dnes je 3.4.2020
Input:

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

26.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.4 Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Verlag Dashöfer


Stiahnuť vzor

Spôsob vypĺňania tlačiva OHLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM

V tomto tlačive sa uvádzajú sumárne údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním uvedené v tlačive EVIDENČNÝ LIST ODPADU za uplynulý rok podľa jednotlivých druhov alebo poddruhov odpadu.

Ak ide o prevzatie odpadu, jedna kolónka tlačiva OHLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM sa vytvorí sčítaním všetkých údajov o množstvách odpadu v tlačive EVIDENČNÝ LIST ODPADU, ktorý má zhodný kód odpadu a kód nakladania.

Ak ide o odovzdanie odpadu, jedna kolónka tlačiva OHLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM sa vytvorí sčítaním všetkých údajov o množstvách odpadu v tlačive EVIDENČNÝ LIST ODPADU, ktorý má zhodný kód odpadu, kód nakladania a zhodnú organizáciu.

Ak organizácia podávajúca ohlásenie vykonáva viac činností, podáva ohlásenie za každú činnosť na samostatnom tlačive.

Typ dokladu – podľa spôsobu činnosti:

P Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

M Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.

Uvedie sa len vtedy, ak sa nedá použiť iný kód (napríklad servisné práce, prekládková stanica, skladovanie výkopovej zeminy).

V Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.

Uvedie sa aj vtedy, ak ide o registráciu vydanú pre zber odpadov.

R Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu na účel nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie; uvedené v tabuľke 5.

D Zneškodňovanie odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie; uvedené v tabuľke 6.

O Obchodník je podnikateľ, ktorý pri kúpe a následnom predaji odpadu koná vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vrátane takých obchodníkov, ktorí tento odpad nemajú fyzicky v držbe.

S Sprostredkovateľ je podnikateľ, ktorý organizuje zhodnocovanie odpadu alebo zneškodňovanie odpadu v mene iných osôb vrátane takých sprostredkovateľov, ktorí tento odpad nemajú fyzicky v držbe.

Rok – uvedie sa rok, za ktorý sa podáva ohlásenie.

Evidenčné číslo – pridelí a vyplní príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.

Dátum doručenia – uvedie sa dátum doručenia tlačiva na príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.

Doklad za úrad overil – uvedie sa pracovník príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorý skontroloval úplnosť vyplnenia tlačiva.

ORGANIZÁCIA

IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.

Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri.

Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa sídla organizácie.

Štatutárny orgán – uvedie sa meno, priezvisko, telefón, fax, e-mail, adresa webového sídla, člena štatutárneho orgánu oprávneného konať v mene spoločnosti alebo osoby splnomocnenej štatutárnym orgánom. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu oprávnení konať v mene spoločnosti spoločne, v prílohe sa uvedie ich meno, priezvisko, dátum a podpis.

Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.

PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD

Nasledujúca časť týkajúca sa samostatnej prevádzkarne6a)/závodu sa vypĺňa, ak nie je totožná s organizáciou. Ak sa evidencia odpadu vedie za každú prevádzkareň, ak ide o prekládkovú stanicu, o skladovanie výkopovej

zeminy alebo o mobilný zber, táto položka sa vypĺňa v súlade s položkou Prevádzkareň/Závod v Evidenčnom

liste odpadu.

Ak sa evidencia odpadu vedie za každé miesto vzniku odpadu v súlade s vydaným súhlasom alebo len za každé miesto vzniku, ohlásenie sa vypĺňa sumárne za všetky miesta vzniku v príslušnom okrese a v položke Prevádzkareň/Závod sa uvedie názov príslušného okresu a položku Adresa (Ulica, obec, PSČ) nie je potrebné vyplniť.

Názov – uvedie sa, ak je zavedený vnútri organizácie.

Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa prevádzkarne.

Zodpovedná osoba – uvedie sa poverená osoba, ktorá je zodpovedná za nakladanie s odpadmi, jej telefón, fax, e-mail, adresa webového sídla.

Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.

OPIS ZARIADENIA NA ZHODNOCOVANIE/ZNEŠKODŇOVANIE ODPADOV – vyplní iba zariadenie

na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov.

Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie/zneškodňovanie odpadov vypĺňa samostatné tlačivo za každý kód nakladania uvedený v tabuľkách 5 a 6 okrem kódov nakladania R 13 a D 15.

Číslo rozhodnutia – uvedie sa číslo rozhodnutia na prevádzkovanie danej činnosti vydaného príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.

Kód nakladania – uvedie sa kód podľa tabuliek 5 a 6.

Názov technológie – uvedie sa stručný názov technológie.

Rok začatia prevádzky – uvedie sa rok začatia prevádzky.

Kapacita zariadenia – uvedie sa kapacita zariadenia v príslušných meracích jednotkách povolená v súhlase orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.

Hmotnosť odpadu – uvedie sa celková hmotnosť odpadov zhodnocovaných/zneškodňovaných v tonách za rok, za ktorý sú údaje spracované.

Por. číslo (1) – uvedie sa poradové číslo záznamu.

Kód odpadu podľa Katalógu odpadov (2) – uvedie sa kód odpadu podľa Katalógu odpadov. Názov odpadu podľa Katalógu odpadov (3) – uvedie sa názov odpadu podľa Katalógu odpadov. Kateg. odpadu (4) – uvedie sa kategória odpadu podľa Katalógu odpadov.

Y-kód (5) – pri nebezpečnom odpade sa uvedie Y-kód podľa tabuliek 1, 2 a 3. Ak je možné priradiť viac kódov, priradí sa kód len tej zložky z tabuľky 2, ktorá je najnebezpečnejšia z hľadiska vplyvu na zdravie ľudí a životné prostredie.

Tabuľka 1

Kód Skupiny odpadov 
Y1  klinické odpady z nemocníc, zdravotníckych stredísk a zariadení  
Y2  odpady z výroby a prípravy farmaceutických výrobkov  
Y3  odpadové farmaceutické látky, drogy a lieky  
Y4  odpady z výroby, prípravy a použitia pesticídov a fytofarmák  
Y5  odpady z výroby, prípravy a použitia chemických prostriedkov na ochranu dreva  
Y6  odpady z výroby, prípravy a použitia organických rozpúšťadiel  
Y7  odpady z tepelného spracovania a temperovacích operácií s obsahom kyanidov  
Y8  odpadové minerálne oleje nevhodné na používanie podľa pôvodného určenia  
Y9  odpady typu olej vo vode, uhľovodíky vo vode, emulzie  
Y10  odpadové látky a predmety obsahujúce polychlórované bifenyly (PCB) a/alebo polychlórované terfenyly (PCT) a/alebo polybrómované bifenyly (PBB) alebo nimi znečistené  
Y11  odpadové dechtové zvyšky vznikajúce pri čistení, destilácii a pyrolytickom spracovávaní  
Y12  odpady z výroby, prípravy a použitia atramentov, farbív, pigmentov, farieb, lakov a náterov  
Y13  odpady z výroby, prípravy a použitia živíc, latexov, zmäkčovadiel, glejov a lepidiel  
Y14  odpadové chemické látky vznikajúce pri výskume a vývoji alebo výučbe, ktoré nie sú zatiaľ určené a/alebo sú nové a ich účinky na človeka alebo životné prostredie nie sú známe  
Y15  látky výbušnej povahy, ktoré nepodliehajú iným právnym predpisom  
Y16  látky z výroby, prípravy a použitia fotochemikálií a fotografických materiálov  
Y17  odpady vznikajúce pri povrchovej úprave kovov a plastických materiálov  
Y18  zvyšky vznikajúce pri priemyselnom zneškodňovaní odpadov  

Tabuľka 2

Kód Škodliviny 
Y19  karbonyly kovov  
Y20  berýlium, zlúčeniny berýlia  
Y21  zlúčeniny šesťmocného chrómu  
Y22  zlúčeniny medi  
Y23  zlúčeniny zinku  
Y24  arzén, zlúčeniny arzénu  
Y25  selén, zlúčeniny selénu  
Y26  kadmium, zlúčeniny kadmia  
Y27  antimón, zlúčeniny antimónu  
Y28  telúr, zlúčeniny telúru  
Y29  ortuť, zlúčeniny ortuti  
Y30  tálium, zlúčeniny tália  
Y31  olovo, zlúčeniny olova  
Y32  anorganické zlúčeniny fluóru okrem fluoridu vápenatého  
Y33  anorganické kyanidy  
Y34  roztoky kyselín a kyseliny v tuhej forme  
Y35  roztoky zásad a zásady v tuhej forme  
Y36  azbest (prach a vlákna)  
Y37  organické zlúčeniny fosforu  
Y38  organické kyanidy  
Y39  fenoly, zlúčeniny fenolov vrátane chlórovaných fenolov  
Y40  étery  
Y41  halogénované organické rozpúšťadlá  
Y42  organické rozpúšťadlá okrem halogénovaných rozpúšťadiel  
Y43  všetky materiály obsahujúce polychlórovaný dibenzofurán  
Y44  všetky materiály obsahujúce polychlórovaný dibenzo-p-dioxín  
Y45  organohalogénové zlúčeniny iné ako látky uvedené v tejto tabuľke (napr. Y39, Y41, Y42, Y43, Y44)  

Tabuľka 3

Kód Skupiny odpadov vyžadujúce osobitnú pozornosť 
Y46  odpady z domácností  
Y47  zvyšky vznikajúce pri spaľovaní domového odpadu  

Hmotnosť odpadu (6) – uvedie sa:

  • ak ide o vznik/prevzatie odpadu, súhrnné množstvo vzniknutých/prevzatých odpadov, ktoré majú zhodný kód odpadu a kód nakladania,

  • ak ide o odovzdanie odpadu, súhrnné množstvo odovzdaných odpadov, ktoré majú zhodný kód odpadu, kód nakladania a organizáciu.

Ak ide o zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov, v stĺpci 6 sa uvedie aj údaj o obsahu polychlórovaných bifenylov v nich obsiahnutých.

Ak ide o obec, k hmotnosti odpadu v tomto stĺpci sa pripočíta hmotnosť odpadu, ktorá bola obci oznámená podľa §10 (príloha č. 11) tejto vyhlášky a uvedie sa sumárna hmotnosť.

Kód (7) – uvedie sa:

  • ak ide o vznik odpadu, kód nakladania podľa tabuľky 4,

  • ak ide o prevzatie odpadu, kód nakladania s odpadom v organizácii, ktorá podáva ohlásenie, a to podľa tabuliek 4, 5 a 6,

  • ak ide o odovzdanie odpadu, kód nakladania podľa tabuliek 4, 5 a 6, a to vo väzbe na organizáciu uvedenú v stĺpci 8. Na tento kód nakladania sa vzťahuje príslušná hmotnosť odpadu uvedená v stĺpci 6.

Ak odpad, ktorý vznikol v období, za ktoré sa podáva Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním alebo s ktorým držiteľ odpadu prvýkrát nakladal v príslušnom období a nebol v tomto období odovzdaný inému držiteľovi odpadu, uvedie sa v stĺpci 7 kód „Z” (zhromažďovanie), ak ide o zariadenie na zhodnocovanie a zariadenie na zneškodňovanie, kódy R 13 alebo D 15 a v stĺpci 6 príslušná hmotnosť odpadu a zároveň sa v stĺpci 9 uvedie skratka „ZO” (zostatok z roka, za ktorý sa podáva ohlásenie).

Ak odpad vznikol pred príslušným obdobím, za ktoré sa podáva Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním a nebol v tomto období odovzdaný inému držiteľovi odpadu, uvedie sa v stĺpci 7 kód „Z” (zhromažďovanie), v stĺpci 6 príslušná hmotnosť odpadu a zároveň sa v stĺpci 9 uvedie skratka „ZPR” (z predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý predchádza obdobiu, za ktoré sa podáva ohlásenie).

Tabuľka 4

Kód Iné nakladanie s odpadom 
Z  Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s ním  
DO  Odovzdanie odpadu na využitie v domácnosti  
PO  Príprava na opätovné použitie  
V  Zber  
TU  Využitie odpadu na úpravu terénu  
OO  Prijatie/Odovzdanie obchodníkovi  
OS  Prijatie/Odovzdanie sprostredkovateľovi  
SVZ  Dočasné uloženie výkopovej zeminy  
PS  Dočasné uloženie odpadu v prekládkovej stanici komunálneho odpadu  

Tabuľka 5

Kód Zhodnocovanie odpadov 
R1  Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom  
R2  Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel  
R3  Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov) (*)  
R4  Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín  
R5  Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov (**)  
R6  Regenerácia kyselín a zásad  
R7  Spätné získavanie komponentov používaných pri odstraňovaní znečistenia  
R8  Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov  
R9  Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie  
R10  Úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo na zlepšenie životného prostredia  
R11  Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach R1 až R10  
R12  Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11 (***)  
R13  Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku) (****)  

(*) Patrí sem aj splyňovanie a pyrolýza využívajúce zložky ako chemické látky.

(**) Patrí sem aj čistenie pôdy, ktorého výsledkom je jej obnova, a recyklácia anorganických stavebných materiálov.

(***) Ak neexistuje iný vhodný R-kód, môžu sem patriť predbežné činnosti pred zhodnocovaním vrátane predbežnej

úpravy, okrem iného napríklad – rozoberanie, triedenie, drvenie, stláčanie, peletizácia, sušenie, šrotovanie, kondicionovanie, opätovné balenie, triedenie, miešanie a zmiešavanie pred podrobením sa ktorejkoľvek z činností R1 až R11.

(****) Dočasné uskladnenie je dočasné uloženie podľa § 3 ods. 5 zákona.

Tabuľka 6

Kód Zneškodňovanie odpadov