dnes je 7.7.2020

Input:

Zavedenie školského zberu odpadov s účinnosťou od 1. 1. 2021

8.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.11.1.9 Zavedenie školského zberu odpadov s účinnosťou od 1. 1. 2021

Ing. Juraj Poništ

Novela zákona o odpadoch od 1. júla 2020 prinesie viacero zmien. Jednou zo zmien s účinnosťou od 1. januára 2021 bude školský zber odpadov. Ten nebol v pôvodnom zákone zakotvený priamo.

Podľa súčasného zákona o odpadoch možno školské zariadenia definovať ako držiteľa odpadu. Automaticky sa tým pádom na školu vzťahuje § 14 zákona o odpadoch. Držiteľ odpadu (v našom prípade škola) je podľa § 14 ods. 1 povinný:

  • -> viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,
  • -> ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje.

Tento § 14 však nedefinuje, dokedy sú školy povinné túto povinnosť splniť. Nekonkretizuje ani príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorému má tieto údaje ohlasovať.

Podľa § 16 a) predmetnej novely je škola, ktorá vykonáva zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov pochádzajúcich z domácností, povinná najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po ukončení štvrťroka oznamovať:

  • -> druh a množstvo vyzbieraného odpadu,
  • -> informácie o nasledujúcom držiteľovi obci a príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou, v ktorej sa tento zber vykonáva.

V rámci školských zariadení je bežne zaužívané, že samotné zariadenia vykonávajú zber:

  • -> papiera,
  • -> plastových viečok od nápojov,
  • -> hliníkových viečok,
  • -> plechoviek,
  • -> tetrapakov.

Takto vyzbierané množstvá sa predtým často nedostali do evidencie nakladania s odpadmi obcí. Po účinnosti novely budú tieto vyzbierané odpady obce môcť zarátať do miery vytriedenia a