dnes je 24.6.2021

Najnovšie

Zmeny v zákone o odpadoch účinné od 3. júla 2021Garancia

22.6.2021, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Od 3. júla 2021 vstupujú do účinnosti zmeny v zákone o odpadoch vykonané zákonom č. 460/2019 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide o rozsiahlu novelu zákona o odpadoch týkajúcu sa všetkých jeho častí ...

Zmeny v zákone o odpadoch účinné od 1. júla 2021Garancia

18.6.2021, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Od 1. júla 2021 nadobúdajú účinnosť zmeny v zákone o odpadoch na základe jeho novely zákonom č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Za podstatné možno pokladať tri zmeny: 1. Nové znenie § 30 zákona o odpadoch ...

Najlepšie ovzdušie majú Škandinávia a Pobaltie, slovenské mestá vykazujú priemerné čísla

18.6.2021, Zdroj: SITA

... Najlepšiu kvalitu ovzdušia v Európe majú mestá v Škandinávii a Pobaltí. Vyplýva to z hodnotenia Európskej environmentálnej agentúry (EEA), pričom ako uvádza portál euronews.com, najhoršie obstáli mestá v Poľsku a Taliansku. Najlepšiu kvalitu ovzdušia v Európe majú mestá v Škandinávii a Pobaltí. Vyplýva ...

Vláda chce obmedziť dovoz zahraničného odpadu a na tepelné spracovanie využívať viac odpad zo Slovenska

18.6.2021, Zdroj: SITA

... Vláda chce obmedziť dovoz zahraničnéhoodpadua na tepelné spracovanie využívať viacodpadzo Slovenska. Po diskusii pri vodnej nádrži Ružín o tom dnes informovali predseda vlády Eduard Heger a minister životného prostredia Ján Budaj. Vláda chce obmedziť dovoz zahraničného odpadu a na tepelné spracovanie ...

Katalóg odpadovGarancia

15.6.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Katalóg odpadov so stiahnuteľnými najčastejšie využívanými IL NO Katalóg odpadov so stiahnuteľnými najčastejšie využívanými IL NO 01 ODPADY POCHÁDZAJÚCE Z GEOLOGICKÉHO RIESKUMU, ŤAŽBY, ÚPRAVY A ĎALŠIEHO SPRACOVANIA NERASTOV A KAMEŇA 01 01 ODPADY Z ŤAŽBY NERASTOV ...

Identifikačný list nebezpečného odpadu

15.6.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Medzi zákonné povinnosti nakladania s nebezpečným odpadom patrí aj označovanie identifikačným listom nebezpečného odpadu. Identifikačný list nebezpečného odpadu podľa nového zákona o odpadoch IL NO - nevyplnený IL NO 01 04 07 IL NO 01 05 05 IL NO 02 01 08 IL NO 03 02 01 IL NO ...

HARMONOGRAM VÝZIEV na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ na rok 2021

11.6.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

HARMONOGRAM VÝZIEV na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ na rok 2021... Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (obdobie január až december 2020) Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2021, verzia 4 ...

Výzvy Európskej komisie voči Slovensku za nesplnenie si povinností

10.6.2021, Zdroj: Európska komisia

... Vo svojom pravidelnom súbore rozhodnutí týkajúcich sa prípadov nesplnenia povinnosti Európska komisia podniká právne kroky proti členským štátom, ktoré si nesplnili svoje povinnosti podľa práva EÚ. Cieľom týchto rozhodnutí, ktoré sa týkajú rôznych sektorov a oblastí politiky EÚ, je zaistiť správne uplatňovanie ...

Udržateľné rybárstvo: Európska komisia hodnotí pokrok v EÚ a otvára konzultáciu o rybolovných možnostiach na rok 2022

9.6.2021, Zdroj: Európska komisia

... Komisia dnes prijala oznámenie„Udržateľnejší rybolov v EÚ: aktuálny stav a smerovanie na rok 2022“. Z oznámenia vyplýva, že v súlade s cieľmiEurópskej zelenej dohodysa zvyšuje udržateľnosť rybolovu, čím sa podporuje prechod na zdravý potravinový systém EÚ šetrný k životnému prostrediu, ako ...

Odstránenie azbestovej krytiny zákonným spôsobomGarancia

9.6.2021, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer

... 1/ Právnická osoba, chce odstrániť zákonným spôsobom azbestovú krytinu zo svojho objektu. Musí požiadať o súhlas na zhromažďovanie NO u pôvodcu, ak krytinu nechce dočasne zhromažďovať ale okamžite po odstránení oprávnenou osobou (po jej úprave, zastabilizovaní na streche), ju táto osoba odváža na zneškodnenie ...

viac článkov
Najčítanejšie

Nakladanie so stavebným odpadom podľa súčasného zákona o odpadochArchív

22.1.2020, Ing. Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Súčasný zákon o odpadoch (zákon č.  79/2015 Z. z.  v znení neskorších predpisov) vo svojich ustanoveniach rieši aj problematiku nakladania so stavebným odpadom vrátane jeho zberu, zhromažďovania, zhodnocovania a zneškodňovania. Rozlišuje pritom  dva pojmy , ktoré upravujú nakladanie ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018

Novelizácia zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od januára 2021Garancia

22.12.2020, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zákonom č. 354/2020 Z. z. z 25. novembra 2020 sa dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Pričom sa úprava týka spoločného ustanovenia pre daň z nehnuteľností v § 17 oslobodenia ...

Klasifikácia nebezpečných vecíArchív

31.1.2020, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Vymedzenie pojmu nebezpečné veci Nebezpečné veci sú látky a predmety, pre ktorých povahu, vlastnosti alebo stav môže byť v súvislosti s ich prepravou ohrozená bezpečnosť osôb, zvierat a vecí alebo ohrozené životné prostredie. Takéto ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 08Archív

24.1.2020, Ing. Peter Gallovič, Dr. Peter Krasinec, PhD., MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť vzor IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU 1. Názov odpadu: Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky   2. Kód odpadu: 08 01 11   3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Kvapalný odpad s obsahom ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018

Právna úprava obalov a odpadov z obalov a povinnosti a sankcie, ktoré z nej vyplývajúGarancia

17.3.2021, JUDr. Božena Gašparíkova, CSc., Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s. r. o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Božena Gašparíkova, CSc.; Mag. Annamária Tóthová; Dvořák Hager Partners advokátska kancelária, s. r. o.; doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Oblasť obalov je v súčasnosti právne upravená týmito všeobecne záväznými predpismi: Zákon č.  79/2015 Z. z.  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
viac článkov
Najnovšie právne predpisy
  • 198/2021 Z.z. vyhlasuje chránený areál Temešská skala (vyšlo dňa: 26.5.2021 v čiastke č. 74)
  • 206/2021 Z.z. novela nar. vl. č. 237/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 28.5.2021 v čiastke č. 76)
  • 207/2021 Z.z. novela nar. vl. č. 330/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 28.5.2021 v čiastke č. 76)
  • 211/2021 Z.z. novela zák. č. 307/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 1.6.2021 v čiastke č. 77)
  • 216/2021 Z.z. novela zák. č. 79/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 1.6.2021 v čiastke č. 77)
  • 220/2021 Z.z. novela zák. č. 355/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 2.6.2021 v čiastke č. 78)
  • 232/2021 Z.z. novela vyhl. č. 96/2021 Z. z. (vyšlo dňa: 5.6.2021 v čiastke č. 81)
  • 241/2021 Z.z. k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 (vyšlo dňa: 17.6.2021 v čiastke č. 86)
  • 240/2021 Z.z. novela výn. č. 382/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 18.6.2021 v čiastke č. 87)
  • 242/2021 Z.z. k návrhu aktualizácie zoznamu krajín sveta podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na ich národnú epidemiologickú situáciu (vyšlo dňa: 18.6.2021 v čiastke č. 87)
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

29.6.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

2.7.2021, ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

7.7.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

12.7.2021, Bratislava alebo ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

14.7.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

8.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Štefan Pilar

Cieľom seminára je podrobne predstaviť existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutovať aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytnúť prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

9.9.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

13.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2021

22.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2021

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 7.7.2021

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2021

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 18.8.2021

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Kalendár
jún 2021
PoUtStŠtPiSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
 
KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ