dnes je 26.5.2020

Input:

Povinnosti obce a pôvodcu komunálnych odpadov v súvislosti s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v roku 2019

10.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.10.1.5 Povinnosti obce a pôvodcu komunálnych odpadov v súvislosti s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v roku 2019

Ing. Juraj Válek, PhD.

Obec, na území ktorej ročná produkcia komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov presahuje 350 ton alebo ktorej počet obyvateľov prevyšuje 1000, je povinná vypracúvať program obce. Ďalej je povinná dodržiavať povinnosti držiteľa odpadu. Obec okrem týchto povinností je povinná dodržiavať aj iné povinnosti v súvislosti s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z.

Obec je povinná zabezpečiť zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho na jej území na účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade s týmto zákonom vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu zmesového komunálneho odpadu v obci. Taktiež je povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania (pričom prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom), ako aj jedlých olejov a tukov z domácností a tiež biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov. Obec je povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky najmenej v rozsahu cieľov zberu ustanovených v prílohe č. 3a predmetného zákona. Ako aj povinnosť umožniť výrobcovi elektrozariadení a výrobcovi prenosných batérií a akumulátorov, príslušnej tretej osobe alebo príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov na ich náklady zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností a použitých prenosných batérií a akumulátorov a užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov. Ďalšou povinnosťou je umožniť organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, na jej náklady, zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a to na základe zmluvy s ňou, ďalej na žiadosť organizácie zodpovednosti výrobcov poskytnúť údaje zabezpečenia nakladania s vyhradeným prúdom odpadu za zastúpených výrobcov, ako aj zabezpečiť podľa