dnes je 7.7.2020

Input:

Právna úprava skládkovania odpadu od 1. 7. 2020

8.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.11.1.2 Právna úprava skládkovania odpadu od 1. 7. 2020

Ing. Juraj Poništ

Novela zákona o odpadoch od 1. júla 2020 sa rozšírením § 13 dotkne zneškodňovania odpadu skládkovaním. Novela totižto zakazuje zneškodňovať skládkovaním neupravený odpad. Výnimku tvoria 2 druhy odpadu:

1. Inertný odpad, ktorého úprava s cieľom zníženia množstva odpadu alebo jeho nebezpečenstva pre zdravie ľudí alebo pre životné prostredie nie je technicky možná,

2. odpad, pri ktorom by úprava neprospela k zníženiu množstva odpadu ani nezabránila ohrozeniu zdravia ľudí alebo ohrozeniu životného prostredia.

Inými slovami vzniká pre prevádzky produkujúce odpad povinnosť tento najskôr upraviť a až zvyšok po úprave poslať na skládku. Samozrejme, úprava odpadu bude závisieť od vlastností daného odpadu. Pre tuhé odpady pôjde napríklad o separáciu odpadu.

Tým pádom prevádzkam vzniknú finančné náklady na úpravu odpadov. Táto právna úprava nadobúda účinnosť 1. júla 2020. Prevádzky majú teda necelý rok, aby schému prevádzky rozšírili o uzol úpravy odpadu po jeho vzniku a pred jeho likvidáciou skládkovaním.

Novela zákona vytýčila cieľ odpadového hospodárstva v oblasti komunálnych odpadov do roku 2035 znížiť množstvo komunálneho odpadu zneškodneného skládkovaním najmenej na 10 % z celkového množstva vzniknutého komunálneho odpadu.

Podľa Eurostatu sa produkcia odpadu na Slovensku od roku 2005 (273 kg na obyvateľa) zvýšila v roku 2016 o viac ako 70 kg (348 kg na obyvateľa). V roku 2016 putovalo v SR na skládky 66 % odpadu. Náš cieľ je tým pádom zníženie množstva skládkovaného odpadu od roku 2016 do roku 2035