Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Základné náležitosti pri obaloch a odpadoch z obalov

25.7.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.1.4 Základné náležitosti pri obaloch a odpadoch z obalov

Ing. Juraj Válek

PhD.

Medzi základné náležitosti zaraďujeme uvedenie obalov na trh a ich distribúcia, nakladanie, odber a recyklácia obalov ako aj definíciu výrobcov obalov. Ďalej rozlišujeme trhový podiel výrobcu obalov pre príslušný kalendárny rok a zberový podiel pre odpady z obalov, ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov pre príslušný kalendárny rok. Ďalej sa môžeme stretnúť s odberom použitých opakovane použiteľných obalov a s energetickým zhodnocovaním odpadov.

Uvedením obalov na trh v Slovenskej republike je okamih, keď obal alebo tovar v obale prvýkrát prechádza odplatne alebo bezodplatne z etapy výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky alebo dovozu z iného ako členského štátu do Slovenskej republiky do etapy distribúcie alebo použitia. Distribúciou obalov je odplatné alebo bezodplatné odovzdanie obalu alebo tovaru v obale inej osobe na účely dodania, predaja alebo použitia obalu alebo tovaru v obale v obchodnej sieti vrátane predaja konečnému používateľovi s výnimkou uvedenia na trh. Distribútorom obalov je ten, kto v rámci predmetu svojej činnosti uskutočňuje distribúciu obalov.

Nakladaním s obalmi je výroba obalov, uvedenie obalov alebo tovarov v obaloch na trh, ich distribúcia, použitie obalov, odber opakovane použiteľných obalov, úprava obalov a opakované použitie obalov. Recykláciou odpadov z obalov je každé opätovné spracovanie odpadových materiálov vo výrobnom procese na pôvodné určenie alebo na iné účely vrátane organickej recyklácie, ale okrem energetického zhodnocovania. Organickou recykláciou je aeróbne (kompostovanie) alebo anaeróbne (biometanizácia) nakladanie s biodegradovateľnou časťou odpadov z obalov za riadených podmienok s využitím mikroorganizmov, ktoré produkujú stabilizované organické zvyšky alebo metán; ukladanie na skládku sa nepovažuje za formu organickej recyklácie.

Výrobcom obalov je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá používa obaly na balenie tovaru alebo plní tovar do obalov a uvádza na trh tento tovar pod svojou obchodnou značkou, je osobou, pre ktorú sa tovar balí alebo plní a pod ktorej obchodnou značkou sa tovar uvádza na trh, uvádza na trh tovar v obaloch iným spôsobom, ako bolo spomenuté. Výrobcom obalov je aj osoba, ktorá ako distribútor uskutočňuje odplatné alebo bezodplatné odovzdanie obalu konečnému používateľovi na bezprostredné zabalenie tovaru, ako distribútor používa obal na zabalenie distribuovaného tovaru alebo jeho

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: