Najnovšie

Výnimka zo zákona o odpadoch na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností fyzických osôbGarancia

26.9.2016, Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager&Partners, advokátska kancelária s. r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Vo vzťahu povinnosti zavedenia triedenia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu si mesto uplatňuje výnimku, a to v zmysle § 81 ods.21 písm. a), t. j. energetické zhodnotenie odpadov činnosťou R1. Ide teda o spaľovanie zmesového komunálneho odpadu - ZKO. ...
celý článok

Zaradenie elektroodpadov podľa nového zákona o odpadochGarancia

26.9.2016, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer
Firma má zatiaľ platný súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom aj na jeho zhromažďovanie - firma je pôvodca odpadu. Mobilné telefóny v minulosti odovzdávala pod číslom 16 02 13 a chladničky pod číslom 16 02 11. Môže mať uvedený odpad aj ...
celý článok

Identifikačný list nebezpečného odpadu

26.9.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Medzi zákonné povinnosti nakladania s nebezpečným odpadom patrí aj označovanie identifikačným listom nebezpečného odpadu. Identifikačný list nebezpečného odpadu podľa nového zákona o odpadoch IL NO - nevyplnený IL NO 01 04 07 IL NO 01 05 05 ...
celý článok
Upozornenie pre výrobcov vyhradených výrobkov

Upozornenie pre výrobcov vyhradených výrobkov

26.9.2016, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia
Ministerstvo životného prostredia SR do vzniku koordinačného centra zriadilo podľa § 31 od. 11 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch klientskú linku pre obce, pôvodcov odpadu a držiteľov odpadu Ministerstvo životného prostredia SR do vzniku koordinačného ...
celý článok

Zber elektroodpadu, použitých batérií a akumulátorovGarancia

25.9.2016, Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager&Partners, advokátska kancelária s. r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer
V zmysle § 81 ods.13 zákona o odpadoch je subjekt vykonávajúci zber komunálnych odpadov na území mesta povinný uzatvoriť zmluvný vzťah. Daný subjekt chce vykonávať zber elektroodpadu a použitých batérií a akumulátorov formou telefonického nahlasovania priamo od ...
celý článok

Evidencia ostatných odpadov u dopravcuGarancia

23.9.2016, Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager&Partners, advokátska kancelária s. r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Musia prepravcovia, ktorí prepravujú niektoré druhy ostatných odpadov fekálnymi vozmi (ak prepravuje viac ako 1 tonu ostatných odpadov) viesť evidenčné listy odpadu a podávať ročné hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním? V zmysle § 14 ods. 3 ...
celý článok
Parlament ratifikoval Parížsku dohodu

Parlament ratifikoval Parížsku dohodu

23.9.2016, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia
Parlament vyslovil súhlas s ratifikáciou Parížskej dohody, ktorá je najdôležitejšou medzinárodnou zmluvou v boji proti klimatickej zmene. Jej cieľom je obmedziť rast globálnej teploty do konca storočia o najviac 2 °C v porovnaní s predindustriálnym obdobím. ...
celý článok

Nakladanie s obalmi v tlačiarniGarancia

22.9.2016, Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager&Partners, advokátska kancelária s. r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Tlačiareň tlačí neobalový výrobok, ale výrobcom neobalového výrobku je vydavateľstvo. Pre obaly je tlačiareň výrobcom obalov, lebo dováža obaly (obal, v ktorom je zabalený papier, na ktorý budeme tlačiť). Môže si od dovozu odpočítať zhodnocovanie obalov? ...
celý článok
Zmena vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 314/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch od 1. 1. 2017

Zmena vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 314/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch od 1. 1. 2017

21.9.2016, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer
V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 314/2009 Z. z., ktorou sa ...
celý článok

Zaradenie elektroodpaduGarancia

20.9.2016, Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager&Partners, advokátska kancelária s. r. o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Máme správne zaradený elektroodpad pod uvedené katalógové čísla? Klávesnice od počítačov - 20 01 36 Počítačové myši - 20 01 36 Káble od počítačov - 16 02 13 Ak sme to nezaradili správne, tak pod aké katalógové číslo patrí tento druh odpadu? ...
celý článok
Najčítanejšie

Evidenčný list odpadu - vyplnený vzorArchív

22.5.2015, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer
Por. číslo   Dátum   Miesto vzniku/nakladania s odpadom   Odpad umiestnený   Množstvo odpadu   Kód   IČO, obchodné meno predchádzajúceho/nasledujúceho držiteľa odpadu   Poznámka   sklad   nádoba   vznik/príjem   nakladanie   činnosti   ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 08Garancia

23.5.2016, Ing. Peter Gallovič, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Gallovič; Ing. Matej Šiculiak IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU 1. Názov odpadu: Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky   2. Kód odpadu: 08 01 11   3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Kvapalný ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Pôvodca odpadu a osoby nakladajúce s odpadomGarancia

26.1.2016, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer
Naďalej sa pod pojmom pôvodca odpadu chápe každý, koho činnosťou odpad vzniká (pôvodný pôvodca), ale aj každý, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov, a teda ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Máte vypracovaný Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia ?Archív

8.3.2011, Ing. Pavel Adamík, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nadobudnutím účinnosti zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov došlo k zmene prakticky celej právnej oblasti vodného hospodárstva. Okrem povinného prehodnotenia jestvujúcich súhlasov a povolení má podľa § 70 ods. 1 zákona o vodách ...
celý článok

Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním - vyplnený vzorArchív

22.5.2015, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer
   
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014
Najnovšie Právne predpisy
  • 207/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých (vyšlo dňa: 30.6.2016 v čiastke č. 58)
  • 212/2016 Z.z. novela vyhl. č. 418/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 13.7.2016 v čiastke č. 61)
  • 213/2016 Z.z. novela nar. vl. č. 416/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 14.7.2016 v čiastke č. 62)
  • 215/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti o obhospodarovaní poľnohospodárskej pôdy v zraniteľných oblastiach (vyšlo dňa: 15.7.2016 v čiastke č. 63)
  • 218/2016 Z.z. novela nar. vl. č. 51/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 20.7.2016 v čiastke č. 65)
  • 224/2016 Z.z. ustanovuje cenovú reguláciu odberu povrchovej vody a energetickej vody z vodných tokov a využívania hydroenergetického potenciálu vodných tokov (vyšlo dňa: 27.7.2016 v čiastke č. 68)
  • 225/2016 Z.z. ustanovuje cenovú reguláciu výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou (vyšlo dňa: 27.7.2016 v čiastke č. 68)
  • 242/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti o vymedzení správneho územia povodia, environmentálnych cieľoch, ekonomickej analýze a o vodnom plánovaní (vyšlo dňa: 24.8.2016 v čiastke č. 74)
  • 244/2016 Z.z. o kvalite ovzdušia (vyšlo dňa: 29.8.2016 v čiastke č. 75)
  • 252/2016 Z.z. novela vyhl. č. 410/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 23.9.2016 v čiastke č. 81)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Vodný zákon a súvisiace predpisy

6.9.2016, Bratislava
Lektorka: Ing. Gaálová Anna 
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich z novely Vodného zákona, ktorá je účinná od 15.1.2015. Prednáška je vedená prístupnou formou, ľahko zrozumiteľným jazykom a je spestrená príkladmi z praxe. 
Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, rozhodovania o investíciách, v povoľovacom procese, ale aj ako vodohospodár. Prihláška tu!

Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia

24.8.2016, Žilina
Lektor: Ing. Ľubomír Žiak
Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., najmä ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení... Prihláška tu!

Facility management

16.8.2016, Bratislava
Lektorka: doc. Ing. Petráková Zora, PhD.
Čo je "Facility Management"? Objasnite si, čo v praxi znamená a aké je jeho postavenie v rámci organizácie...
Uznávaná odborníčka Vám predstaví, ako prebieha zavádzanie Facility Managementu do chodu firmy a čo všetko obnáša...
Dozviete sa aké uplatnenie nachádza Facility Management v organizácii a prečo je jeho aplikácia viac a viac aktuálna. Naučte sa efektívne a kvalitne riadiť podporné činnosti organizácie. Vedeli ste, že uplatnenie Facility Managementu pri spravovaní budov výrazne prispieva k úspore prevádzkových nákladov, a tým aj k zvýšeniu ziskovosti podnikania. Prihláška tu!

Nový zákon o odpadoch + vykonávacie predpisy

23.9.2016, Žilina
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2016. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: