dnes je 31.5.2020

Input:

Všeobecné záväzné nariadenie obce v súvislosti s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v roku 2019

12.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.09.1.3 Všeobecné záväzné nariadenie obce v súvislosti s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v roku 2019

Ing. Juraj Válek, PhD.

Obec môže všeobecne záväzným nariadením, podľa zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z., ustanoviť výšku nákladov ako aj iný spôsob úrady v súvislosti s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ako aj upravovať rôzne podrobnosti v tejto súvislosti.

Obec ustanoví vo všeobecne záväznom nariadení výšku nákladov za zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad, ktoré znáša pôvodný pôvodca odpadu a ich zahrnutie do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady alebo ustanoví iný spôsob ich úhrady. Obec tiež môže ustanoviť vo všeobecne záväznom nariadení iný spôsob úhrady nákladov na zabezpečenie zberných nádob a kompostovacích zásobníkov na biologicky rozložiteľný komunálny odpad.

Obec vo všeobecne záväznom nariadení upraví v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi, o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, ako aj nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, a tiež nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne. Obec taktiež upraví podrobnosti o spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu elektroodpadov z domácností, odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi, použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov, veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok a jedlých olejov a tukov. Ďalej upraví podrobnosti o spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok, spôsobe spätného zberu odpadových pneumatík, spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu, prevádzkovaní zberného dvora, spôsobe zberu drobného stavebného