dnes je 26.3.2023

Input:

§ 85 - Oznámenie

1.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2 § 85 – Oznámenie

Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

§ 85

Oznámenie

(1) Oznámenie o cezhraničnom pohybe odpadov podáva oznamovateľ) podľa osobitných predpisov.)


Komentár k odseku 1

Ak oznamovateľ plánuje prepravovať odpady, ktoré podliehajú povoľovaciemu procesu, podá predchádzajúce písomné oznámenie podľa čl. 4 nariadenia č. 1013/2006 príslušnému orgánu miesta odoslania. Náležitosti oznámenia upravuje čl. 4 nariadenia č. 1013/2006.

(2) Oznámenie o cezhraničnom pohybe odpadov vrátane dodatočných informácií a dodatočnej dokumentácie) podáva oznamovateľ na ministerstvo v slovenskom jazyku alebo s úradne overeným prekladom do slovenského jazyka. Doklad o oznámení pre cezhraničné pohyby/prepravy odpadu a Doklad o pohybe pre cezhraničné pohyby/prepravy odpadu podľa osobitného predpisu) možno na účel oznámenia cezhraničnej prepravy odpadu z iného členského štátu do Slovenskej republiky, dovozu odpadu z iného ako