Najnovšie

Základné náležitosti pri obaloch a odpadoch z obalovGarancia

25.7.2016, Ing. Juraj Válek, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. Medzi základné náležitosti zaraďujeme uvedenie obalov na trh a ich distribúcia, nakladanie, odber a recyklácia obalov ako aj definíciu výrobcov obalov. Ďalej rozlišujeme trhový podiel výrobcu obalov pre príslušný kalendárny rok a zberový ...
celý článok

Vyhláška č. 371/2015 Z. z. - Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadochGarancia

25.7.2016, Mgr. Mária Sadloňová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mag. Annamária Tóthová; Dvořák Hager Partners advokátska kancelária s. r. o. Vyhláška č. 371/2015 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch (ďalej ...
celý článok
Zmeny v zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách od 1. júla 2016

Zmeny v zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách od 1. júla 2016

25.7.2016, Mgr. Ladislav Hribik, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb (č. 91/2016 Z.z.) zaviedol do zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách od 1. júla 2016 niekoľko noviniek. Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb (č. 91/ ...
celý článok

Ohlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov a Ohlásenie o neobalových výrobkoch uvedených na trh v SRGarancia

24.7.2016, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ak dáva spoločnosť odpady z obalov zberovej spoločnosti, ktorá nezhodnocuje, ale ďalej posúva tento odpad na zhodnocovanie nemusí podávať ohlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov (príloha č.5 k vyhláške 366/2015)? Týka sa spoločnosti ohlásenie o ...
celý článok

Súhlas na zber pneumatíkGarancia

23.7.2016, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer
Spoločnosť mala vydaný súhlas pre zariadenie na zber odpadov. Okrem iného vykonávala aj zber opotrebovaných pneumatík. Keď teraz požiadala o vydanie súhlasu pre zariadenie na zber odpadov, OÚ odbor starostlivosti o ŽP súhlas na zber pneumatík nevydal s ...
celý článok

Registrácia pre prepravcu odpadovej vody zo žúmpGarancia

22.7.2016, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer
Do našich čistiarni odpadových vôd nám dovážajú rôzne kvapalné odpady dovozcovia, ktorí majú v predmete podnikania uvedenú prepravu odpadov. Podľa § 98 zákona o odpadoch majú povinnosť registrácie na príslušnom OÚŽP do 14 dní od začiatku podnikania. Má túto ...
celý článok

Obaly a odpady z obalovGarancia

22.7.2016, Ing. Juraj Válek, Zdroj: Verlag Dashöfer
PhD. V zákone o odpadoch č. 79/2015 Z. z. sú bližšie upravené aj požiadavky na zloženie, vlastnosti a označovanie obalov a práva a povinnosti pri nakladaní s obalmi s cieľom predchádzať vzniku a škodlivosti odpadov z obalov a znižovať ich ...
celý článok
Zmeny v zákone o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od 1. júla 2016

Zmeny v zákone o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od 1. júla 2016

22.7.2016, Mgr. Ladislav Hribik, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 1. júla 2016 nadobudli účinnosť v zákone č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady dve zmeny, ktoré do uvedeného právneho predpisu zaviedol nový zákon o odpadoch (79/2015 Z.z. ...
celý článok

Žiadosť o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadovGarancia

20.7.2016, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pôvodca komunálneho odpadu (právnická osoba) upravuje (lisuje) svoj vyprodukovaný zmesový komunálny odpad cca 131 t za rok na vlastnom lisovacom zariadení a následne ho umiestňuje zlisovaný do kontajnera a potom sa uskutočňuje jeho odvoz oprávnenou osobou. Je ...
celý článok
Povinnosť zabezpečenia odpadu pred medveďom hnedým od 1. 7. 2016

Povinnosť zabezpečenia odpadu pred medveďom hnedým od 1. 7. 2016

20.7.2016, Ing. Lenka Pajtinková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 1. 7. 2016 nadobudol účinnosť § 18 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Dňa 1. 7. 2016 nadobudol účinnosť § 18 vyhlášky ...
celý článok
Najčítanejšie

Evidenčný list odpadu - vyplnený vzorArchív

22.5.2015, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer
Por. číslo   Dátum   Miesto vzniku/nakladania s odpadom   Odpad umiestnený   Množstvo odpadu   Kód   IČO, obchodné meno predchádzajúceho/nasledujúceho držiteľa odpadu   Poznámka   sklad   nádoba   vznik/príjem   nakladanie   činnosti   ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Odpadové hospodářstvíArchív

7.5.2015, Ing. Bohumil Beneš a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer
Obsah odpovídá nejnovějšímu právnímu stavu ZÁKLADNÍ DÍLO VČETNĚ AKTUALIZACE 5/2015 STAV květen 2015 Pod vedením vedoucího autora Ing. Bohumila Beneše spolupracovali: MUDr. M. Adámková, CSc., Mgr. V. Dubanská, CSc., JUDr. L. ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2015 | 2014

Vzor oznámenia o finančnom krytíArchív

1.12.2012, Ing. Pavel Adamík, Zdroj: Verlag Dashöfer
celý článok

Kam z výpalkami z prevádzky pestovateľskej páleniceGarancia

4.12.2013, Ing. Pavel Adamík, Zdroj: Verlag Dashöfer
S technologickým procesom destilácie sa stretávame vo viacerých odvetviach potravinárskeho a chemického priemyslu, ale i mimo nich. Destilácia je zložitý fyzikálny pochod, k jeho porozumeniu a zvládnutiu je potrebne poznať niektoré fyzikálno- ...
celý článok

Pôvodca odpadu a osoby nakladajúce s odpadomGarancia

26.1.2016, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer
Naďalej sa pod pojmom pôvodca odpadu chápe každý, koho činnosťou odpad vzniká (pôvodný pôvodca), ale aj každý, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov, a teda ...
celý článok Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013
Najnovšie Právne predpisy
  • 179/2016 Z.z. o požiadavkách na zahustené mlieko a sušené mlieko (vyšlo dňa: 23.5.2016 v čiastke č. 44)
  • 180/2016 Z.z. o potravinárskych kazeínoch a potravinárskych kazeinátoch (vyšlo dňa: 23.5.2016 v čiastke č. 44)
  • 181/2016 Z.z. ustanovuje ochranné pásma prírodného liečivého zdroja v Oravskej Polhore a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodného liečivého zdroja v Oravskej Polhore (vyšlo dňa: 27.5.2016 v čiastke č. 45)
  • 195/2016 Z.z. ustanovuje technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia prevádzkujúcich zariadenia používané na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu a spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o ich dodržaní (vyšlo dňa: 14.6.2016 v čiastke č. 53)
  • 206/2016 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 30.6.2016 v čiastke č. 58)
  • 207/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých (vyšlo dňa: 30.6.2016 v čiastke č. 58)
  • 212/2016 Z.z. novela vyhl. č. 418/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 13.7.2016 v čiastke č. 61)
  • 213/2016 Z.z. novela nar. vl. č. 416/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 14.7.2016 v čiastke č. 62)
  • 215/2016 Z.z. ustanovuje podrobnosti o obhospodarovaní poľnohospodárskej pôdy v zraniteľných oblastiach (vyšlo dňa: 15.7.2016 v čiastke č. 63)
  • 218/2016 Z.z. novela nar. vl. č. 51/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 20.7.2016 v čiastke č. 65)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Vodný zákon a súvisiace predpisy

6.9.2016, Bratislava
Lektorka: Ing. Gaálová Anna 
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich z novely Vodného zákona, ktorá je účinná od 15.1.2015. Prednáška je vedená prístupnou formou, ľahko zrozumiteľným jazykom a je spestrená príkladmi z praxe. 
Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, rozhodovania o investíciách, v povoľovacom procese, ale aj ako vodohospodár. Prihláška tu!

Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia

26.7.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Ľubomír Žiak
Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., najmä ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení... Prihláška tu!

Facility management

16.8.2016, Bratislava
Lektorka: doc. Ing. Petráková Zora, PhD.
Čo je "Facility Management"? Objasnite si, čo v praxi znamená a aké je jeho postavenie v rámci organizácie...
Uznávaná odborníčka Vám predstaví, ako prebieha zavádzanie Facility Managementu do chodu firmy a čo všetko obnáša...
Dozviete sa aké uplatnenie nachádza Facility Management v organizácii a prečo je jeho aplikácia viac a viac aktuálna. Naučte sa efektívne a kvalitne riadiť podporné činnosti organizácie. Vedeli ste, že uplatnenie Facility Managementu pri spravovaní budov výrazne prispieva k úspore prevádzkových nákladov, a tým aj k zvýšeniu ziskovosti podnikania. Prihláška tu!

Nový zákon o odpadoch + vykonávacie predpisy

28.6.2016, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2016. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Do not fill this: