dnes je 29.3.2020
Input:

Tlačivo EVIDENČNÝ LIST ODPADU

26.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.1 Tlačivo EVIDENČNÝ LIST ODPADU

Verlag Dashöfer

Spôsob vypĺňania tlačiva EVIDENČNÝ LIST ODPADU

Evidenčný list odpadu sleduje toky odpadov pre každý kód činnosti a druh alebo poddruh odpadu. Do Evidenčného listu odpadu sa údaje o vzniku odpadu a nakladaní s ním zapisujú priebežne tak, ako vznikajú, ak ide o jednorazový vznik odpadu. Ak odpad vzniká alebo sa s ním nakladá (napríklad v zariadení na zhodnocovanie, zneškodňovanie, zber, výkup odpadov) kontinuálne za určité časové obdobie (napríklad za zmenu, za mesiac), jeho množstvo sa zapisuje súhrnne, minimálne však raz za mesiac. Ak ide o obchodníka a sprostredkovateľa, údaje o nákupe a predaji odpadu alebo jeho sprostredkovaní sa zapisujú priebežne. Údaje do Evidenčného listu odpadu zapisuje zodpovedná osoba alebo osoba vedúca evidencie odpadov.

Do prvého riadku evidenčného listu sa uvedú údaje o odpade prenesené z evidencie z predchádzajúceho kalendárneho roka.

Ak ide o stav konca odpadu, Evidenčný list odpadu sa vo vzťahu k odpadu, pre ktorý sa dosiahol stav konca odpadu, vypĺňa až do momentu, kým sú splnené všetky kritériá pre stav konca odpadu vyžadované zákonom a osobitným predpisom.6)

Pri vedľajšom produkte sa Evidenčný list odpadu vypĺňa až do nadobudnutia právoplatnosti súhlasu o tom, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad, keďže do uvedeného momentu ide o odpad, a teda aj ako s odpadom sa s ním nakladá.

EVIDENČNÝ LIST ODPADU má tri časti:

  1. prvá časť sa týka popisu odpadu (kód, kategória a Y-kód odpadu) a činnosti nakladania s odpadom,
  2. druhá časť sa týka identifikačných údajov organizácie, ktorá s odpadom nakladá,
  3. tretia časť sa týka množstva, spôsobu nakladania s odpadom a miesta uloženia odpadu.

PRVÁ ČASŤ:

Kód činnosti – uvedie sa kód činnosti podľa tabuľky 4.

Kód odpadu – uvedie sa kód odpadu podľa Katalógu odpadov.

Názov odpadu – uvedie sa názov odpadu podľa Katalógu odpadov.

Kategória odpadu – uvedie sa kategória odpadu podľa Katalógu odpadov.

Y-kód – pri nebezpečnom odpade sa uvedie Y-kód podľa tabuliek 1, 2 a 3. Ak je možné priradiť viac kódov, priradí sa kód len tej zložky z tabuľky 2, ktorá je najnebezpečnejšia z hľadiska vplyvu na zdravie ľudí a životné prostredie.

Tabuľka 1

Kód Skupiny odpadov 
Y1  klinické odpady z nemocníc, zdravotníckych stredísk a zariadení  
Y2  odpady z výroby a prípravy farmaceutických výrobkov  
Y3  odpadové farmaceutické látky, drogy a lieky  
Y4  odpady z výroby, prípravy a použitia pesticídov a fytofarmák  
Y5  odpady z výroby, prípravy a použitia chemických prostriedkov na ochranu dreva  
Y6  odpady z výroby, prípravy a použitia organických rozpúšťadiel  
Y7  odpady z tepelného spracovania a temperovacích operácií s obsahom kyanidov  
Y8  odpadové minerálne oleje nevhodné na používanie podľa pôvodného určenia  
Y9  odpady typu olej vo vode, uhľovodíky vo vode, emulzie  
Y10  odpadové látky a predmety obsahujúce polychlórované bifenyly (PCB) a/alebo polychlórované terfenyly (PCT) a/alebo polybrómované bifenyly (PBB) alebo nimi znečistené  
Y11  odpadové dechtové zvyšky vznikajúce pri čistení, destilácii a pyrolytickom spracovávaní  
Y12  odpady z výroby, prípravy a použitia atramentov, farbív, pigmentov, farieb, lakov a náterov  
Y13  odpady z výroby, prípravy a použitia živíc, latexov, zmäkčovadiel, glejov a lepidiel  
Y14  odpadové chemické látky vznikajúce pri výskume a vývoji alebo výučbe, ktoré nie sú zatiaľ určené a/alebo sú nové a ich účinky na človeka alebo životné prostredie nie sú známe  
Y15  látky výbušnej povahy, ktoré nepodliehajú iným právnym predpisom  
Y16  látky z výroby, prípravy a použitia fotochemikálií a fotografických materiálov  
Y17  odpady vznikajúce pri povrchovej úprave kovov a plastických materiálov  
Y18  zvyšky vznikajúce pri priemyselnom zneškodňovaní odpadov  

Tabuľka 2

Kód Škodliviny 
Y19  karbonyly kovov  
Y20  berýlium, zlúčeniny berýlia  
Y21  zlúčeniny šesťmocného chrómu  
Y22  zlúčeniny medi  
Y23  zlúčeniny zinku  
Y24  arzén, zlúčeniny arzénu  
Y25  selén, zlúčeniny selénu  
Y26  kadmium, zlúčeniny kadmia  
Y27  antimón, zlúčeniny antimónu  
Y28  telúr, zlúčeniny telúru  
Y29  ortuť, zlúčeniny ortuti  
Y30  tálium, zlúčeniny tália  
Y31  olovo, zlúčeniny olova  
Y32  anorganické zlúčeniny fluóru okrem fluoridu vápenatého  
Y33  anorganické kyanidy  
Y34  roztoky kyselín a kyseliny v tuhej forme  
Y35  roztoky zásad a zásady v tuhej forme  
Y36  azbest (prach a vlákna)  
Y37  organické zlúčeniny fosforu  
Y38  organické kyanidy  
Y39  fenoly, zlúčeniny fenolov vrátane chlórovaných fenolov  
Y40  étery  
Y41  halogénované organické rozpúšťadlá  
Y42  organické rozpúšťadlá okrem halogénovaných rozpúšťadiel  
Y43  všetky materiály obsahujúce polychlórovaný dibenzofurán  
Y44  všetky materiály obsahujúce polychlórovaný dibenzo-p-dioxín  
Y45  organohalogénové zlúčeniny iné ako látky uvedené v tejto tabuľke (napríklad Y39, Y41, Y42, Y43, Y44)  

Tabuľka 3

Kód Skupiny odpadov vyžadujúce osobitnú pozornosť 
Y46  odpady z domácností  
Y47  zvyšky vznikajúce pri spaľovaní domového odpadu  

Tabuľka 4

Kód činnosti  
P  Pôvodca odpadu  
M  Držiteľ odpadu  
V  Zber odpadov vrátane mobilného zberu  
R  Zhodnocovanie odpadov  
D  Zneškodňovanie odpadov  
O  Obchodník  
S  Sprostredkovateľ  

P Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

M Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe. Uvedie sa len vtedy, ak sa nedá použiť iný kód činnosti (napríklad servisné práce, prekládková stanica, skladovanie výkopovej zeminy).

V Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov. Uvedie sa aj vtedy, ak ide o registráciu vydanú pre zber odpadov.

R Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu na účel nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie; uvedené v tabuľke 6 .

D Zneškodňovanie odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie; uvedené v tabuľke 7.

O Obchodník je podnikateľ, ktorý pri kúpe a následnom predaji odpadu koná vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vrátane takých obchodníkov, ktorí tento odpad nemajú fyzicky v držbe.

S Sprostredkovateľ je podnikateľ, ktorý organizuje zhodnocovanie odpadu alebo zneškodňovanie odpadu v mene iných osôb vrátane takých sprostredkovateľov, ktorí tento odpad nemajú fyzicky v držbe.

DRUHÁ ČASŤ: ORGANIZÁCIA/OBEC

IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie/obce; ak má organizácia/obec identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.

Obchodné meno/názov obce – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osoby- podnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri, alebo názov obce.

Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa sídla organizácie, telefón, fax, e-mail, adresa URL.

PREVÁDZKAREŇ/ZÁVOD

Nasledujúca časť týkajúca sa samostatnej prevádzkarne/závodu sa vypĺňa, ak nie je totožná s organizáciou/obcou.

Evidencia sa vedie za každú prevádzkareň.6a)

Ak nejde o prevádzkareň, evidencia sa vedie za každé miesto vzniku odpadu v súlade s vydaným súhlasom alebo len za každé miesto vzniku. Ak ide o prekládkovú stanicu, evidencia sa vedie za každé miesto dočasného uloženia komunálneho odpadu v súlade s vydaným súhlasom, a ak ide o skladovanie výkopovej zeminy, tak za každé miesto dočasného uloženia výkopovej zeminy v súlade s vydaným súhlasom.

Ak ide o mobilný zber, evidencia sa vedie sumárne na jednom Evidenčnom liste odpadu podľa druhu odpadu alebo poddruhu odpadu za všetky miesta vzniku v jednom okrese, pričom v položke Prevádzkareň/Závod sa uvedie len názov príslušného okresu a položku Adresa (Ulica, obec, PSČ, tel., fax, e-mail, URL) nie je potrebné vyplniť.

Názov – uvedie sa, ak je zavedený vnútri organizácie.

Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa prevádzkarne, telefón, fax, e-mail, adresa URL.

TRETIA ČASŤ:

Dátum (1) – uvedie sa dátum vzniku odpadu alebo nakladania s ním. Ak ide o obchodníka a sprostredkovateľa, uvedie sa dátum nákupu, predaja odpadu alebo jeho sprostredkovania, dátum prepravy odpadu.

Odpad umiestnený (2) – uvedie sa názov skladu alebo nádoby, kde je odpad umiestnený. Pri skládke nebezpečných odpadov sa uvedie napríklad identifikácia špeciálneho kontajnera, v ktorom je odpad uložený.

Hmotnosť odpadu (3)

  • v stĺpci vznik/príjem možno u pôvodcu uviesť odhadnutú hmotnosť vzniknutého odpadu a spresniť ju až po odvážení napríklad v sklade alebo v inej organizácii (príjemca odpadu) až po zistení,

  • v stĺpci nakladanie sa uvedie presná hmotnosť odpadu vydaného z prevádzky pôvodcu. U držiteľa odpadu sa uvedie hmotnosť buď prijatého odpadu, alebo vydaného odpadu.

Pri zneškodňovaní polychlórovaných bifenylov sa v tomto stĺpci uvedie aj údaj o obsahu polychlórovaných bifenylov v nich obsiahnutých.

Ak ide o obchodníka/sprostredkovateľa, uvedie sa v stĺpci vznik/príjem hmotnosť odpadu, ktorú obchodník/sprostredkovateľ kúpil/sprostredkoval, a v stĺpci nakladanie hmotnosť odpadu, ktorú obchodník/sprostredkovateľ predal, sprostredkoval, odovzdal alebo prepravil inej organizácii.

Kód nakladania (4) – uvedie sa:

  • ak ide o vznik odpadu, kód nakladania podľa tabuľky 5,

  • ak ide o prevzatie odpadu, kód nakladania s odpadom v organizácii, ktorá vedie Evidenčný list odpadu, a to podľa tabuliek 5, 6 a 7,

  • ak ide o odovzdanie odpadu, kód nakladania podľa tabuliek 5, 6 a 7, a to vo väzbe na organizáciu uvedenú v stĺpci 5.

Tabuľka 5

Kód Iné nakladanie s odpadom 
Z  Zhromažďovanie odpadov je dočasné uloženie odpadov pred ďalším nakladaním s ním  
DO  Odovzdanie odpadu na využitie v domácnosti  
PO  Príprava na opätovné použitie  
V  Zber  
TÚ  Využitie odpadu na úpravu terénu  
OO  Prijatie/Odovzdanie obchodníkovi  
OS  Prijatie/Odovzdanie sprostredkovateľovi  
SVZ  Dočasné uloženie výkopovej zeminy  
PS  Dočasné uloženie odpadu v prekládkovej stanici komunálneho odpadu  

Tabuľka 6

Kód Zhodnocovanie odpadov 
R1  Využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom  
R2  Spätné získavanie alebo regenerácia rozpúšťadiel  
R3  Recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré sa nepoužívajú ako rozpúšťadlá (vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov) (*)  
R4  Recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín  
R5  Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov (**)  
R6  Regenerácia kyselín a zásad  
R7  Spätné získavanie komponentov používaných pri odstraňovaní znečistenia  
R8  Spätné získavanie komponentov z katalyzátorov  
R9  Prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie  
R10  Úprava pôdy na účel dosiahnutia prínosov pre poľnohospodárstvo alebo na zlepšenie životného prostredia  
R11  Využitie odpadov vzniknutých pri činnostiach R1 až R10  
R12  Úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11(***)  
R13  Skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku) (****)  

(*) Patrí sem aj splyňovanie a pyrolýza využívajúce zložky ako chemické látky.

(**) Patrí sem aj čistenie pôdy, ktorého výsledkom je jej obnova, a recyklácia anorganických stavebných materiálov.

(***) Ak neexistuje iný vhodný R-kód, môžu sem patriť predbežné činnosti pred zhodnocovaním vrátane predbežnej úpravy, okrem iného napríklad rozoberanie, triedenie, drvenie, stláčanie, peletizácia, sušenie, šrotovanie, kondicionovanie, opätovné balenie, triedenie, miešanie a zmiešavanie pred podrobením sa ktorejkoľvek z činností R1 až R11.

(****) Dočasné uskladnenie je dočasné uloženie podľa § 3 ods. 5 zákona.

Tabuľka 7

Kód Zneškodňovanie odpadov 
D1  Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napríklad skládka odpadov)  
D2  Úprava pôdnymi procesmi (napríklad biodegradácia kvapalných alebo kalových odpadov v pôde)  
D3  Hĺbková injektáž (napríklad injektáž čerpateľných odpadov do vrtov, soľných baní alebo prirodzených úložísk atď.)  
D4  Ukladanie do povrchových nádrží (napríklad umiestnenie kvapalných alebo kalových odpadov do jám, odkalísk atď.)  
D5  Špeciálne vybudované skládky odpadov (napríklad umiestnenie do samostatných buniek s povrchovou úpravou stien, ktoré sú zakryté a izolované jedna od druhej a od životného prostredia)  
D6  Vypúšťanie a vhadzovanie do vodného recipienta okrem morí a oceánov  
D7  Vypúšťanie a vhadzovanie do morí a oceánov vrátane uloženia na morské dno  
D8  Biologická úprava nešpecifikovaná v tejto prílohe, pri ktorej vznikajú zlúčeniny alebo zmesi, ktoré sú zneškodnené niektorou z činností D1 až D12