Najnovšie

Programy odpadového hospodárstva pre pôvodcov odpadovGarancia

26.7.2016, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer
Musí mať pôvodca odpadu pri tvorbe nebezpečného odpadu viac ako 10 ton vypracovaný vlastný program? Nie, programy odpadového hospodárstva pre pôvodcov odpadov v celom rozsahu  z nového zákona vypadli.
celý článok

Základné náležitosti pri obaloch a odpadoch z obalovGarancia

25.7.2016, Ing. Juraj Válek, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Medzi základné náležitosti zaraďujeme uvedenie obalov na trh a ich distribúcia, nakladanie, odber a recyklácia obalov ako aj definíciu výrobcov obalov. Ďalej rozlišujeme trhový podiel výrobcu obalov pre príslušný kalendárny rok a zberový ...
celý článok

Vyhláška č. 371/2015 Z. z. - Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadochGarancia

25.7.2016, Mgr. Mária Sadloňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mag. Annamária Tóthová; Dvořák Hager Partners advokátska kancelária s. r. o. Vyhláška č. 371/2015 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch (ďalej ...
celý článok
Zmeny v zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách od 1. júla 2016

Zmeny v zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách od 1. júla 2016

25.7.2016, Mgr. Ladislav Hribik, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb (č. 91/2016 Z.z.) zaviedol do zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách od 1. júla 2016 niekoľko noviniek. Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb (č. 91/ ...
celý článok

Ohlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov a Ohlásenie o neobalových výrobkoch uvedených na trh v SRGarancia

24.7.2016, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ak dáva spoločnosť odpady z obalov zberovej spoločnosti, ktorá nezhodnocuje, ale ďalej posúva tento odpad na zhodnocovanie nemusí podávať ohlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov (príloha č.5 k vyhláške 366/2015)? Týka sa spoločnosti ohlásenie o ...
celý článok

Súhlas na zber pneumatíkGarancia

23.7.2016, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer
Spoločnosť mala vydaný súhlas pre zariadenie na zber odpadov. Okrem iného vykonávala aj zber opotrebovaných pneumatík. Keď teraz požiadala o vydanie súhlasu pre zariadenie na zber odpadov, OÚ odbor starostlivosti o ŽP súhlas na zber pneumatík nevydal s ...
celý článok

Registrácia pre prepravcu odpadovej vody zo žúmpGarancia

22.7.2016, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer
Do našich čistiarni odpadových vôd nám dovážajú rôzne kvapalné odpady dovozcovia, ktorí majú v predmete podnikania uvedenú prepravu odpadov. Podľa § 98 zákona o odpadoch majú povinnosť registrácie na príslušnom OÚŽP do 14 dní od začiatku podnikania. Má túto ...
celý článok

Obaly a odpady z obalovGarancia

22.7.2016, Ing. Juraj Válek, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. V zákone o odpadoch č. 79/2015 Z. z. sú bližšie upravené aj požiadavky na zloženie, vlastnosti a označovanie obalov a práva a povinnosti pri nakladaní s obalmi s cieľom predchádzať vzniku a škodlivosti odpadov z obalov a znižovať ich ...
celý článok
Zmeny v zákone o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od 1. júla 2016

Zmeny v zákone o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od 1. júla 2016

22.7.2016, Mgr. Ladislav Hribik, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 1. júla 2016 nadobudli účinnosť v zákone č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady dve zmeny, ktoré do uvedeného právneho predpisu zaviedol nový zákon o odpadoch (79/2015 Z.z. ...
celý článok

Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadovGarancia

20.7.2016, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pôvodca komunálneho odpadu (právnická osoba) upravuje (lisuje) svoj vyprodukovaný zmesový komunálny odpad cca 131 t za rok na vlastnom lisovacom zariadení a následne ho umiestňuje zlisovaný do kontajnera a potom sa uskutočňuje jeho odvoz oprávnenou osobou. Je ...
celý článok
Najčítanejšie

Evidenčný list odpadu - vyplnený vzorArchív

22.5.2015, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer
Por. číslo   Dátum   Miesto vzniku/nakladania s odpadom   Odpad umiestnený   Množstvo odpadu   Kód   IČO, obchodné meno predchádzajúceho/nasledujúceho držiteľa odpadu   Poznámka   sklad   nádoba   vznik/príjem   nakladanie   činnosti   ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Odpadové hospodářstvíArchív

7.5.2015, Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
Obsah odpovídá nejnovějšímu právnímu stavu ZÁKLADNÍ DÍLO VČETNĚ AKTUALIZACE 5/2015 STAV květen 2015 Pod vedením vedoucího autora Ing. Bohumila Beneše spolupracovali: MUDr. M. Adámková, CSc., Mgr. V. Dubanská, CSc., JUDr. L. ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014

Vzor oznámenia o finančnom krytíArchív

1.12.2012, Ing. Pavel Adamík, Zdroj: Verlag Dashöfer
celý článok

Vyhláška MŽP SR č. 310/2013 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadochGarancia

29.11.2013, Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 15. 10. 2013 nadobudla účinnosť nová vykonávacia vyhláška z dielne Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch (ďalej v texte len “predmetná vyhláška“) ...
celý článok

Pôvodca odpadu a osoby nakladajúce s odpadomGarancia

26.1.2016, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer
Naďalej sa pod pojmom pôvodca odpadu chápe každý, koho činnosťou odpad vzniká (pôvodný pôvodca), ale aj každý, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov, a teda ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013
Najnovšie Právne predpisy
  • 179/2016 Z.z. o požiadavkách na zahustené mlieko a sušené mlieko (vyšlo dňa: 23.5.2016 v čiastke č. 44)
  • 180/2016 Z.z. o potravinárskych kazeínoch a potravinárskych kazeinátoch (vyšlo dňa: 23.5.2016 v čiastke č. 44)
  • 181/2016 Z.z. ustanovuje ochranné pásma prírodného liečivého zdroja v Oravskej Polhore a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodného liečivého zdroja v Oravskej Polhore (vyšlo dňa: 27.5.2016 v čiastke č. 45)
  • 195/2016 Z.z. ustanovuje technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia prevádzkujúcich zariadenia používané na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu a spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o ich dodržaní (vyšlo dňa: 14.6.2016 v čiastke č. 53)
  • 206/2016 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 30.6.2016 v čiastke č. 58)
  • 207/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých (vyšlo dňa: 30.6.2016 v čiastke č. 58)
  • 212/2016 Z.z. novela vyhl. č. 418/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 13.7.2016 v čiastke č. 61)
  • 213/2016 Z.z. novela nar. vl. č. 416/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 14.7.2016 v čiastke č. 62)
  • 215/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti o obhospodarovaní poľnohospodárskej pôdy v zraniteľných oblastiach (vyšlo dňa: 15.7.2016 v čiastke č. 63)
  • 218/2016 Z.z. novela nar. vl. č. 51/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 20.7.2016 v čiastke č. 65)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Vodný zákon a súvisiace predpisy

6.9.2016, Bratislava
Lektorka: Ing. Gaálová Anna 
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich z novely Vodného zákona, ktorá je účinná od 15.1.2015. Prednáška je vedená prístupnou formou, ľahko zrozumiteľným jazykom a je spestrená príkladmi z praxe. 
Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, rozhodovania o investíciách, v povoľovacom procese, ale aj ako vodohospodár. Prihláška tu!

Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia

26.7.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Ľubomír Žiak
Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., najmä ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení... Prihláška tu!

Facility management

16.8.2016, Bratislava
Lektorka: doc. Ing. Petráková Zora, PhD.
Čo je "Facility Management"? Objasnite si, čo v praxi znamená a aké je jeho postavenie v rámci organizácie...
Uznávaná odborníčka Vám predstaví, ako prebieha zavádzanie Facility Managementu do chodu firmy a čo všetko obnáša...
Dozviete sa aké uplatnenie nachádza Facility Management v organizácii a prečo je jeho aplikácia viac a viac aktuálna. Naučte sa efektívne a kvalitne riadiť podporné činnosti organizácie. Vedeli ste, že uplatnenie Facility Managementu pri spravovaní budov výrazne prispieva k úspore prevádzkových nákladov, a tým aj k zvýšeniu ziskovosti podnikania. Prihláška tu!

Nový zákon o odpadoch + vykonávacie predpisy

28.6.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2016. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: