dnes je 17.4.2021

Input:

Register udelených autorizácií podľa § 89 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

12.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.11.3.2 Register udelených autorizácií podľa § 89 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Autorizované činnosti a udelenie autorizácie

I. Autorizácie na spracovateľskú činnosť

1. Spracovanie a recyklácia použitých batérií a akumulátorov

Druhy odpadov, na ktoré sa udeľuje autorizácia v podľa § 89 ods. 1 písm. a) bodu 1. zákona o odpadoch - použité batérie a akumulátory:

Kat. č. podľa 365/2015 Z. z. Názov odpadu  
16 06 01  olovené batérie  
16 06 02  niklovo - kadmiové batérie  
16 06 05  iné batérie a akumulátory  
20 01 33  batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 a 16 06 03 a netriedené bat. a akum. obsahujúce tieto batérie  

V členení na:

priemyselné B/A  
automobilové B/A  
prenosné B/A  

II. Zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov

Druhy odpadov, na ktoré sa udeľuje autorizácia v podľa § 89 ods. 1 písm. a) bodu 2. zákona o odpadoch - odpadové oleje:

Kat. č. podľa 365/2015 Z. z. Názov odpadu  
12 01 06  minerálne rezné oleje obsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov  
12 01 07  minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov  
12 01 10  syntetické rezné oleje  
12 01 19  biologicky ľahko rozložiteľný strojový olej  
13 01 09  chlórované minerálne hydraulické oleje  
13 01 10  nechlórované minerálne hydraulické oleje  
13 01 11  syntetické hydraulické oleje  
13 01 12  biologicky ľahko rozložiteľné hydraulické oleje  
13 01 13  iné hydraulické oleje  
13 02 04  chlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje  
13 02 05  nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje  
13 02 06  syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje  
13 02 07  biologicky ľahko rozložiteľné syntetické motorové, pevodové a mazacie oleje  
13 02 08  iné motorové, prevodové a mazacie oleje  
13 03 06  chlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje iné ako uvedenév 13 03 01  
13 03 07  nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje  
13 03 08  syntetické izolačné a teplonosné oleje  
13 03 09  biologicky ľahko rozložiteľné izolačné a teplonosné oleje  
13 03 10  iné izolačné a teplonosné oleje  
13 04 01  odpadové oleje z prevádzky lodí vnútrozemskej plavby  
13 04 02  odpadové oleje z prístavných kanálov  
13 04 03  odpadové oleje z prevádzky iných lodí  
13 07 01  vykurovací olej a motorová nafta  
20 01 26  oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25  

III. Spracovanie starých vozidiel

Druhy odpadov, na ktoré sa udeľuje autorizácia v podľa § 89 ods. 1 písm. a) bodu 3. zákona o odpadoch – staré vozidlá:

Kat. č. podľa 365/2015 Z. z. Názov odpadu  
16 01 04  vyradené vozidlá  
16 01 06  staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a iné nebezpečné dielce  

IV. Spracovanie elektroodpadu

Druhy odpadov, na ktoré sa udeľuje autorizácia v podľa § 89 ods. 1 písm. a) bodu 3. zákona o odpadoch – elektroodpad:

Kat. č. podľa 365/2015 Z. z. Názov odpadu  
06 04 04  odpady obsahujúce ortuť (svetelné zdroje)  
16 02 11  vyradené zariadenia obsahujúce chlórované uhľovodíky HCFC, HFC  
16 02 12  vyradené zariadenia obsahujúce voľný azbest  
16 02 13  vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12  
16 02 14  vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13  
16 02 15  nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení  
16 02 16  časti odstránené z vyradených zariadení iné ako uvedené v 16 02 15  
20 01 21  žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť  
20 01 23  vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky  
20 01 35  vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti  
20 01 36  vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35  

Zoznam elektrozariadení podľa kategórií, ktoré spĺňajú definíciu elektrozariadenia podľa § 32 ods. 5 zákona o odpadoch a definíciu elektroodpadu z domácností podľa § 32 ods. 7 zákona o odpadoch


Tabuľka 1

Kategória  Názov  Katalógové číslo  Nebezpečný odpad (NO) /
Ostatný odpad (OO)
 
Nebezpečné vlastnosti  
1   Veľké domáce spotrebiče     
 1.1  Veľké chladiarenské spotrebiče pre domácnosť  20 01 23  NO  H14  
 1.2  Chladničky  20 01 23  NO  H14  
 1.3  Mrazničky  20 01 23  NO  H14  
  Iné veľké spotrebiče používané     
 1.4  na chladenie, konzervovanie a skladovanie potravín  20 01 23  NO  H14  
 1.5  Práčky  20 01 36  OO   
 1.6  Sušičky  20 01 36  OO   
 1.7  Umývačky riadu  20 01 36  OO   
 1.8  Sporáky a rúry na pečenie  20 01 36  OO   
 1.9  Elektrické sporáky  20 01 36  OO   
 1.1  Elektrické varné dosky  20 01 36  OO   
 1.11  Mikrovlnné rúry  20 01 36  OO   
 1.12  Iné veľké spotrebiče používané na varenie a iné spracovanie potravín  20 01 36  OO   
 1.13  Elektrické spotrebiče na vykurovanie  20 01 36  OO   
 1.14  Elektrické radiátory  20 01 36  OO   
 1.15  Iné veľké spotrebiče na vykurovanie miestností, postelí, nábytku na sedenie  20 01 36  OO   
 1.16  Elektrické ventilátory  20 01 36  OO   
 1.17  Klimatizačné zariadenia  20 01 23  NO   
 1.17.a  Mobilné klimatizačné zariadenia  20 01 23  NO  H14  
 1.18  Iné zariadenia na ventiláciu a klimatizáciu  20 01 23  NO  H14  
 1.19  Iné  *    


Tabuľka 2

Kategória  Názov  Katalógové číslo  Nebezpečný odpad (NO) /
Ostatný odpad (OO)
 
Nebezpečné vlastnosti  
2     Malé domáce spotrebiče           
   2.1  Vysávače  20 01 36  OO     
 2.2  Čističe kobercov  20 01 36  OO   
 2.3  Iné spotrebiče na čistenie  20 01 36  OO   
 2.4  Spotrebiče, ktoré sa používajú na šitie, tkanie a iné spracovanie textilu  20 01 36  OO   
 2.5  Žehličky a iné spotrebiče na žehlenie, manglovanie a inú starostlivosť o šatstvo  20 01 36  OO   
 2.6  Hriankovače  20 01 36  OO   
 2.7  Fritézy  20 01 36  OO   
 2.8  Mlynčeky, kávovary a zariadenia na otváranie a zatváranie nádob alebo obalov  20 01 36  OO   
 2.9  Elektrické nože  20 01 36  OO   
 2.10  Spotrebiče na strihanie vlasov, sušenie vlasov, čistenie zubov, holenie, masáž a iné spotrebiče na starostlivosť o telo  20 01 36  OO   
 2.10.a  Bezšnúrové alebo nabíjacie spotrebiče na strihanie vlasov, sušenie vlasov, čistenie zubov, holenie, masáž a iné spotrebiče na starostlivosť o telo  20 01 35  NO  H2  
 2.11  Hodiny, hodinky a zariadenia na meranie, ukazovanie alebo zaznamenávanie času  20 01 36  OO   
 2.12  Váhy  20 01 36  OO   
 2.13  Iné     
 2.13.1  Erotické pomôcky  20 01 36  OO   
 2.13.2  Elektronické cigarety  20 01 36  OO   


Tabuľka 3

Kategória  Názov  Katalógové číslo  Nebezpečný odpad (NO) /
Ostatný odpad (OO)
 
Nebezpečné vlastnosti  
3   Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia     
 3.1  Servery  20 01 36  OO   
 3.2  Minipočítače  20 01 36  OO   
 3.3  Tlačiarne  20 01 36  OO   
 3.4  Osobné počítače  20 01 36  OO   
 3.5  Zobrazovacie zariadenia k osobným počítačom s CRT, LED a LCD  20 01 35  NO   
 3.6  Klávesnica  20 01 36  OO   
 3.7  Polohovacie zariadenia k osobným počítačom  20 01 36  OO   
 3.8  Reproduktory k osobným počítačom  20 01 36  OO   
 3.9  Laptopy  20 01 36  OO   
 3.10  Notebooky  20 01 36  OO   
 3.11  Elektronické diáre  20 01 36  OO   
 3.13  Kopírovacie zariadenia  20 01 36  OO   
 3.14  Elektrické a elektronické písacie stroje  20 01 36  OO   
 3.15  Vreckové a stolové kalkulačky  20 01 36  OO   
 3.16  Iné zariadenia na zber, uchovávanie, spracovanie, prezentáciu alebo elektronické sprostredkovanie informácií  20 01 36  OO   
 3.16.1  Pamäťové karty  20 01 36  OO   
 3.17  Užívateľské terminály a systémy  20 01 36  OO   
 3.18  Faxové prístroje  20 01 36  OO   
 3.19  Telex  20 01 36  OO   
 3.20  Telefónne prístroje  20 01 36  OO   
 3.21  Telefónne automaty  20 01 36  OO   
 3.22  Bezdrôtové telefónne prístroje  20 01 36  OO   
 3.23  Mobilné telefónne prístroje  20 01 35  NO  H1, H4  
 3.24  Záznamníky  20 01 36  OO   
 3.25  Iné výrobky alebo zariadenia na prenos zvuku, obrazu alebo iných informácií prostredníctvom telekomunikácií  20 01 36  OO   
 3.26  Iné  *    


Tabuľka 4

Kategória  Názov  Katalógové číslo  Nebezpečný odpad (NO) /
Ostatný odpad (OO)
 
Nebezpečné vlastnosti  
4   Spotrebná elektronika     
 4.1  Rozhlasové prijímače  20 01 36  OO   
 4.2  Televízne prijímače s CRT, LED a LCD obrazovkami  20 01 35  NO   
 4.3  Videokamery  20 01 36  OO   
 4.4  Videorekordéry  20 01 36  OO   
 4.5  Hi-Fi zariadenia  20 01 36  OO   
 4.6  Zosilňovače zvuku  20 01 36  OO   
 4.7  Hudobné nástroje  20 01 36  OO   
 4.8  Iné výrobky alebo zariadenia na zaznamenávanie alebo prehrávanie zvuku alebo obrazu vrátane signálov alebo technológií na iné šírenie zvuku a obrazu prostredníctvom telekomunikácií  20 01 36  OO   
 4.9  Iné  20 01 36  OO   


Tabuľka 5

Kategória  Názov  Katalógové číslo  Nebezpečný odpad (NO) /
Ostatný odpad (OO)
 
Nebezpečné vlastnosti  
5   Osvetľovacie zaradenia     
 5.1  Svetelné zdroje     
 5.1.1  Lineárne žiarivky  20 01 21  NO  H15  
 5.1.2  Kompaktné žiarivky  20 01 21  NO  H15  
 5.1.5  LED žiarovky  20 01 36  OO   
 5.2  Svietidlá     
 5.2.1  Svietidlá pre žiarivky a LED s výnimkou svietidiel z domácností  16 02 14  OO   
 5.3  Ostatné osvetľovacie zariadenia alebo zariadenia pre šírenie a riadenie osvetlenia s výnimkou priamo žeravených žiaroviek v inej podskupine neuvedené  16 02 13, 16 02 14, 20 01 21, 20 01 36  OO, NO  H15  


Tabuľka 6

Kategória  Názov  Katalógové číslo  Nebezpečný odpad (NO) /
Ostatný odpad (OO)
 
Nebezpečné vlastnosti  
6   Elektrické a elektronické nástroje (okrem veľkých stacionárnych priemyselných náradí)     
 6.1  Vŕtačky  20 01 36  OO   
 6.2  Pílky  20 01 36  OO   
 6.3  Šijacie stroje  20 01 36  OO   
 6.4  Zariadenia na otáčanie, frézovanie, brúsenie, drvenie, pílenie, krájanie, strihanie, vŕtanie, dierovanie, razenie, skladanie, ohýbanie alebo podobné spracovanie dreva, kovu a iných materiálov  20 01 36  OO   
 6.5  Nástroje na nitovanie, pritĺkanie klincov alebo skrutkovanie alebo odstraňovanie nitov, klincov, skrutiek alebo podobné účely  20 01 36  OO   
 6.6  Nástroje na zváranie, spájkovanie alebo podobné účely  20 01 36  OO   
 6.7  Zariadenia na striekanie, nanášanie, rozprašovanie alebo iné spracovanie kovových alebo plynných látok inými prostriedkami  20 01 36  OO   
 6.8  Nástroje na kosenie alebo iné záhradkárske činnosti  20 01 36  OO   
 6.9  Iné  *    


Tabuľka 7

Kategória  Názov  Katalógové číslo  Nebezpečný odpad (NO) /
Ostatný odpad (OO)
 
Nebezpečné vlastnosti  
7   Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely     
 7.1  Súpravy elektrických vláčikov alebo autodráh  20 01 36  OO   
 7.2  Konzoly na videohry  20 01 36  OO   
 7.3  Videohry  20 01 36  OO   
 7.4  Počítače na bicyklovanie, potápanie, beh, veslovanie atď.  20 01 36  OO   
 7.5  Športové zariadenia s elektrickými a elektronickými súčiastkami  20 01 36  OO   
 7.5.1  Elektrobicykle  20 01 36  OO   
 7.6  Hracie automaty  20 01 36  OO   
 7.7  Iné  *    


Tabuľka 8

Kategória  Názov  Katalógové číslo  Nebezpečný odpad (NO) /
Ostatný odpad (OO)
 
Nebezpečné vlastnosti  
8   Zdravotnícke zariadenia (okrem všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov)     
8.1  Merače krvného tlaku  20 01 36  OO   
8.2  Merače hladiny cukru  20 01 36  OO   
8.3  Inhalačné prístroje  20 01 36  OO   
8.4  UV hrebeň na liečbu svetelnými lúčmi  20 01 36  OO   
8.5  Fototerapeutické svetlo  20 01 36  OO   
8.6  Iné     
8.6.1  Germicídne lampy  20 01 36  OO   
8.6.2  Negatoskopy  20 01 36  OO   


Tabuľka 9

Kategória  Názov  Katalógové číslo  Nebezpečný odpad (NO) /
Ostatný odpad (OO)
 
Nebezpečné vlastnosti  
9   Prístroje na monitorovanie a kontrolu     
 9.1  Hlásič elektrickej požiarnej signalizácie   20 01 35  NO  
 9.2  Tepelné regulátory   20 01 36  OO  
 9.3  Termostaty   20 01 36  OO  
 9.4  Prístroje na meranie, váženie alebo nastavovanie pre domácnosť alebo ako laboratórne zariadenia   20 01 36  OO  

*Uvedie sa katalógové číslo podľa charakteru a nebezpečných vlastností elektroodpadu.

Zoznam elektrozariadení podľa kategórií, ktoré spĺňajú definíciu elektrozariadenia podľa § 32 ods. 5 zákona o odpadoch a definíciu elektroodpadov iných ako z domácností podľa § 32 ods. 8 zákona o odpadoch


Tabuľka 1

Kategória  Názov  Katalógové číslo  Nebezpečný odpad (NO) /
Ostatný odpad (OO)
 
Nebezpečné vlastnosti  
1   Veľké elektrospotrebiče     
 1.1  Veľké chladiarenské spotrebiče pre hypermarkety  16 02 11  NO  H14  
 1.2  Výčapné chladiace zariadenia  16 02 11  NO  H14  
 1.3  Iné  *    


Tabuľka 3

Kategória  Názov  Katalógové číslo  Nebezpečný odpad (NO) /
Ostatný odpad (OO)
 
Nebezpečné vlastnosti  
3   Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia     
 3.1  Súbor zobrazovacích panelov zoradených do informačných video stien  16 02 13  NO  H4, H14, H15  
 3.2  Iné  *    


Tabuľka 4

Kategória  Názov  Katalógové číslo  Nebezpečný odpad (NO) /
Ostatný odpad (OO)
 
Nebezpečné vlastnosti  
4   Spotrebná elektronika     
 4,1  Fotovoltaické panely s príslušenstvom (káblové rozvody, meniče, meracie panely)  16 02 13  NO  H6, H14  


Tabuľka 5

Kategória  Názov  Katalógové číslo  Nebezpečný odpad (NO) /
Ostatný odpad (OO)
 
Nebezpečné vlastnosti  
5   Osvetľovacie zaradenia     
 5.1.3  Vysokotlakové výbojky vrátane sodíkových tlakových výbojok a výbojok s kovovými parami  16 02 13  NO  H15  
 5.1.4  Nízkotlakové sodíkové výbojky  16 02 13  NO  H15  


Tabuľka 8

Kategória  Názov  Katalógové číslo  Nebezpečný odpad (NO) /
Ostatný odpad (OO)
 
Nebezpečné vlastnosti  
8   Zdravotnícke zariadenia (okrem všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov)     
 8.1  Zariadenia na rádioterapiu  16 02 14  OO   
 8.2  Kardiologické prístroje  16 02 14  OO   
 8.3  Prístroje na dialýzu  16 02 14  OO   
 8.4  Dýchacie prístroje  16 02 14  OO   
 8.5  Prístroje pre nukleárnu medicínu  16 02 14  OO   
 8.6  Laboratórne zariadenia pre in vitro diagnostiku  16 02 14  OO   
 8.7  Analyzátory  16 02 14  OO   
 8.8  Mrazničky  16 02 11  NO   
 8.9  Prístroje na fertilizačné testy  16 02 14  OO   
 8.10  Iné prístroje na detekciu, prevenciu, monitorovanie, liečenie, zmierňovanie chorôb, zranení alebo postihnutia  16 02 14  OO   


Tabuľka 9

Kategória  Názov  Katalógové číslo  Nebezpečný odpad (NO) /
Ostatný odpad (OO)
 
Nebezpečné vlastnosti  
9  9.5  Iné monitorovacie a kontrolné prístroje používané v priemyselných zariadeniach  16 02 14  OO   


Tabuľka 10

Kategória  Názov  Katalógové číslo  Nebezpečný odpad (NO) /
Ostatný odpad (OO)
 
Nebezpečné vlastnosti  
10   Predajné automaty     
 10.1  Predajné automaty na teplé nápoje  16 02 14  OO   
 10.2  Predajné automaty na teplé alebo chladené fľaše alebo plechovky  16 02 11  NO   
 10.3  Predajné automaty na tuhé výrobky  16 02 14  OO   
 10.4  Automaty na výdaj peňazí  16 02 14  OO   
 10.4.1  Automaty na výdaj parkovacích kariet  16 02 14  OO   
 10.5  Všetky prístroje na automatický výdaj všetkých druhov výrobkov  16 02 14  OO   

*Uvedie sa katalógové číslo podľa charakteru a nebezpečných vlastností elektroodpadu.

V. Príprava na opätovné použitie elektroodpadu

Príprave na opätovné použitie elektroodpadu predchádza oddelenie elektrozariadenia, ktoré sa stalo elektroodpadom, alebo jeho častí, ktoré sú vhodné na opätovné použitie elektrozariadenia, ktoré sa stalo elektroodpadom od ostatného elektroodpadu. Takéto oddeľovanie sa podľa § 39 ods. 4 písm. c)zákona o odpadoch uskutoční po predbežnom výbere elektroodpadu vhodného na opätovné použitie z hľadiska možnosti splnenia predpokladov opätovného použitia podľa § 13 a § 14 vyhlášky č. 373/2015 Z. z., ktorý sa vykonáva formou vizuálnej kontroly už na zbernom mieste elektroodpadu alebo na mieste spätného zberu elektroodpadu.

Elektrozariadenie, ktoré sa stalo elektroodpadom, sa považuje za elektroodpad, ktorý nie je vhodný na opätovné použitie, ak boli jeho vizuálnou kontrolou zistené tieto nedostatky:

 1. nekompletný kryt (napríklad chýbajúce dvierka),
 2. chýbajúce súčiastky podmieňujúce funkčnosť elektrozariadenia (napríklad v chladničke nie je kompresor),
 3. nevyhovujúci celkový stav (napríklad konštrukčné chyby, poškodené alebo chýbajúce základné časti elektrozariadenia, ktoré môžu spôsobiť jeho nefunkčnosť) alebo
 4. jeho súčasťou je CRT obrazovka.

Príprava na opätovné použitie elektroodpadu musí byť vykonaná z úkonov vykonávaných na elektrozariadení, ktoré sa stalo elektroodpadom, alebo jeho časti v tomto poradí:

 1. skúška elektrickej bezpečnosti,
 2. test funkčnosti,
 3. test energetickej spotreby,
 4. oprava,
 5. odstránenie osobných údajov, ak sú v elektrozariadení, ktoré sa stalo elektroodpadom uložené.

Všeobecné kritériá opätovného použitia elektrozariadenia vzťahujúce sa na všetky kategórie elektrozariadení podľa odseku 1 sú tieto:

 1. elektrozariadenie je plne funkčné,
 2. elektrozariadenie je elektricky bezpečné,
 3. kryt elektrozariadenia je neporušený,
 4. elektrozariadenie obsahuje všetky dôležité súčiastky, ak sú v dobrom stave,
 5. izolácia elektrozariadenia je kompletná a neporušená,
 6. na výhrevných telesách elektrozariadenia sa nenachádza vodný kameň,
 7. kovové časti elektrozariadenia nevykazujú žiadnu alebo skoro žiadnu