dnes je 13.6.2024

Najnovšie

Vydávanie súhlasov na výsadbu a pestovanie nepôvodných druhov rastlín, na vypúšťanie nepôvodných druhov živočíchov a ich zoznamy podľa vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z. platné aj v roku 2024Garancia

12.6.2024, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Martin Daško, PhD. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 170/2021 Z. z. , ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov určuje v § 2 konkrétne podrobnosti o podmienkach vydávania súhlasu na výsadbu a pestovanie nepôvodných ...

Výpočty finančných náhrad na poľnohospodárskych a lesných pozemkoch podľa nariadenia vlády SR č. 7/2014 Z. z. platné aj pre celý rok 2024Garancia

11.6.2024, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Martin Daško, PhD. Nariadenie vlády SR č. 7/2014 Z. z. o podrobnostiach o obsahu žiadosti o vyplatenie finančnej náhrady, spôsobe výpočtu finančnej náhrady a spôsobe určenia výšky nájomného a výšky odplaty za zmluvnú starostlivosť pri náhradách za obmedzenie bežného obhospodarovania pozemku, ktoré ...

Prílohy žiadostí o vyplatenie finančných náhrad podľa nariadenia vlády SR č. 7/2014 Z. z. platné aj pre rok 2024Garancia

10.6.2024, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Martin Daško, PhD. Nariadenie vlády SR č. 7/2014 Z. z. o podrobnostiach o obsahu žiadosti o vyplatenie finančnej náhrady, spôsobe výpočtu finančnej náhrady a spôsobe určenia výšky nájomného a výšky odplaty za zmluvnú starostlivosť pri náhradách za obmedzenie bežného obhospodarovania pozemku, ktoré ...

Kampaň KlímaTYzuj sa ukončí júnová výzva

10.6.2024, Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia

... Žijeme v rýchlom a konzumnom svete, ktorý je charakteristický nadmernou spotrebou takmer vo všetkom. Vráťme sa na chvíľu len o pár rokov späť – spomeňme si na koronakrízu a život počas nej. Korona nás spomalila a ukázala nám, že k životu potrebujeme oveľa menej, ako sme si dovtedy mysleli (zdravie ...

Svetový deň životného prostredia budeme oslavovať celý jún

10.6.2024, Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia

... Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia, ktorý pripadá na 5. júna, Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) pripravila pestrý a zaujímavý program. So žiakmi, verejnosťou a  priaznivcami životného prostredia si jeho význam pripomenieme prostredníctvom rôznych podujatí a aktivít. Odkaz ...

Envirorezort otvára druhú dekarbonizačnú výzvu za 340 miliónov eur

10.6.2024, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba dnes ohlásil spustenie v poradí druhej výzvy zameranej na dekarbonizáciu priemyslu z Plánu obnovy a odolnosti SR za 340 miliónov eur. O získanie nenávratných finančných prostriedkov sa môžu uchádzať priemyselné podniky spadajúce pod Európsky ...

Maďarsko a Slovensko začali opäť rokovať o urovnaní sporu ohľadom Gabčíkova - Nagymaros

10.6.2024, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba viedol v Budapešti pracovné rokovania s ministrom energetiky Maďarska Csabom Lantosom o ukončení 30 ročného sporu v súvislosti s výstavbou Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros. Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR ...

Obnov dom mini: Výzva pre stavebné firmy

10.6.2024, Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia

... Slovenská agentúra životného prostredia a Ministerstvo životného prostredia SR pripravujú novú dotačnú schému Obnov dom mini, zameranú na podporu čiastkovej obnovy rodinných domov pre domácnosti ohrozené energetickou chudobou. Slovenská agentúra životného prostredia a Ministerstvo životného prostredia ...

Aktualizácia Koncepcie vodnej politiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050

10.6.2024, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Oznámenie o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Aktualizácia ...

Prevádzkovanie denníkov, prevádzkových poriadkov a havarijných plánov pri genetických technológiách a geneticky modifikovaných organizmoch podľa vyhlášky MŽP SR č. 274/2019 Z. z.Garancia

5.6.2024, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Martin Daško, PhD. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 274/2019 Z. z. , ktorou sa vykonáva zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov ustanovuje aj pre rok 2024 v § 9 a § 10 podmienky ...

viac článkov
Najčítanejšie

Právna úprava obalov a odpadov z obalov a povinnosti a sankcie, ktoré z nej vyplývajúArchív

17.3.2021, JUDr. Božena Gašparíkova, CSc., Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s. r. o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Božena Gašparíkova, CSc.; Mag. Annamária Tóthová; Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s. r. o.; doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Oblasť obalov je v súčasnosti právne upravená týmito všeobecne záväznými predpismi: Zákon č.  79/2015 Z. z.  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

§ 28 - Organizácia zodpovednosti výrobcov a zabezpečovanie plnenia vyhradených povinnostíArchív

7.9.2022, doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Mgr. Laura Fotopolusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Mgr. Laura Fotopolusová § 28 Organizácia zodpovednosti výrobcov a zabezpečovanie plnenia vyhradených povinností (1) Organizácia zodpovednosti výrobcov je právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami vyhradených výrobkov ...

Nakladanie so stavebným odpadom podľa súčasného zákona o odpadochArchív

22.1.2020, Ing. Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Monika Offertálerová Súčasný zákon o odpadoch (zákon č.  79/2015 Z. z.  v znení neskorších predpisov) vo svojich ustanoveniach rieši aj problematiku nakladania so stavebným odpadom vrátane jeho zberu, zhromažďovania, zhodnocovania a zneškodňovania. Rozlišuje pritom  dva pojmy , ktoré upravujú nakladanie ...

Smernica pre účtovanie jednorazových zálohových vratných obalov pre verejnú správuGarancia

20.10.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jozef Pohlod Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky    (adresa, IČO):          Názov vnútropodnikovej smernice:     Účtovanie jednorazových zálohových vratných obalov   Prílohy:          Číslo smernice:          Rozsah platnosti:          Za správnosť smernice zodpovedá:          Za dodržiavanie ...

Evidenčný list odpadu - vyplnený vzorArchív

18.12.2019, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager and Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager and Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Zodpovedná osoba: Ján Odpadár ...

viac článkov
Najnovšie právne predpisy
  • 63/2024 Z.z. novela vyhl. č. 70/2021 Z. z. (vyšlo dňa: 26.3.2024 v čiastke č. 30)
  • 81/2024 Z.z. novela vyhl. č. 137/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 26.4.2024 v čiastke č. 39)
  • 89/2024 Z.z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti (vyšlo dňa: 8.5.2024 v čiastke č. 44)
  • 108/2024 Z.z. o ochrane spotrebiteľa (vyšlo dňa: 22.5.2024 v čiastke č. 52)
  • 109/2024 Z.z. novela niektorých zákonov v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia (vyšlo dňa: 22.5.2024 v čiastke č. 52)
  • 120/2024 Z.z. novela zák. č. 355/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 1.6.2024 v čiastke č. 58)
  • 123/2024 Z.z. novela vyhl. č. 448/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 1.6.2024 v čiastke č. 58)
  • 125/2024 Z.z. novela zák. č. 578/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 7.6.2024 v čiastke č. 59)
  • 127/2024 Z.z. novela zák. č. 543/2002 Z. z. a č. 42/1994 Z. z. (vyšlo dňa: 8.6.2024 v čiastke č. 60)
  • 128/2024 Z.z. novela zák. č. 250/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 8.6.2024 v čiastke č. 60)
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

INTRASTAT – v roku 2024

24.6.2024, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Tibor Vojtko

Získajte vedomosti v rámci školenia, ktoré Vám zaručí správnu orientáciu v problematike INTRASTATU. Prihláška tu!

Komplexný Zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2024

24.6.2024, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou Zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru, dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Uhlíkové clo – CBAM

27.6.2024, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Rastislav Vysocký LL.M.

Od 1. októbra 2023 začali pre dovozcov platiť povinnosti pri uplatňovaní mechanizmu uhlíkovej kompenzácie na hraniciach (CBAM -  Carbon Border Adjustment Mechanism), tzv. uhlíkové clo na základe  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2023/956 a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ)  č. 2023/1773. Počas prechodného obdobia od 1. októbra 2023 do 31. decembra 2025 bude prebiehať zber údajov formou hlásenia o množstve dovezeného tovaru, o emisiách viazaných v tovare, o cene uhlíka... Tretiu správu o CBAM za dovoz CBAM tovaru v 2Q 2024 bude treba podať najneskôr do 31.7.2024.  Prihláška tu!

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Plán obnovy očami Lívie Vašákovej

Plán obnovy je v ostatnom období jednou z veľmi diskutovaných tém. Ako ho možno podnikateľmi reálne využívať? Čo znamená pre orgány verejnej...

Problematika posudzovania vplyvov na Slovensku

Posudzovanie vplyvov je súčasne dôležitou témou, nakoľko zahŕňa proces, ktorý sa zameriava na hodnotenie a predvídanie potenciálnych dôsledk...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2024

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 9.7.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2024

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 14.8.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Kalendár
jún 2024
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
Najbližšia povinnosť
17.6.2024 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ