dnes je 27.11.2020

Najnovšie

Podpora bioplynových staníc pre spracovanie bioodpadu podľa Stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030Garancia

27.11.2020, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zelenšie Slovensko - Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 predstavuje strategický dokument, ktorý je zameraný na politiku štátu v oblasti ochrany životného prostredia. Hlavnou víziou Envirostratégie 2030 je ...

Zmeny v nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi od 1. 1. 2021Garancia

26.11.2020, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 1. 2021 nadobudnú účinnosť nové zmeny zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. Ktoré najdôležitejšie zmeny v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi nás od nového roku čakajú? Prenesenie zabezpečenia minimálnych ...

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2020/2021 (stav k 11.11.2020)Záznam

25.11.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:02

Ing. Peter Gallovič vo webinári hovorí o najdôležitejších zmenách v pripravovaných novelách zákona o poplatkoch za uloženie odpadov na skládky odpadov a vo vykonávacích vyhláškach, ktoré by mali nadobudnúť účinnosť od 1.1.2021. Ing. Peter ...

Zmeny pre prevádzkovateľa kuchyne od 1. 1. 2021Garancia

24.11.2020, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 1. 2021 nadobudnú účinnosť nové zmeny zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. Ktoré najdôležitejšie zmeny čakajú prevádzkovateľov kuchyne? Vytvorenie funkčného systému triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný ...

Pandémia koronavírusu prispieva k nárastu produkcie plastových odpadov

23.11.2020, Zdroj: SITA

Pandémia koronavírusu prispieva k nárastu produkcie plastových odpadov. Na sociálnej sieti to uviedol Inštitút environmentálnej politiky (IEP). Inštitút tiež poukázal na zvýšenú spotrebu zdravotníckych pomôcok vyrobených z plastov. Podľa odhadov Svetovej ...

Hodnotenie stavu povrchových a podzemných vôd

23.11.2020, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republikyzverejňujevrámci pripravovanej aktualizácie Vodného plánu Slovenska(súhrnný dokument Plánu manažmentu povodia Dunaja aPlánu manažmentu povodia Visly)naúčely informáciehodnotenie stavu povrchových vôd ...

Výrazné zlepšenie kvality ovzdušia v Európe za posledné desaťročie, menej úmrtí v dôsledku znečistenia

23.11.2020, Zdroj: Európska komisia

Lepšia kvalita ovzdušia viedla v Európe k výraznému zníženiu počtu predčasných úmrtí vposlednom desaťročí. Znajnovších oficiálnych údajov Európskej environmentálnej agentúry (EEA) však vyplýva, že takmer všetci Európania stále trpia znečistením ovzdušia, čo ...

Výrazné zlepšenie kvality ovzdušia v Európe za posledné desaťročie, menej úmrtí v dôsledku znečistenia

23.11.2020, Zdroj: Európska komisia

Lepšia kvalita ovzdušia viedla v Európe k výraznému zníženiu počtu predčasných úmrtí vposlednom desaťročí. Znajnovších oficiálnych údajov Európskej environmentálnej agentúry (EEA) však vyplýva, že takmer všetci Európania stále trpia znečistením ovzdušia, čo ...

Zmena v zákaze skládkovania neupraveného odpadu od 1. 1. 2021Garancia

20.11.2020, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 1. 2021 nadobudne účinnosť zmena zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. Konkrétne pôjde o zmenu § 13 , ktorý sa vzťahuje na zákazy v zmysle zákona. Zákaz skládkovania neupraveného odpadu Od 1. januára nadobudne účinnosť nový zákaz. Bude ...

Parlamentný výbor pre životné prostredie prerokuje petíciu Klíma ťa potrebuje

19.11.2020, Zdroj: SITA

Petíciu Klíma ťa potrebuje, ktorú podpísalo viac ako 120-tisíc občanov Slovenska, má v utorok 24. novembra prerokovať parlamentný výbor pre životné prostredie. Ako ďalej informovali zástupcovia iniciatívy, očakávajú, že požiadavky petície poslanci zohľadnia. ...

viac článkov
Najčítanejšie

Nakladanie so stavebným odpadom podľa súčasného zákona o odpadochGarancia

22.1.2020, Ing. Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Súčasný zákon o odpadoch (zákon č.  79/2015 Z. z.  v znení neskorších predpisov) vo svojich ustanoveniach rieši aj problematiku nakladania so stavebným odpadom vrátane jeho zberu, zhromažďovania, zhodnocovania a zneškodňovania. ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 08Garancia

24.1.2020, Ing. Peter Gallovič, Dr. Peter Krasinec, PhD., MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť vzor IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU 1. Názov odpadu: Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky   2. Kód odpadu: 08 01 11   3. Fyzikálne a chemické ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Klasifikácia nebezpečných vecíGarancia

31.1.2020, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vymedzenie pojmu nebezpečné veci Nebezpečné veci sú látky a predmety, pre ktorých povahu, vlastnosti alebo stav môže byť v súvislosti s ich prepravou ohrozená bezpečnosť osôb, zvierat a vecí ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018

Výroba bioplynuGarancia

20.1.2020, Ing. Peter Gallovič, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedným z najefektívnejších spôsobov zhodnotenia biologicky rozložiteľných odpadov je výroba bioplynu v bioplynovej stanici. Bioplynové stanice pracujú na princípe anaeróbneho rozkladu substrátov s vysokým ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Právna úprava obalov a odpadov z obalov a povinnosti a sankcie, ktoré z nej vyplývajúGarancia

6.2.2020, JUDr. Božena Gašparíkova, CSc., Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

JUDr. Božena Gašparíkova, CSc., Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager Partners advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Oblasť obalov je v súčasnosti právne upravená týmito všeobecne záväznými predpismi: 1. Zákon č.  79/2015 Z. z.  o ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
viac článkov
Najnovšie právne predpisy
  • 324/2020 Z.z. novela zák. č. 241/1993 Z. z. (vyšlo dňa: 20.11.2020 v čiastke č. 131)
  • 325/2020 Z.z. novela zák. č. 241/1993 Z. z. (vyšlo dňa: 20.11.2020 v čiastke č. 131)
  • 326/2020 Z.z. novela zák. č. 241/1993 Z. z. a č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 20.11.2020 v čiastke č. 131)
  • 327/2020 Z.z. zmenáy a doplnenia Zmluvy medzi ČSSR a SFRJ o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Bosnou Hercegovinou (vyšlo dňa: 20.11.2020 v čiastke č. 131)
  • 328/2020 Z.z. o vydaní opatrenia z 19. novembra 2020 č. MK-5782/2020-110/19273 o podrobnostiach poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 20.11.2020 v čiastke č. 131)
  • 329/2020 Z.z. o vydaní opatrenia z 19. novembra 2020 č. MK-5900/2020-110/20162, ktorým sa upravuje zoznam povolaní profesionálnych umelcov a zoznam povolaní iných profesionálov v kultúre (vyšlo dňa: 20.11.2020 v čiastke č. 131)
  • 330/2020 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 21.11.2020 v čiastke č. 132)
  • 331/2020 Z.z. novela zák. č. 305/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 21.11.2020 v čiastke č. 132)
  • 332/2020 Z.z. o dohľade nad uplatňovaním náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci dovozcov dovážajúcich cín, tantal a volfrám, ich rudy a zlato s pôvodom v oblastiach zasiahnutých konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach (vyšlo dňa: 21.11.2020 v čiastke č. 132)
  • 334/2020 Z.z. novela nar. vl. č. 209/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 21.11.2020 v čiastke č. 132)
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Označovanie obalov určitých nebezpečných chemických zmesí od 1. januára 2021

3.12.2020, ONLINE, Ing. Martin Hajaš

Školenie je venované novým povinnostiam dovozcov, výrobcov, následných užívateľov a distribútorov nebezpečných chemických zmesí podľa prílohy VIII CLP nariadenia č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení. Oboznámte sa s povinnosťami, ktoré vyplývajú z označovania obalov určitých nebezpečných chemických zmesí od 1. 1. 2021. Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2020

9.12.2020, ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese?

10.12.2020, ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2020

10.12.2020, ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

14.12.2020, ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020

14.12.2020, ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2020. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2020

17.12.2020, ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

8.2.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

11.3.2021, Bratislava alebo ONLINE, Odborník z praxe

Cieľom seminára je podrobne predstaviť existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutovať aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytnúť prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám. Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

16.3.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Na čo si dať pozor v rámci obliekania na videokonferencie

Lektor: Sandra Brožová

Dátum: 30.11.2020

Čas konania: 15:00 - 16:00

Zmeny v odpadovom hospodárstve pre obce v roku 2021

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 1.12.2020

Čas konania: 13:00 - 14:30

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Kalendár
november 2020
PoUtStŠtPiSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
 
Najbližšia povinnosť
30.11.2020 - Ochrana vôd

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ