dnes je 10.7.2020

Input:

Označovanie skladu nebezpečných odpadov

23.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.2 Označovanie skladu nebezpečných odpadov

Ing. Juraj Poništ

Skladovaním odpadu sa podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozumie dočasné uloženie odpadu pred niektorou z činností zhodnocovania odpadu alebo zneškodňovania odpadu v zariadení, v ktorom má byť tento odpad zhodnotený alebo zneškodnený.

Ak čas uloženia odpadu pred jeho zhodnotením presahuje tri roky alebo pred zneškodnením presahuje jeden rok, daný objekt je podľa zákona o odpadoch definovaný ako skládka odpadov.

Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú v prílohe III nariadenia Komisie (EÚ) č. 1357/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa nahrádza príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc.

Podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, musí byť plocha určená na zhromažďovanie nebezpečných odpadov a skladovanie nebezpečných odpadov zabezpečená proti pôsobeniu škodlivých látok, spevnená a nepriepustná a nebezpečné odpady musia byť zabezpečené pred pôsobením vonkajších vplyvov.

§ 8 predmetnej vyhlášky umožňuje na zhromažďovanie nebezpečných odpadov a skladovanie nebezpečných odpadov využiť aj sklady výrobkov a prípravkov s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami, ako majú skladované nebezpečné odpady, pričom nebezpečné odpady musia byť uložené tak, aby nedošlo k zámene.

Nebezpečné odpady, ako aj sklad, v ktorom sa