Najnovšie

Ostatné povinnosti výrobcu vozidielGarancia

21.10.2016, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Osoba, ktorá žiada o schvál enie jednotlivo vyrobeného vozidla, a osoba, ktorá žiada o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla, je povinná zabezpečiť vystavenie potvrdenia pre toto vozidlo, či už koordinačným centrom pre prúd starých vozidiel, alebo samotným ...
celý článok

Novela vyhlášky ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok

21.10.2016, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na pripomienkovaní sa momentálne nachádza predbežná informácia k návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 271/2011 Z. ...
celý článok

Povinnosti výrobcu vozidiel v súlade s povinnosťami výrobcu vyhradeného výrobkuGarancia

19.10.2016, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V článku priblížime aké sú povinnosti výrobcu vozidiel v súlade s povinnosťami výrobcu vyhradeného výrobku. Výrobca vozidiel je v súlade s povinnosťami výrobcu vyhradeného výrobku povinný používať kódovanie na uľahčenie identifikácie častí vozidiel, ...
celý článok
SEWA znižuje ceny v elektre a batériách

SEWA znižuje ceny v elektre a batériách

19.10.2016, Zdroj: SEWA, a.s.
SEWA znižuje od 1. januára 2017 recyklačné poplatky v komoditách elektro a prenosné batérie. Recyklačný poplatok zároveň fakturuje za kus elektrozariadenia. Vďaka tomu je jeho výška transparentná pre koncového zákazníka, ako aj pre predajcov, dovozcov, ...
celý článok

Rozšírená zodpovednosť tlačiarní - povinnosti pri nakladaní s odpadomGarancia

17.10.2016, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nový zákon o odpadoch priniesol aj nové pravidlá a regulatívy pre odpadové hospodárstvo v podnikoch. Množstvo z nich sa dotklo práve tlačiarní. V tomto článku sa dozviete o zmenách v odpadovom hospodárstve tlačiarní zavedením zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. ...
celý článok
Dunajský fond prerozdelí 60 000 eur na oživenie okolia Dunaja

Dunajský fond prerozdelí 60 000 eur na oživenie okolia Dunaja

17.10.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Neziskové organizácie sa môžu znovu uchádzať o podporu svojich verejnoprospešných projektov v okolí slovenského toku Dunaja vrátane Malého Dunaja, ktoré podporí Stredoeurópska nadácia v rámci svojho nadačného programu Dunajský fond. Druhé grantové kolo je ...
celý článok
Zoznam autorizovaných osôb, ktorým bola udelená autorizácia

Zoznam autorizovaných osôb, ktorým bola udelená autorizácia

14.10.2016, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia
Stiahnite si zaktualizovaný zoznam autorizovaných osôb. Stiahnite si zaktualizovaný zoznam autorizovaných osôb. Nájdete tu: Autorizácie na spracovateľskú činnosť (§ 89 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch) Spracovanie a recyklácia použitých batérií a ...
celý článok
Elektronické schránky od 1.1.2017

Elektronické schránky od 1.1.2017

12.10.2016, Ing. Nadežda Fuksová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č.305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov legislatívne upravuje problematiku elektronických schránok. Zákon č.305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu ...
celý článok
Zmena vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 314/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch od 1. 1. 2017- vyhodnotenie MPK

Zmena vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 314/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch od 1. 1. 2017- vyhodnotenie MPK

10.10.2016, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Momentálne prebieha vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania k Vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 314/2009 ...
celý článok
Zmeny v národnej infraštruktúre pre priestorové informácie od 1.12.2016 - vyhodnotenie MPK

Zmeny v národnej infraštruktúre pre priestorové informácie od 1.12.2016 - vyhodnotenie MPK

7.10.2016, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Momentálne prebieha vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania k Vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 352/2011 ...
celý článok
Najčítanejšie

Evidenčný list odpadu - vyplnený vzorArchív

22.5.2015, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer
Por. číslo   Dátum   Miesto vzniku/nakladania s odpadom   Odpad umiestnený   Množstvo odpadu   Kód   IČO, obchodné meno predchádzajúceho/nasledujúceho držiteľa odpadu   Poznámka   sklad   nádoba   vznik/príjem   nakladanie   činnosti   ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Vzor oznámenia o finančnom krytíArchív

1.12.2012, Ing. Pavel Adamík, Zdroj: Verlag Dashöfer
celý článok

Pôvodca odpadu a osoby nakladajúce s odpadomGarancia

26.1.2016, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer
Naďalej sa pod pojmom pôvodca odpadu chápe každý, koho činnosťou odpad vzniká (pôvodný pôvodca), ale aj každý, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov, a teda ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Máte vypracovaný Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia ?Archív

8.3.2011, Ing. Pavel Adamík, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nadobudnutím účinnosti zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov došlo k zmene prakticky celej právnej oblasti vodného hospodárstva. Okrem povinného prehodnotenia jestvujúcich súhlasov a povolení má podľa § 70 ods. 1 zákona o vodách ...
celý článok

Registrácia do Registra výrobcov obalov podľa nového zákona o odpadochGarancia

15.2.2016, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer
Je firma povinná registrovať sa do Registra výrobcov obalov podľa nového zákona o odpadoch, keď je registrovaná v Registri povinných osôb a oprávnených organizácií podľa zákona č. 119/2010 a nie je výrobcom obalov, ale len používa obaly na balenie výrobkov pre ...
celý článok
Najnovšie Právne predpisy
  • 242/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti o vymedzení správneho územia povodia, environmentálnych cieľoch, ekonomickej analýze a o vodnom plánovaní (vyšlo dňa: 24.8.2016 v čiastke č. 74)
  • 244/2016 Z.z. o kvalite ovzdušia (vyšlo dňa: 29.8.2016 v čiastke č. 75)
  • 252/2016 Z.z. novela vyhl. č. 410/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 23.9.2016 v čiastke č. 81)
  • 260/2016 Z.z. ustanovuje cenovú reguláciu v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike (vyšlo dňa: 30.9.2016 v čiastke č. 84)
  • 273/2016 Z.z. novela nar. vl. č. 50/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 20.10.2016 v čiastke č. 93)
  • 274/2016 Z.z. novela nar. vl. č. 52/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 20.10.2016 v čiastke č. 93)
  • 275/2016 Z.z. novela nar. vl. č. 53/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 20.10.2016 v čiastke č. 93)
  • 276/2016 Z.z. novela nar. vl. č. 55/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 20.10.2016 v čiastke č. 93)
  • 277/2016 Z.z. novela nar. vl. č. 57/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 20.10.2016 v čiastke č. 93)
  • 278/2016 Z.z. novela nar. vl. č. 58/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 20.10.2016 v čiastke č. 93)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Vodný zákon a súvisiace predpisy

6.9.2016, Bratislava
Lektorka: Ing. Gaálová Anna 
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich z novely Vodného zákona, ktorá je účinná od 15.1.2015. Prednáška je vedená prístupnou formou, ľahko zrozumiteľným jazykom a je spestrená príkladmi z praxe. 
Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, rozhodovania o investíciách, v povoľovacom procese, ale aj ako vodohospodár. Prihláška tu!

Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia

24.8.2016, Žilina
Lektor: Ing. Ľubomír Žiak
Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., najmä ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení... Prihláška tu!

Facility management

16.8.2016, Bratislava
Lektorka: doc. Ing. Petráková Zora, PhD.
Čo je "Facility Management"? Objasnite si, čo v praxi znamená a aké je jeho postavenie v rámci organizácie...
Uznávaná odborníčka Vám predstaví, ako prebieha zavádzanie Facility Managementu do chodu firmy a čo všetko obnáša...
Dozviete sa aké uplatnenie nachádza Facility Management v organizácii a prečo je jeho aplikácia viac a viac aktuálna. Naučte sa efektívne a kvalitne riadiť podporné činnosti organizácie. Vedeli ste, že uplatnenie Facility Managementu pri spravovaní budov výrazne prispieva k úspore prevádzkových nákladov, a tým aj k zvýšeniu ziskovosti podnikania. Prihláška tu!

Nový zákon o odpadoch + vykonávacie predpisy

23.9.2016, Žilina
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2016. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: