Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Zakotvenie BAT technológií v slovenskej legislatíve

4.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.04.6.3 Zakotvenie BAT technológií v slovenskej legislatíve

Ing. Juraj Poništ

Definícia Najlepšie dostupnej technológie (BAT – Best Available Techniques) je legislatívne zakotvená v zákone č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pod BAT technológiu sa v zmysle uvedeného právneho predpisu rozumie najúčinnejší a najpokrokovejší stav rozvoja činností, technológií a spôsob ich prevádzkovania, ktorý preukazuje praktickú vhodnosť určitej techniky, najmä z hľadiska určovania emisných limitov sledujúcich predchádzanie vzniku emisií v prevádzke s cieľom prevencie, a ak to nie je možné, aspoň zníženie emisií a vplyvu na životné prostredie.

Pri tejto definícii je nevyhnutné zdôrazniť, že uvedený zákon dáva do súvisu úroveň vývoja BAT technológie v príslušnom priemyselnom odvetví s ekonomicky a technicky únosnými podmienkami, pričom sa berú do úvahy náklady a prínosy, bez ohľadu na to, kde sa uvedená technika používa alebo vyrába, pokiaľ je za primeraných podmienok dostupná prevádzkovateľovi.

Jedným z kľúčových špecifík BAT technológie je dosiahnutie všeobecne vysokého stupňa ochrany životného prostredia ako celku. V závislosti od tohto špecifika BAT-ov možno okrem iných uviesť tri kritériá na určovanie najlepších dostupných techník, zakotvených v prílohe č. 2 uvedeného zákona:

  • -> používanie nízkoodpadovej technológie,
  • -> používanie menej nebezpečných látok,
  • -> charakter, účinky a množstvo príslušných emisií.

Pre určenie najlepších dostupných techník a obmedzenie nerovnováhy v Únii, pokiaľ ide o úroveň emisií z priemyselných činností, Európska únia vydala nariadenie 2010/75/EU, v ktorom si dala za úlohu vypracovať, preskúmať a v prípade potreby aktualizovať referenčné dokumenty o najlepších dostupných technikách (BREFs – referenčné dokumenty o BAT).

Referenčné dokumenty k BAT-om boli vypracované smernicou IPPC a IED. Medzi hlavnými kategóriami publikovaných a pravidelne aktualizovaných BREF-ov možno spomenúť Energetickú účinnosť (EnergyEfficiency), Nakladanie s odpadmi

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: