dnes je 28.2.2024

Input:

Podrobnosti k nariadeniu 359/2022 Z. z. Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd

15.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.160 Podrobnosti k nariadeniu 359/2022 Z. z. Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd

JUDr. Renáta Považanová

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a nariadenie vlády č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd ustanovujú podmienky zriaďovania a prevádzkovania verejných stokových sietí a čistiarní odpadových vôd, vrátane malých čistiarní odpadových vôd.

Podrobnosti o kategóriách malých čistiarní odpadových vôd do 50 ekvivalentných obyvateľov, podrobnosti o ich prevádzke a