dnes je 29.11.2022

Input:

Zmeny v zákone o odpadoch v roku 2020

7.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:11:02

Kapitoly videa

Obsahom videa je prehľad najdôležitejších zmien v Zákone č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktoré boli schválené v NRSR dňa 27.11.2019. Novela zákona prináša úpravy a doplnenia základných pojmov, ruší POH obce, nové zákazy skládkovania odpadov bez predchádzajúcej úpravy, povinnosti prevádzkovateľov zariadení na zhodnocovanie odpadov evidovať a ohlasovať údaje o výstupe zo zariadenia, upravujú sa školské zbery a povinnosti výkupcov. Novela s účinnosťou od 1.1.2023 zavedie povinnosť zberovým spoločnostiam mať zberové vozidlá vybavené vážiacim systémom. Od 3.7.2021 sa ustanovuje zákaz uvádzania na trh jednorázové výrobky z plastu uvedené v novej prílohe zákona. Mením sa aj definícia komunálnych odpadov a zodpovednosť za nakladanie s nimi.               

Obsah:                                                            

  • Základné informácie o novele
  • Základné pojmy
  • Doplnenie zákazov
  • Zmeny v oblasti nakladania s odpadmi
  • Zmeny v rozšírenej zodpovednosti výrobcov
  • Zmeny pri nakladaní s odpadovými olejmi
  • Zmeny pri komunálnych odpadoch
  • Administratívne zmeny
  • Prechodné ustanovenia
  • Účinnosť novely

 

Lektor

Ing. Peter Gallovič

Ing. Peter Gallovič

Expert na odpadové hospodárstvo, na začiatku svojej kariéry pracoval ako prevádzkový geológ. Neskôr pôsobil ako výskumný pracovník aj ako vedúci informačnej kancelárie Centra zneškodňovania odpadov, a tiež ako riaditeľ odboru odpadového hospodárstva v oblasti verejnej správy. Je odborne spôsobilý pre autorizované činnosti a oprávnený na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo v oblasti autorizácie a úpravy odpadov.