dnes je 29.3.2020
Input:

Tlačivo EVIDENČNÝ LIST ODPADU

8.11.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.1 Tlačivo EVIDENČNÝ LIST ODPADU

Ing. Peter Gallovič; Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová

Dvořák Hager & Partners

advokátska kancelária

s.r.o.

Spôsob vypĺňania tlačiva EVIDENČNÝ LIST ODPADU

Do Evidenčného listu odpadu sa údaje o vzniku odpadu a nakladaní s ním zapisujú priebežne tak, ako vznikajú, ak ide o jednorazový vznik odpadu. Ak odpad vzniká alebo sa s ním nakladá (napr. v zariadení na zhodnocovanie, zneškodňovanie, zber, výkup odpadov) kontinuálne za určité časové obdobie (napr. za zmenu, za mesiac), jeho množstvo sa zapisuje súhrnne, minimálne však raz za mesiac. Ak ide o obchodníka a sprostredkovateľa sa údaje o nákupe a predaji odpadu, resp. jeho sprostredkovaní zapisujú priebežne. Údaje do Evidenčného listu odpadu zapisuje podľa možnosti zodpovedná osoba, resp. osoba vedúca evidencie odpadov.

Do prvého riadku evidenčného listu sa uvedú údaje o odpade prenesené z evidencie z predchádzajúceho kalendárneho roka.

Ak ide o stav konca odpadu, Evidenčný list odpadu sa vo vzťahu k odpadu, pre ktorý sa dosiahol stav konca odpadu, vypĺňa až do momentu, kým sú splnené všetky kritériá pre stav konca odpadu vyžadované zákonom a osobitným predpisom.

Pri vedľajšom produkte sa Evidenčný list odpadu vypĺňa až do nadobudnutia právoplatnosti súhlasu o tom, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt a nie za odpad, keďže do uvedeného momentu ide o odpad, a teda aj ako s odpadom sa s ním nakladá.

EVIDENČNÝ LIST ODPADU má tri časti:

  1. prvá časť sa týka popisu odpadu (kód, kategória a Y-kód odpadu) a činnosti nakladania s odpadom,

  2. druhá časť sa týka identifikačných údajov organizácie, ktorá s odpadom nakladá,

  3. tretia časť sa týka množstva, spôsobu nakladania s odpadom a miesta uloženia odpadu.

Postup pri vypĺňaní tlačiva

PRVÁ ČASŤ:

Kód činnosti – uvedie sa kód činnosti podľa tabuľky 4.

Kód odpadu – uvedie sa kód odpadu podľa Katalógu odpadov.

Názov odpadu – uvedie sa názov odpadu podľa Katalógu odpadov.

Kategória odpadu – uvedie sa kategória odpadu podľa Katalógu odpadov.

Y-kód – pri nebezpečnom odpade sa uvedie Y-kód podľa tabuliek 1, 2 a 3. Ak je možné priradiť viac kódov, priradí sa kód len tej zložky, ktorá je najnebezpečnejšia z hľadiska vplyvu na zdravie ľudí a životné prostredie.

Tabuľka 1

Kód

 

Skupiny odpadov

 

Y1

 

klinické odpady z nemocníc, zdravotníckych stredísk a zariadení

 

Y2

 

odpady z výroby a prípravy farmaceutických výrobkov

 

Y3

 

odpadové farmaceutické látky, drogy a lieky

 

Y4

 

odpady z výroby, prípravy a použitia pesticídov a fytofarmák

 

Y5

 

odpady z výroby, prípravy a použitia chemických prostriedkov na ochranu dreva

 

Y6

 

odpady z výroby, prípravy a použitia organických rozpúšťadiel

 

Y7

 

odpady z tepelného spracovania a temperovacích operácií s obsahom kyanidov

 

Y8

 

odpadové minerálne oleje nevhodné na používanie podľa pôvodného určenia

 

Y9

 

odpady typu olej vo vode, uhľovodíky vo vode, emulzie

 

Y10

 

odpadové látky a predmety obsahujúce polychlórované bifenyly (PCB) a/alebo polychlórované terfenyly (PCT) a/alebo polybrómované bifenyly (PBB) alebo nimi znečistené

 

Y11

 

odpadové dechtové zvyšky vznikajúce pri čistení, destilácii a pyrolytickom spracovávaní

 

Y12

 

odpady z výroby, prípravy a použitia atramentov, farbív, pigmentov, farieb, lakov a náterov

 

Y13

 

odpady z výroby, prípravy a použitia živíc, latexov, zmäkčovadiel, glejov a lepidiel

 

Y14

 

odpadové chemické látky vznikajúce pri výskume a vývoji alebo výučbe, ktoré nie sú zatiaľ určené a/alebo sú nové a ich účinky na človeka alebo životné prostredie nie sú známe

 

Y15

 

látky výbušnej povahy, ktoré nepodliehajú iným právnym predpisom

 

Y16

 

látky z výroby, prípravy a použitia fotochemikálií a fotografických materiálov

 

Y17

 

odpady vznikajúce pri povrchovej úprave kovov a plastických materiálov

 

Y18

 

zvyšky vznikajúce pri priemyselnom zneškodňovaní odpadov

 

Tabuľka 2

Kód

 

Škodliviny

 

Y19

 

karbonyly kovov

 

Y20

 

berýlium, zlúčeniny berýlia

 

Y21

 

zlúčeniny šesťmocného chrómu

 

Y22

 

zlúčeniny medi

 

Y23

 

zlúčeniny zinku

 

Y24

 

arzén, zlúčeniny arzénu

 

Y25

 

selén, zlúčeniny selénu

 

Y26

 

kadmium, zlúčeniny kadmia

 

Y27

 

antimón, zlúčeniny antimónu

 

Y28

 

telúr, zlúčeniny telúru

 

Y29

 

ortuť, zlúčeniny ortuti

 

Y30

 

tálium, zlúčeniny tália

 

Y31

 

olovo, zlúčeniny olova

 

Y32

 

anorganické zlúčeniny fluóru okrem fluoridu vápenatého

 

Y33

 

anorganické kyanidy

 

Y34

 

roztoky kyselín a kyseliny v tuhej forme

 

Y35

 

roztoky zásad a zásady v tuhej forme

 

Y36

 

azbest (prach a vlákna)

 

Y37

 

organické zlúčeniny fosforu

 

Y38

 

organické kyanidy

 

Y39

 

fenoly, zlúčeniny fenolov vrátane chlórovaných fenolov

 

Y40

 

étery

 

Y41

 

halogénované organické rozpúšťadlá

 

Y42

 

organické rozpúšťadlá okrem halogénovaných rozpúšťadiel

 

Y43

 

všetky materiály obsahujúce polychlórovaný dibenzofurán

 

Y44

 

všetky materiály obsahujúce polychlórovaný dibenzo-p-dioxín

 

Y45

 

organohalogénové zlúčeniny iné ako látky uvedené v tejto tabuľke (napríklad Y39, Y41, Y42, Y43, Y44)

 

Tabuľka 3

Kód

 

Skupiny odpadov vyžadujúce osobitnú pozornosť

 

Y46

 

odpady z domácností

 

Y47

 

zvyšky vznikajúce pri spaľovaní domového odpadu

 

Tabuľka 4

Kód činnosti

 

 

P

 

Pôvodca odpadu

 

M

 

Držiteľ odpadu

 

V

 

Zber odpadov, vrátane mobilného zberu

 

R

 

Zhodnocovanie odpadov

 

D

 

Zneškodňovanie odpadov

 

O

 

Obchodník

 

S

 

Sprostredkovateľ

 

P - Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

M - Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe. Uvedie sa iba vtedy, ak sa nedá použiť iný kód činnosti (napr. servisné práce).

V - Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov. Uvedie sa aj vtedy ak ide o registráciu vydanú pre zber odpadov.

R - Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie; uvedené v tabuľke 6.

D - Zneškodňovanie odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie; uvedené v tabuľke 7.

O - Obchodník je podnikateľ, ktorý pri kúpe a následnom predaji odpadu koná vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, vrátane takých obchodníkov, ktorí tento odpad nemajú fyzicky v držbe.

S - Sprostredkovateľ je podnikateľ, ktorý organizuje zhodnocovanie odpadu alebo zneškodňovanie odpadu v mene iných osôb, vrátane takých sprostredkovateľov, ktorí tento odpad nemajú fyzicky v držbe.

DRUHÁ ČASŤ:

ORGANIZÁCIA/OBEC

IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie/obce; ak má organizácia/obec identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.

Obchodné meno/názov obce – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri alebo názov obce.

Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa sídla organizácie, telefón, fax, e-mail, adresa URL.

PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD

Nasledujúca časť, týkajúca sa samostatnej prevádzkarne/závodu, sa vypĺňa, ak nie je totožná s organizáciou/obcou.

Názov – uvedie sa, ak je zavedený vnútri organizácie.

Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa prevádzkarne, telefón, fax, e-mail, adresa URL.

TRETIA ČASŤ:

Dátum (1) – uvedie sa dátum vzniku odpadu alebo nakladania s ním. Ak ide o obchodníka a sprostredkovateľa, uvedie sa dátum nákupu, predaja odpadu, resp. jeho sprostredkovania, dátum prepravy odpadu.

Odpad umiestnený (2) – uvedie sa názov skladu alebo nádoby, kde je odpad umiestnený. Pri skládke nebezpečných odpadov sa uvedie napríklad identifikácia špeciálneho kontajnera, v ktorom je odpad uložený.

Hmotnosť odpadu (3)

– v stĺpci vznik/príjem možno u pôvodcu uviesť odhadnutú hmotnosť vzniknutého odpadu a spresniť ju až po odvážení napr. v sklade alebo v inej organizácii (príjemca odpadu) až po zistení,

– v stĺpci nakladanie sa uvedie presná hmotnosť odpadu vydaného z prevádzky pôvodcu. U držiteľa odpadu sa uvedie hmotnosť buď prijatého odpadu, alebo vydaného odpadu.

Pri zneškodňovaní polychlórovaných bifenylov sa v tomto stĺpci uvedie aj údaj o obsahu polychlórovaných bifenylov v nich obsiahnutých.

Ak ide o obchodníka/sprostredkovateľa, uvedie sa v stĺpci vznik/príjem hmotnosť odpadu, ktorú obchodník/sprostredkovateľ kúpil a v stĺpci nakladanie hmotnosť odpadu, ktorú obchodník/sprostredkovateľ predal, odovzdal alebo prepravil inej organizácii.

Kód nakladania (4) – uvedie sa kód podľa tabuliek 5, 6 a 7, v ktorých sa rozlišuje iné nakladanie s odpadmi, činnosti, ktoré vedú k zhodnocovaniu odpadov podľa prílohy č. 1 zákona alebo k zneškodňovaniu odpadov podľa prílohy č. 2 zákona.

Tabuľka 5

Kód

 

Iné nakladanie s odpadom

 

Z

 

Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s ním

 

DO

 

Odovzdanie odpadu na využitie v domácnosti

 

PO

 

Príprava na opätovné použitie

 

V

 

Zber

 

 

Využitie odpadu na úpravu terénu

 

OO

 

Odovzdanie obchodníkovi

 

OS

 

Odovzdanie sprostredkovateľovi

 

Tabuľka 6

Kód

 

Zhodnocovanie odpadov

 

R1

 

Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom

 

R2

 

Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel

 

R3

 

Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov) (*)

 

R4

 

Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín

 

R5

 

Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov (**)

 

R6

 

Regenerácia kyselín a zásad

 

R7

 

Spätné získavanie komponentov používaných pri odstraňovaní znečistenia

 

R8

 

Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov

 

R9

 

Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie

 

R10

 

Úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo na zlepšenie životného prostredia

 

R11

 

Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach R1 až R10

 

R12

 

Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11(***)

 

R13

 

Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku) (****)

 

(*) Patrí sem aj splyňovanie a pyrolýza využívajúce zložky ako chemické látky.

(**) Patrí sem aj čistenie pôdy, ktorého výsledkom je jej obnova, a recyklácia anorganických stavebných materiálov.

(***) Ak neexistuje iný vhodný R-kód, môžu sem patriť predbežné činnosti pred zhodnocovaním vrátane predbežnej úpravy, okrem iného napríklad rozoberanie, triedenie, drvenie, stláčanie, peletizácia, sušenie, šrotovanie, kondicionovanie, opätovné balenie, triedenie, miešanie a zmiešavanie pred podrobením sa ktorejkoľvek z činností R1 až R11.

(****) ( § 3 ods. 5 zákona).

Tabuľka 7

Kód

 

Zneškodňovanie odpadov

 

D1

 

Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov)

 

D2

 

Úprava pôdnymi procesmi (napr. biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde)

 

D3

 

Hĺbková injektáž (napr. injektáž čerpateľných odpadov do vrtov, soľných baní alebo prirodzených úložísk atď.)

 

D4

 

Ukladanie do povrchových nádrží (napr. umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do jám, odkalísk atď.)

 

D5

 

Špeciálne vybudované skládky odpadov (napr. umiestnenie do samostatných buniek s povrchovou úpravou stien, ktoré sú zakryté a izolované jedna od druhej a od životného prostredia)

 

D6

 

Vypúšťanie a vhadzovanie do vodného recipienta okrem morí a oceánov

 

D7

 

Vypúšťanie a vhadzovanie do morí a oceánov vrátane uloženia na morské dno

 

D8

 

Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12