dnes je 22.3.2023

Input:

VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta

14.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.26.11 VZN o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta

JUDr. Renáta Považanová


Stiahnuť vzor

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta ….. č. ….. o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta ........

Čl. I.

Základné ustanovenia

  1. Mestské zastupiteľstvo v ……., v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. g), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 36 ods. 7 písm. c) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”), vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta ……. č. ……. o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta ........ (ďalej len ”VZN“).
  2. Toto VZN bližšie upravuje podľa miestnych podmienok spôsob zneškodňovania obsahu žúmp na území Mesta ……. (ďalej len ”mesto“).

Čl. II.