Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Povinnosti spracovateľa elektroodpadu

20.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.2.1 Povinnosti spracovateľa elektroodpadu

Ing. Elena Bodíková, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Nakoľko spracovateľ elektroodpadu je zároveň držiteľom tohto odpadu, vzťahujú sa na neho všeobecné povinnosti držiteľa odpadu ustanovené v § 14zákona o odpadoch a taktiež povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov ustanovené v § 17zákona o odpadoch.

Osobitné povinnosti spracovateľa elektroodpadu sú ustanovené v § 41 zákona o odpadoch:

a. spracovávať elektroodpad v súlade s udeleným súhlasom pre zariadenie na zhodnocovanie odpadov a udelenou autorizáciou a dodržiavať požiadavky na spracovanie elektroodpadu,

b. viesť evidenciu a na základe evidencie ohlasovať ustanovené údaje výrobcovi elektrozariadení, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, a organizácii zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia, s ktorými má uzavretú zmluvu, a uchovávať evidenciu vrátane ohlasovaných údajov,

c. viesť prevádzkovú dokumentáciu o spracovaní elektroodpadu a uchovávať ju v písomnej forme alebo elektronickej forme najmenej päť rokov,

d. zverejniť podmienky, za ktorých preberá elektroodpad na spracovanie,

e. plniť povinnosti pôvodcu odpadu vo vzťahu k ním produkovaným odpadom,

f. voliť pri výstavbe zariadenia na spracovanie elektroodpadu alebo jeho modernizácii najlepšie dostupné techniky s prihliadnutím na primeranosť výdavkov na ich obstaranie a prevádzku,

g. uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stroje a technológiu zariadenia na spracovanie elektroodpadu v súlade s platnou dokumentáciou, s podmienkami určenými v udelenom súhlase a v udelenej autorizácii,

h. zabezpečiť spracovanie všetkého elektroodpadu, ktorý sa zaviazal spracovať na základe zmluvného vzťahu s výrobcom elektrozariadení alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov pre elektrozariadenia,

i. spracovať kompletne elektroodpad uvedený v písmene h) vrátane zabezpečenia opätovného použitia častí elektroodpadu vhodných na prípravu na opätovné použitie, zhodnotenia odpadov zo spracovania elektroodpadu najmä recykláciou a zneškodnenia nevyužiteľných zvyškov,

j.nakladať s elektroodpadom

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: