dnes je 28.9.2022

Najnovšie

Organizácie spúšťajú kampaň za silný klimatický zákonGarancia

27.9.2022, Zdroj: SITA

... Iniciatíva Klíma ťa potrebuje a organizácie Klimatická koalícia, Priatelia Zeme – CEPA či Via Iuris spúšťajú kampaň za silný klimatický zákon. Informoval o tom koordinátor Klíma ťa potrebuje Jakub Hrbáň.  Iniciatíva Klíma ťa potrebuje a organizácie Klimatická koalícia, Priatelia Zeme &#8211 ...

Od budúceho roka vznikne nová vzdelávacia inštitúcia pre pôdohospodárov

27.9.2022, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

... Zlúčením dvoch vzdelávacích inštitúcií v gescii Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR), Agroinštitútu, š. p. a Agentúry pre rozvoj vidieka (ARVI), vznikne od budúceho roka nový Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií (IZPI). Dôvodom a cieľom vzniku IZPI je zefektívniť a ...

Plán obnovy SR pomôže revitalizovať vodné toky za viac ako 62 mil. eurGarancia

26.9.2022, Zdroj: SITA

... S revitalizáciou vodných tokov pomôže Plán obnovy a odolnosti SR, ktorý na tento účel vyčlenil viac ako 62 mil. eur. Obnovou by malo prejsť 97 kilometrov vodných tokov v povodiach riek Bodrog, Dunaj, Morava a Váh. Všetky revitalizácie by mali byť ukončené do roku 2026, prvých 48 kilometrov do júna 2024 ...

Historicky prvá obnova prirodzeného tvaru rieky na SlovenskuGarancia

26.9.2022, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Rieka Rudava sa zapíše do histórie Slovenska ako prvý vodný tok, ktorému bol po predošlej technickej úprave prinavrátený pôvodný tvar koryta. Revitalizáciu úseku dlhého 2,2 kilometra na Záhorí vykonalo Bratislavské regionálne a ochranárske združenie (BROZ). Polovica dĺžky toku Rudavy bola v minulosti ...

Využitie obehového hospodárstva v ,,smart" riešeniach pre samosprávy v roku 2022Garancia

23.9.2022, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Martin Daško, PhD. Podľa štatistík OSN v roku 2050 bude svetová populácia predstavovať cca 9 miliárd obyvateľov. Od 60- tych rokov 20. storočia sa svetová populácia takmer zdvojnásobila. Do roku 2050 sa očakáva až 60 %-ný nárast dopytu po potravinách a 30-40 %-ný svetový dopyt po vode a energii ...

Odporúčania pre samosprávy v triedení kuchynského odpaduGarancia

21.9.2022, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Martin Daško, PhD. Kuchynský odpad má viacero definícií. Stručne sa dá povedať, že ide o druh potravinových odpadov, ktorý vzniká všade, kde sa pripravujú pokrmy na konzumáciu alebo špeciálne v reštauračných zariadeniach. Dilemou pre človeka, ktorý chce vyhodiť kuchynský odpad z domácnosti je, ...

Ministerstvo dopravy šetrí životné prostredie, pre zamestnancov zabezpečilo elektrické bicykle a kolobežkyGarancia

20.9.2022, Verlag Dashfer, Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby SR

... V rámci Európskeho týždňa mobility sa Ministerstvo dopravy a výstavby SR rozhodlo vytvoriť pre svojich zamestnancov podmienky, aby na stretnutia mimo úradu chodili na elektrických bicykloch a kolobežkách. Tie budú mať k dispozícii aj po skončení týždňa mobility. V rámci Európskeho ...

Recyklácia plechoviek - skúsenosti a odporúčania pre samosprávyGarancia

19.9.2022, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Martin Daško, PhD. Plechovky od nápojov a iné kovové obaly sa určite oplatí triediť a recyklovať. Recyklátor, v tomto prípade spracovateľská firma, ktorá má na starosti recykláciu plechoviek a iných kovových obalov, postupuje podľa nasledujúcich krokov. Všetok materiál, ktorý podchádza z triedeného ...

OP KŽP - zabezpečovanie a optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôdGarancia

19.9.2022, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Ministerstvo životného prostredia SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia plánuje vyhlásiť v poradí už 76. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Zameraná bude na zabezpečovanie ...

Štartuje Európsky týždeň mobility, program bude pestrýGarancia

19.9.2022, Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia

... Najväčšia európska kampaň na podporu udržateľnej mestskej mobility sa každoročne začína 16. septembra a končí Dňom bez áut, stanoveným na 22. septembra. Aj počas tohtoročného Európskeho týždňa mobility obce, mestá i organizácie a školy pripravili pestrý program pre svojich obyvateľov a verejnosť. Vyhlasovateľom ...

viac článkov
Najčítanejšie

Nakladanie so stavebným odpadom podľa súčasného zákona o odpadochArchív

22.1.2020, Ing. Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Monika Offertálerová Súčasný zákon o odpadoch (zákon č.  79/2015 Z. z.  v znení neskorších predpisov) vo svojich ustanoveniach rieši aj problematiku nakladania so stavebným odpadom vrátane jeho zberu, zhromažďovania, zhodnocovania a zneškodňovania. Rozlišuje pritom  dva pojmy , ktoré upravujú nakladanie ...

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 08Archív

24.1.2020, Ing. Peter Gallovič, Dr. Peter Krasinec, PhD., MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Peter Gallovič, Dr. Peter Krasinec, PhD., MBA Stiahnuť vzor IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU 1. Názov odpadu: Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky   2. Kód odpadu: 08 01 11   3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Kvapalný odpad s obsahom ...

Právna úprava obalov a odpadov z obalov a povinnosti a sankcie, ktoré z nej vyplývajúArchív

17.3.2021, JUDr. Božena Gašparíkova, CSc., Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s. r. o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Božena Gašparíkova, CSc.; Mag. Annamária Tóthová; Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s. r. o.; doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Oblasť obalov je v súčasnosti právne upravená týmito všeobecne záväznými predpismi: Zákon č.  79/2015 Z. z.  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

Výroba bioplynuArchív

20.1.2020, Ing. Peter Gallovič, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Peter Gallovič, doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Jedným z najefektívnejších spôsobov zhodnotenia biologicky rozložiteľných odpadov je výroba bioplynu v bioplynovej stanici. Bioplynové stanice pracujú na princípe anaeróbneho rozkladu substrátov s vysokým obsahom organického uhlíka (TOC, CHSK, BSK). Produktmi ...

Klasifikácia nebezpečných vecíArchív

31.1.2020, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Vymedzenie pojmu nebezpečné veci Nebezpečné veci sú látky a predmety, pre ktorých povahu, vlastnosti alebo stav môže byť v súvislosti s ich prepravou ohrozená bezpečnosť osôb, zvierat a vecí alebo ohrozené životné prostredie. Takéto ...

viac článkov
Najnovšie právne predpisy
  • 257/2022 Z.z. novela zák. č. 330/1991 Zb. (vyšlo dňa: 21.7.2022 v čiastke č. 83)
  • 258/2022 Z.z. určuje zoznam poľnohospodárskych a potravinárskych komodít a kritická hodnota ich skladových zásob, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti štátu a vzory oznámení (vyšlo dňa: 21.7.2022 v čiastke č. 83)
  • 264/2022 Z.z. o mediálnych službách zákon o mediálnych službách (vyšlo dňa: 23.7.2022 v čiastke č. 85)
  • 268/2022 Z.z. novela zák. č. 64/2019 Z. z. (vyšlo dňa: 23.7.2022 v čiastke č. 85)
  • 278/2022 Z.z. vyhlasuje Národný park Muránska planina, jeho zóny a ochranné pásmo (vyšlo dňa: 2.8.2022 v čiastke č. 89)
  • 281/2022 Z.z. o sumách stravného (vyšlo dňa: 6.8.2022 v čiastke č. 92)
  • 282/2022 Z.z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách (vyšlo dňa: 6.8.2022 v čiastke č. 92)
  • 305/2022 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 7.9.2022 v čiastke č. 103)
  • 310/2022 Z.z. novela vyhl. č. 55/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 13.9.2022 v čiastke č. 104)
  • 316/2022 Z.z. o kategorizácii ústavnej starostlivosti (vyšlo dňa: 27.9.2022 v čiastke č. 109)
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2022

20.10.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2022

21.10.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

24.11.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Zápis údajov obchodných spoločností do OR

Lektor: JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Dátum: 29.9.2022

Čas konania: 13:00 - 13:30

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Zmeny v zákone o odpadoch od 1.1.2023

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 5.10.2022

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Kalendár
september 2022
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
 
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
Semináre, Online konferencie
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ