dnes je 5.12.2023

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 249/2023 Z. z. - Vyhláška MŽP SR o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí

12.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.394 Podrobnosti k vyhláške č. 249/2023 Z. z. - Vyhláška MŽP SR o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí

JUDr. Renáta Považanová

Prevádzkovateľ stacionárneho zdroja má povinnosť monitorovať a preukazovať dodržiavanie emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania, ktoré sa vzťahujú na stacionárny zdroj a plniť požiadavky na automatizované meracie systémy emisií a na monitorovanie kvality ovzdušia ustanoveným spôsobom, v ustanovených lehotách a v súlade s dokumentáciou a s podmienkami určenými povoľujúcim orgánom (okresným úradom alebo v prípade zdrojov spadajúcich pod integrované povoľovanie - správnym orgánom v integrovanom povoľovaní). Nový zákon o ochrane ovzdušia umožňuje tieto