaji odpadu koná vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, vrátane takých obchodníkov, ktorí tento odpad nemajú fyzicky v držbe.  
S- Sprostredkovateľ je podnikateľ, ktorý organizuje zhodnocovanie odpadu alebo zneškodňovanie odpadu v mene iných osôb, vrátane takých sprostredkovateľov, ktorí tento odpad nemajú fyzicky v držbe.  

Rok :
uvedie sa rok, za ktorý sa podáva hlásenie.

Štvrťrok :

uvedie sa štvrťrok, za ktorý sa podáva ohlásenie.


Evidenčné číslo:
pridelí a vyplní príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.

Dátum doručenia:
uvedie sa dátum doručenia tlačiva na príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.

Doklad za úrad overil:
uvedie sa pracovník príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva , ktorý skontroloval úplnosť vyplnenia tlačiva.

ORGANIZÁCIA

IČO:
uvedie sa identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.

Obchodné meno:
uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osoby- podnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri.

Ulica, obec, PSČ:
uvádza sa presná a úplná adresa organizácie.

Štatutárny orgán :
uvedie sa meno, priezvisko, telefón, fax, e-mail, adresa URL osoby tak, ako je zapísaná v príslušnom registri. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu, v prílohe sa uvedie ich meno, priezvisko, dátum a podpis.

Dátum:
uvedie sa dátum podpísania tlačiva.

PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD

Nasledujúca časť, týkajúca sa samostatnej prevádzkarne/závodu, sa vypĺňa, ak nie je totožná s organizáciou.

Názov:

uvedie sa, ak je zavedený vnútri organizácie.

Ulica, obec, PSČ:

uvedie sa presná a úplná adresa prevádzkarne.

Zodpovedná osoba :

uvedie sa poverená osoba, ktorá je zodpovedná za nakladanie s odpadmi, jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.

Dátum:

uvedie sa dátum podpísania tlačiva.

  
V stĺpci 1    sa uvádza poradové číslo záznamu.    
V stĺpci 2    sa uvedie kód odpadu podľa Katalógu odpadov.    
V stĺpci 3    sa uvádza názov odpadu podľa Katalógu odpadov (môže sa uviesť aj skrátený názov).    
V stĺpci 4    sa uvádza kategória odpadu podľa Katalógu odpadov.    
V stĺpci 5    sa pri nebezpečných odpadoch uvádza Y-kód podľa tabuliek 1, 2 a 3. Ak je možné priradiť viac kódov, priradí sa kód len tej zložky, ktorá je najnebezpečnejšia z hľadiska vplyvu na zdravie ľudí a životné prostredie.   
V stĺpci 6  Hmotnosť odpadu sa uvedie ak ide o prevzatie odpadu, súhrnné množstvo prevzatých odpadov, ktoré majú zhodný kód odpadu a kód nakladania, ak ide o odovzdanie odpadu, súhrnné množstvo odovzdaných odpadov, ktoré majú zhodný kód odpadu, kód nakladania a organizáciu.Ak ide o zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov, v stĺpci 6 sa uvedie aj údaj o obsahu polychlórovaných bifenylov v nich obsiahnutých.  
V stĺpci 7 sa uvádzajú kódy jednotlivých spôsobov nakladania s odpadmi. Ak ide o prevzatie odpadu kód nakladania s odpadom v organizácii, ktorá podáva ohlásenie, a to podľa tabuliek 4, 5 a 6Ak ide o odovzdanie odpadu kód nakladania podľa tabuliek 4, 5 a 6, a to vo väzbe na organizáciu uvedenú v stĺpci 8. Na tento kód nakladania sa vzťahuje príslušná hmotnosť odpadu uvedená v stĺpci 6.Ak odpad, ktorý vznikol v období za ktoré sa podáva Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním alebo s ktorým držiteľ odpadu prvýkrát nakladal v príslušnom období, nebol v tomto období odovzdaný inému držiteľovi odpadu, uvedie sa v stĺpci 7 kód „Z” (zhromažďovanie), ak ide o zariadenie na zhodnocovanie a zariadenie na zneškodňovanie, kódy R 13 alebo D 15 a v stĺpci 6 príslušná hmotnosť odpadu.Ak odpad vznikol pred príslušným obdobím, za ktoré sa podáva Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním a nebol v tomto období odovzdaný inému držiteľovi odpadu, uvedie sa v stĺpci 7 kód „Z” (zhromažďovanie), v stĺpci 6 príslušná hmotnosť odpadu a zároveň sa v stĺpci 9 uvedie skratka „ZPR” (z predchádzajúceho kalendárneho roka).  
V stĺpci 8 Sa uvedie:Ak ide o prevzatie odpadu od fyzických osôb, právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, sa tento stĺpec nevypĺňa a zároveň sa v stĺpci 9 uvedie skratka „PD” (predchádzajúci držiteľ).Ak ide o odovzdanie odpadu, IČO, obchodné meno a sídlo/miesto podnikania každého príjemcu odpadu, a zároveň sa v stĺpci 9 uvedie skratka „PRO” (príjemca odpadu).Ak ide o cezhraničný pohyb odpadov, obchodné meno organizácie a názov štátu určenia a zároveň sa v stĺpci 9 uvedie skratka „E” (cezhraničná preprava odpadov z územia Slovenskej republiky, vývoz) a názov a sídlo zariadenia na zhodnotenie odpadu.Ak ide o odovzdanie odpadu na využitie v domácnosti, IČO a názov obce príjemcu odpadu a v stĺpci 9 sa uvedie číslo súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.  
V stĺpci 9 sa uvádza poznámka k nakladaniu s jednotlivými odpadmi vo forme poradových čísel. Text poznámok sa prikladá vo forme príloh, ktoré sú súčasťou tlačiva.Ak sa odovzdáva odpad na využitie v domácnosti, uvedie sa číslo súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.Ak ide o cezhraničný pohyb odpadov, uvedie sa skratka „E” (cezhraničná preprava odpadov z územia Slovenskej republiky, vývoz) a názov a sídlo zariadenia na zhodnotenie odpadu.Ak ide o stav konca odpadu, uvedie sa číslo certifikátu o zhode alebo iného dokladu, ktorý vyžaduje osobitný právny predpis upravujúci stav konca odpadu v konkrétnom prípade, a skratka „SKO”.Ak odpad prešiel prípravou na opätovné použitie, uvedie sa číslo rozhodnutia, ktorým bol udelený súhlas na vykonávanie prípravy na opätovné použitie, a skratka „PO”.Ak namiesto odpadu vzniká vedľajší produkt, uvedie sa číslo rozhodnutia, ktorým bol udelený súhlas na to, že látka alebo vec sa považujú za vedľajší produkt, a nie za odpad, a skratka „VP”.Ak tabuľka nepostačuje na uvedenie všetkých vykazovaných odpadov, pokračuje sa na ďalších stranách, kde sa v hornej časti každej strany uvedie len obchodné meno organizácie, IČO, prípadne názov prevádzkarne/závodu, za ktorý sa ohlásenie podáva a poradové číslo strany. Príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vyplní evidenčné číslo  

Súčasťou tohto ohlásenia musí byť príloha s textom poznámok, ktoré sú uvedené v stĺpci 9, ak je to potrebné.

Tabuľka 1  
KódSkupiny odpadovY1klinické odpady z nemocníc, zdravotníckych stredísk a zariadeníY2odpady z výroby a prípravy farmaceutickýh výrobkovY3odpadové farmaceutické látky, drogy a liekyY4odpady z výroby, prípravy a použitia pesticídov a fytofarmákY5odpady z výroby, prípravy a použitia chemických prostriedkov na ochranu drevaY6odpady z výroby, prípravy a použitia organických rozpúšťadielY7odpady z tepelného spracovania a temperovacích operácií s obsahom kyanidovY8odpadové minerálne oleje nevhodné na používanie podľa pôvodného určeniaY9odpady typu olej vo vode, uhľovodíky vo vode, emulzieY10odpadové látky a predmety obsahujúce polychlórované bifenyly (PCB) a/alebo polychlórované terfenyly (PCT) a/alebo polybrómované bifenyly (PBB) alebo nimi znečistenéY11odpadové dechtové zvyšky vznikajúce pri čistení, destilácii a pyrolytickom spracovávaníY12odpady z výroby, prípravy a použitia atramentov, farbív, pigmentov, farieb, lakov a náterovY13odpady z výroby, prípravy a použitia živíc, latexov, zmäkčovadiel, glejov a lepidielY14odpadové chemické látky vznikajúce pri výskume a vývoji alebo výučbe, ktoré nie sú zatiaľ určené a/alebo sú nové a ich účinky na človeka alebo životné prostredie nie sú známeY15látky výbušnej povahy, ktoré nepodliehajú iným právnym predpisomY16látky z výroby, prípravy a použitia fotochemikálií a fotografických materiálovY17odpady vznikajúce pri povrchovej úprave kovov a plastických materiálovY18zvyšky vznikajúce pri priemyselnom zneškodňovaní odpadov  
Tabuľka 2  
KódŠkodlivinyY19karbonyly kovovY20berýlium, zlúčeniny berýliaY21zlúčeniny šesťmocného chrómuY22zlúčeniny mediY23zlúčeniny zinkuY24arzén, zlúčeniny arzénuY25selén, zlúčeniny selénuY26kadmium, zlúčeniny kadmiaY27antimón, zlúčeniny antimónuY28telúr, zlúčeniny telúruY29ortuť, zlúčeniny ortutiY30tálium, zlúčeniny táliaY31olovo, zlúčeniny olovaY32anorganické zlúčeniny fluóru okrem fluoridu vápenatéhoY33anorganické kyanidyY34roztoky kyselín a kyseliny v tuhej formeY35roztoky zásad a zásady v tuhej formeY36azbest (prach a vlákna)Y37organické zlúčeniny fosforuY38organické kyanidyY39fenoly, zlúčeniny fenolov vrátane chlórovaných fenolovY40éteryY41halogénované organické rozpúšťadláY42organické rozpúšťadlá okrem halogénovaných rozpúšťadielY43všetky materiály obsahujúce polychlórovaný dibenzofuránY44všetky materiály obsahujúce polychlórovaný dibenzo-p-dioxínY45organohalogénové zlúčeniny iné ako látky uvedené v tejto tabuľke (napr. Y39, Y41, Y42, Y43, Y44)  
Tabuľka 3  
KódSkupiny odpadov vyžadujúce osobitnú pozornosťY46odpady z domácnostíY47zvyšky vznikajúce pri spaľovaní domového odpadu  

Kódovanie spôsobov