dnes je 19.10.2021

Najnovšie

Desať členských štátov vrátane SR vyzýva Brusel, aby uznal jadrovú energiu za tzv. zelený zdroj

14.10.2021, Zdroj: SITA

... Skupina desiatich krajín Európskej únie (EÚ) na čele s Francúzskom požiadala Európsku komisiu (EK), aby uznala jadrovú energiu za nízkouhlíkový zdroj energie, ktorý by mal byť súčasťou desaťročia trvajúceho procesu k postupnej klimatickej neutralite. Informoval o tom portál euronews.com. Skupina ...

Chcem odovzdať zamestnancovi odpad vhodný na využitie v domácnosti - na ktoré odpady môžem žiadať povolenie a ako postupovať pri vydaní súhlasuGarancia

13.10.2021, Ing. Juraj Poništ PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Podľa zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. máte nárok ako zamestnávateľ odovzdať vybrané druhy odpadov na využitie v domácnosti. Podľa predmetnej definície: ,,Odpad vhodný na využitie v domácnosti je materiál, palivo, ktorým je len odpad z biomasy alebo iná vec určená na konečnú ...

Porovnanie polopodzemných a nadzemných kontajnerov pre zber odpaduGarancia

13.10.2021, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

... V posledných rokoch mestá začali zvažovať používanie polopodzemných kontajnerov pre zber zmesového, ako aj triedeného odpadu. Vzhľadom na túto situáciu sa naskytá aktuálna otázka, či používanie polopodzemných kontajnerov so sebou prináša nejaké výhody/výhody. V ďalšej časti článku si ...

Medzinárodná agentúra pre energetiku vyzýva na výraznejšiu redukciu emisií

13.10.2021, Zdroj: SITA

... Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) vyzvala vlády, aby na nadchádzajúcom klimatickom samite prijali rozhodnejšie záväzky pri redukcii emisií skleníkových plynov. Agentúra totiž upozornila, že svet nesmeruje k splneniu environmentálnych cieľov a vyhlásila, že potrebné sú nové investície do čistej ...

Pripravuje sa aktualizácia vyhlášky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov v súvislosti s oprávanými výdavkami

13.10.2021, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Platné znenie vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) č. 373/2015 Z.z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov a nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov ustanovuje, že ekonomicky oprávnené výdavky je možné použiť len v roku 2021, a to z dôvodu, že pre ďalšie obdobie mala byť použitá metodika ...

Ako požiadať o zmenu Registrácie podľa § 98 zákona o odpadoch?Garancia

13.10.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ako požiadať o zmenu Registrácie podľa § 98 zákona o odpadoch? Firma má potvrdenú registráciu na činnosť f) dopravca odpadu pre cudziu potrebu a chce rozšíriť registráciu o ďalšie činnosti a) zber odpadov bez prevádzkovania zariadenia na zber odpadov b) činnosť obchodníka c) činnosť sprostredkovateľa ...

Medzinárodný deň elektroodpadu si MŽP pripomína pomocou občanom

13.10.2021, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Ministerstvo životného prostredia (MŽP) podporuje obehové hospodárstvo av tejto súvislosti ponúka obyvateľom Bratislavy možnosť využiť kontajner nazber drobného elektroodpadu. Červeno-biela zberná nádoba nadrobný elektronický odpad je umiestnená pred budovou ministerstva naNámestí Ľudovíta Štúra vBratislave ...

Podľa správy Európskej komisie treba zabojovať proti znečisteniu vody dusičnanmi

11.10.2021, Zdroj: Európska komisia

... V najnovšejspráve o vykonávanísmernice o dusičnanoch(podľa údajov z obdobia 2016 – 2019) Komisia varuje, že dusičnany aj naďalej znečisťujú vody v EÚ. Nadmerné množstvo dusičnanov vo vode nepriaznivo vplýva na ľudské zdravie aj ekosystémy a spôsobuje úbytok kyslíka a eutrofizáciu. Tam, kde vnútroštátne ...

Rada ministrov EÚ pre životné prostredie: Klimatická reforma nesmie viesť k energetickej chudobe

7.10.2021, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... V Luxemburgu sa uskutočnilo zasadnutie Rady ministrov Európskej únie (EÚ) preživotné prostredie k zelenej transformácii, prvé počas slovinského predsedníctva. Ministri členských štátov EÚ podrobne diskutovali oreforme klimaticko-energetických právnych predpisoch (Fit for 55), znižovaní emisií skleníkových ...

Je možné predĺženie alebo je potrebná nová žiadosť pri rozhodnutiach vydaných pred 1.1.2021 ?Garancia

6.10.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Máme vydané rozhodnutie na zhromažďovanie istých druhov odpadu bez predchádzajúceho triedenia. Toto rozhodnutie je platne do 31.1.2022. Po novom, môžeme si požiadať o predlženie rozhodnutia (ak nedošlo k žiadnym zmenám)?. Alebo je nutné požiadať o vydanie úplne nového rozhodnutia? O ktoré paragrafy ...

viac článkov
Najčítanejšie

Nakladanie so stavebným odpadom podľa súčasného zákona o odpadochArchív

22.1.2020, Ing. Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Súčasný zákon o odpadoch (zákon č.  79/2015 Z. z.  v znení neskorších predpisov) vo svojich ustanoveniach rieši aj problematiku nakladania so stavebným odpadom vrátane jeho zberu, zhromažďovania, zhodnocovania a zneškodňovania. Rozlišuje pritom  dva pojmy , ktoré upravujú nakladanie ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018

Novelizácia zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od januára 2021Garancia

22.12.2020, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zákonom č. 354/2020 Z. z. z 25. novembra 2020 sa dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Pričom sa úprava týka spoločného ustanovenia pre daň z nehnuteľností v § 17 oslobodenia ...

Klasifikácia nebezpečných vecíArchív

31.1.2020, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Vymedzenie pojmu nebezpečné veci Nebezpečné veci sú látky a predmety, pre ktorých povahu, vlastnosti alebo stav môže byť v súvislosti s ich prepravou ohrozená bezpečnosť osôb, zvierat a vecí alebo ohrozené životné prostredie. Takéto ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 08Archív

24.1.2020, Ing. Peter Gallovič, Dr. Peter Krasinec, PhD., MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť vzor IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU 1. Názov odpadu: Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky   2. Kód odpadu: 08 01 11   3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Kvapalný odpad s obsahom ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018

Právna úprava obalov a odpadov z obalov a povinnosti a sankcie, ktoré z nej vyplývajúGarancia

17.3.2021, JUDr. Božena Gašparíkova, CSc., Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s. r. o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Božena Gašparíkova, CSc.; Mag. Annamária Tóthová; Dvořák Hager Partners advokátska kancelária, s. r. o.; doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Oblasť obalov je v súčasnosti právne upravená týmito všeobecne záväznými predpismi: Zákon č.  79/2015 Z. z.  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
viac článkov
Najnovšie právne predpisy
  • 326/2021 Z.z. novela vyhl. č. 18/2017 Z. z. (vyšlo dňa: 25.8.2021 v čiastke č. 120)
  • 334/2021 Z.z. vyhlasuje prírodnú rezerváciu Veľký Bukovec a jej ochranné pásmo (vyšlo dňa: 8.9.2021 v čiastke č. 125)
  • 336/2021 Z.z. novela nar. vl. č. 102/2020 Z. z. (vyšlo dňa: 10.9.2021 v čiastke č. 127)
  • 340/2021 Z.z. ruší nar. vl. č. 29/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 18.9.2021 v čiastke č. 129)
  • 347/2021 Z.z. novela zák. č. 133/2002 Z. z. a č. 569/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 5.10.2021 v čiastke č. 134)
  • 349/2021 Z.z. novela nar. vl. č. 50/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 7.10.2021 v čiastke č. 135)
  • 350/2021 Z.z. novela nar. vl. č. 52/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 7.10.2021 v čiastke č. 135)
  • 351/2021 Z.z. novela nar. vl. č. 57/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 7.10.2021 v čiastke č. 135)
  • 362/2021 Z.z. novela vyhl. č. 96/2021 Z. z. (vyšlo dňa: 12.10.2021 v čiastke č. 137)
  • 363/2021 Z.z. novela zák. č. 541/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 12.10.2021 v čiastke č. 137)
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

21.10.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

26.10.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

9.11.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2022

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 11.11.2021

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

ISOH - Informačný systém odpadového hospodárstva

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 30.11.2021

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Kalendár
október 2021
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ