Najnovšie
Zmena v zákone o odpadoch č. 79/2015 Z. z. od 1.7. 2016

Zmena v zákone o odpadoch č. 79/2015 Z. z. od 1.7. 2016

1.7.2016, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Podmienkou udelenia autorizácie na spracovateľskú činnosť fyzickej osobe – podnikateľovi je bezúhonnosť, trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo bydlisko v niektorom z členských štátov alebo v štáte, ktorý je súčasťou ...
celý článok

Zaradenie elektroodpadu podľa nového zákona o odpadochGarancia

30.6.2016, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer
Máme správne zaradený elektroodpad - konkrétne rýchlovarné kanvice, pod katalógové číslo 16 02 13 - vyradené zariadenia, obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12? Ak sa jedná o nebezpečný odpad, aký Y kód k nim ...
celý článok

Povinnosť registrácie stavebnej firmy podľa nového zákona o odpadochGarancia

27.6.2016, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer
Spoločnosť produkuje ostatný a nebezpečný odpad jednak zo svojej bežnej výrobnej činnosti ale aj z našich stavieb. Od 1.1.2016 všetky stavebné odpady, ktoré sú produkované na stavbách prešli pod spoločnosť, ako pod pôvodcu odpadu, aj keď stavbu vždy vykonáva ...
celý článok

Nakladanie obce s biologicky rozložiteľným odpadomGarancia

27.6.2016, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer
Poprosím o výklad § 8 vykonávacej vyhlášky č.371/2015 k zákonu o odpadoch, v zmysle ktorého má obec pre biologicky rozložiteľný odpad (BRO) zabezpečiť pre každú domácnosť zbernú nádobu s objemom 120 litrov alebo kompostovací zásobník. Má ...
celý článok
Zmena nariadenia vlády SR č. 416/2011 Z. z. o hodnotení chemického stavu útvaru podzemných vôd od 15. 7. 2016

Zmena nariadenia vlády SR č. 416/2011 Z. z. o hodnotení chemického stavu útvaru podzemných vôd od 15. 7. 2016

27.6.2016, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky predložilo návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 416/2011 Z. z. o hodnotení chemického stavu útvaru podzemných vôd (ďalej ...
celý článok

Kód nakladania v evidenčnom liste odpadovGarancia

25.6.2016, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer
Uvádza v evidenčnom liste odpadov pôvodca odpadov, ktorý odovzdáva odpad zberovej spoločnosti vždy kód nakladania "Z"- zhromažďovanie? Pokiaľ odpad nie len zhromažďujete, ale aj odovzdávate zberovej spoločnosti, neuvádzate kód nakladania „Z“, ale „ OO ...
celý článok

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 20Garancia

24.6.2016, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer
IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU 1. Názov odpadu: Rozpúšťadlá   2. Kód odpadu: 20 01 13   3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Kvapalný odpad obsahujúce najmä organické rozpúšťadlá (perchlóretylén, trichlóretylén, acetón lieh, ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013
Do konca roka zmiznú stovky čiernych skládok

Do konca roka zmiznú stovky čiernych skládok

24.6.2016, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia
Minister životného prostredia László Sólymos vyzýva samosprávy, aby sa zapojili do odstraňovania čiernych skládok. Na tento účel vyčlenil envirorezort 7 miliónov eur zo zanikajúceho Recyklačného fondu. Minister životného prostredia László Sólymos vyzýva ...
celý článok

Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadovGarancia

23.6.2016, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer
Potrebujem podať novú žiadosť o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov. Neviem , či nedošlo v novom zákone k zmene. Ako má táto žiadosť vyzerať? Žiadosť o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch na prevádzkovanie ...
celý článok

Povinnosti prevádzkovateľa zberného dvoraGarancia

22.6.2016, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Fyzická osoba môže bezplatne odovzdať oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu na zbernom dvore ktorý sa nachádza na území obce, v ktorej je poplatníkom, ktorého prevádzka je zabezpečená združením obcí, ktorého členom je obec, v ktorej je poplatníkom. ...
celý článok
Najčítanejšie

Evidenčný list odpadu - vyplnený vzorArchív

22.5.2015, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer
Por. číslo   Dátum   Miesto vzniku/nakladania s odpadom   Odpad umiestnený   Množstvo odpadu   Kód   IČO, obchodné meno predchádzajúceho/nasledujúceho držiteľa odpadu   Poznámka   sklad   nádoba   vznik/príjem   nakladanie   činnosti   ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Odpadové hospodářstvíArchív

7.5.2015, Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
Obsah odpovídá nejnovějšímu právnímu stavu ZÁKLADNÍ DÍLO VČETNĚ AKTUALIZACE 5/2015 STAV květen 2015 Pod vedením vedoucího autora Ing. Bohumila Beneše spolupracovali: MUDr. M. Adámková, CSc., Mgr. V. Dubanská, CSc., JUDr. L. ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014

Vzor oznámenia o finančnom krytíArchív

1.12.2012, Ing. Pavel Adamík, Zdroj: Verlag Dashöfer
celý článok

Biologicky rozložiteľný odpad - čo s ním?Archív

21.3.2013, Verlag Dashofer, Zdroj: Verlag Dashöfer
V súvislosti s novými povinnosťami vyplývajúcimi z novely zákona o odpadoch účinnej od 1. januára 2013 zverejnilo Ministerstvo životného prostredia SR na svojej internetovej stránke Metodickú pomôcku k vypracovaniu všeobecne záväzného nariadenia obce o ...
celý článok

Máte vypracovaný Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia ?Archív

8.3.2011, Ing. Pavel Adamík, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nadobudnutím účinnosti zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov došlo k zmene prakticky celej právnej oblasti vodného hospodárstva. Okrem povinného prehodnotenia jestvujúcich súhlasov a povolení má podľa § 70 ods. 1 zákona o vodách ...
celý článok
Najnovšie Právne predpisy
 • 125/2016 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 23.3.2016 v čiastke č. 27)
 • 129/2016 Z.z. novela nar. vl. č. 57/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 24.3.2016 v čiastke č. 28)
 • 151/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti o agrochemickom skúšaní pôd a o skladovaní a používaní hnojív (vyšlo dňa: 8.4.2016 v čiastke č. 33)
 • 158/2016 Z.z. novela vyhl. č. 30/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 14.4.2016 v čiastke č. 34)
 • 179/2016 Z.z. o požiadavkách na zahustené mlieko a sušené mlieko (vyšlo dňa: 23.5.2016 v čiastke č. 44)
 • 180/2016 Z.z. o potravinárskych kazeínoch a potravinárskych kazeinátoch (vyšlo dňa: 23.5.2016 v čiastke č. 44)
 • 181/2016 Z.z. ustanovuje ochranné pásma prírodného liečivého zdroja v Oravskej Polhore a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodného liečivého zdroja v Oravskej Polhore (vyšlo dňa: 27.5.2016 v čiastke č. 45)
 • 195/2016 Z.z. ustanovuje technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia prevádzkujúcich zariadenia používané na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu a spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o ich dodržaní (vyšlo dňa: 14.6.2016 v čiastke č. 53)
 • 206/2016 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 30.6.2016 v čiastke č. 58)
 • 207/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých (vyšlo dňa: 30.6.2016 v čiastke č. 58)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Vodný zákon a súvisiace predpisy

6.9.2016, Bratislava
Lektorka: Ing. Gaálová Anna 
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich z novely Vodného zákona, ktorá je účinná od 15.1.2015. Prednáška je vedená prístupnou formou, ľahko zrozumiteľným jazykom a je spestrená príkladmi z praxe. 
Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, rozhodovania o investíciách, v povoľovacom procese, ale aj ako vodohospodár. Prihláška tu!

Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia

26.7.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Ľubomír Žiak
Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., najmä ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení... Prihláška tu!

Facility management

16.8.2016, Bratislava
Lektorka: doc. Ing. Petráková Zora, PhD.
Čo je "Facility Management"? Objasnite si, čo v praxi znamená a aké je jeho postavenie v rámci organizácie...
Uznávaná odborníčka Vám predstaví, ako prebieha zavádzanie Facility Managementu do chodu firmy a čo všetko obnáša...
Dozviete sa aké uplatnenie nachádza Facility Management v organizácii a prečo je jeho aplikácia viac a viac aktuálna. Naučte sa efektívne a kvalitne riadiť podporné činnosti organizácie. Vedeli ste, že uplatnenie Facility Managementu pri spravovaní budov výrazne prispieva k úspore prevádzkových nákladov, a tým aj k zvýšeniu ziskovosti podnikania. Prihláška tu!

Nový zákon o odpadoch + vykonávacie predpisy

28.6.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2016. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: