Najnovšie

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 14Garancia

3.5.2016, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer
IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU 1. Názov odpadu: Chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC   2. Kód odpadu: 14 06 01   3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Kvapalná prchavá látka, ktorá môže obsahovať minerálne oleje a ďalšie ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013
Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podmienky pre vymedzenie nízkoemisných zón od 1. 1. 2017

Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podmienky pre vymedzenie nízkoemisných zón od 1. 1. 2017

2.5.2016, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podmienky pre vymedzenie nízkoemisných zón. Do medzirezortného pripomienkového konania ...
celý článok
Informácia o stave monitorovania geologických faktorov životného prostredia s poukázaním na hroziace havárie a možnosti predchádzania týmto haváriám

Informácia o stave monitorovania geologických faktorov životného prostredia s poukázaním na hroziace havárie a možnosti predchádzania týmto haváriám

29.4.2016, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na rokovaní vlády SR sa momentálne nachádza informácia o stave monitorovania geologických faktorov životného prostredia s poukázaním na hroziace havárie a možnosti predchádzania týmto haváriám. Na rokovaní vlády SR sa momentálne nachádza ...
celý článok
Slovenská právnička získala Goldmanovu environmentálnu cenu

Slovenská právnička získala Goldmanovu environmentálnu cenu

27.4.2016, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nadácia Goldman Environmental Foundation zverejnila mená laureátov na Goldmanovu environmentálnu cenu. Získala ju aj elovenská právnička a aktivistka Zuzana Čaputová za boj proti pezinskej skládke odpadov. Významné medzinárodné ocenenie ...
celý článok

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 13Garancia

26.4.2016, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer
IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU 1. Názov odpadu: Hydraulické oleje obsahujúce PCB   2. Kód odpadu: 13 01 01   3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Olejovitá kvapalina nerozpustná vo vode, viskózna, hnedého až tmavohnedého ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013
Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 416/2011 Z. z. o hodnotení chemického stavu útvaru podzemných vôd od 15.6.2016

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 416/2011 Z. z. o hodnotení chemického stavu útvaru podzemných vôd od 15.6.2016

25.4.2016, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 416/2011 Z. z. o hodnotení chemického stavu útvaru podzemných vôd. Do ...
celý článok

Nakladanie výrobcu s obalovými a neobalovými výrobkamiGarancia

23.4.2016, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer
Chcem sa Vás opýtať čo sa myslí pod pojmom neobalový výrobok? Viem, že to nájdem v prílohe č.16 k vykonávacej vyhlášky č. 373, no nie je mi jasné, čo s tým ďalej. Neobalovým materiálom sa myslí presne to ako pri obaloch, teda že buď som dovozca, alebo balič ...
celý článok
Programové vyhlásenie vlády v kapitole Životné prostredie je podľa ochranárov príliš všeobecné

Programové vyhlásenie vlády v kapitole Životné prostredie je podľa ochranárov príliš všeobecné

22.4.2016, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Programové vyhlásenie vlády v kapitole Životné prostredie je podľa ochranárov príliš všeobecné a nekonkrétne, bez kontrolovateľných a vymáhateľných záväzkov. Jediný konkrétnym, merateľným záväzkom je podľa nich zníženie emisií skleníkových ...
celý článok

Individuálne plnenie vyhradených povinnostíGarancia

21.4.2016, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Výrobca vyhradeného výrobku, má aj určité individuálne plnenia, pretože plní plní svoje povinnosti individuálne vo vzťahu k vyhradenému prúdu odpadu pochádzajúcemu z jeho vyhradeného výrobku. Medzi individuálne plnenia patrí vytvorenie, prevádzkovanie a ...
celý článok

Zoznam preberaných právne záväzných aktov európskej únieGarancia

21.4.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Príloha č. 9 k zákonu č. 79/2015 Z.z. 1. Smernica Rady 91/692/EHS z 23. decembra 1991, ktorá štandardizuje a racionalizuje správy o vykonávaní určitých smerníc, ktoré súvisia so životným prostredím (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 2) v znení nariadenia ...
celý článok
Najčítanejšie

Evidenčný list odpadu - vyplnený vzorArchív

22.5.2015, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer
Por. číslo   Dátum   Miesto vzniku/nakladania s odpadom   Odpad umiestnený   Množstvo odpadu   Kód   IČO, obchodné meno predchádzajúceho/nasledujúceho držiteľa odpadu   Poznámka   sklad   nádoba   vznik/príjem   nakladanie   činnosti   ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Odpadové hospodářstvíArchív

7.5.2015, Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
Obsah odpovídá nejnovějšímu právnímu stavu ZÁKLADNÍ DÍLO VČETNĚ AKTUALIZACE 5/2015 STAV květen 2015 Pod vedením vedoucího autora Ing. Bohumila Beneše spolupracovali: MUDr. M. Adámková, CSc., Mgr. V. Dubanská, CSc., JUDr. L. ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014

Vyhláška MŽP SR č. 310/2013 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadochGarancia

29.11.2013, Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 15. 10. 2013 nadobudla účinnosť nová vykonávacia vyhláška z dielne Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch (ďalej v texte len “predmetná vyhláška“) ...
celý článok

Pôvodca odpadu a osoby nakladajúce s odpadomGarancia

26.1.2016, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer
Naďalej sa pod pojmom pôvodca odpadu chápe každý, koho činnosťou odpad vzniká (pôvodný pôvodca), ale aj každý, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov, a teda ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Vzor oznámenia o finančnom krytíArchív

1.12.2012, Ing. Pavel Adamík, Zdroj: Verlag Dashöfer
celý článok
Najnovšie Právne predpisy
 • 102/2016 Z.z. novela vyhl. č. 58/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 26.2.2016 v čiastke č. 18)
 • 103/2016 Z.z. novela vyhl. č. 430/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 26.2.2016 v čiastke č. 18)
 • 104/2016 Z.z. novela vyhl. č. 431/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 26.2.2016 v čiastke č. 18)
 • 105/2016 Z.z. novela vyhl. č. 57/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 26.2.2016 v čiastke č. 18)
 • 106/2016 Z.z. novela vyhl. č. 33/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 26.2.2016 v čiastke č. 18)
 • 114/2016 Z.z. novela nar. vl. č. 50/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 3.3.2016 v čiastke č. 20)
 • 116/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti o lesníckej rovnošate (vyšlo dňa: 4.3.2016 v čiastke č. 21)
 • 119/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru (vyšlo dňa: 10.3.2016 v čiastke č. 23)
 • 125/2016 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 23.3.2016 v čiastke č. 27)
 • 129/2016 Z.z. novela nar. vl. č. 57/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 24.3.2016 v čiastke č. 28)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Vodný zákon a súvisiace predpisy

16.6.2016, Bratislava
Lektorka: Ing. Gaálová Anna 
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich z novely Vodného zákona, ktorá je účinná od 15.1.2015. Prednáška je vedená prístupnou formou, ľahko zrozumiteľným jazykom a je spestrená príkladmi z praxe. 
Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, rozhodovania o investíciách, v povoľovacom procese, ale aj ako vodohospodár. Prihláška tu!

Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia

20.5.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Ľubomír Žiak
Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., najmä ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení... Prihláška tu!

Facility management

12.5.2016, Bratislava
Lektorka: doc. Ing. Petráková Zora, PhD.
Čo je "Facility Management"? Objasnite si, čo v praxi znamená a aké je jeho postavenie v rámci organizácie...
Uznávaná odborníčka Vám predstaví, ako prebieha zavádzanie Facility Managementu do chodu firmy a čo všetko obnáša...
Dozviete sa aké uplatnenie nachádza Facility Management v organizácii a prečo je jeho aplikácia viac a viac aktuálna. Naučte sa efektívne a kvalitne riadiť podporné činnosti organizácie. Vedeli ste, že uplatnenie Facility Managementu pri spravovaní budov výrazne prispieva k úspore prevádzkových nákladov, a tým aj k zvýšeniu ziskovosti podnikania. Prihláška tu!

Nový zákon o odpadoch + vykonávacie predpisy

27.5.2016, Žilina
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2016. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: