dnes je 27.5.2024

Input:

§ 11 - Program držiteľa polychlórovaných bifenylov

14.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.4 § 11 - Program držiteľa polychlórovaných bifenylov

Doc. JUDr. Boris Balog, PhD. ; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 11

Program držiteľa polychlórovaných bifenylov

(1) Držiteľ polychlórovaných bifenylov, u ktorého sa nachádzajú polychlórované bifenyly alebo zariadenie obsahujúce polychlórované bifenyly, je povinný bezodkladne vypracovať program držiteľa polychlórovaných bifenylov so zameraním na dekontamináciu alebo zneškodnenie zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly a na nakladanie s použitými polychlórovanými bifenylmi a predložiť vypracovaný program na schválenie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Schválený program držiteľa polychlórovaných bifenylov je držiteľ polychlórovaných bifenylov povinný dodržiavať.


Komentár k odseku 1

Smernica Rady 96/59/ES zo 16. septembra 1996 o zneškodňovaní