dnes je 25.6.2021

Input:

Zákon o odpadoch a jeho novely v legislatívnom konaní - apríl 2021

20.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.04.1.1 Zákon o odpadoch a jeho novely v legislatívnom konaní – apríl 2021

Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

V apríli 2021 boli v legislatívnom procese dve novely zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1. Novela zákona o odpadoch navrhnutá skupinou poslancov Národnej rady SR, ktorá bola v apríli prerokovaná v prvom čítaní a bola schválená do druhého čítania, ktoré sa uskutoční na schôdzi Národnej rady SR v máji 2021.

Poslanecká novela zákona o odpadoch sa týka zmeny § 16 ods. 10 zákona o odpadoch a navrhuje zmenu jeho súčasného znenia, ktoré je výsledkom zmeny zákona o odpadoch z roku 2019.

Novela zákona o odpadoch vykonaná zákonom č. 460/2019 Z. z. doplnila do ustanovenia § 16 upravujúceho zber odpadu a výkup odpadu odsek 10, ktorý upravuje povinnosti pri vykonávaní zberu zmesového odpadu alebo triedeného zberu komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov v obci.

Zákon stanovil povinnosti:

  1. zabezpečiť vybavenie zberných vozidiel vážiacim systémom zaradeným do skupiny určených meradiel a spĺňajúcim požiadavky na určené meradlo,
  2. ohlasovať príslušnej obci množstvá vyzbieraného zmesového odpadu a vyzbieraných komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov v obci, na území ktorej vznikli tieto odpady, do 15 dní od skončenia mesiaca, v ktorom bol zber uskutočnený.

Účinnosť tejto úpravy je 1. januára 2023, čím bol vytvorený priestor na zabezpečenie splnenia tejto povinnosti a prípravu subjektov pri vykonávaní zberu zmesového odpadu alebo triedeného zberu komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov na plnenie týchto nových povinností.

Tým, že účinnosť tohto ustanovenia ešte nenastala, je ho možné zmeniť, resp. upravovať.

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedených povinností skupina poslancov Národnej rady SR navrhuje úpravu/zmenu odseku 10 v tom, že povinnosť v písmene a), teda povinnosť zabezpečiť vybavenie zberných vozidiel vážiacim systémom zaradeným do skupiny určených meradiel a spĺňajúcim požiadavky na určené meradlo. V odseku 10 by tým zostala len povinnosť ohlasovať príslušnej obci množstvá vyzbieraného zmesového odpadu a vyzbieraných komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov v obci, na území ktorej vznikli tieto odpady, do 15 dní od skončenia mesiaca, v ktorom bol zber uskutočnený.

Účinnosť tejto zmeny sa navrhuje od 1. januára 2023. Tým by sa dosiahlo, že fakticky by do účinnosti vstúpila len povinnosť v zúženom rozsahu, ako sa navrhuje, a plná povinnosť schválená v roku 2019 by do účinnosti ani nevstúpila.

Navrhovatelia pri vypustení povinnosti zabezpečiť vybavenie zberných vozidiel vážiacim systémom zaradeným do skupiny určených meradiel a spĺňajúcim požiadavky na určené meradlo argumentujú najmä tým, že:

  1. Všetky zberné vozidlá sú pred vysypaním vážené na certifikovaných váhach v spaľovniach, taktiež na skládkach a v zariadeniach na spracovanie triedeného odpadu. Väčšie obce a mestá majú k dispozícii informáciu o tom, koľko komunálneho odpadu bolo vyprodukovaného obyvateľmi obce. Menšie obce sa môžu naďalej dohodnúť na inštalovaní systému dobrovoľne, podobne ako doteraz.
  2. Povinnosť spôsobí neprimerane vysoké investičné náklady, nakoľko vážiaci systém bude potrebné zabezpečiť aj pre stovky vozidiel, ktoré ho nebudú v praxi vyžívať, keďže túto informáciu by zvozové spoločnosti získavali zbytočne dvakrát: pri zbere aj pri odovzdaní odpadu.
  3. Povinnosť by sa premietla do cien za zber komunálneho odpadu, čo bude mať negatívny vplyv nielen na zvozové spoločnosti, výrobcov vyhradených výrobkov, ale aj na obyvateľov. Neprimeranú finančnú záťaž spôsobia predovšetkým menším zberovým spoločnostiam vo vlastníctve miest a obcí (napríklad technické služby).
  4. Vážiaci systém namontovaný na vozidlách je užitočný napríklad v prípadoch, kedy vozidlo nakladá v rámci jedného zvozu odpad z viacerých obcí. K tomu však postačuje namontovanie váhy na dobrovoľnej báze, podobne ako je to v iných krajinách EÚ.
  5. Viacero systémov v menších obciach využíva sofistikovanejšie a ekologickejšie riešenia, než je váženie, napríklad čipovanie nádob či elektronická indentifikácia naplnenosti nádob. Údaje o hmotnosti vyzbieraného odpadu z jednotlivých nádob sú nadbytočné, pokiaľ obec eviduje objem vyzbieraných nádob (viaceré súčasné elektronické evidenčné systémy).

2. Novela zákona o odpadoch v štádiu vyhodnocovania medzirezortného pripomienkového konania z konca roku 2020 - Ministerstvo životného prostredia SR predložilo koncom roka 2020 do pripomienkového konania návrh novely zákona o odpadoch. V súčasnosti prebieha vyhodnocovanie pripomienok, ktorých bolo uplatnených viac ako 400.

Hlavnými cieľmi novely sú najmä:

  • - zapracovanie poznatkov aplikačnej praxe,
  • - transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 z 5. júna 2019 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie.

Čo sa týka poznatkov z aplikačnej praxe zákona o odpadoch, toto sa premietlo najmä do navrhovaného nového znenia § 15 - Zodpovednosť za nezákonné umiestnenie odpadu. Navrhuje sa najmä doplnenie nového odseku 1, ktorý by jasne stanovil, že § 15 sa vzťahuje len na prípady nezákonne umiestneného opusteného odpadu, kde osoba zodpovedná za jeho umiestnenie nie je známa a nejde o odpad umiestnený v zariadení oprávnenom na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch.

Potreba doplnenia § 15 a vymedzenia jeho pôsobnosti vyplynula z aplikačnej praxe a z potreby bližšej špecifikácie toho, kedy sa uplatňuje postup vo veci zisťovania osoby zodpovednej za nezákonné umiestnenie odpadu a postup vo veci určenia osoby povinnej zabezpečiť odstránenie nezákonne umiestneného odpadu. Uplatňovanie postupu podľa § 15 zákona o odpadoch sa vzťahuje len na prípady, keď ide o nezákonné umiestnenie odpadu, tzv. „čierne skládky odpadov”, t. j. nezákonne umiestnený opustený odpad, ktorý je umiestnený na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom o odpadoch neznámym pôvodcom, resp. držiteľom. Nakoľko osoba zodpovedná za takéto nezákonné umiestnenie odpadu nie je známa, je potrebné vykonať celý postup podľa § 15 zákona o odpadoch vo veci jej zisťovania. Zároveň sa ustanovuje, že § 15 sa nevzťahuje na prípady, keď sú v zariadení oprávnenom na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch, t. j. v zariadení prevádzkovanom v zmysle udelených súhlasov podľa zákona o odpadoch, umiestnené odpady v rozpore s povoleniami oprávňujúcimi vykonávanie ich činnosti.

Vo vzťahu k transpozícii smernice o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie, navrhovaná novela zákona o odpadoch rozširuje jeho štvrtú časť, a to rozšírenú zodpovednosť výrobcov o nový oddiel 8 - Osobitné výrobky z plastu. Tento nový oddiel 8 upravuje požiadavky a opatrenia na prechádzanie vplyvu určitých jednorazových plastových výrobkov na životné prostredie, najmä na vodné prostredie, na zdravie ľudí s cieľom znižovať tento vplyv a podporiť prechod na obehové hospodárstvo s inovačnými a udržateľnými obchodnými modelmi, výrobkami a materiálmi.

Ustanovenia tohto oddielu sa vzťahujú na jednorazové plastové výrobky uvedené v prílohe č. 7a zákona o odpadoch, výrobky z oxo-degradovateľných plastov a rybársky výstroj obsahujúci plasty. Ak v tomto oddiele nie je ustanovené inak, vzťahujú sa všeobecné ustanovenia zákona o odpadoch na všetky jednorazové plastové výrobky a rybársky výstroj obsahujúci plasty uvedené na trh alebo do distribúcie v Slovenskej republike a na nakladanie s odpadmi z nich.

Navrhovaný § 75a zákona o odpadoch definuje jednotlivé pojmy, ktoré sa týkajú nakladania s odpadom z plastových výrobkov.

V § 75b zákona o odpadoch sa navrhuje úprava znižovania spotreby jednorazových plastových výrobkov.

V § 75c sa navrhuje stanoviť zákaz uvádzať jednorazové plastové výrobky uvedené v prílohe č. 7a časti B zákona o odpadoch a výrobky z oxo-degradovateľných plastov na trh Slovenskej republiky.

V § 75d sa navrhuje stanoviť požiadavky na výrobok. Výrobca jednorazového plastového výrobku je povinný od 3. júla 2024 uvádzať na trh Slovenskej republiky nápojové obaly uvedené prílohe č. 7a časti C zákona o odpadoch za predpokladu, že uzávery alebo viečka vyrobené z plastu ostanú počas zamýšľaného používania výrobku pripevnené k nápojovým obalom. Výrobca jednorazového plastového výrobku uvedeného v prílohe č. 7a časti F zákona o odpadoch je povinný:

  1. uvádzať na trh Slovenskej republiky nápojové fľaše vyrobené z PET s obsahom minimálne 25 % recyklovaných