dnes je 21.9.2020

Input:

Sankcie pri nakladaní s elektrozariadeniami a elektroodpadom

16.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.5 Sankcie pri nakladaní s elektrozariadeniami a elektroodpadom

Ing. Elena Bodíková, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager and Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá spôsobí iný správny delikt podľa § 117zákona o odpadoch, uloží príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva nasledujúce pokuty:

a. Pokutu od 500,- eur do 50.000,- EUR možno uložiť:

 • výrobcovi elektrozariadenia, ktorý si nesplnil informačnú povinnosť podľa § 34 ods. 1 písm. l);

 • držiteľovi elektroodpadu z domácností, ktorý porušil povinnosti súvisiace s odovzdaním elektroodpadu ustanovené v § 38 ods. 1;

 • tomu, kto vykonáva zber elektroodpadu a poruší evidenčnú a ohlasovaciu povinnosť ustanovenú v § 39 ods. 4 písm. d), e);

 • spracovateľovi elektroodpadu, ktorý porušil povinnosti ustanovené v § 41 písm. a), b), c), d), m), n).

b. Pokutu od 800,- EUR do 80.000,- EUR možno uložiť:

 • tomu, kto poruší práva a povinnosti distribútora elektrozariadení ustanovené v § 37;

 • spracovateľovi elektroodpadu, ktorý porušil povinnosti ustanovené v § 41 písm. e), f).

c. Pokutu od 1.200,- EUR do 120.000,- EUR možno uložiť:

 • výrobcovi elektrozariadenia, ktorý si nesplnil svoje povinnosti ustanovené v § 34 ods. 1 písm. a), b), c), d), f), g), h), i), j), k),; § 34 ods. 3, 4, 5, 6;

 • tomu, kto nesplní povinnosti súvisiace s nakladaním s elektroodpadom z domácností a s elektroodpadom, ktorý nie je elektroodpadom z domácností podľa § 35 a § 36;

 • držiteľovi elektroodpadu iného ako z domácností, ktorý porušil povinnosti súvisiace s odovzdaním elektroodpadu ustanovené v § 38 ods. 2 a 3;

 • tomu, kto nesplní povinnosti súvisiace s zberom elektroodpadu podľa § 39 ods. 1, 3 a § 39 ods. 4 písm. a), b), c);

 • prevádzkovateľovi zariadenia prípravy na opätovné použitie, ktorý porušil povinnosti podľa § 40 ods. 2;

 • spracovateľovi elektroodpadu, ktorý porušil povinnosti ustanovené v § 41 písm. g), h), i), j), k),