dnes je 26.5.2020

Input:

Posudková činnosť - osoby oprávnené na vydávanie odborných posudkov v roku 2019

10.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.10.1.3 Posudková činnosť – osoby oprávnené na vydávanie odborných posudkov v roku 2019

Ing. Juraj Válek, PhD.

Podľa vyhlášky č. 371/2015 Z. z. z 13. novembra 2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, sa stanovuje, akým spôsobom je vydané osvedčenie o odbornej posudkovej spôsobilosti, ako aj register osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov a samotný výkon posudkovej činnosti.

Účastníkovi skúšky, ktorý bol hodnotený klasifikačným stupňom „vyhovel”, ministerstvo vydá do 30 dní odo dňa zaplatenia správneho poplatku osvedčenie o odbornej posudkovej spôsobilosti a bezodkladne po prevzatí tohto osvedčenia ho zapíše do registra osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov. Osvedčenie obsahuje názov orgánu, ktorý osvedčenie vydal, číslo, meno, priezvisko a údaje o bydlisku oprávnenej osoby, rozsah osvedčenia, čas jeho platnosti, miesto a dátum vydania osvedčenia, podpis predsedu skúšobnej komisie, ako aj odtlačok pečiatky ministerstva.

Osoba oprávnená na vydávanie odborných posudkov sa zapisuje do registra osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov, ktorý vedie ministerstvo. Pričom ministerstvo vedie a priebežne aktualizuje register osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov. Aktuálny zoznam osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov ministerstvo zverejňuje