dnes je 9.12.2023

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 254/2023 Z. z. - Vyhláška MŽP SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane ovzdušia

14.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.398 Podrobnosti k vyhláške č. 254/2023 Z. z. - Vyhláška MŽP SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane ovzdušia

JUDr. Renáta Považanová

Prvým júlovým dňom, z dôvodu potreby vydania vykonávacieho predpisu k novému zákonu o ochrane ovzdušia, nadobudla účinnosť vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane ovzdušia. Predpisom sa upresňujú požiadavky na obsah správ o spaľovniach odpadov, ale zároveň sa neustanovujú žiadne nové požiadavky voči dovtedajšej právnej úprave.

Predpis ustanovuje požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia, rozsah údajov o stacionárnom zdroji, emisiách znečisťujúcich látok a o dodržiavaní emisných limitov a emisných kvót, náležitosti súboru technicko-prevádzkových parametrov a