dnes je 18.1.2020
Najnovšie

§ 19 - Povinnosti prevádzkovateľa skládky odpadovGarancia

17.1.2020, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 19 Povinnosti prevádzkovateľa skládky odpadov (1) Prevádzkovateľ skládky odpadov je okrem povinností podľa  § 14 a 17  povinný: a) spracovať a mať schválenú projektovú dokumentáciu na uzavretie, rekultiváciu, monitorovanie skládky ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

§ 20 - Základné ustanoveniaGarancia

17.1.2020, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 20 Základné ustanovenia (1) Ustanovenia tohto zákona o nakladaní s odpadovou ortuťou sa vzťahujú na odpadovú ortuť38a) a ortuť38b) vrátane zlúčenín ortuti38c) a zmesí ortuti,38d) ktorá sa považuje za odpad podľa osobitného ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Umiestnenie materiálu na trh po stave konca odpadu podľa novely zákona o odpadoch od 1. 7. 2020Garancia

17.1.2020, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona č. 460/2019 Z. z. , ktorá dopĺňa a mení zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z. od 1. 7. 2020 zmení aj § 14 , ktorý bude rozšírený o odsek 10. Podľa tohto odseku podnikatelia a právnické osoby budú musieť pre materiál, ktorý prestal ...

§ 18 -Spaľovanie odpadovGarancia

16.1.2020, Ing. Peter Gallovič, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 18 Spaľovanie odpadov (1) Spaľovanie komunálneho odpadu v spaľovniach komunálnych odpadov, sa považuje za zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 podľa prílohy č. 1, ak sa energia vo forme tepla alebo elektriny ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

§ 19a - Jednorazová primeraná náhradaGarancia

16.1.2020, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 19a Jednorazová primeraná náhrada (1) Vlastník pozemku, na ktorom sa nachádza skládka odpadov, ktorý je dotknutý rozhodnutím vydaným podľa  § 114a ods. 1 , má právo na primeranú jednorazovú náhradu za obmedzenie užívania pozemku ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018

§ 16 - Zber odpadu a výkup odpaduGarancia

15.1.2020, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 16 Zber odpadu a výkup odpadu (1) Ten, kto vykonáva zber odpadu alebo výkup odpadu, je okrem povinností podľa  § 14 ods. 1  povinný a. zverejňovať druhy zbieraných alebo vykupovaných odpadov vrátane podmienok zberu odpadov alebo  ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

§ 17 - Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadovGarancia

15.1.2020, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 17 Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov (1) Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov (ďalej len „zariadenie”) je okrem plnenia ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Legislatívne zmeny v Programe odpadového hospodárstva Slovenskej republiky podľa novely zákona odpadov od 1. 7. 2020Garancia

15.1.2020, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona č. 460/2019 Z. z. , ktorá dopĺňa a mení zákon o odpadoch č. 79/2015 Z. z. sa dotkne aj Programu odpadového hospodárstva konkrétne paragrafu 9 ods. 2 a 11. Zmeny Programu nadobudnú účinnosť 1. 7. 2020. Termín účinnosti je celkom ...

§ 15 - Zodpovednosť za nezákonné umiestnenie odpaduGarancia

14.1.2020, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 15 Zodpovednosť za nezákonné umiestnenie odpadu (1) Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore s týmto zákonom (ďalej len „nezákonné umiestnenie odpadu“) môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

§ 16a - Školský zberGarancia

14.1.2020, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 16a (1) Škola alebo školské zariadenie 35a) (ďalej len „škola”), ktorá vykonáva zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov pochádzajúcich z domácností, je povinná najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po ukončení ...

viac článkov
Najčítanejšie

Prehľad najliečivejších minerálnych vôd SlovenskaArchív

25.5.2014, Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Minerálne vody vyvierajúce v našej krajine majú unikátne prírodné zloženie tuhých a plynných rozpustených látok, prostredníctvom ktorého blahodárne pôsobia na ľudské zdravie. Vyliečiť môžu mnoho chorôb, a tým ozdraviť organizmus človeka. Minerálne ...

Nakladanie so stavebným odpadom podľa súčasného zákona o odpadochArchív

18.10.2018, Ing. Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Súčasný zákon o odpadoch (zákon č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov) vo svojich ustanoveniach rieši aj problematiku nakladania so stavebným odpadom vrátane jeho zberu, zhromažďovania, zhodnocovania a zneškodňovania. Rozlišuje ...

Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017

Zoznam dôležitých www - stránokGarancia

9.1.2020, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo životného prostredia SR www.enviro.gov.sk Národná rada SR www.nrsr.sk Vláda SR www.government.gov.sk Informačný portál o životnom prostredí - enviroportál http://enviroportal.sk Krajské úrady životného prostredia www.kuzp.sk ...

Dostupné v časových verziách: 2020

Klasifikácia nebezpečných vecíArchív

26.4.2018, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vymedzenie pojmu nebezpečné veci Nebezpečné veci sú látky a predmety, pre ktorých povahu, vlastnosti alebo stav môže byť v súvislosti s ich prepravou ohrozená bezpečnosť osôb, zvierat a vecí ...

Sankcie pri nakladaní s elektrozariadeniami a elektroodpadomGarancia

16.12.2019, Ing. Elena Bodíková, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager and Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorá spôsobí iný správny delikt podľa  § 117 ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
viac článkov
Najnovšie právne predpisy
  • 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (vyšlo dňa: 10.1.2020 v čiastke č. 1)
  • 2/2020 Z.z. ustanovuje ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Bardejove a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov v Bardejove (vyšlo dňa: 10.1.2020 v čiastke č. 1)
  • 3/2020 Z.z. novela vyhl. č. 341/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 10.1.2020 v čiastke č. 1)
  • 4/2020 Z.z. novela vyhl. č. 114/2019 Z. z. (vyšlo dňa: 10.1.2020 v čiastke č. 1)
  • 5/2020 Z.z. vykonáva niektoré ustanovenia týkajúce sa objednávania verejnej osobnej dopravy (vyšlo dňa: 10.1.2020 v čiastke č. 1)
  • 6/2020 Z.z. novela zák. č. 440/2015 Z. z. a č. 455/1991 Zb. (vyšlo dňa: 10.1.2020 v čiastke č. 1)
  • 7/2020 Z.z. (vyšlo dňa: 14.1.2020 v čiastke č. 2)
  • 8/2020 Z.z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 16.1.2020 v čiastke č. 3)
  • 9/2020 Z.z. (vyšlo dňa: 16.1.2020 v čiastke č. 3)
  • 10/2020 Z.z. o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 200. výročia narodenia Andreja Sládkoviča (vyšlo dňa: 17.1.2020 v čiastke č. 4)
Semináre - aktuálna ponuka

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA - novela zákona

9.3.2020, Trenčín
Lektor: Ing. Milan Luciak 
Oboznámite sa s novelou zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako kľúčového zákona v oblasti životného prostredia. Ide o Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s ním súvisiace zákony a Smernice EÚ.
Novela zákona od 15.6.2017 zásadne mení filozofiu a praktickú aplikáciu zákona a je smerodajná pre poskytovanie financií z EÚ. Zavádza nové povinnosti pre spracovateľov dokumentácie – odbornú spôsobilosť. Spodrobňuje dokumentáciu pre posudzovanie o ďalšie okruhy vplyvov. Prihláška tu!

Vodný zákon a súvisiace predpisy

27.2.2020, Bratislava
Lektorka: Ing. Anna Gaálová 
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich z novely Vodného zákona, ktorá je účinná od 15.1.2015. Prednáška je vedená prístupnou formou, ľahko zrozumiteľným jazykom a je spestrená príkladmi z praxe. 
Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, rozhodovania o investíciách, v povoľovacom procese, ale aj ako vodohospodár. Prihláška tu!

Ochrana ovzdušia – nové povinnosti a poplatky za znečisťovanie v roku 2020

27.1.2020, Žilina
Lektor: Ing. Ľubomír Žiak
Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., najmä ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení... Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020

13.2.2020, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2016. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

 

 

Kalendár
január 2020
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
Najbližšia povinnosť
20.1.2020 - Odpadové hospodárstvo

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Darček k Vášmu predplatnému
Zmeny v zákone o odpadoch v roku 2020
KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ