dnes je 16.5.2021

Input:

Zvyšovanie zberu, recyklačnej efektivity a materiálového zhodnocovania použitých batérií v roku 2025 a 2030

20.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.04.1.5 Zvyšovanie zberu, recyklačnej efektivity a materiálového zhodnocovania použitých batérií v roku 2025 a 2030

Ing. Juraj Poništ

Pripravovaný návrh zvyšovania zberu batérií

Európska komisia pripravila návrh nariadenia EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o batériách a použitých batériách, o zrušení smernice 2006/66/ES a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/1020. Finálna podoba návrhu bola pripravená 10. 12. 2020.

Z celého návrhu sa zameriame na tabuľku 1. Tabuľka 1 obsahuje prehľad rôznych čiastkových opatrení uvedených v predmetných možnostiach politiky, pričom možnosť uprednostňovaná na základe posúdenia vplyvu je zvýraznená zelenou farbou.

4 hlavné možnosti politiky

Na zjednodušenie analýzy sú v návrhu Európskej komisie čiastkové opatrenia zoskupené do štyroch hlavných možností politiky, ktoré sa porovnávajú oproti scenáru s nezmeneným prístupom:

  • Pri možnosti 1, teda scenári s nezmeneným prístupom, sa smernica o batériách, ktorá sa týka predovšetkým fázy konca životnosti batérií, ponechá v nezmenenej podobe. Skoršie fázy hodnotového reťazca sa v súčasnosti neupravujú v žiadnych existujúcich právnych predpisoch EÚ, takže táto skutočnosť sa nezmení. Ďalšie podrobnosti o tejto možnosti sa nachádzajú v oddiele 5 venovanom základnému scenáru a v prílohe 9.

  • Možnosť 2, ktorá sa vyznačuje strednou úrovňou ambícií, vychádza zo smernice o batériách, ide v nej však o postupné posilňovanie a zvyšovanie úrovne ambícií. V prípade skorších fáz v hodnotovom reťazci, ktoré v súčasnosti neupravujú žiadne právne predpisy EÚ, sa navrhovanou zmenou zavedú informačné a základné požiadavky ako podmienka týkajúca sa uvádzania batérií na trh EÚ.

  • Možnosť 3, ktorá sa vyznačuje vysokou úrovňou ambícií, prináša o čosi „rušivejší” prístup, ktorý je však stále technicky realizovateľný. Týka sa napríklad stanovenia hraničných hodnôt a limitov, ktoré je potrebné dosiahnuť v rámci stanovenej lehoty.

  • Možnosť 4, ktorá sa vyznačuje veľmi vysokou úrovňou ambícií, prináša opatrenia, ktoré by významne presahovali súčasný regulačný rámec a aktuálnu obchodnú prax.

Nové ciele pre mieru zberu prenosných batérií

Návrh komisie podľa tabuľky 1 uvádza nasledovné nové podiely zberu prenosných batérií, ktoré by mali členské štáty dosiahnuť:

  • v roku 2025 majú členské štáty dosiahnuť mieru zberu prenosných batérií na úrovni 65 % (možnosť 2 so strednou úrovňou ambícií),

  • v roku 2030 na úrovni 70 % (možnosť 3 s vysokou úrovňou ambícií).


Upozornenie! Dokument ráta aj s cieľom pre rok 2025 na úrovni 75 %. V tomto prípade však ide o možnosť 4 s veľmi vysokou úrovňou ambícií (takže sa ani veľmi neočakáva, že sa tento cieľ dosiahne).

Recyklačná efektivita a materiálové zhodnocovanie

Recyklačná efektivita a materiálové zhodnocovanie v roku 2025

Pre lítiovo-iónové batérie a Co, Ni, Li, Cu návrh Európskej komisie predpokladá v roku 2025 s nasledovnými mierami recyklácie a materiálového zhodnocovania:

  • recyklačná efektivita lítiovoiónových batérií: 65 %,

  • miera materiálového zhodnocovania: 90 % pre Co, 90 % pre Ni, 35 % pre Li a 90 % pre Cu v roku 2025.

Pre olovené batérie a olovo