Kalendár
február 2017
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     
 
Najbližšia povinnosť
27.2.2017 - Ochrana vôd

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
PREDPOVEĎ POČASIA
Enviro konferencia
Enviro konferencia
Najnovšie

Postup pri zaraďovaní odpadov podľa Katalógu odpadovGarancia

27.2.2017, Verlag Dashofer, Zdroj: Verlag Dashöfer
Postup pre zaradzovanie odpadov podľa Katalógu odpadov je: 1. Odpady sa zaraďujú prednostne do skupín 01 až 12 alebo 17 až 20 s vylúčením použitia čísla druhu odpadu s posledným dvojčíslom 99. 2. Ak nie je možné odpad zaradiť do skupín 01 až 12 ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Vlastnosti odpadu, pre ktoré sa odpad pouvažuje za nebezpečnýGarancia

27.2.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri posúdení nebezpečných vlastností odpadu sa uplatňujú kritériá stanovené v prílohe Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1357/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa nahrádza príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade o ...
celý článok
Zmena vyhlášky o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií  o životnom prostredí od 1. 6. 2017

Zmena vyhlášky o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí od 1. 6. 2017

27.2.2017, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer
V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o ...
celý článok

Kritériá na posudzovanie nebezpečných vlastností odpadovGarancia

25.2.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri posúdení nebezpečných vlastností odpadu sa uplatňujú kritériá stanovené v prílohe Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1357/2014 z 18. decembra 2014. Každý odpad, ktorý je v prílohe č. 1 označený písmenom „N", sa považuje za nebezpečný odpad. ...
celý článok
Zmena vyhlášky o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení od ...

Zmena vyhlášky o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení od ...

24.2.2017, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer
V Zbierke zákonov bola zverejnená novela vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o ...
celý článok

Zoznam odpadovGarancia

23.2.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Na účely vedenia evidencií sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov a držiteľ odpadu je podľa neho povinný odpad správne zaradiť. Držiteľ odpadu je zodpovedný za správne zaradenie odpadov, resp. zabezpečiť správne zaradenie odpadov. ...
celý článok
Charakteristika aktuálneho stavu odpadového hospodárstva

Charakteristika aktuálneho stavu odpadového hospodárstva

22.2.2017, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Charakteristika aktuálneho stavu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky obsahuje všeobecné informácie o vzniku a nakladaní s odpadmi v predchádzajúcom období, údaje o určených prúdoch odpadov a údaje o cezhraničnom pohybe odpadov. ...
celý článok

Zaraďovanie odpadov podľa Katalógu odpadovGarancia

21.2.2017, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaraďovanie odpadov do Katalógu odpadov je bližšie uvedené vo vyhláške č. 365/2015 pričom podľa neho sa evidujú a ohlasujú údaje o odpadoch. Vyhlášku tvorí zoznam odpadov v prílohe č. 1 a kritériá na posudzovanie nebezpečných vlastností v ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Zmena vyhlášky o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti od 1. 8. 2017

Zmena vyhlášky o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti od 1. 8. 2017

20.2.2017, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer
V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o ...
celý článok

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s nímGarancia

17.2.2017, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor V tomto tlačive sa uvádzajú sumárne údaje o množstvách odpadu a spôsobe nakladania s ním uvedených v tlačive EVIDENČNÝ LIST ODPADU za uplynulý rok/štvrťrok podľa jednotlivých druhov alebo poddruhov odpadu. Ak ide o prevzatie odpadu, ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014
Najčítanejšie

Evidenčný list odpadu - vyplnený vzorArchív

8.11.2016, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Gallovič; Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager Partners advokátska kancelária s.r.o. Zodpovedná osoba: Ján Odpadár Stiahnuť vzor
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Máte vypracovaný Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia ?Archív

8.3.2011, Ing. Pavel Adamík, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nadobudnutím účinnosti zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov došlo k zmene prakticky celej právnej oblasti vodného hospodárstva. Okrem povinného prehodnotenia jestvujúcich súhlasov a povolení má podľa § 70 ods. 1 zákona o vodách ...
celý článok

Vymedzenie pôvodcu odpaduGarancia

1.12.2016, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o., Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager Partners, advokátska kancelária, s.r.o., Ing. Peter Gallovič Pojem pôvodca odpadu bol prebratý na základe definície v čl. 3 bod 5 rámcovej smernice o odpadoch. Pôvodcom odpadu nie je len právnická ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Vyhláška MŽP SR č. 310/2013 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadochGarancia

29.11.2013, Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 15. 10. 2013 nadobudla účinnosť nová vykonávacia vyhláška z dielne Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch (ďalej v texte len “predmetná vyhláška“) ...
celý článok

Vzor oznámenia o finančnom krytíArchív

1.12.2012, Ing. Pavel Adamík, Zdroj: Verlag Dashöfer
celý článok
Najnovšie Právne predpisy
  • 7/2017 Z.z. novela vyhl. č. 44/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 18.1.2017 v čiastke č. 4)
  • 8/2017 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 24.1.2017 v čiastke č. 5)
  • 14/2017 Z.z. novela vyhl. č. 373/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 1.2.2017 v čiastke č. 9)
  • 18/2017 Z.z. ustanovuje cenovú reguláciu v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike (vyšlo dňa: 10.2.2017 v čiastke č. 12)
  • 33/2017 Z.z. novela vyhl. č. 231/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 22.2.2017 v čiastke č. 18)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Vodný zákon a súvisiace predpisy

25.4.2017, Bratislava
Lektorka: Ing. Gaálová Anna 
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich z novely Vodného zákona, ktorá je účinná od 15.1.2015. Prednáška je vedená prístupnou formou, ľahko zrozumiteľným jazykom a je spestrená príkladmi z praxe. 
Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, rozhodovania o investíciách, v povoľovacom procese, ale aj ako vodohospodár. Prihláška tu!

Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia

13.3.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Ľubomír Žiak
Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., najmä ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení... Prihláška tu!

Facility management

30.5.2017, Bratislava
Lektorka: doc. Ing. Petráková Zora, PhD.
Čo je "Facility Management"? Objasnite si, čo v praxi znamená a aké je jeho postavenie v rámci organizácie...
Uznávaná odborníčka Vám predstaví, ako prebieha zavádzanie Facility Managementu do chodu firmy a čo všetko obnáša...
Dozviete sa aké uplatnenie nachádza Facility Management v organizácii a prečo je jeho aplikácia viac a viac aktuálna. Naučte sa efektívne a kvalitne riadiť podporné činnosti organizácie. Vedeli ste, že uplatnenie Facility Managementu pri spravovaní budov výrazne prispieva k úspore prevádzkových nákladov, a tým aj k zvýšeniu ziskovosti podnikania. Prihláška tu!

Nový zákon o odpadoch + vykonávacie predpisy

21.3.2017, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2016. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: