Najnovšie

Umiestnenie vozidla na určené parkoviskoGarancia

4.12.2016, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Držiteľ vozidla je povinný zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny a umiestniť a uchovávať vozidlo tak, ...
celý článok

Určené parkoviskoGarancia

2.12.2016, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Určené parkovisko je parkovacia plocha prevádzkovaná osobou, ktorá je oprávnená na zber starých vozidiel, alebo spracovateľom starých vozidiel, pričom parkovacia plocha bola určená za určené parkovisko príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva ...
celý článok
Návrh na ratifikáciu zmeny Protokolu o znížení acidifikácie, eutrofizácie a prízemného ozónu z roku 1999 k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979

Návrh na ratifikáciu zmeny Protokolu o znížení acidifikácie, eutrofizácie a prízemného ozónu z roku 1999 k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979

2.12.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Slovenská republika je od 28. mája 1993 sukcesorom Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 (ďalej len „Dohovor“), ktorý bol uzatvorený pod záštitou Európskej hospodárskej komisie OSN (ďalej len „ ...
celý článok
Novela vyhlášky MŽP SR č. 373/2015 Z. z., o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov

Novela vyhlášky MŽP SR č. 373/2015 Z. z., o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov

30.11.2016, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Momentálne prebieha vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z., o ...
celý článok
Zmena v zákone o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia od 15.3.2017

Zmena v zákone o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia od 15.3.2017

28.11.2016, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer
V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
celý článok
Novela zákona o EIA od 1. 1. 2017 bola zverejnená v Zbierke zákonov

Novela zákona o EIA od 1. 1. 2017 bola zverejnená v Zbierke zákonov

25.11.2016, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer
V Zbierke zákonov bola pod číslom 312/2016 zverejnená novela zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V Zbierke ...
celý článok
Minister L. Sólymos predstavil tri iniciatívy pre zelenšie a zdravšie Slovensko

Minister L. Sólymos predstavil tri iniciatívy pre zelenšie a zdravšie Slovensko

23.11.2016, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia
Výzva pre obchody, zriadenie Zeleného vzdelávacieho fondu a koncepcia „Greeen Slovakia“ – týmito tromi podpornými projektmi dnes šéf envirorezortu László Sólymos ohlásil prvé kroky k zmene prístupu Slovákov k životnému prostrediu. Výzva pre ...
celý článok
V Marrákeši sme dokázali, že to s našimi záväzkami z Paríža myslíme vážne

V Marrákeši sme dokázali, že to s našimi záväzkami z Paríža myslíme vážne

21.11.2016, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia
Klimatická konferencia v marockom Marrákeši otvorila cestu k plneniu Parížskej dohody, pričom krajiny ukázali svoje odhodlanie ju implementovať. Počas 22. zasadnutia strán Rámcového dohovoru o zmene klímy (COP22) sa po prvý raz stretol aj riadiaci orgán ...
celý článok

Legislatívna úprava prevádzkového poriadkuGarancia

20.11.2016, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer
Poprosím o informáciu, podľa ktorého zákona alebo vyhlášky musí mať pôvodca (držiteľ) odpadu vypracovaný prevádzkový poriadok? Prevádzkový poriadok sa vyžaduje na: Zariadenie na zhodnocovanie odpadov a zariadenia na zneškodňovanie odpadov ...
celý článok

Podávanie správy o trhovom a zberovom podiele za rok 2016Garancia

18.11.2016, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer
Rád by som sa opýtal v akom termíne je potrebné oznámiť vypočítaný trhový a zberový podiel za rok 2016 a ktorej inštitúcii. Pre výpočet použijem údaje za rok 2014 z akého dôvodu? Prečo sa to nevyrátava z údajov za rok 2015? Povinnosť vypočítania si ...
celý článok
Najčítanejšie

Evidenčný list odpadu - vyplnený vzorGarancia

8.11.2016, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Gallovič; Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager Partners advokátska kancelária s.r.o. Zodpovedná osoba: Ján Odpadár Stiahnuť vzor
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Vzor oznámenia o finančnom krytíArchív

1.12.2012, Ing. Pavel Adamík, Zdroj: Verlag Dashöfer
celý článok

Registrácia do Registra výrobcov obalov podľa nového zákona o odpadochGarancia

15.2.2016, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer
Je firma povinná registrovať sa do Registra výrobcov obalov podľa nového zákona o odpadoch, keď je registrovaná v Registri povinných osôb a oprávnených organizácií podľa zákona č. 119/2010 a nie je výrobcom obalov, ale len používa obaly na balenie výrobkov pre ...
celý článok

Odpadové hospodářstvíArchív

7.5.2015, Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
Obsah odpovídá nejnovějšímu právnímu stavu ZÁKLADNÍ DÍLO VČETNĚ AKTUALIZACE 5/2015 STAV květen 2015 Pod vedením vedoucího autora Ing. Bohumila Beneše spolupracovali: MUDr. M. Adámková, CSc., Mgr. V. Dubanská, CSc., JUDr. L. ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014

Nešťastný paragraf zrušený a presnejšia definícia stavu konca odpadGarancia

8.11.2016, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer
Je to schválené. Mnohým podnikateľom a živnostníkom sa od nového roka uľaví. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. bol v znení schválených ...
celý článok
Najnovšie Právne predpisy
  • 274/2016 Z.z. novela nar. vl. č. 52/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 20.10.2016 v čiastke č. 93)
  • 275/2016 Z.z. novela nar. vl. č. 53/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 20.10.2016 v čiastke č. 93)
  • 276/2016 Z.z. novela nar. vl. č. 55/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 20.10.2016 v čiastke č. 93)
  • 277/2016 Z.z. novela nar. vl. č. 57/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 20.10.2016 v čiastke č. 93)
  • 278/2016 Z.z. novela nar. vl. č. 58/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 20.10.2016 v čiastke č. 93)
  • 303/2016 Z.z. novela zák. č. 364/2004 Z. z. a č. 7/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 18.11.2016 v čiastke č. 104)
  • 312/2016 Z.z. novela zák. č. 24/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 25.11.2016 v čiastke č. 107)
  • 313/2016 Z.z. novela zák. č. 79/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 25.11.2016 v čiastke č. 107)
  • 314/2016 Z.z. novela zák. č. 346/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 25.11.2016 v čiastke č. 107)
  • 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora (vyšlo dňa: 29.11.2016 v čiastke č. 108)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Vodný zákon a súvisiace predpisy

6.9.2016, Bratislava
Lektorka: Ing. Gaálová Anna 
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich z novely Vodného zákona, ktorá je účinná od 15.1.2015. Prednáška je vedená prístupnou formou, ľahko zrozumiteľným jazykom a je spestrená príkladmi z praxe. 
Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, rozhodovania o investíciách, v povoľovacom procese, ale aj ako vodohospodár. Prihláška tu!

Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia

24.8.2016, Žilina
Lektor: Ing. Ľubomír Žiak
Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., najmä ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení... Prihláška tu!

Facility management

16.8.2016, Bratislava
Lektorka: doc. Ing. Petráková Zora, PhD.
Čo je "Facility Management"? Objasnite si, čo v praxi znamená a aké je jeho postavenie v rámci organizácie...
Uznávaná odborníčka Vám predstaví, ako prebieha zavádzanie Facility Managementu do chodu firmy a čo všetko obnáša...
Dozviete sa aké uplatnenie nachádza Facility Management v organizácii a prečo je jeho aplikácia viac a viac aktuálna. Naučte sa efektívne a kvalitne riadiť podporné činnosti organizácie. Vedeli ste, že uplatnenie Facility Managementu pri spravovaní budov výrazne prispieva k úspore prevádzkových nákladov, a tým aj k zvýšeniu ziskovosti podnikania. Prihláška tu!

Nový zákon o odpadoch + vykonávacie predpisy

23.9.2016, Žilina
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2016. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: