dnes je 26.2.2021

Input:

Register udelených autorizácií podľa § 89 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

15.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.11.3.2 Register udelených autorizácií podľa § 89 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Autorizované činnosti a udelenie autorizácie

I. Autorizácie na spracovateľskú činnosť

1. Spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov

Druhy odpadov, na ktoré sa udeľuje autorizácia v podľa § 89 ods. 1 písm. a) bodu 1. zákona o odpadoch - použité batérie a akumulátory:

Kat. č. podľa 366/2015 Z. z.   Názov odpadu   
16 06 01    olovené batérie    
16 06 02    niklovo - kadmiové batérie    
16 06 05    iné batérie a akumulátory    
20 01 33    batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 a 16 06 03 a netriedené bat. a akum. obsahujúce tieto batérie    

V členení na:

priemyselné B/A  
automobilové B/A  
prenosné B/A  

II. Zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov

Druhy odpadov, na ktoré sa udeľuje autorizácia v podľa § 89 ods. 1 písm. a) bodu 2. zákona o odpadoch - odpadové oleje:

Kat. č. podľa 366/2015 Z. z.   Názov odpadu   
12 01 06    minerálne rezné oleje obsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov    
12 01 07    minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov    
12 01 10    syntetické rezné oleje    
12 01 19    biologicky ľahko rozložiteľný strojový olej    
13 01 09    chlórované minerálne hydraulické oleje    
13 01 10    nechlórované minerálne hydraulické oleje    
13 01 11    syntetické hydraulické oleje    
13 01 12    biologicky ľahko rozložiteľné hydraulické oleje    
13 01 13    iné hydraulické oleje    
13 02 04    chlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje    
13 02 05    nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje    
13 02 06    syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje    
13 02 07    biologicky ľahko rozložiteľné syntetické motorové, pevodové a mazacie oleje    
13 02 08    iné motorové, prevodové a mazacie oleje    
13 03 06    chlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje iné ako uvedenév 13 03 01    
13 03 07    nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje    
13 03 08    syntetické izolačné a teplonosné oleje    
13 03 09    biologicky ľahko rozložiteľné izolačné a teplonosné oleje    
13 03 10    iné izolačné a teplonosné oleje    
13 04 01    odpadové oleje z prevádzky lodí vnútrozemskej plavby    
13 04 02    odpadové oleje z prístavných kanálov    
13 04 03    odpadové oleje z prevádzky iných lodí    
13 07 01    vykurovací olej a motorová nafta    
20 01 26    oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25    

III. Spracovanie starých vozidiel

Druhy odpadov, na ktoré sa udeľuje autorizácia v podľa § 89 ods. 1 písm. a) bodu 3. zákona o odpadoch – staré vozidlá:

Kat. č. podľa 366/2015 Z. z.   Názov odpadu   
16 01 04    vyradené vozidlá    
16 01 06    staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a iné nebezpečné dielce    

IV. Spracovanie elektroodpadu

Druhy odpadov, na ktoré sa udeľuje autorizácia v podľa § 89 ods. 1 písm. a) bodu 3. zákona o odpadoch – elektroodpad:

Kat. č. podľa 366/2015 Z. z.   Názov odpadu   
06 04 04    odpady obsahujúce ortuť (svetelné zdroje)    
16 02 11    vyradené zariadenia obsahujúce chlórované uhľovodíky HCFC, HFC    
16 02 12    vyradené zariadenia obsahujúce voľný azbest    
16 02 13    vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12    
16 02 14    vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13    
16 02 15    nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení    
16 02 16    časti odstránené z vyradených zariadení iné ako uvedené v 16 02 15    
20 01 21    žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť    
20 01 23    vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky    
20 01 35    vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti    
20 01 36    vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35    

Zoznam elektrozariadení podľa kategórií, ktoré spĺňajú definíciu elektrozariadenia podľa § 32 ods. 5 zákona a definíciu elektroodpadu z domácností podľa § 32 ods. 7 zákona

Tabuľka 1

Kategória  Názov  Katalógové číslo  Nebezpečný odpad (NO) /
Ostatný odpad (OO) 
 
Nebezpečné vlastnosti  
1      Veľké domáce spotrebiče              
   1.1  Veľké chladiarenské spotrebiče pre domácnosť  20 01 23  NO  H14  
   1.2  Chladničky  20 01 23  NO  H14  
   1.3  Mrazničky  20 01 23  NO  H14  
       Iné veľké spotrebiče používané              
   1.4  na chladenie, konzervovanie a skladovanie potravín  20 01 23  NO  H14  
   1.5  Práčky  20 01 36  OO      
   1.6  Sušičky  20 01 36  OO      
   1.7  Umývačky riadu  20 01 36  OO      
   1.8  Sporáky a rúry na pečenie  20 01 36  OO      
   1.9  Elektrické sporáky  20 01 36  OO      
   1.1  Elektrické varné dosky  20 01 36  OO      
   1.11  Mikrovlnné rúry  20 01 36  OO      
   1.12  Iné veľké spotrebiče používané na varenie a iné spracovanie potravín  20 01 36  OO      
   1.13  Elektrické spotrebiče na vykurovanie  20 01 36  OO      
   1.14  Elektrické radiátory  20 01 36  OO      
   1.15  Iné veľké spotrebiče na vykurovanie miestností, postelí, nábytku na sedenie  20 01 36  OO      
   1.16  Elektrické ventilátory  20 01 36  OO      
   1.17  Klimatizačné zariadenia  20 01 23  NO      
   1.17.a  Mobilné klimatizačné zariadenia  20 01 23  NO  H14  
   1.18  Iné zariadenia na ventiláciu a klimatizáciu  20 01 23  NO  H14  
   1.19  Iné  *          

Tabuľka 2

Kategória  Názov  Katalógové číslo  Nebezpečný odpad (NO) /
Ostatný odpad (OO) 
 
Nebezpečné vlastnosti  
  Malé domáce spotrebiče     
 2.1  Vysávače  20 01 36  OO   
   2.2  Čističe kobercov  20 01 36  OO      
   2.3  Iné spotrebiče na čistenie  20 01 36  OO      
   2.4  Spotrebiče, ktoré sa používajú na šitie, tkanie a iné spracovanie textilu  20 01 36  OO      
   2.5  Žehličky a iné spotrebiče na žehlenie, manglovanie a inú starostlivosť o šatstvo  20 01 36  OO      
   2.6  Hriankovače  20 01 36  OO      
   2.7  Fritézy  20 01 36  OO      
   2.8  Mlynčeky, kávovary a zariadenia na otváranie a zatváranie nádob alebo obalov  20 01 36  OO      
   2.9  Elektrické nože  20 01 36  OO      
   2.10  Spotrebiče na strihanie vlasov, sušenie vlasov, čistenie zubov, holenie, masáž a iné spotrebiče na starostlivosť o telo  20 01 36  OO      
   2.10.a  Bezšnúrové alebo nabíjacie spotrebiče na strihanie vlasov, sušenie vlasov, čistenie zubov, holenie, masáž a iné spotrebiče na starostlivosť o telo  20 01 35  NO  H2  
   2.11  Hodiny, hodinky a zariadenia na meranie, ukazovanie alebo zaznamenávanie času  20 01 36  OO      
   2.12  Váhy  20 01 36  OO      
   2.13  Iné           
   2.13.1  Erotické pomôcky  20 01 36  OO     
   2.13.2  Elektronické cigarety  20 01 36  OO     

Tabuľka 3

Kategória  Názov  Katalógové číslo  Nebezpečný odpad (NO) /
Ostatný odpad (OO) 
 
Nebezpečné vlastnosti  
3      Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia              
   3.1  Servery  20 01 36  OO      
   3.2  Minipočítače  20 01 36  OO      
   3.3  Tlačiarne  20 01 36  OO      
   3.4  Osobné počítače  20 01 36  OO      
   3.5  Zobrazovacie zariadenia k osobným počítačom s CRT, LED a LCD  20 01 35  NO      
   3.6  Klávesnica  20 01 36  OO      
   3.7  Polohovacie zariadenia k osobným počítačom  20 01 36  OO      
   3.8  Reproduktory k osobným počítačom  20 01 36  OO      
   3.9  Laptopy  20 01 36  OO      
   3.10  Notebooky  20 01 36  OO      
   3.11  Elektronické diáre  20 01 36  OO      
   3.13  Kopírovacie zariadenia  20 01 36  OO      
   3.14  Elektrické a elektronické písacie stroje  20 01 36  OO      
   3.15  Vreckové a stolové kalkulačky  20 01 36  OO      
   3.16  Iné zariadenia na zber, uchovávanie, spracovanie, prezentáciu alebo elektronické sprostredkovanie informácií  20 01 36  OO      
   3.16.1  Pamäťové karty  20 01 36  OO      
   3.17  Užívateľské terminály a systémy  20 01 36  OO      
   3.18  Faxové prístroje  20 01 36  OO      
   3.19  Telex  20 01 36  OO      
   3.20  Telefónne prístroje  20 01 36  OO      
   3.21  Telefónne automaty  20 01 36  OO      
   3.22  Bezdrôtové telefónne prístroje  20 01 36  OO      
   3.23  Mobilné telefónne prístroje  20 01 35  NO  H1, H4  
   3.24  Záznamníky  20 01 36  OO      
   3.25  Iné výrobky alebo zariadenia na prenos zvuku, obrazu alebo iných informácií prostredníctvom telekomunikácií  20 01 36  OO      
   3.26  Iné  *          

Tabuľka 4

Kategória  Názov  Katalógové číslo  Nebezpečný odpad (NO) /
Ostatný odpad (OO) 
 
Nebezpečné vlastnosti  
4      Spotrebná elektronika              
   4.1  Rozhlasové prijímače  20 01 36  OO      
   4.2  Televízne prijímače s CRT, LED a LCD obrazovkami  20 01 35  NO      
   4.3  Videokamery  20 01 36  OO      
   4.4  Videorekordéry  20 01 36  OO      
   4.5  Hi-Fi zariadenia  20 01 36  OO      
   4.6  Zosilňovače zvuku  20 01 36  OO      
   4.7  Hudobné nástroje  20 01 36  OO      
   4.8  Iné výrobky alebo zariadenia na zaznamenávanie alebo prehrávanie zvuku alebo obrazu vrátane signálov alebo technológií na iné šírenie zvuku a obrazu prostredníctvom telekomunikácií  20 01 36  OO      
   4.9  Iné  20 01 36  OO      

Tabuľka 5

Kategória  Názov  Katalógové číslo  Nebezpečný odpad (NO) /
Ostatný odpad (OO) 
 
Nebezpečné vlastnosti  
5      Osvetľovacie zaradenia              
   5.1  Svetelné zdroje              
   5.1.1  Lineárne žiarivky  20 01 21  NO  H15  
   5.1.2  Kompaktné žiarivky  20 01 21  NO  H15  
   5.1.5  LED žiarovky  20 01 36  OO      
   5.2  Svietidlá              
   5.2.1  Svietidlá pre žiarivky a LED s výnimkou svietidiel z domácností  16 02 14  OO      
   5.3  Ostatné osvetľovacie zariadenia alebo zariadenia pre šírenie a riadenie osvetlenia s výnimkou priamo žeravených žiaroviek v inej podskupine neuvedené  16 02 13, 16 02 14, 20 01 21, 20 01 36  OO, NO  H15  

Tabuľka 6

Kategória  Názov  Katalógové číslo  Nebezpečný odpad (NO) /
Ostatný odpad (OO) 
 
Nebezpečné vlastnosti  
6      Elektrické a elektronické nástroje (okrem veľkých stacionárnych priemyselných náradí)              
   6.1  Vŕtačky  20 01 36  OO      
   6.2  Pílky  20 01 36  OO      
   6.3  Šijacie stroje  20 01 36  OO      
   6.4  Zariadenia na otáčanie, frézovanie, brúsenie, drvenie, pílenie, krájanie, strihanie, vŕtanie, dierovanie, razenie, skladanie, ohýbanie alebo podobné spracovanie dreva, kovu a iných materiálov  20 01 36  OO      
   6.5  Nástroje na nitovanie, pritĺkanie klincov alebo skrutkovanie alebo odstraňovanie nitov, klincov, skrutiek alebo podobné účely  20 01 36  OO      
   6.6  Nástroje na zváranie, spájkovanie alebo podobné účely  20 01 36  OO      
   6.7  Zariadenia na striekanie, nanášanie, rozprašovanie alebo iné spracovanie kovových alebo plynných látok inými prostriedkami  20 01 36  OO      
   6.8  Nástroje na kosenie alebo iné záhradkárske činnosti  20 01 36  OO      
   6.9  Iné  *          

Tabuľka 7

Kategória  Názov  Katalógové číslo  Nebezpečný odpad (NO) /
Ostatný odpad (OO) 
 
Nebezpečné vlastnosti  
7      Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely              
   7.1  Súpravy elektrických vláčikov alebo autodráh  20 01 36  OO      
   7.2  Konzoly na videohry  20 01 36  OO      
   7.3  Videohry  20 01 36  OO      
   7.4  Počítače na bicyklovanie, potápanie, beh, veslovanie atď.  20 01 36  OO      
   7.5  Športové zariadenia s elektrickými a elektronickými súčiastkami  20 01 36  OO      
   7.5.1  Elektrobicykle  20 01 36  OO      
   7.6  Hracie automaty  20 01 36  OO      
   7.7  Iné  *          

Tabuľka 8

Kategória  Názov  Katalógové číslo  Nebezpečný odpad (NO) /
Ostatný odpad (OO) 
 
Nebezpečné vlastnosti  
8      Zdravotnícke zariadenia (okrem všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov)              
8.1  Merače krvného tlaku  20 01 36  OO      
8.2  Merače hladiny cukru  20 01 36  OO      
8.3  Inhalačné prístroje  20 01 36  OO      
8.4  UV hrebeň na liečbu svetelnými lúčmi  20 01 36  OO      
8.5  Fototerapeutické svetlo  20 01 36  OO      
8.6  Iné              
8.6.1  Germicídne lampy  20 01 36  OO      
8.6.2  Negatoskopy  20 01 36  OO      

Tabuľka 9

Kategória  Názov  Katalógové číslo  Nebezpečný odpad (NO) /
Ostatný odpad (OO) 
 
Nebezpečné vlastnosti  
9      Prístroje na monitorovanie a kontrolu              
   9.1  Hlásič elektrickej požiarnej signalizácie      20 01 35  NO  
   9.2  Tepelné regulátory      20 01 36  OO  
   9.3  Termostaty      20 01 36  OO  
   9.4  Prístroje na meranie, váženie alebo nastavovanie pre domácnosť alebo ako laboratórne zariadenia      20 01 36  OO  

*Uvedie sa katalógové číslo podľa charakteru a nebezpečných vlastností elektroodpadu.

Zoznam elektrozariadení podľa kategórií, ktoré spĺňajú definíciu elektrozariadenia podľa § 32 ods. 5 zákona a definíciu elektroodpadov iných ako z domácností podľa § 32 ods. 8 zákona

Tabuľka 1

Kategória  Názov  Katalógové číslo  Nebezpečný odpad (NO) /
Ostatný odpad (OO) 
 
Nebezpečné vlastnosti  
1      Veľké elektrospotrebiče              
   1.1  Veľké chladiarenské spotrebiče pre hypermarkety  16 02 11  NO  H14  
   1.2  Výčapné chladiace zariadenia  16 02 11  NO  H14  
   1.3  Iné  *          

Tabuľka 3

Kategória  Názov  Katalógové číslo  Nebezpečný odpad (NO) /
Ostatný odpad (OO) 
 
Nebezpečné vlastnosti  
3      Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia              
   3.1  Súbor zobrazovacích panelov zoradených do informačných video stien  16 02 13  NO  H4, H14, H15  
   3.2  Iné  *          

Tabuľka 4

Kategória  Názov  Katalógové číslo  Nebezpečný odpad (NO) /
Ostatný odpad (OO) 
 
Nebezpečné vlastnosti  
4      Spotrebná elektronika              
   4,1  Fotovoltaické panely s príslušenstvom (káblové rozvody, meniče, meracie panely)  16 02 13  NO  H6, H14  

Tabuľka 5

Kategória  Názov  Katalógové číslo  Nebezpečný odpad (NO) /
Ostatný odpad (OO) 
 
Nebezpečné vlastnosti  
5      Osvetľovacie zaradenia              
   5.1.3  Vysokotlakové výbojky vrátane sodíkových tlakových výbojok a výbojok s kovovými parami  16 02 13  NO  H15  
   5.1.4  Nízkotlakové sodíkové výbojky  16 02 13  NO  H15  

Tabuľka 8

Kategória  Názov  Katalógové číslo  Nebezpečný odpad (NO) /
Ostatný odpad (OO) 
 
Nebezpečné vlastnosti  
8      Zdravotnícke zariadenia (okrem všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov)              
   8.1  Zariadenia na rádioterapiu  16 02 14  OO      
   8.2  Kardiologické prístroje  16 02 14  OO      
   8.3  Prístroje na dialýzu  16 02 14  OO      
   8.4  Dýchacie prístroje  16 02 14  OO      
   8.5  Prístroje pre nukleárnu medicínu  16 02 14  OO      
   8.6  Laboratórne zariadenia pre in vitro diagnostiku  16 02 14  OO      
   8.7  Analyzátory  16 02 14  OO      
   8.8  Mrazničky  16 02 11  NO      
   8.9  Prístroje na fertilizačné testy  16 02 14  OO      
   8.10  Iné prístroje na detekciu, prevenciu, monitorovanie, liečenie, zmierňovanie chorôb, zranení alebo postihnutia  16 02 14  OO      

Tabuľka 9

Tabuľka 9

Kategória  Názov  Katalógové číslo  Nebezpečný odpad (NO) /
Ostatný odpad (OO) 
 
Nebezpečné vlastnosti  
9  9.5  Iné monitorovacie a kontrolné prístroje používané v priemyselných zariadeniach  16 02 14  OO      

Tabuľka 10

Kategória  Názov  Katalógové číslo  Nebezpečný odpad (NO) /
Ostatný odpad (OO) 
 
Nebezpečné vlastnosti  
10      Predajné automaty              
   10.1  Predajné automaty na teplé nápoje  16 02 14  OO      
   10.2  Predajné automaty na teplé alebo chladené fľaše alebo plechovky  16 02 11  NO      
   10.3  Predajné automaty na tuhé výrobky  16 02 14  OO      
   10.4  Automaty na výdaj peňazí  16 02 14  OO      
   10.4.1  Automaty na výdaj parkovacích kariet  16 02 14  OO      
   10.5  Všetky prístroje na automatický výdaj všetkých druhov výrobkov  16 02 14  OO      

*Uvedie sa katalógové číslo podľa charakteru a nebezpečných vlastností elektroodpadu.

V. Príprava na opätovné použitie elektroodpadu

Príprave na opätovné použitie elektroodpadu predchádza oddelenie elektrozariadenia, ktoré sa stalo elektroodpadom, alebo jeho častí, ktoré sú vhodné na opätovné použitie elektrozariadenia, ktoré sa stalo elektroodpadom od ostatného elektroodpadu. Takéto oddeľovanie sa podľa § 39 ods. 4 písm. c) zákona uskutoční po predbežnom výbere elektroodpadu vhodného na opätovné použitie z hľadiska možnosti splnenia predpokladov opätovného použitia podľa tohto paragrafu a § 14, ktorý sa vykonáva formou vizuálnej kontroly už na zbernom mieste elektroodpadu alebo na mieste spätného zberu elektroodpadu.

Elektrozariadenie, ktoré sa stalo elektroodpadom, sa považuje za elektroodpad, ktorý nie je vhodný na opätovné použitie, ak boli jeho vizuálnou kontrolou zistené tieto nedostatky:

a) nekompletný kryt (napríklad chýbajúce dvierka),

b) chýbajúce súčiastky podmieňujúce funkčnosť elektrozariadenia (napríklad v chladničke nie je kompresor),

c) nevyhovujúci celkový stav (napríklad konštrukčné chyby, poškodené alebo chýbajúce základné časti elektrozariadenia, ktoré môžu spôsobiť jeho nefunkčnosť) alebo

d) jeho súčasťou je CRT obrazovka.

Príprava na opätovné použitie elektroodpadu musí byť vykonaná z úkonov vykonávaných na elektrozariadení, ktoré sa stalo elektroodpadom, alebo jeho časti v tomto poradí:

a) skúška elektrickej bezpečnosti,

b) test funkčnosti,

c) test energetickej spotreby,

d) oprava,

e) odstránenie osobných údajov, ak sú v elektrozariadení, ktoré sa stalo elektroodpadom uložené.

Všeobecné kritériá opätovného použitia elektrozariadenia vzťahujúce sa na všetky kategórie elektrozariadení podľa odseku 1 sú tieto:

a) elektrozariadenie je plne funkčné,

b) elektrozariadenie je elektricky bezpečné,

c) kryt elektrozariadenia je neporušený,

d) elektrozariadenie obsahuje všetky dôležité súčiastky, ak sú v dobrom stave,

e) izolácia elektrozariadenia je kompletná a neporušená,

f) na výhrevných telesách elektrozariadenia sa nenachádza vodný kameň,

g) kovové časti elektrozariadenia nevykazujú žiadnu alebo skoro žiadnu hrdzu,

h) časti elektrozariadenia nevykazujú žiadne alebo skoro žiadne vzhľadové nedostatky.

Príloha č. 11 k vyhláške č. 373/2015 Z. z. uvádza špecifické kritériá testu funkčnosti použitých elektrozariadení pre vybrané kategórie elektrozariadení.

Príloha č. 12 k vyhláške č. 373/2015 Z. z. uvádza kritériá opätovného použitia elektrozariadení, ktoré musia spĺňať jednotlivé kategórie elektrozariadení podľa § 14 ods. 1 zákona č. 373/2015 Z. z.

VI. Príprava na opätovné použitie použitých batérií a akumulátorov

Spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov musí spĺňať tieto požiadavky:

a) spracovanie musí zahŕňať aspoň odstránenie všetkých kvapalín a kyselín,

b) spracovanie a akékoľvek uskladnenie vrátane dočasného uskladnenia v zariadeniach na spracovanie sa musí uskutočňovať na miestach s nepriepustným povrchom a vhodným pokrytím odolným voči poveternostným vplyvom alebo vo vhodných kontajneroch,

c) pred samotným spracovaním použitých batérií a akumulátorov musí byť zabezpečené odváženie hmotnosti použitých batérií a akumulátorov, ktoré vstupujú do procesu spracovania, a zdokumentovanie hmotnosti tohto množstva použitých batérií a akumulátorov; uvedené sa vzťahuje aj na výstupné frakcie z procesu spracovania,

d) triedenie, skladovanie,