Najnovšie

Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom zo záhradGarancia

28.5.2016, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako je to s biologicky rozložiteľným odpadom zo záhrad ( tráva, lístie, konáre ... )? Môže mať spoločnosť stále do 10 ton tohto odpadu ročne na vlastnom ňou určenom mieste bez ďalšieho nakladania s ním a teda ho použiť podľa vlastného uváženia a potreby v rámci ...
celý článok

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 16Garancia

27.5.2016, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer
IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU 1. Názov odpadu: Olejové filtre   2. Kód odpadu: 16 01 07   3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Filtre obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami - horľavinami, ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013
Zmeny v zákone o odpadoch od 1. 7. 2016

Zmeny v zákone o odpadoch od 1. 7. 2016

27.5.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. 7. 2016 nastáva niekoľko zmien v zákone č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Od 1. 7. 2016 nastáva ...
celý článok

Zmluvný vzťah na vývoz odpadov podľa nového zákonaGarancia

26.5.2016, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer
Musí mať spoločnosť podľa nového zákona o odpadoch po správnosti uzatvorený zmluvný vzťah na vývoz komunálnych a stavebných odpadov s rovnakou spoločnosťou ako príslušná obec v mieste jej podnikania? Vy ako pôvodca odpadov podnikajúci na území mesta/ ...
celý článok

Súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadomGarancia

25.5.2016, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer
Firma, ktorá odnáša nebezpečné odpady, má súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi (zber a skladovanie odpadov vrátane prepravy na území okresu). Firma posiela späť list č. 1 a č. 4 zo SLNO. Pre niektorý druh odpadu je táto firma uvedená na liste č. 4 okrem ...
celý článok
Podľa správy o činnosti SIŽP bolo vyzbieraných v minulom roku na pokutách takmer 790 000 eur

Podľa správy o činnosti SIŽP bolo vyzbieraných v minulom roku na pokutách takmer 790 000 eur

25.5.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa správy o činnosti SIŽP za rok 2015 inšpektori Slovenskej inšpekcie životného prostredia vyzbierali v uplynulom roku na pokutách takmer 790-tisíc eur. Inšpektori vykonali 3 526 kontrol dodržiavania zákonov v oblasti životného prostredia, pričom porušenie ...
celý článok

Nakladanie s opotrebovaným olejomGarancia

23.5.2016, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer
Môže PO, ktorej pri jej činnostiach vzniká opotrebovaný olej (motorový, prevodový, ...) s ním po tom, čo bol olej vypustený z technologického zariadenia, tento ďalej požívať na iné účely (napr. mazanie častí technologických zariadení), resp. je povinný s ním ...
celý článok

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 08Garancia

23.5.2016, Ing. Peter Gallovič, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Gallovič; Ing. Matej Šiculiak IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU 1. Názov odpadu: Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky   2. Kód odpadu: 08 01 11   3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Kvapalný ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Otázky a odpovedeGarancia

23.5.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nakladanie obce s biologicky rozložiteľným odpadom Ing. Matej Šiculiak Poprosím o výklad § 8 vykonávacej vyhlášky č.371/2015 k zákonu o odpadoch, v zmysle ktorého má obec pre biologicky rozložiteľný odpad (BRO) zabezpečiť pre každú domácnosť zbernú nádobu s ...
celý článok
Recyklácia stavebných odpadov a ich využitie vo verejnom obstarávaní

Recyklácia stavebných odpadov a ich využitie vo verejnom obstarávaní

23.5.2016, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na základe uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 562/2015k Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020 zo dňa 14. októbra 2015 vydal Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) všeobecné ...
celý článok
Najčítanejšie

Evidenčný list odpadu - vyplnený vzorArchív

22.5.2015, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer
Por. číslo   Dátum   Miesto vzniku/nakladania s odpadom   Odpad umiestnený   Množstvo odpadu   Kód   IČO, obchodné meno predchádzajúceho/nasledujúceho držiteľa odpadu   Poznámka   sklad   nádoba   vznik/príjem   nakladanie   činnosti   ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014

Kam z výpalkami z prevádzky pestovateľskej páleniceGarancia

4.12.2013, Ing. Pavel Adamík, Zdroj: Verlag Dashöfer
S technologickým procesom destilácie sa stretávame vo viacerých odvetviach potravinárskeho a chemického priemyslu, ale i mimo nich. Destilácia je zložitý fyzikálny pochod, k jeho porozumeniu a zvládnutiu je potrebne poznať niektoré fyzikálno- ...
celý článok

Vzor oznámenia o finančnom krytíArchív

1.12.2012, Ing. Pavel Adamík, Zdroj: Verlag Dashöfer
celý článok

Odpadové hospodářstvíArchív

7.5.2015, Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
Obsah odpovídá nejnovějšímu právnímu stavu ZÁKLADNÍ DÍLO VČETNĚ AKTUALIZACE 5/2015 STAV květen 2015 Pod vedením vedoucího autora Ing. Bohumila Beneše spolupracovali: MUDr. M. Adámková, CSc., Mgr. V. Dubanská, CSc., JUDr. L. ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014

Vyhláška MŽP SR č. 310/2013 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadochGarancia

29.11.2013, Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 15. 10. 2013 nadobudla účinnosť nová vykonávacia vyhláška z dielne Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch (ďalej v texte len “predmetná vyhláška“) ...
celý článok
Najnovšie Právne predpisy
  • 104/2016 Z.z. novela vyhl. č. 431/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 26.2.2016 v čiastke č. 18)
  • 105/2016 Z.z. novela vyhl. č. 57/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 26.2.2016 v čiastke č. 18)
  • 106/2016 Z.z. novela vyhl. č. 33/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 26.2.2016 v čiastke č. 18)
  • 114/2016 Z.z. novela nar. vl. č. 50/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 3.3.2016 v čiastke č. 20)
  • 116/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti o lesníckej rovnošate (vyšlo dňa: 4.3.2016 v čiastke č. 21)
  • 119/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru (vyšlo dňa: 10.3.2016 v čiastke č. 23)
  • 125/2016 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 23.3.2016 v čiastke č. 27)
  • 129/2016 Z.z. novela nar. vl. č. 57/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 24.3.2016 v čiastke č. 28)
  • 151/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti o agrochemickom skúšaní pôd a o skladovaní a používaní hnojív (vyšlo dňa: 8.4.2016 v čiastke č. 33)
  • 158/2016 Z.z. novela vyhl. č. 30/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 14.4.2016 v čiastke č. 34)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Vodný zákon a súvisiace predpisy

16.6.2016, Bratislava
Lektorka: Ing. Gaálová Anna 
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich z novely Vodného zákona, ktorá je účinná od 15.1.2015. Prednáška je vedená prístupnou formou, ľahko zrozumiteľným jazykom a je spestrená príkladmi z praxe. 
Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, rozhodovania o investíciách, v povoľovacom procese, ale aj ako vodohospodár. Prihláška tu!

Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia

26.7.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Ľubomír Žiak
Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., najmä ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení... Prihláška tu!

Facility management

16.8.2016, Bratislava
Lektorka: doc. Ing. Petráková Zora, PhD.
Čo je "Facility Management"? Objasnite si, čo v praxi znamená a aké je jeho postavenie v rámci organizácie...
Uznávaná odborníčka Vám predstaví, ako prebieha zavádzanie Facility Managementu do chodu firmy a čo všetko obnáša...
Dozviete sa aké uplatnenie nachádza Facility Management v organizácii a prečo je jeho aplikácia viac a viac aktuálna. Naučte sa efektívne a kvalitne riadiť podporné činnosti organizácie. Vedeli ste, že uplatnenie Facility Managementu pri spravovaní budov výrazne prispieva k úspore prevádzkových nákladov, a tým aj k zvýšeniu ziskovosti podnikania. Prihláška tu!

Nový zákon o odpadoch + vykonávacie predpisy

28.6.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2016. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: