dnes je 18.2.2020
Najnovšie

Pri Morskom oku novú výstavbu zakazuje zákon aj pravidlá UNESCO

17.2.2020, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Ministerstvo životného prostredia zostavilo rebríček hoaxov, ktoré sa šíria ohľadom Národnej prírodnej rezervácie Morské oko. Na prvom mieste sa podľa envirorezortu umiestnilo tvrdenie, že ministerstvo chce umožniť výstavbu včasti lokality Morské oko. Pritom ...

Príloha č. 8a k zákonu č. 79/2015 Z. z. - Prípustná miera znečistenia oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v zbernej nádobeGarancia

14.2.2020, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príloha č. 8a k zákonu č. 79/2015 Z. z. Prípustná miera znečistenia oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v zbernej nádobe podľa § 59 ods. 9 je Rok   Prípustná miera znečistenia   2019   do 45 % vrátane   2020   do 40 % ...

Príloha č. 8b k zákonu č. 79/2015 Z. z. - Zoznam látok alebo hnuteľných vecí, na ktoré sa nevyžaduje súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. o)Garancia

14.2.2020, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príloha č. 8b k zákonu č. 79/2015 Z. z. ZOZNAM LÁTOK ALEBO HNUTEĽNÝCH VECÍ, PRE KTORÉ SA NEVYŽADUJE SÚHLAS podľa § 97 ods. 1 písm. o) Súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. o) sa nevyžaduje na: 1. piliny, hobliny a odrezky z prírodného ...

Príloha č. 9 k zákonu č. 79/2015 Z. z. - Zoznam preberaných právne záväzných aktov európskej únieGarancia

14.2.2020, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príloha č. 9 k zákonu č.  79/2015 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE 1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov ( Ú. v. ES L 365, 31. 12. 1994; ...

Vihorlatský prales bude prírodnou rezerváciou

14.2.2020, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

V medzirezortnom pripomienkovom konaní (MPK) je aktuálne návrh ministerstva životného prostredia navyhlásenie prírodnej rezervácie Vihorlatský prales. S výmerou 2 160 hektárov sa stane jednou znajväčších prírodných rezervácií naSlovensku. Vyhlásenie tejto ...

Obmedzenie fosílnych palív, či prijatie zákona o zmene klímy. Envirorezort predstavil nízkouhlíkovú stratégiu

14.2.2020, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Náklady narapídne znižovanie emisií skleníkových plynov budú predstavovať 1,8 % HDP ročne doroku 2040. Boj proti zmene klímy však prináša nevyčísliteľné zdravotné, environmentálne aekonomické benefity. Náklady na rapídne znižovanie emisií skleníkových plynov ...

Príloha č. 7 k zákonu č. 79/2015 Z. z. - Kritériá podrobnejšie definujúce obalGarancia

13.2.2020, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príloha č. 7 k zákonu č.  79/2015 Z. z. Kritérium 1 Výrobok sa považuje za obal bez toho, aby boli dotknuté ďalšie funkcie obalu, ak: a) je oddeliteľnou súčasťou výrobku, b) nie je nevyhnutný na uchovávanie, podporu alebo ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Príloha č. 7a k zákonu č. 79/2015 Z. z. - Jednorazové výrobky z plastu, ktoré je zakázané uvádzať na trh Slovenskej republikyGarancia

13.2.2020, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príloha č. 7a k zákonu č. 79/2015 Z. z. JEDNORAZOVÉ VÝROBKY Z PLASTU, KTORÉ JE ZAKÁZANÉ UVÁDZAŤ NA TRH SLOVENSKEJ REPUBLIKY Na trh Slovenskej republiky je zakázané uvádzať tieto jednorazové výrobky z plastu: 1. vatové tyčinky do uší, ...

Príloha č. 8 k zákonu č. 79/2015 Z. z. - Odpad zo zdravotnej starostlivosti a veterinárnej starostlivosti, ktorý sa zakazuje zneškodňovať skládkovanímGarancia

13.2.2020, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príloha č. 8 k zákonu č.  79/2015 Z. z. 18 Odpady zo zdravotnej alebo veterinárnej starostlivosti, diagnostiky, liečby alebo zdravotnej prevencie. 18 01 Odpady z pôrodníckej starostlivosti, diagnostiky, liečby alebo zdravotnej ...

Príloha č. 4a k zákonu č. 79/2015 Z. z. - Príklady hospodárskych nástrojov a ďalších opatrení na poskytovanie stimulov pre uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstvaGarancia

12.2.2020, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príloha č. 4a k zákonu č.  79/2015 Z. z. PRÍKLADY HOSPODÁRSKYCH NÁSTROJOV A ĎALŠÍCH OPATRENÍ NA POSKYTOVANIE STIMULOV PRE UPLATŇOVANIE HIERARCHIE ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA 1. Poplatky a obmedzenia súvisiace s ukladaním odpadu na ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
viac článkov
Najčítanejšie

Prehľad najliečivejších minerálnych vôd SlovenskaArchív

25.5.2014, Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Minerálne vody vyvierajúce v našej krajine majú unikátne prírodné zloženie tuhých a plynných rozpustených látok, prostredníctvom ktorého blahodárne pôsobia na ľudské zdravie. Vyliečiť môžu mnoho chorôb, a tým ozdraviť organizmus človeka. Minerálne ...

Nakladanie so stavebným odpadom podľa súčasného zákona o odpadochArchív

18.10.2018, Ing. Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Súčasný zákon o odpadoch (zákon č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov) vo svojich ustanoveniach rieši aj problematiku nakladania so stavebným odpadom vrátane jeho zberu, zhromažďovania, zhodnocovania a zneškodňovania. Rozlišuje ...

Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017

Zoznam dôležitých www - stránokGarancia

9.1.2020, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo životného prostredia SR www.enviro.gov.sk Národná rada SR www.nrsr.sk Vláda SR www.government.gov.sk Informačný portál o životnom prostredí - enviroportál http://enviroportal.sk Krajské úrady životného prostredia www.kuzp.sk ...

Dostupné v časových verziách: 2020

Klasifikácia nebezpečných vecíArchív

26.4.2018, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vymedzenie pojmu nebezpečné veci Nebezpečné veci sú látky a predmety, pre ktorých povahu, vlastnosti alebo stav môže byť v súvislosti s ich prepravou ohrozená bezpečnosť osôb, zvierat a vecí ...

Sankcie pri nakladaní s elektrozariadeniami a elektroodpadomGarancia

16.12.2019, Ing. Elena Bodíková, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager and Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorá spôsobí iný správny delikt podľa  § 117 ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
viac článkov
Najnovšie právne predpisy
  • 2/2020 Z.z. ustanovuje ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Bardejove a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov v Bardejove (vyšlo dňa: 10.1.2020 v čiastke č. 1)
  • 3/2020 Z.z. novela vyhl. č. 341/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 10.1.2020 v čiastke č. 1)
  • 4/2020 Z.z. novela vyhl. č. 114/2019 Z. z. (vyšlo dňa: 10.1.2020 v čiastke č. 1)
Semináre - aktuálna ponuka

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA - novela zákona

9.3.2020, Trenčín
Lektor: Ing. Milan Luciak 
Oboznámite sa s novelou zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako kľúčového zákona v oblasti životného prostredia. Ide o Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s ním súvisiace zákony a Smernice EÚ.
Novela zákona od 15.6.2017 zásadne mení filozofiu a praktickú aplikáciu zákona a je smerodajná pre poskytovanie financií z EÚ. Zavádza nové povinnosti pre spracovateľov dokumentácie – odbornú spôsobilosť. Spodrobňuje dokumentáciu pre posudzovanie o ďalšie okruhy vplyvov. Prihláška tu!

Vodný zákon a súvisiace predpisy

27.2.2020, Bratislava
Lektorka: Ing. Anna Gaálová 
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich z novely Vodného zákona, ktorá je účinná od 15.1.2015. Prednáška je vedená prístupnou formou, ľahko zrozumiteľným jazykom a je spestrená príkladmi z praxe. 
Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, rozhodovania o investíciách, v povoľovacom procese, ale aj ako vodohospodár. Prihláška tu!

Ochrana ovzdušia – nové povinnosti a poplatky za znečisťovanie v roku 2020

21.5.2020, Košice
Lektor: Ing. Ľubomír Žiak
Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., najmä ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení... Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020

26.3.2020, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2016. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

 

 

Kalendár
február 2020
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
 
Najbližšia povinnosť
25.2.2020 - Odpadové hospodárstvo

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Darček k Vášmu predplatnému
Spracovateľ elektroodpadu od A po Z
KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ