Najnovšie
Vhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vymedzení správneho územia povodia, environmentálnych cieľoch, ekonomickej analýze a o vodnom plánovaní č. 242/2016 Z. z. od 1. 11. 2016

Vhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vymedzení správneho územia povodia, environmentálnych cieľoch, ekonomickej analýze a o vodnom plánovaní č. 242/2016 Z. z. od 1. 11. 2016

29.8.2016, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer
V Zbierke zákonov bola zverejnená vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vymedzení správneho územia povodia, environmentálnych cieľoch, ekonomickej analýze a o vodnom plánovaní č. ...
celý článok

Zriadenie zberného dvora na území mestaGarancia

28.8.2016, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer
V zmluve medzi mestom a zberovou spoločnosťou je zberová spoločnosť poverená prevádzkovaním zberného dvora. Tiež máme možnosť odovzdávania odpadov v zbernom dvore uvedenú aj vo VZN. Zberovej spoločnosti však bol v zmysle nového zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch ...
celý článok

Povinnosť požiadať o súhlas podľa §97 ods.1 zákona č. 79/2015 Z. z.Garancia

27.8.2016, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer
Spoločnosť sa zaoberá ťažbou a spracovávaním rudy. Odpad z úpravy (flotačný odpad) je ukladaný na odkalisko. Jalovina (01 03 06), ktorá sa vyťaží pri prieskume a pri razení banských diel je používaná na stabilizačný prísyp hrádze na odkalisku, úpravy ...
celý článok
Využitie plastového odpadu v stavebníctve skúmajú slovenskí vedci

Využitie plastového odpadu v stavebníctve skúmajú slovenskí vedci

26.8.2016, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vedci zo Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sa venujú výskumu ľahkých betónov na báze plastov. Množstvo odpadu narastá a preto sa vedci snažia nájsť spôsob, ako sa s ním vysporiadať. Jednou z možností je aj ...
celý článok

Plnenie vyhradených povinností podľa nového zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z.Garancia

25.8.2016, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer
Môže výrobca obalov, ktorého obaly po uvedení na trh neskončia v komunálnom odpade, môže postupovať v zmysle § 27 ods. 7 zákona o odpadoch? Nemusí vytvoriť systém individuálneho nakladania s odpadmi z obalov, uzavrieť zmluvu s OZV (kolektívne plnenie) a plniť ...
celý článok

Drevené palety a ich likvidáciaGarancia

24.8.2016, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer
Keď sa drevené palety stanú odpadom, možno ich odovzdať zamestnancom na spálenie v domácnosti? Je aj v tomto prípade potrebné poslať Hlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov? Samozrejme, možno ich odovzdať aj zamestnancom na spálenie, len treba ...
celý článok
Environmentálne vzdelávanie samospráv

Environmentálne vzdelávanie samospráv

24.8.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) pokračuje aj v tomto roku v projekte Environmentálne vzdelávanie samospráv podporovanom z prostriedkov Environmentálneho fondu. Projekt je zameraný na vzdelávanie zástupcov samospráv a ich občanov s cieľom zvýšenia ich ...
celý článok

Výrobca neobalových výrobkov podľa nového zákona o odpadoch č. 78/2015 Z. z.Garancia

23.8.2016, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 21.07.2016 MŽP vydalo Usmernenie k problematike rozšírenej zodpovednosti výrobcov neobalových výrobkov, kde sa hovorí: "...výrobky následného spracovateľa papiera môžu mať charakter neobalového výrobku ( napr. ak spracovateľ papiera - tlačiareň, vyrobí ...
celý článok

Povinnosti výrobcu obalov pri zálohovaní obalovGarancia

22.8.2016, Ing. Juraj Válek, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Ak výrobca obalov uvádza na trh tovary v zálohovaných obaloch, je povinný zálohovať obaly a dodržiavať ustanovenú výšku zálohu. Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví výšku zálohu zálohovaných opakovane ...
celý článok
Zoznam technických noriem pre monitorovanie prvkov kvality pre vodné útvary povrchových vôd

Zoznam technických noriem pre monitorovanie prvkov kvality pre vodné útvary povrchových vôd

22.8.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zoznam technických noriem pre monitorovanie prvkov kvality pre vodné útvary povrchových vôd Zoznam technických noriem pre monitorovanie prvkov kvality pre vodné útvary povrchových vôd STN EN ISO 5667-3 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 3: Konzervácia vzoriek ...
celý článok
Najčítanejšie

Evidenčný list odpadu - vyplnený vzorArchív

22.5.2015, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer
Por. číslo   Dátum   Miesto vzniku/nakladania s odpadom   Odpad umiestnený   Množstvo odpadu   Kód   IČO, obchodné meno predchádzajúceho/nasledujúceho držiteľa odpadu   Poznámka   sklad   nádoba   vznik/príjem   nakladanie   činnosti   ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Vyhláška MŽP SR č. 310/2013 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadochGarancia

29.11.2013, Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 15. 10. 2013 nadobudla účinnosť nová vykonávacia vyhláška z dielne Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch (ďalej v texte len “predmetná vyhláška“) ...
celý článok

Pôvodca odpadu a osoby nakladajúce s odpadomGarancia

26.1.2016, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer
Naďalej sa pod pojmom pôvodca odpadu chápe každý, koho činnosťou odpad vzniká (pôvodný pôvodca), ale aj každý, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov, a teda ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním - vyplnený vzorArchív

22.5.2015, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer
   
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Vzor oznámenia o finančnom krytíArchív

1.12.2012, Ing. Pavel Adamík, Zdroj: Verlag Dashöfer
celý článok
Najnovšie Právne predpisy
  • 206/2016 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 30.6.2016 v čiastke č. 58)
  • 207/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých (vyšlo dňa: 30.6.2016 v čiastke č. 58)
  • 212/2016 Z.z. novela vyhl. č. 418/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 13.7.2016 v čiastke č. 61)
  • 213/2016 Z.z. novela nar. vl. č. 416/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 14.7.2016 v čiastke č. 62)
  • 215/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti o obhospodarovaní poľnohospodárskej pôdy v zraniteľných oblastiach (vyšlo dňa: 15.7.2016 v čiastke č. 63)
  • 218/2016 Z.z. novela nar. vl. č. 51/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 20.7.2016 v čiastke č. 65)
  • 224/2016 Z.z. ustanovuje cenovú reguláciu odberu povrchovej vody a energetickej vody z vodných tokov a využívania hydroenergetického potenciálu vodných tokov (vyšlo dňa: 27.7.2016 v čiastke č. 68)
  • 225/2016 Z.z. ustanovuje cenovú reguláciu výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou (vyšlo dňa: 27.7.2016 v čiastke č. 68)
  • 242/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti o vymedzení správneho územia povodia, environmentálnych cieľoch, ekonomickej analýze a o vodnom plánovaní (vyšlo dňa: 24.8.2016 v čiastke č. 74)
  • 244/2016 Z.z. o kvalite ovzdušia (vyšlo dňa: 29.8.2016 v čiastke č. 75)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Vodný zákon a súvisiace predpisy

6.9.2016, Bratislava
Lektorka: Ing. Gaálová Anna 
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich z novely Vodného zákona, ktorá je účinná od 15.1.2015. Prednáška je vedená prístupnou formou, ľahko zrozumiteľným jazykom a je spestrená príkladmi z praxe. 
Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, rozhodovania o investíciách, v povoľovacom procese, ale aj ako vodohospodár. Prihláška tu!

Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia

24.8.2016, Žilina
Lektor: Ing. Ľubomír Žiak
Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., najmä ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení... Prihláška tu!

Facility management

16.8.2016, Bratislava
Lektorka: doc. Ing. Petráková Zora, PhD.
Čo je "Facility Management"? Objasnite si, čo v praxi znamená a aké je jeho postavenie v rámci organizácie...
Uznávaná odborníčka Vám predstaví, ako prebieha zavádzanie Facility Managementu do chodu firmy a čo všetko obnáša...
Dozviete sa aké uplatnenie nachádza Facility Management v organizácii a prečo je jeho aplikácia viac a viac aktuálna. Naučte sa efektívne a kvalitne riadiť podporné činnosti organizácie. Vedeli ste, že uplatnenie Facility Managementu pri spravovaní budov výrazne prispieva k úspore prevádzkových nákladov, a tým aj k zvýšeniu ziskovosti podnikania. Prihláška tu!

Nový zákon o odpadoch + vykonávacie predpisy

23.9.2016, Žilina
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2016. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: