dnes je 5.6.2020

Najnovšie

Ján Budaj: Znečistenie životného prostredia nepozná hranice

4.6.2020, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Šéf envirorezortu dnes prijal veľvyslancov Veľkej Británie a Francúzska, spoločne otvorili výstavu slovenských národných parkov Šéf envirorezortu dnes prijal veľvyslancov Veľkej Británie a Francúzska, spoločne otvorili výstavu slovenských národných parkov ...

Verejné konzultácie k Nariadeniu o preprave odpadu

4.6.2020, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Európska komisia oznámila verejné konzultácie k Nariadeniu EP a R (ES) č. 1013/2006 o preprave odpadu, aby získala informácie a výzvy, pokiaľ ide o možnosti revízie súčasného právneho rámca týkajúceho sa prepravy odpadu, ako aj podrobnejšie informácie a ...

ÚVZ SR: Pristupujeme k ďalšiemu výraznému uvoľňovaniu opatrení

2.6.2020, Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR

Vzhľadom kpretrvávajúcej priaznivej epidemiologickej situácii pristupujeme kďalšiemu výraznému uvoľňovaniu opatrení, ktoré boli zavedené pre epidémiu ochorenia COVID-19. Vzhľadom k pretrvávajúcej priaznivej epidemiologickej situácii pristupujeme k ďalšiemu ...

Návrh opatrenia MŽP SR, ktorým sa ustanovuje Metodika analýzy zmesového odpaduGarancia

29.5.2020, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

MŽP SR predložilo do pripomienkového konania dňa 27. 5. 2020 návrh opatrenia, ktorým sa ustanovuje Metodika analýzy zmesového odpadu - 1. Príprava a plánovanie analýzy Analýza sa vykonáva vo vybranom záujmovom území. Záujmové územie ...

Usmernenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k ochranným a bezpečnostným opatreniam na pracovisku v súvislosti s rizikom ochorenia COVID-19 v čase krízovej situácie

29.5.2020, Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Usmernenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k ochranným a bezpečnostným opatreniam na pracovisku v súvislosti s rizikom ochorenia COVID-19 v čase krízovej situácie (pdf) Usmernenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k ...

Odporúčanie Rady, ktoré sa týka národného programu reforiem Slovenska na rok 2020 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu stability Slovenska na rok 2020Garancia

28.5.2020, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

V súvislosti s pandémiou Covid-19 viaceré členské štáty EÚ vyhlásili núdzový stav alebo zaviedli rôzne núdzové opatrenia. Podľa stanoviska Rady, akékoľvek núdzové opatrenia by mali byť striktne primerané, nevyhnutné, časovo ...

Zamýšľané zmeny v termíne povinnosti zálohovania jednorazových obalov na nápojeGarancia

27.5.2020, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 3 ods. 1 stanovil povinnosť, že sa zálohujú jednorazové obaly na nápoje z plastu, ktorými sú fľaše, a jednorazové ...

Britská vesmírna agentúra hľadá nové spôsoby na čistenie vesmíru od odpadu

27.5.2020, Zdroj: SITA

Britská vesmírna agentúra (UKSA) hľadá nové nápady, ktoré by pomohli nájsť všetok odpad na obežnej dráhe. Na dotácie pre nové riešenia má k dispozícii jeden milión libier (v prepočte približne 1,2 milióna eur). Odhaduje, že na obežnej dráhe sa nachádza zhruba ...

Ján Budaj: Spolupráca so župami musí byť intenzívnejšia

27.5.2020, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Minister životného prostredia SR Ján Budaj dnes prijal všetkých osem predsedov slovenských samospráv. Na stretnutí rezonovali témy postavenia krajov v procese prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo, posilnenie kompetencií samospráv v zákone o odpadoch, ...

Cementáreň v Rohožníku podľa združenia Ekoteam prekračuje povolené emisné kvóty

27.5.2020, Zdroj: SITA

Cementáreň v Rohožníku, ktorú prevádzkuje spoločnosť CRH Slovensko, podľa občianskeho združenia Ekoteam prekračuje povolené emisné kvóty. Spolu s obyvateľmi Rohožníka a okolitých obcí sa tiež sťažujú, že ich už niekoľko rokov obťažuje prach, hluk a častá ...

viac článkov
Najčítanejšie

Prehľad najliečivejších minerálnych vôd SlovenskaArchív

25.5.2014, Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Minerálne vody vyvierajúce v našej krajine majú unikátne prírodné zloženie tuhých a plynných rozpustených látok, prostredníctvom ktorého blahodárne pôsobia na ľudské zdravie. Vyliečiť môžu mnoho chorôb, a tým ozdraviť organizmus človeka. Minerálne ...

Najzávažnejšie globálne problémy v sfére životného prostredieArchív

9.3.2014, Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Globálne environmentálne problémy majú celosvetový charakter, t. z. že sa dotýkajú životných záujmov všetkých národov, štátov a hrozia celému spoločenstvu. Medzi najrizikovejšie a najvážnejšie globálne problémy v súčasnosti zaraďujeme: Globálne ...

Nakladanie so stavebným odpadom podľa súčasného zákona o odpadochGarancia

22.1.2020, Ing. Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Súčasný zákon o odpadoch (zákon č.  79/2015 Z. z.  v znení neskorších predpisov) vo svojich ustanoveniach rieši aj problematiku nakladania so stavebným odpadom vrátane jeho zberu, zhromažďovania, zhodnocovania a zneškodňovania. ...

Odpadová voda a jej zneškodňovanieArchív

6.6.2018, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na účely zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) sa odpadovou vodou rozumie voda použitá v obytných, výrobných, poľnohospodárskych, ...

Vypaľovanie trávy na Slovensku v minulosti a dnes, a dopady na životné prostredieArchív

25.7.2014, Ing. Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vypaľovanie trávnych porastov, kríkov a stromov je na Slovensku v súčasnosti zakázané. Tento zákaz je ustanovený zákonom NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. Dôvodov prečo je to tak poznáme z praxe hneď niekoľko. V prvom rade ide o škodlivosť a  ...

viac článkov
Najnovšie právne predpisy
  • 126/2020 Z.z. novela zák. č. 281/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 21.5.2020 v čiastke č. 52)
  • 127/2020 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 21.5.2020 v čiastke č. 52)
  • 128/2020 Z.z. novela zák. č. 292/2014 Z. z. a č. 528/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 21.5.2020 v čiastke č. 52)
  • 129/2020 Z.z. novela niektorých zákonov v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR v súvislosti s ochorením COVID-19 (vyšlo dňa: 21.5.2020 v čiastke č. 52)
  • 131/2020 Z.z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (vyšlo dňa: 22.5.2020 v čiastke č. 53)
  • 132/2020 Z.z. novela nar. vl. č. 76/2020 Z. z. (vyšlo dňa: 22.5.2020 v čiastke č. 53)
  • 133/2020 Z.z. dočasne obnovuje kontrolu hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 22.5.2020 v čiastke č. 53)
  • 134/2020 Z.z. novela zák. č. 575/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 26.5.2020 v čiastke č. 54)
  • 135/2020 Z.z. o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2020 (vyšlo dňa: 28.5.2020 v čiastke č. 55)
  • 137/2020 Z.z. novela nar. vl. č. 101/2020 Z. z. (vyšlo dňa: 30.5.2020 v čiastke č. 57)
WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

WEBINÁR: Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2020

9.6.2020, ONLINE, Odborník z praxe

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

WEBINÁR: Zákazková výroba v roku 2020 vrátane noviniek - oceňovanie, účtovanie a vykazovanie

9.6.2020, ONLINE, Odborník z praxe

Osvojte si teoretický a praktický pohľad na zákazkovu výrobu podnikov účtujúcich podľa právnej úpravy SR a podľa IAS/IFRS ako na špecifickú oblasť zásob vlastnej výroby. Prihláška tu!

WEBINÁR: Odložená daň v roku 2020 - spôsob výpočtu, účtovanie a vykazovanie

10.6.2020, ONLINE, Odborník z praxe

Objasnite si spôsob výpočtu odloženej dane a identifikujte dočasné rozdiely, ktoré vznikajú z rozdielnej daňovej základne, účtovných hodnôt majetku, alebo záväzkov. Prihláška tu!

WEBINÁR: Vodný zákon a súvisiace predpisy

11.6.2020, ONLINE, Ing. Anna Gaálová

Získajte komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a súvisiacich predpisov. Prihláška tu!

WEBINÁR: Kolektívne zmluvy - kolektívne vyjednávanie, zmeny v zákone o kolektívnom vyjednávaní a v Zákonníku práce v roku 2020

15.6.2020, ONLINE, Odborník z praxe

WEBINÁR týkajúcI sa témy kolektívneho vyjednávania, kolektívnych sporov, kolektívnych zmlúv, ich obsahu a schválených zmien v Zákonníku práce, ktoré ho ovplyvnia. Prihláška tu!

WEBINÁR: Zákonník práce v roku 2020 - vysvetlíme vám vplyvy všetkých zmien na prax

23.6.2020, ONLINE, Odborník z praxe

Prinášame vám aktualizované a pre prax mimoriadne užitočné školenie, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. Prihláška tu!

WEBINÁR: Verejné obstarávanie od 1.1.2020

22.7.2020, ONLINE, Odborník z praxe

WEBINÁR v nižšie uvedených logických celkoch predstavuje zákon č. 343/2015 o VO. Približuje nové inštitúty, resp. úpravy vo verejnom obstarávaní v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou a informuje o skúsenostiach s uplatňovaním zákona 343/2015 o VO v aplikačnej praxi vrátane novely zákona č. 345/2018, ktorým sa mení a dopĺňa tento zákon o VO a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný od 1. 1. 2020). Prihláška tu!

WEBINÁR: Špecifiká účtovania vo výrobnej spoločnosti v roku 2020

3.8.2020, ONLINE, Odborník z praxe

Účtujete vo výrobnej spoločnosti? V nadväznosti na aktuálnu legislatívu Vám lektorka poskytne na WEBINÁRI cenné informácie o zásobách spoločnosti a ich variantoch. Priblíži Vám aké sú výhody a nevýhody v spôsoboch ich oceňovania, ako mať prehľad pri organizácií skladu a v skladovom hospodárstve s využitím a aplikáciou v praxi. Prihláška tu!

WEBINÁR: Daňová kontrola transferových cien a transferové oceňovanie

20.8.2020, ONLINE, Odborník z praxe

Slovenská finančná správa čoraz častejšie upriamuje pozornosť na oblasť transferových cien, dodržiavania princípu nezávislého vzťahu kontrolovaných transakcií medzi závislými osobami, ale taktiež na správnosť dokumentácie predloženej daňovému úradu. Jednou z úloh finančnej správy je kontrolovať, aby pri obchodovaní medzi závislými osobami nedochádzalo k predaju pod trhovú cenu za účelom umelého zvyšovania nákladov či znižovania výnosov. Pokiaľ spoločnosť podcení oblasť transferového oceňovania alebo má chýbajúcu či nedostatočnú dokumentáciu, môže to viesť k dorubeniu dane, pokutám a úrokom z omeškania. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Odvody do Sociálnej poisťovne a nároky na dávky zo Sociálnej poisťovne počas COVID-19

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 11.6.2020

Čas konania: 15:00 - 16:00

Riešenie problematických otázok obcí a samospráv

Lektor: JUDr. Marek Šmid, LLB.

Dátum: 12.6.2020

Čas konania: 9:00 - 10:00

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Registračný formulár vyplňte TU.

Webináre formou prednášok pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Zmeny v zákone o odpadoch v roku 2020

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 23.6.2020

Čas konania: 9:00 - 13:00

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Registračný formulár vyplňte TU.

Kalendár
jún 2020
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
 
Najbližšia povinnosť
10.6.2020 - Ochrana ovzdušia
KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov
Darček k Vášmu predplatnému
Prehľad opatrení Ústredného krízového štábu SR a vlády SR
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ