dnes je 23.9.2019
Najnovšie

Rozdiel medzi REA a EIA - EIA (EnvironmentalImpactAssessment)Garancia

20.9.2019, Ing. Dajana Ďurechová, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Obe skratky sú úzko späté so životným prostredím. Avšak ide o rozdielne dokumenty. Environmentálna politika (podľa STN EN ISO 14050) je vyhlásenie organizácie o zámeroch a zásadách vzťahujúcich sa na celkové ...

Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018

ENVIRO konferencia 2019

20.9.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Po piatich úspešných ročníkoch vás opäť pozývame na konferenciu ENVIRO, ktorá sa uskutoční 24.10.2019 vpriestoroch hotela Apollo vBratislave. Po piatich úspešných ročníkoch vás opäť pozývame na konferenciu ENVIRO, ktorá sa uskutoční 24.10.2019 v priestoroch ...

Posudzovanie vplyvov návrhov strategických dokumentov na životné prostredieGarancia

19.9.2019, Ing. Magdaléna Vodzinská, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

(SEA = StrategicImpactAssessement) Predmet a rozsah posudzovania strategických dokumentov Základným aspektom, ktorý rozhoduje o tom, či bude strategický dokument posudzovaný podľa tohto zákona, je ...

Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018

Bernský dohovor oslavuje 40. výročie svojho vzniku

19.9.2019, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Dnes, 19. septembra 2019, má prvý medzinárodný dohovor zameraný naochranu voľne žijúcich rastlín aživočíchov štyridsať rokov. Podľa tohto princípu vznikli aj predpisy EÚ ochrany prírody - smernica obiotopoch asmernica ovtákoch. Sekretariát Bernského ...

Novela zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinná od 1. 10. 2019Garancia

18.9.2019, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona č.  541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorú schválila Národná rada SR definitívne na septembrovej schôdzi po vrátení prezidentkou SR na ...

§ 1 - Predmet úpravyGarancia

18.9.2019, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 1 Predmet úpravy (1) Tento zákon upravuje: programové dokumenty v odpadovom hospodárstve, opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

§ 2 - OdpadGarancia

18.9.2019, Ing. Peter Gallovič, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Peter Gallovič; Doc. JUDr. Boris Balog, PhD. § 2 Odpad (1) Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť. Komentár k odseku 1 Zákon ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

§ 3 - Nakladanie a iné zaobchádzanie s odpadomGarancia

18.9.2019, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 3 Nakladanie a iné zaobchádzanie s odpadom Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Posudzovanie vplyvov navrhovaných činností na životné prostredie (EIA)Garancia

18.9.2019, Ing. Magdaléna Vodzinská, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Predmet posudzovania vplyvov navrhovaných činností Navrhovaná činnosť je v zákone č.  24/2006 Z. z.  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie definovaná ako realizácia stavieb, iných zariadení, ...

Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018

Právny rámec posudzovania vplyvov na životné prostredieGarancia

17.9.2019, Ing. Magdaléna Vodzinská, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právne predpisy pre oblasť posudzovania vplyvov na životné prostredie na Slovensku Základným zákonom, ktorým sa proces posudzovania vplyvov na životné prostredie v Slovenskej republike riadi, je  zákon č.  ...

Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018
viac článkov
Najčítanejšie

Prehľad najliečivejších minerálnych vôd SlovenskaArchív

25.5.2014, Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Minerálne vody vyvierajúce v našej krajine majú unikátne prírodné zloženie tuhých a plynných rozpustených látok, prostredníctvom ktorého blahodárne pôsobia na ľudské zdravie. Vyliečiť môžu mnoho chorôb, a tým ozdraviť organizmus človeka. Minerálne ...

Klasifikácia nebezpečných vecíGarancia

26.4.2018, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vymedzenie pojmu nebezpečné veci Nebezpečné veci sú látky a predmety, pre ktorých povahu, vlastnosti alebo stav môže byť v súvislosti s ich prepravou ohrozená bezpečnosť osôb, zvierat a vecí ...

Nakladanie so stavebným odpadom podľa súčasného zákona o odpadochGarancia

18.10.2018, Ing. Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Súčasný zákon o odpadoch (zákon č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov) vo svojich ustanoveniach rieši aj problematiku nakladania so stavebným odpadom vrátane jeho zberu, zhromažďovania, zhodnocovania a zneškodňovania. Rozlišuje ...

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 08Garancia

10.4.2019, Ing. Peter Gallovič, Dr. Peter Krasinec, PhD., MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Peter Gallovič; Dr. Peter Krasinec, PhD., MBA Stiahnuť vzor IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU 1. Názov odpadu: Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky     2. Kód odpadu: 08 01 11     3. Fyzikálne a chemické ...

Evidenčný list odpadu - vyplnený vzorGarancia

8.11.2016, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Peter Gallovič; Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager Partners advokátska kancelária s.r.o. Zodpovedná osoba: Ján Odpadár Stiahnuť vzor

viac článkov
Najnovšie právne predpisy
  • 202/2019 Z.z. ustanovuje podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny výkupcu elektriny (vyšlo dňa: 10.7.2019 v čiastke č. 75)
  • 203/2019 Z.z. novela vyhl. č. 465/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2019 v čiastke č. 75)
  • 206/2019 Z.z. novela vyhl. č. 451/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 12.7.2019 v čiastke č. 77)
  • 207/2019 Z.z. ustanovuje spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch (vyšlo dňa: 12.7.2019 v čiastke č. 77)
  • 210/2019 Z.z. novela zák. č. 286/2009 Z. z. a č. 359/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 16.7.2019 v čiastke č. 78)
  • 220/2019 Z.z. novela vyhl. č. 448/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 19.7.2019 v čiastke č. 80)
  • 221/2019 Z.z. novela zák. č. 177/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 22.7.2019 v čiastke č. 81)
  • 227/2019 Z.z. novela vyhl. č. 99/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 22.7.2019 v čiastke č. 81)
  • 241/2019 Z.z. novela zák. č. 315/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 31.7.2019 v čiastke č. 83)
  • 272/2019 Z.z. novela nar. vl. č. 107/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 28.8.2019 v čiastke č. 95)
Semináre - aktuálna ponuka

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA - novela zákona

9.10.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Luciak 
Oboznámite sa s novelou zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako kľúčového zákona v oblasti životného prostredia. Ide o Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s ním súvisiace zákony a Smernice EÚ.
Novela zákona od 15.6.2017 zásadne mení filozofiu a praktickú aplikáciu zákona a je smerodajná pre poskytovanie financií z EÚ. Zavádza nové povinnosti pre spracovateľov dokumentácie – odbornú spôsobilosť. Spodrobňuje dokumentáciu pre posudzovanie o ďalšie okruhy vplyvov. Prihláška tu!

Vodný zákon a súvisiace predpisy

21.10.2019, Bratislava
Lektorka: Ing. Anna Gaálová 
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich z novely Vodného zákona, ktorá je účinná od 15.1.2015. Prednáška je vedená prístupnou formou, ľahko zrozumiteľným jazykom a je spestrená príkladmi z praxe. 
Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, rozhodovania o investíciách, v povoľovacom procese, ale aj ako vodohospodár. Prihláška tu!

Ochrana ovzdušia – nové povinnosti a poplatky za znečisťovanie v roku 2019

29.10.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Ľubomír Žiak
Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., najmä ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení... Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2019

22.10.2019, Žilina
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2016. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

 

 

Kalendár
september 2019
PoUtStŠtPiSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
 
Najbližšia povinnosť
25.9.2019 - Ochrana vôd

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Darček k Vášmu predplatnému
Manuál pre nakladanie s odpadmi z obecných úradov
KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ