dnes je 16.9.2019
Najnovšie

Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 10)

12.9.2019, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že oznámenie ozmene strategického dokumentu sceloštátnym dosahom vzmysle zákona č. 24/2006 Z. z. oposudzovaní vplyvov naživotné prostredie ao zmene adoplnení niektorých zákonov vznení neskorších ...

Zálohovanie PET fliaš a plechoviek sa stalo realitou

11.9.2019, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Slovensko ako prvá krajina vstrednej Európe zavedie zálohovanie plastových fliaš aplechoviek. Rozhodli otom dnes poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, keď zahlasovali za nový zákon ozálohovaní nápojových obalov zdielne envirorezortu. Novú legislatívu ...

Najväčšie obchodné reťazce na Slovensku podporili zálohovanie PET fliaš a plechoviek

5.9.2019, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) sa dnes prihlásila k zavedeniu zálohovania PET fliaš aplechoviek naSlovensku. Aliancia združuje najvýznamnejšie obchodné spoločnosti naslovenskom trhu. Podpredseda vlády aminister životného prostredia László Sólymos ...

Zákaz plošných výrubov prešiel výborom NR SR

4.9.2019, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Dôležitá novela zákona oochrane prírody akrajiny zdielne ministerstva životného prostredia, ktorá zabezpečí účinnú ochranu národných parkov ainých vzácnych území, je opäť bližšie k realite. Výbor Národnej rady SR prepôdohospodárstvo aživotné prostredie súhlasí ...

Zmeny v zákone o ochrane prírody a krajiny účinné od 1. 9. 2019Garancia

30.8.2019, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v zákone o ochrane prírody a krajiny účinné od 1. 9. 2019 sú súčasťou rozsiahlej novely zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a ...

HARMONOGRAM VÝZIEV na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ na rok 2019

28.8.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

HARMONOGRAM VÝZIEV na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ na rok 2019Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (obdobie január až december 2019) https://www.enviro.sk/download/enviro/harmonogram_vyziev_2019_verzia_5_a-bez-sz.pdf

HARMONOGRAM VÝZIEV na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ na rok 2019

Zdroj: Verlag Dashöfer

https://www.enviro.sk/download/enviro/harmonogram_vyziev_2019_verzia_5_a-bez-sz.pdf enviro, harmonogram výziev, kvalita životného prostredia, 2019, Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, Operačný program Kvalita ...

Zmeny v zákone o ochrane prírody a krajiny účinné od 1. 8. 2019Garancia

26.8.2019, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v zákone o ochrane prírody a krajiny účinné od 1. 8. 2019 sú vyvolané v dôsledku prijatia osobitného zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení ...

Jednorazové plastové výrobky dostali od vlády stopku

21.8.2019, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Vláda nadnešnom rokovaní podporila novelu zákona oodpadoch, ktorou chce Ministerstvo životného prostredia SR zakázať odroku 2021 uvádzať naslovenský trh jednorazové plastové výrobky. Zároveň novela zvýhodňuje výrobcov, ktorí natrh uvádzajú recyklovateľné ...

Pád Železnej opony pripomína aj Európsky zelený pás, ktorý po nej ostal

21.8.2019, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Viac ako dvanásťtisícpäťsto kilometrov dlhý koridor pozdĺž bývalej Železnej opony je pripomienkou nepriedušne stráženej hranice medzi neslobodou aslobodou, medzi východnou azápadnou Európou. Do prihraničnej oblasti bol za komunizmu pod hrozbou smrti zakázaný ...

viac článkov
Najčítanejšie

Prehľad najliečivejších minerálnych vôd SlovenskaArchív

25.5.2014, Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Minerálne vody vyvierajúce v našej krajine majú unikátne prírodné zloženie tuhých a plynných rozpustených látok, prostredníctvom ktorého blahodárne pôsobia na ľudské zdravie. Vyliečiť môžu mnoho chorôb, a tým ozdraviť organizmus človeka. Minerálne ...

Kedy sa môžu vyžadovať odborné posudky vo veciach odpadov v roku 2019Garancia

12.7.2019, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podľa vyhlášky 371/2015 Z. z. z 13. novembra 2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, sú stanovené prípady, v ktorých je alebo môže byť súčasťou žiadosti o vydanie rozhodnutia, žiadosti o vydanie vyjadrenia orgánu ...

Nakladanie so stavebným odpadom podľa súčasného zákona o odpadochGarancia

18.10.2018, Ing. Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Súčasný zákon o odpadoch (zákon č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov) vo svojich ustanoveniach rieši aj problematiku nakladania so stavebným odpadom vrátane jeho zberu, zhromažďovania, zhodnocovania a zneškodňovania. Rozlišuje ...

Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Klasifikácia nebezpečných vecíArchív

26.4.2018, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vymedzenie pojmu nebezpečné veci Nebezpečné veci sú látky a predmety, pre ktorých povahu, vlastnosti alebo stav môže byť v súvislosti s ich prepravou ohrozená bezpečnosť osôb, zvierat a vecí ...

Evidenčný list odpadu - vyplnený vzorGarancia

8.11.2016, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Peter Gallovič; Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager Partners advokátska kancelária s.r.o. Zodpovedná osoba: Ján Odpadár Stiahnuť vzor

Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
viac článkov
Najnovšie právne predpisy
  • 202/2019 Z.z. ustanovuje podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny výkupcu elektriny (vyšlo dňa: 10.7.2019 v čiastke č. 75)
  • 203/2019 Z.z. novela vyhl. č. 465/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2019 v čiastke č. 75)
  • 206/2019 Z.z. novela vyhl. č. 451/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 12.7.2019 v čiastke č. 77)
  • 207/2019 Z.z. ustanovuje spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch (vyšlo dňa: 12.7.2019 v čiastke č. 77)
  • 210/2019 Z.z. novela zák. č. 286/2009 Z. z. a č. 359/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 16.7.2019 v čiastke č. 78)
  • 220/2019 Z.z. novela vyhl. č. 448/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 19.7.2019 v čiastke č. 80)
  • 221/2019 Z.z. novela zák. č. 177/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 22.7.2019 v čiastke č. 81)
  • 227/2019 Z.z. novela vyhl. č. 99/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 22.7.2019 v čiastke č. 81)
  • 241/2019 Z.z. novela zák. č. 315/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 31.7.2019 v čiastke č. 83)
  • 272/2019 Z.z. novela nar. vl. č. 107/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 28.8.2019 v čiastke č. 95)
Semináre - aktuálna ponuka

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA - novela zákona

9.10.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Luciak 
Oboznámite sa s novelou zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako kľúčového zákona v oblasti životného prostredia. Ide o Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s ním súvisiace zákony a Smernice EÚ.
Novela zákona od 15.6.2017 zásadne mení filozofiu a praktickú aplikáciu zákona a je smerodajná pre poskytovanie financií z EÚ. Zavádza nové povinnosti pre spracovateľov dokumentácie – odbornú spôsobilosť. Spodrobňuje dokumentáciu pre posudzovanie o ďalšie okruhy vplyvov. Prihláška tu!

Vodný zákon a súvisiace predpisy

21.10.2019, Bratislava
Lektorka: Ing. Anna Gaálová 
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich z novely Vodného zákona, ktorá je účinná od 15.1.2015. Prednáška je vedená prístupnou formou, ľahko zrozumiteľným jazykom a je spestrená príkladmi z praxe. 
Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, rozhodovania o investíciách, v povoľovacom procese, ale aj ako vodohospodár. Prihláška tu!

Ochrana ovzdušia – nové povinnosti a poplatky za znečisťovanie v roku 2019

29.10.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Ľubomír Žiak
Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., najmä ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení... Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2019

22.10.2019, Žilina
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2016. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

 

 

Kalendár
september 2019
PoUtStŠtPiSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
 
Najbližšia povinnosť
25.9.2019 - Ochrana vôd

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Darček k Vášmu predplatnému
Manuál pre nakladanie s odpadmi z obecných úradov
KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ