dnes je 16.5.2021

Input:

Organizácia zodpovednosti výrobcov

20.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.17.2 Organizácia zodpovednosti výrobcov

Ing. Peter Gallovič; Ing. Matej Šiculiak; doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Organizácia zodpovednosti výrobcov a zabezpečovanie plnenia vyhradených povinností je vymedzená v § 28 zákona č. 79/2015 Z. z.

Organizácia zodpovednosti výrobcov je právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami vyhradených výrobkov so sídlom v niektorom z členských štátoch. Organizácia zodpovednosti výrobcov, v súlade s udelenou autorizáciou, zabezpečuje na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností plnenie týchto povinností za zastúpených výrobcov vyhradeného výrobku. Účelom organizácie zodpovednosti výrobcov nie je dosahovanie zisku.

Vymedzuje sa subjekt, ktorý môže v zastúpení plniť povinnosti za výrobcov vyhradených výrobkov. Založiť, vlastniť a prevádzkovať organizáciu zodpovednosti výrobcov môžu iba výrobcovia vyhradeného výrobku. Požiadavka na založenie a prevádzkovanie výrobcami zhodnej komodity je zásadná, ale zároveň prostredníctvom prechodného ustanovenia sa umožňuje transformácia subjektom, ktoré vykonávali obdobnú činnosť podľa doterajších predpisov (kolektívne organizácie a oprávnené organizácie). Organizácia zodpovednosti výrobcov = OZV môže plniť vybrané povinnosti za zastúpených výrobcov jedného vyhradeného výrobku, tzn. jedna OZV pre vozidlá, jedna OZV pre pneumatiky. Avšak v prípade elektrozariadení môže OZV vzniknúť pre jednotlivé kategórie v členení podľa prílohy č. 6, v prípade batérií a akumulátorov môže OZV vzniknúť pre jednotlivé typy batérií v členení podľa § 42 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z. z. a v prípade obalov a neobalov musí OZV vniknúť pre obaly a neobaly spoločne, t. j. nemôže byť samostatná OZV pre obaly a samostatné pre neobaly. Zákon však nezakazuje, aby jedna OZV mohla získať autorizáciu aj na viaceré komodity (napr. elektro a baterky alebo obaly a elektro), vždy však musí preukázať splnenie všetkých podmienok pre obe, resp. viaceré komodity. Dôležitou podmienkou je získanie autorizácie, a to pre každú komoditu osobitne. OZV plní povinnosti pre výrobcov na základe zmluvy, čo znamená, že zmluvu s výrobcom o plnení povinností musí mať uzavretú tak zakladateľ, vlastník ako aj prevádzkovateľ.

Zákon neustanovuje pre OZV právnu formu, ale ustanovuje, že účelom OZV nie je dosahovanie zisku. Prípadný zisk je OZV podľa ods. 4 písm. m) povinná použiť výlučne na plnenie úloh, ktoré jej ustanovuje zákon o odpadoch. Z uvedených ustanovení vyplýva, že zákon nezakazuje OZV obchodovať so zozbieraným odpadom, len ustanovuje, akým spôsobom možno použiť prípadný zisk.

Zákonom sa vymedzuje vlastnícka a zakladajúca štruktúra vrátane prevádzkovateľa organizácie zodpovednosti výrobcov, pod ktorým sa rozumie osoba, ktorá má priamy vplyv na výkon, riadenie či fungovanie organizácie zodpovednosti výrobcov. Predchádza sa stretu záujmov medzi organizáciou zodpovednosti výrobcov a podnikateľmi pôsobiacimi na trhu nakladania s odpadom ako aj kríženiu záujmov s inou organizáciou a možnej manipulácii trhom. Jednoznačne sa vymedzuje, kto nesmie založiť, vlastniť a prevádzkovať OZV a tak isto, čo nesmie OZV založiť.

Organizácia zodpovednosti výrobcov je povinná:

a. vytvoriť, financovať, prevádzkovať a udržiavať funkčný systém združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu počas celej doby jej oprávneného pôsobenia,

b. uzavrieť za nediskriminačných podmienok s výrobcom vyhradeného výrobku patriaceho do predmetu jej autorizácie, ak o to tento výrobca prejaví záujem, zmluvu o plnení vyhradených povinností, s výnimkou prípadov uvedených v odseku 8,

c. dodržiavať podmienky udelenej autorizácie,

d. plniť spoločne za všetkých zastúpených výrobcov ich vyhradené povinnosti a v prípade

1. evidenčných a ohlasovacích povinností:

1.1. viesť evidenciu aj samostatne za jednotlivých zastúpených výrobcov,

1.2. podávať sumárne ohlásenie za všetkých zastúpených výrobcov a uchovávať ohlasované údaje,

1.3. na vyžiadanie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva predložiť evidenciu vedenú samostatne za jednotlivého zastúpeného výrobcu,

1.4 viesť sumárnu evidenciu celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov a množstva vykúpených odpadov a zverejniť ju na webovom sídle organizácie zodpovednosti výrobcov do 45 dní po ukončení štvrťroka,

2. zabezpečenia nakladania s vyhradeným prúdom odpadu za zastúpených výrobcov v rozsahu, ktorý zodpovedá súhrnnému objemu týchto povinností jednotlivých zastúpených výrobcov prenesených na organizáciu zodpovednosti výrobcov a ktorý im zabezpečí splnenie povinností podľa § 27 ods. 4 písm. e) až g),

3. zabezpečenia nakladania s vyhradeným prúdom odpadu za zastúpených výrobcov v rozsahu, ktorý zodpovedá súhrnnému objemu týchto povinností jednotlivých zastúpených výrobcov prenesených na organizáciu zodpovednosti výrobcov a ktorý im zabezpečí splnenie povinností podľa § 27 ods. 4 písm. l),

e. zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu z obce, v ktorej zodpovedá za vyhradený prúd odpadu a zabezpečiť priebežné financovanie nakladania s takto odobratým vyhradeným prúdom odpadu,

f. uzatvoriť zmluvu s koordinačným centrom príslušným podľa vyhradeného prúdu odpadu, ak je zriadené, a plniť povinnosti z nej vyplývajúce do 30 dní odo dňa:

  1. 1.zápisu koordinačného centra do Registra koordinačných centier alebo
  2. nadobudnutia účinnosti autorizácie na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov,

g. vykonávať propagačné a vzdelávacie aktivity so zameraním na konečného používateľa s celoslovenským pôsobením a lokálnym pôsobením na úrovni obce o nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu, triedenom zbere komunálnych odpadov a predchádzaní vzniku odpadov,

h. doručiť ministerstvu každoročne do 31. januára kalendárneho roku aktuálny zoznam zastúpených výrobcov obsahujúci identifikačné údaje zastúpených výrobcov a údaje o množstvách výrobkov uvedených na trh jednotlivými zastúpenými výrobcami v predchádzajúcom kalendárnom roku,

i. najneskôr do 31. marca kalendárneho roku informovať zastúpeného výrobcu o rozsahu splnenia vyhradených povinností podľa § 27 ods. 4 písm. e) a g) zákona č. 79/2015 Z. z., ktoré za neho plnila v predchádzajúcom kalendárnom roku,

j. vykonávať pravidelne overenie správnosti údajov poskytnutých zastúpenými výrobcami podľa § 27 ods. 12 písm. b) a c) zákona č. 79/2015 Z. z. v rozsahu minimálne päť percent z počtu zastúpených výrobcov v priebehu troch rokov a následne ohlasovať koordinačnému centru a Slovenskej inšpekcii životného prostredia (ďalej len „inšpekcia”) nedostatky zistené týmto overením,

k. každoročne, najneskôr do 30. apríla kalendárneho roku zaslať ministerstvu zoznam obcí, s ktorými má na príslušný kalendárny rok uzatvorené zmluvy o účasti v systéme združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu; ak ide o použité batérie a akumulátory a odpadové pneumatiky, aj zoznam miest ich zberu a ak ide o elektroodpad, zoznam miest zberu a zoznam miest spätného zberu,

l. bezodkladne informovať ministerstvo o tom, že nastali skutočnosti, ktoré vedú k ukončeniu výkonu jej činnosti,

m. zabezpečiť, aby členom orgánov organizácie zodpovednosti výrobcov neboli vyplácané odmeny vzniknuté z úhrady finančných nákladov na plnenie vyhradených povinností výrobcov a aby prípadný zisk hospodárenia z činností súvisiacich so združeným nakladaním s vyhradeným prúdom odpadu podľa tohto zákona bol do konca kalendárneho roku po kalendárnom roku, v ktorom k vytvoreniu zisku došlo, použitý na plnenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona alebo aby bol vyplatený všetkým zastúpeným výrobcom a výrobcom, s ktorými mala uzatvorenú zmluvu o plnení vyhradených povinností v predchádzajúcom kalendárnom roku a ktorí v predchádzajúcom kalendárnom roku s organizáciou zodpovednosti výrobcov ukončili zmluvný vzťah; zastúpeným výrobcom môže byť zisk hospodárenia z činností súvisiacich so združeným nakladaním s vyhradeným prúdom odpadu prerozdelený aj vo forme zníženia úhrady finančných nákladov na plnenie vyhradených povinností zastúpených výrobcov v nasledujúcom kalendárnom roku,

n. doručiť ministerstvu každoročne najneskôr do 31. júla kalendárneho roku za predchádzajúci kalendárny rok správu podľa odseku 9,

o. uchovávať údaje, ktoré boli podkladom pre vypracovanie správy podľa odseku 9, najmenej počas troch rokov od jej doručenia ministerstvu,

p. zverejniť údaje zo správy podľa odseku 9 v rozsahu podľa odseku 10 na svojom webovom sídle každoročne do 31. júla kalendárneho roku za predchádzajúci rok,

q. plniť povinnosti vyplývajúce z rozdelenia zodpovednosti určeného koordinačným centrom, vo vzťahu k tej časti vyhradeného prúdu odpadu odobratej z obce príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov v súlade s písmenom e), výrobcom vyhradeného výrobku, ktorý si plní vyhradené povinnosti individuálne alebo treťou osobou, ktorá presahuje súhrnný zberový podiel zastúpených výrobcov elektrozariadení príslušnej organizácie zodpovednosti výrobcov alebo zberový podiel výrobcu elektrozariadení, ktorý si plní vyhradené povinnosti individuálne, alebo presahuje súhrnný cieľ zberu zastúpených výrobcov batérií a akumulátorov príslušnej organizácie zodpovednosti výrobcov, alebo tretej osoby, alebo cieľ zberu výrobcu batérií a akumulátorov, ktorý si plní vyhradené povinnosti individuálne (ďalej len „presahujúce množstvo”),

r. oznámiť koordinačnému centru presahujúce množstvo vzťahujúce sa k súhrnnému zberovému podielu zastúpených výrobcov elektrozariadení a k súhrnným cieľom zberu zastúpených výrobcov batérií a akumulátorov do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roku,

s. bezodkladne informovať zastúpených výrobcov o sankcii, ktorá jej bola uložená za porušenie tohto zákona,

t. ohlasovať koordinačnému centru každého zastúpeného výrobcu, ktorý mešká s úhradou záväzku vyplývajúceho zo zmluvného vzťahu s ňou v trvaní dlhšom ako 30 kalendárnych dní,

u. zakotviť v zmluve organizácie zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia so zastúpeným výrobcom povinnosť odpočtu úhrady, ktorú platí výrobca za výkon vyhradených povinností, za množstvá elektrozariadení, pri ktorých preukáže cezhraničnú prepravu do členského štátu alebo vývoz do iného ako členského štátu,

v. predložiť na základe písomnej výzvy ministerstva v lehote určenej ministerstvom údaje o spôsobe plnenia povinností podľa písmen a) až u) a v odseku 5,

w. umožniť vykonanie štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s plnením povinností podľa písmen a) až u),

x. zriadiť orgán, ktorý kontroluje jej činnosť, ak ho nemá zriadený,

y. umožniť orgánu, ktorý kontroluje činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov, výkon kontroly jej činností podľa písm. a), b), d), e) m), q) a r),

z. vypracovať správu podľa odseku 9 písmen c), d), f) až h) za predchádzajúci kalendárny štvrťrok a zverejniť ju na svojom webovom sídle do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka, ak ide o organizáciu zodpovednosti výrobcov pre obaly,

aa. plniť povinnosti vyplývajúce z jej určenia za zodpovednú osobu koordinačným centrom v súlade s postupmi podľa § 31 ods. 11 písm. d) a ods. 12 písm. a) a c),

ab. uzavrieť do 30 dní po zlosovaní, ktorým sa určuje za povinnú osobu koordinačným centrom v súlade s postupmi podľa § 31 ods. 12 písm. a) a c), s vylosovanou obcou zmluvu podľa § 59 ods. 2 a 3,

ac. zverejniť na svojom webovom sídle vzor zmluvy o plnení vyhradených povinností a jednotný cenník za plnenie vyhradených povinností za vyhradené prúdy odpadu platný na nasledujúci kalendárny rok, každoročne dňa 31. októbra, ako aj jeho zmeny,

ad. oznámiť koordinačnému centru do 25 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka množstvo batérií a akumulátorov, ktoré uviedli na trh všetci ňou zastúpení výrobcovia v danom kalendárnom štvrťroku, a množstvo použitých batérií a akumulátorov, ktoré vyzbierali a spracovali všetci ňou zastúpení výrobcovia v danom kalendárnom štvrťroku, v členení podľa § 42 ods. 3, ak ide o organizáciu zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory,

ae. zaslať najneskôr do 15 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka ministerstvu každú zmenu týkajúcu sa zoznamu obcí, s ktorými má na príslušný kalendárny rok uzatvorené zmluvy o účasti v systéme združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu, ak ide o organizáciu zodpovednosti výrobcov pre obaly,

af. zabezpečiť každoročne overenie účtovnej závierky štatutárnym audítorom podľa osobitného predpisu58a) a zaslať správu štatutárneho audítora týkajúcu sa účtovnej závierky ministerstvu do 30 dní od vykonania overenia účtovnej závierky,

ag. podieľať sa na vytvorení finančnej garancie podľa § 31a, pričom úhradu príspevku tvoriaceho finančnú garanciu je povinná vykonať do 28. februára,

ah. upraviť finančné príspevky od zastúpených výrobcov po zohľadnení trvanlivosti, opraviteľnosti, opätovnej použiteľnosti, recyklovateľnosti vyhradených výrobkov a po zohľadnení prítomnosti nebezpečných látok vo vyhradených výrobkoch.

V tomto odseku sa ustanovujú povinnosti, ktoré musí každá organizácia zodpovednosti výrobcov dodržiavať. Na OZV v oblasti obalov sa ešte navyše vzťahujú povinnosti ustanovené v § 59 zákona č. 79/2015 Z. z.Spoločné povinnosti všetkých OZV je možné rozdeliť do niekoľkých skupín. Jednou skupinou sú povinnosti, ktoré predstavujú špecifikáciu vo veci vyhradených povinností prenesených na organizáciu zodpovednosti výrobcov a zahŕňajú požiadavky na spôsob výkonu vyhradených prenesených povinností. Ďalšou skupinou povinností sú povinnosti, prostredníctvom ktorých má byť zabezpečená garancia fungovania organizácie zodpovednosti výrobcov ako zmluvného partnera výrobcu vyhradeného výrobku. Z uvedenej konštrukcie je možné sa domnievať, že práve organizácie zodpovednosti výrobcov budú ťažiskovým nositeľom zabezpečenia nakladania s odpadom. Vychádza sa z predpokladu, že väčšina výrobcov vyhradených výrobkov si zvolí kolektívne plnenie vyhradených povinností. Do tretej skupiny povinností je možné zaradiť povinnosti, ktoré slúžia