Najnovšie

Výrobca neobalových výrobkov podľa nového zákona o odpadoch č. 78/2015 Z. z.Garancia

23.8.2016, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 21.07.2016 MŽP vydalo Usmernenie k problematike rozšírenej zodpovednosti výrobcov neobalových výrobkov, kde sa hovorí: "...výrobky následného spracovateľa papiera môžu mať charakter neobalového výrobku ( napr. ak spracovateľ papiera - tlačiareň, vyrobí ...
celý článok

Povinnosti výrobcu obalov pri zálohovaní obalovGarancia

22.8.2016, Ing. Juraj Válek, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Ak výrobca obalov uvádza na trh tovary v zálohovaných obaloch, je povinný zálohovať obaly a dodržiavať ustanovenú výšku zálohu. Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví výšku zálohu zálohovaných opakovane ...
celý článok
Zoznam technických noriem pre monitorovanie prvkov kvality pre vodné útvary povrchových vôd

Zoznam technických noriem pre monitorovanie prvkov kvality pre vodné útvary povrchových vôd

22.8.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zoznam technických noriem pre monitorovanie prvkov kvality pre vodné útvary povrchových vôd Zoznam technických noriem pre monitorovanie prvkov kvality pre vodné útvary povrchových vôd STN EN ISO 5667-3 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 3: Konzervácia vzoriek ...
celý článok

Zálohové obaly a špeciálny režim DPH v roku 2016Garancia

21.8.2016, Ing. Jana Mitrengová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Patria palety na prepravu a prenos tovaru (najmä na prepravu nápojov a potravín) medzi zálohové obaly, pri ktorých sa uplatňuje špeciálny režim DPH podľa § 19 ods. 10 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov? Podľa § 19 ods. 10 zákona o  ...
celý článok

Zakúpenie zametacieho vozidla z poplatkov za uloženie odpadov na skládkuGarancia

20.8.2016, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
V zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadu je určené možné použitie finančných prostriedkov získaných z príjmov z poplatku za uloženie odpadov na skládku. Je možné z týchto prostriedkov zakúpiť zametacie vozidlo na komunikácie? ...
celý článok
Záujem odstrániť čierne skládky s podporou envirorezortu prejavilo takmer 500 samospráv

Záujem odstrániť čierne skládky s podporou envirorezortu prejavilo takmer 500 samospráv

19.8.2016, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia
Do programu odstraňovania čiernych skládok, ktorý vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia SR sa prihlásilo Environmentálnemu fondu 491 samospráv. Na ich likvidáciu envirorezort vyčlenil sedem miliónov eur. Žiadatelia, ktorí získajú dotáciu, musia ...
celý článok

Požiadavky na zloženie a vlastnosti obalovGarancia

18.8.2016, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Obaly musia byť navrhnuté, vyrábané a uvádzané na trh alebo do distribúcie tak, aby spĺňali základné požiadavky na ich zloženie a vlastnosti a aby umožňovali ich opakované použitie alebo zhodnocovanie vrátane energetického využitia, recyklácie a organickej ...
celý článok

Povinnosti výrobcu obalovGarancia

17.8.2016, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Výrobca obalov je v súlade s povinnosťami výrobcu vyhradeného výrobku povinný zabezpečiť označenie obalu údajom o materiálovom zložení obalu v súlade s osobitným predpisom ak sa rozhodne obal označiť. Tým osobitným predpisom je Rozhodnutie Komisie zo dňa 28. ...
celý článok
Informácia pre záujemcov o podporu z OPKŽP

Informácia pre záujemcov o podporu z OPKŽP

17.8.2016, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný programu Kvalita životného prostredia v programovom období 2014 – 2020 si dovoľuje informovať, že kompetenciu poskytovať informácie o možnostiach podpory z Operačného ...
celý článok

Nové povinnosti pre stavebné firmy vyplývajúce zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonovGarancia

16.8.2016, Ing. Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jednou zo zmien, ktorú nový zákon o odpadoch zaviedol a vzťahuje sa na stavebné firmy je, že už nie sú pôvodcami odpadov , pretože podľa § 77 ods. 2 je pôvodcom odpadu , ak ide o odpady vznikajúce pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach, ...
celý článok
Najčítanejšie

Evidenčný list odpadu - vyplnený vzorArchív

22.5.2015, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer
Por. číslo   Dátum   Miesto vzniku/nakladania s odpadom   Odpad umiestnený   Množstvo odpadu   Kód   IČO, obchodné meno predchádzajúceho/nasledujúceho držiteľa odpadu   Poznámka   sklad   nádoba   vznik/príjem   nakladanie   činnosti   ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním - vyplnený vzorArchív

22.5.2015, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer
   
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Vzor oznámenia o finančnom krytíArchív

1.12.2012, Ing. Pavel Adamík, Zdroj: Verlag Dashöfer
celý článok

Vyhláška MŽP SR č. 310/2013 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadochGarancia

29.11.2013, Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 15. 10. 2013 nadobudla účinnosť nová vykonávacia vyhláška z dielne Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch (ďalej v texte len “predmetná vyhláška“) ...
celý článok

Pôvodca odpadu a osoby nakladajúce s odpadomGarancia

26.1.2016, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer
Naďalej sa pod pojmom pôvodca odpadu chápe každý, koho činnosťou odpad vzniká (pôvodný pôvodca), ale aj každý, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov, a teda ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013
Najnovšie Právne predpisy
  • 181/2016 Z.z. ustanovuje ochranné pásma prírodného liečivého zdroja v Oravskej Polhore a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodného liečivého zdroja v Oravskej Polhore (vyšlo dňa: 27.5.2016 v čiastke č. 45)
  • 195/2016 Z.z. ustanovuje technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia prevádzkujúcich zariadenia používané na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu a spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o ich dodržaní (vyšlo dňa: 14.6.2016 v čiastke č. 53)
  • 206/2016 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 30.6.2016 v čiastke č. 58)
  • 207/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých (vyšlo dňa: 30.6.2016 v čiastke č. 58)
  • 212/2016 Z.z. novela vyhl. č. 418/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 13.7.2016 v čiastke č. 61)
  • 213/2016 Z.z. novela nar. vl. č. 416/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 14.7.2016 v čiastke č. 62)
  • 215/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti o obhospodarovaní poľnohospodárskej pôdy v zraniteľných oblastiach (vyšlo dňa: 15.7.2016 v čiastke č. 63)
  • 218/2016 Z.z. novela nar. vl. č. 51/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 20.7.2016 v čiastke č. 65)
  • 224/2016 Z.z. ustanovuje cenovú reguláciu odberu povrchovej vody a energetickej vody z vodných tokov a využívania hydroenergetického potenciálu vodných tokov (vyšlo dňa: 27.7.2016 v čiastke č. 68)
  • 225/2016 Z.z. ustanovuje cenovú reguláciu výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou (vyšlo dňa: 27.7.2016 v čiastke č. 68)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Vodný zákon a súvisiace predpisy

6.9.2016, Bratislava
Lektorka: Ing. Gaálová Anna 
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich z novely Vodného zákona, ktorá je účinná od 15.1.2015. Prednáška je vedená prístupnou formou, ľahko zrozumiteľným jazykom a je spestrená príkladmi z praxe. 
Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, rozhodovania o investíciách, v povoľovacom procese, ale aj ako vodohospodár. Prihláška tu!

Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia

24.8.2016, Žilina
Lektor: Ing. Ľubomír Žiak
Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., najmä ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení... Prihláška tu!

Facility management

16.8.2016, Bratislava
Lektorka: doc. Ing. Petráková Zora, PhD.
Čo je "Facility Management"? Objasnite si, čo v praxi znamená a aké je jeho postavenie v rámci organizácie...
Uznávaná odborníčka Vám predstaví, ako prebieha zavádzanie Facility Managementu do chodu firmy a čo všetko obnáša...
Dozviete sa aké uplatnenie nachádza Facility Management v organizácii a prečo je jeho aplikácia viac a viac aktuálna. Naučte sa efektívne a kvalitne riadiť podporné činnosti organizácie. Vedeli ste, že uplatnenie Facility Managementu pri spravovaní budov výrazne prispieva k úspore prevádzkových nákladov, a tým aj k zvýšeniu ziskovosti podnikania. Prihláška tu!

Nový zákon o odpadoch + vykonávacie predpisy

23.9.2016, Žilina
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2016. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: