dnes je 22.3.2023

Input:

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností

14.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.26.5 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností

JUDr. Renáta Považanová


Stiahnuť vzor

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta ….. č. ….. o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností

Čl. I.

Základné ustanovenia

1. Mestské zastupiteľstvo v ……., v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. g), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 81 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”), vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta ……. č. ……. o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností (ďalej len ”VZN“).

2. Toto VZN vymedzuje, v zmysle hierarchie