dnes je 31.10.2020

Input:

Zmeny v zákone o odpadoch - september 2020

25.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2020.09.1.1 Zmeny v zákone o odpadoch – september 2020

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

Národná rada SR schválila dňa 24. 9. 2020 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 74/2020 Z. z.

Za najpodstatnejšie zmeny v časti novelizujúcej zákon o odpadoch možno pokladať -

1. Zmenu v § 27 ods. 14 – v nadväznosti na zmenu v § 28 ods. 4 písm. b) sa upravuje ustanovenie týkajúce sa možnosti výpovede zmluvy uzavretej medzi OZV a obcou.

2. Doplnenie § 27 o nový odsek 25 - Na zabezpečenie systému triedeného zberu v obciach sa zavádza povinnosť mať uzatvorené nové zmluvy najneskôr do 31. októbra. Potreba stanovenia tejto povinnosti vyplýva z poznatkov aplikačnej praxe. Vzhľadom na časté presuny výrobcov obalov a neobalových výrobkov a pravdepodobne aj špekulatívne konanie niektorých aktérov uzatvárať vzájomné zmluvné vzťahy na začiatku roka, resp. až ku koncu I.Q kalendárneho roka dochádzalo k výrazne nestabilnému systému.

3. Zmenu v § 28 ods. 4 písm. b) - Doterajší systém zmlúv bol nastavený na obdobie najmenej jedného roka. Aplikačná prax ukázala, že zmluvy sa síce častokrát uzatvárali na dobu neurčitú, no vypovedali sa už po prvom roku. Vzhľadom na to, že časté presuny výrobcov v rámci OZV spôsobovali nestabilitu systému, došlo k zmene v tom, že zmluvy sa budú uzatvárať na obdobie najmenej 2 kalendárnych rokov, tak pre výrobcov ako i obce.

4. Doplnenie § 31 ods. 12 o písmeno f) - V nadväznosti na doplnenie novej povinnosti pre výrobcu obalov (§ 54 ods. 8) a výrobcu neobalových výrobkov § 74 ods. 5) je ustanovená povinnosť pre KC pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov rozdeliť náklady, ktoré je povinný výrobca obalov a výrobca neobalových výrobkov v prípade „náhradného plnenia” iného výrobcu obalov alebo iného výrobcu neobalových výrobkov alebo inej organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly tým subjektom, ktoré zabezpečili toto „náhradné plnenie” vyhradených povinností.

5. Zmenu v § 52 ods. 34 - Novým znením je presne daná povinnosť MŽP SR zverejniť na svojom webovom sídle údaje potrebné pre výpočet trhového podielu organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly pre nasledujúci kalendárny rok do 15. novembra.

6. Doplnenie § 54 o nový odsek 8 - Cieľom tejto úpravy je v prípade odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zamedziť účelovému zániku povinnosti výrobcu obalov a výrobcu neobalových výrobkov na plnenie vyhradených povinností.

7. Doplnenie § 59 ods. 1 o nové písmeno f) - Ide o zavedenie zodpovednosti plniť štandardy zberu triedených zložiek komunálnych odpadov pre odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov na OZV pre obaly, ktorá v danej obci zabezpečuje zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov. Postupne sa zvyšuje cieľ zberu, za ktorý zodpovedá OZV pre obaly a tým by sa mala primerane zvyšovať aj potreba objemu zberných nádob pre zabezpečenie štandardov zberu.

8. Doplnenie § 59 ods. 1 o nové písmeno g) - OZV pre obaly má uhradiť náklady na triedený zber a následné zhodnotenie odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ktoré by mali byť minimálne vo výške, ktorá je vypočítaná podľa sadzieb na tonu odpadu ustanovenej vo vykonávacom predpise.

9. Doplnenie § 59 ods. 1 o nové písmeno h) - Ustanovuje sa povinnosť OZV pre obaly zaslať MŽP SR a KC pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov údaje v termíne najneskôr do 31.októbra, nakoľko sa mení termín zverejňovania údajov potrebných pre výpočet ich trhových podielov. Týmto spôsobom bude dochádzať k uzatvoreniu zmluvných vzťahov s obcami najneskôr do konca roka.

10. Zmenu v § 59 ods. 4 písm. a) - Vzhľadom na poddimenzovanie systému triedeného zberu komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov je nutné určiť minimálnu cenu za nakladanie s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov, ktorú je OZV povinná zaplatiť zberovej spoločnosti, ktorá vykonáva zber týchto odpadov v obci, s ktorou má OZV pre obaly uzavretú zmluvu podľa § 59 ods. 2. Minimálne sadzby za tonu odpadu pre obaly a neobalové výrobky budú určené vo vykonávacom predpise MŽP SR.

11. Doplnenie § 59 o nové odseky 12 a 13 – Nové odseky v § 590 sa zavádzajú najmä z dôvodu vzniknutej situácie zo začiatku roka 2020, kedy veľa obcí nemalo uzatvorené zmluvy s OZV pre obaly a následne nebolo zabezpečené financovanie zberu triedených zložiek odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov. Ďalší dôvod na zavedenie uvedeného ustanovenia je skutočnosť, že náhradný zvoz v obciach bez zmluvy s OZV pre obaly, ktorý má zabezpečiť KC pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov, nie je v rámci KC pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov nijakým