dnes je 29.2.2024

Najnovšie

Podmienky pre vykonávanie odbornej prípravy z hľadiska radiačnej ochrany na Slovensku pre rok 2024Garancia

28.2.2024, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Martin Daško, PhD. Aktuálny vzor dokladu o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy na vykonávanie činnosti vedúcej k ožiareniu alebo poskytovaniu služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany podľa § 54 ods. 2 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie v programoch odpadového hospodárstva pre samosprávy na rok 2024Garancia

27.2.2024, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Martin Daško, PhD. Aj pre rok 2024 platí, že predmetom povinných programov odpadového hospodárstva pre obce a mestá sú výlučne komunálne odpady a drobné stavebné odpady. POH obsahujú viaceré časti, dajú sa rozdeliť do troch kľúčových. Prvou je tzv. záväzná časť programu. Obsahuje hlavne ciele obce ...

Kategorizácia tukov a jedlých olejov podľa platnej legislatívy pre rok 2024Garancia

26.2.2024, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Martin Daško, PhD. Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch ustanovuje viaceré pravidlá pre triedenie potravinových odpadov, resp. biologicky rozložiteľných odpadov, kam zaraďujeme aj jedlé oleje a tuky. Treba vedieť, čo do triedeného zberu kuchynského odpadu patrí a čo nie. Určite sa treba vyhnúť častým ...

Povinnosti a zákazy pre výrobcov vozidiel pri materiáloch a súčiastkach v roku 2024 podľa platnej legislatívyGarancia

21.2.2024, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Martin Daško, PhD. Príloha č. 15 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. , ktorú aktualizuje vyhláška č. 265/2023 Z. z. , triedi materiály a súčiastky, ktoré nespadajú pod zákaz používania ťažkých kovov pri výrobe a uvádzaní na trh od výrobcov vozidiel ...

Oprávnené technické činnosti, ich podmienky, osvedčenia a žiadosti pre rok 2024 podľa platnej legislatívyGarancia

20.2.2024, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Martin Daško, PhD. Prioritnými európskymi legislatívnymi dokumentmi, ktorými sa v SR upravuje metodika pre oprávnené technické činnosti a riadi sa nimi aj vyhláška č. 299/2023 Z. z. , ktorá na ne nadväzuje, sú hlavne rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/2010, ďalej nariadenie Európskeho parlamentu a Rady ...

Predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ján Ferenčák absolvoval stretnutie s eurokomisárom pre životné prostredieGarancia

20.2.2024, Zdroj: Národná rada Slovenskej republiky

... Dňa 15. februára 2024 navštívil Národnú radu Slovenskej republiky eurokomisár pre životné prostredie, oceány a rybné hospodárstvo Virginius Sinkevičius, ktorého na návšteve Slovenskej republiky sprevádzal vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimír Šucha. Slovenskú delegáciu viedol predseda ...

Podmienky a pravidlá pre rok 2024 pri odberoch vôd určených na ľudskú spotrebu na SlovenskuGarancia

19.2.2024, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Martin Daško, PhD. Podľa prílohy č. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 326/2023 Z. z. je zrejmé, že ministerstvo vytvorilo metodiku na vyhodnocovanie miery rizika v súvislosti s ochranou odberu vody určenej na ľudskú spotrebu v povodiach. Metodika ministerstva ...

Ochrana a zabezpečovanie procesov kvality surovej vody na Slovensku s platnosťou pre rok 2024Garancia

14.2.2024, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Martin Daško, PhD. Pri výsledkoch kontrol kvality podzemných vôd, ktoré si nevyžadujú úpravy, musia byť aj v roku 2024 podľa vyhlášky č. 354/2023 Z. z. aj tak poskytnuté informácie o kvalite a vývoji kvality danej vody v podzemných vodárenských zdrojoch podľa požiadaviek pre plnenie limitov pitnej ...

§ 11 - Program držiteľa polychlórovaných bifenylovGarancia

14.2.2024, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Doc. JUDr. Boris Balog, PhD. ; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. § 11 Program držiteľa polychlórovaných bifenylov (1) Držiteľ polychlórovaných bifenylov, u ktorého sa nachádzajú polychlórované bifenyly alebo zariadenie obsahujúce polychlórované bifenyly, je povinný bezodkladne vypracovať program držiteľa ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2022 | 2021

§ 14 - Povinnosti držiteľa odpaduGarancia

14.2.2024, doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Mgr. Laura Fotopolusová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... doc. JUDr. Boris Balog, PhD; Mgr. Laura Fotopolusová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. § 14 Povinnosti držiteľa odpadu (1) Držiteľ odpadu je povinný: správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov, zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
viac článkov
Najčítanejšie

Právna úprava obalov a odpadov z obalov a povinnosti a sankcie, ktoré z nej vyplývajúArchív

17.3.2021, JUDr. Božena Gašparíkova, CSc., Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s. r. o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Božena Gašparíkova, CSc.; Mag. Annamária Tóthová; Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s. r. o.; doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Oblasť obalov je v súčasnosti právne upravená týmito všeobecne záväznými predpismi: Zákon č.  79/2015 Z. z.  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Evidenčný list odpadu - vyplnený vzorArchív

18.12.2019, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager and Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager and Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Zodpovedná osoba: Ján Odpadár ...

Nakladanie so stavebným odpadom podľa súčasného zákona o odpadochArchív

22.1.2020, Ing. Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Monika Offertálerová Súčasný zákon o odpadoch (zákon č.  79/2015 Z. z.  v znení neskorších predpisov) vo svojich ustanoveniach rieši aj problematiku nakladania so stavebným odpadom vrátane jeho zberu, zhromažďovania, zhodnocovania a zneškodňovania. Rozlišuje pritom  dva pojmy , ktoré upravujú nakladanie ...

§ 81 - Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmiArchív

2.1.2023, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.; Mgr. Laura Fotopulosová § 81 Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (1) Za nakladanie s komunálnym odpadom zodpovedá: a) obec, ak ide o: 1. zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností, 2. zmesový odpad z iných zdrojov, 3. drobný stavebný ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Smernica pre účtovanie jednorazových zálohových vratných obalov pre verejnú správuGarancia

20.10.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jozef Pohlod Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky    (adresa, IČO):          Názov vnútropodnikovej smernice:     Účtovanie jednorazových zálohových vratných obalov   Prílohy:          Číslo smernice:          Rozsah platnosti:          Za správnosť smernice zodpovedá:          Za dodržiavanie ...

viac článkov
Najnovšie právne predpisy
  • 2/2024 Z.z. novela nar. vl. č. 755/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 12.1.2024 v čiastke č. 2)
  • 7/2024 Z.z. novela zák. č. 575/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 25.1.2024 v čiastke č. 5)
  • 15/2024 Z.z. vykonáva zákon o centrálnom registri účtov (vyšlo dňa: 15.2.2024 v čiastke č. 10)
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania v roku 2024

13.3.2024, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Colné predpisy pri dovoze, vývoze a tranzite v praxi v roku 2024

25.3.2024, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Tibor Vojtko

Oboznámte sa s colnými predpismi uplatňovanými pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a s ich uplatňovaním v praxi. Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2024

10.4.2024, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Plán obnovy očami Lívie Vašákovej

Plán obnovy je v ostatnom období jednou z veľmi diskutovaných tém. Ako ho možno podnikateľmi reálne využívať? Čo znamená pre orgány verejnej...

Problematika posudzovania vplyvov na Slovensku

Posudzovanie vplyvov je súčasne dôležitou témou, nakoľko zahŕňa proces, ktorý sa zameriava na hodnotenie a predvídanie potenciálnych dôsledk...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2024

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 3.4.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Kalendár
február 2024
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829   
 
Najbližšia povinnosť
29.2.2024 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ