dnes je 5.8.2020

Input:

Program predchádzania vzniku odpadov podľa novely zákona o odpadoch od 1. júla 2020

26.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.06.1.5 Program predchádzania vzniku odpadov podľa novely zákona o odpadoch od 1. júla 2020

Ing. Juraj Poništ

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky predkladá na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2019 do legislatívneho procesu návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona”) z dôvodu transpozície tzv. „odpadového balíka”, ktorý tvoria nasledujúce smernice, a to smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/849 z 30. mája 2018, ktorou sa menia smernice 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti, 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch a 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení, smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/850 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 1999/31/ES o skládkach odpadov, smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/851 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade a smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/852 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov. 

Lehota na prebratie smernice sa viaže k 5. júlu 2020. Novela zákona jasne špecifikuje právne úpravy, ktoré sa viažu na iný konkrétny termín.

28. 5. 2019 sa skončilo medzirezortné pripomienkové konanie tohto návrhu. 29. 05. sa začal proces vyhodnotenia medzirezortného pripomienkového konania. V čase vydania článku prebieha proces vyhodnotenia medzirezortného pripomienkového konania.

Novela zákona okrem iného upravuje znenie § 7, zameriavajúceho sa na program prechádzania vzniku odpadu.

V rámci legislatívnej úpravy sa ustanovila možnosť zlúčenia dvoch strategických dokumentov odpadového hospodárstva Slovenskej republiky začlením Programu predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky do Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky v súlade s čl. 29 ods. 1 rámcovej smernice.

Opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu vrátane ukazovateľov a cieľov na posudzovanie vykonávania opatrení musia byť v dokumente jednoznačne určené.

Okrem uvedenej zmeny novela zákona o odpadoch aktualizuje znenie odsekov v súlade s novým čl. 9 a 29 rámcovej smernice. V odseku 3 sa ustanovuje obsah Programu predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky, ktorý má obsahovať opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu vrátane ukazovateľov a cieľov na posudzovanie vykonávania týchto opatrení.

Odsekom 4 sa ustanovuje povinnosť vyhodnocovať príklady opatrení na predchádzanie vzniku odpadu, ktoré sú uvedené v prílohe 4 a v novej prílohe 4a zákona o odpadoch, ktoré boli prevzaté z rámcovej smernice.

Odsek 4 podľa novely zákona nadobúda nasledovnú podobu:

,,Program predchádzania vzniku odpadu obsahuje vyhodnotenie užitočnosti príkladov opatrení uvedených v prílohe č. 4 alebo iných príslušných opatrení. Súčasťou programu predchádzania vzniku odpadu je v relevantných prípadoch aj opis prínosu nástrojov a opatrení na predchádzanie vzniku odpadu uvedených v prílohe č. 4a.”

K opatreniam podľa prílohy 4a patria:

1. Poplatky a obmedzenia súvisiace s ukladaním odpadu na skládku a jeho spaľovaním, ktoré podnecujú predchádzanie vzniku odpadu a recykláciu, pričom skládkovanie sa považuje za najmenej vhodný spôsob nakladania s odpadom;

2. schémy platby podľa množstva odpadu (zásada „plať za to, čo vyhodíš”), pri ktorých pôvodcovia odpadu platia na základe skutočného množstva vzniknutého odpadu a ktoré poskytujú stimuly na triedenie recyklovateľného odpadu pri zdroji a na znižovanie zmesového odpadu;

3. finančné stimuly na