Kalendár
február 2019
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   
 
Najbližšia povinnosť
25.2.2019 - Ochrana vôd

Ďalšie povinnosti pre tento deň...

 

Darček mesiaca
Návrh zákona na zálohovanie jednorazových obalov na nápoje

 

KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

 

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

21.2.2019, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí onenávratný finančný príspevok. Slovenská inovačná a energetická agentúra ako ...
viac

Intenzifikácia a modernizácia existujúcich úpravní povrchových vôd

19.2.2019, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásilo koncom decembra vporadí už 47. výzvu na predkladanie žiadostí onenávratný finančný príspevok. Ministerstvo ...
viac

Žiadosť o vydanie osvedčenia IPKZGarancia

18.2.2019, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer
Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania (IPKZ) je súbor opatrení zameraných na prevenciu znečisťovania, na znižovanie emisií do ovzdušia, vody a pôdy, na obmedzovanie vzniku odpadu a na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu s cieľom ...
viac

Na záchranu riek treba prehodnotiť funkčnosť bariér, myslia si vo WWF Slovensko

18.2.2019, Zdroj: SITA
Svetový fond na ochranu prírody - WWF Slovensko začal prehodnocovať bariéry na riekach. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa WWF Danube-Carpathian Programme Slovakia Andrea Settey Hajduchova, takisto sleduje dodržiavanie zákonov pri výstavbe nových. „ ...
viac

Stratégia ochrany ovzdušia Slovenskej republiky do roku 2030Garancia

15.2.2019, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia (ďalej len „MŽP SR”) ako rezortný orgán, začalo s prípravou strategického dokumentu „Stratégia ochrany ovzdušia Slovenskej republiky do roku 2030, 2. ...
viac

§ 57 - Zber a zhodnocovanie odpadov z obalovGarancia

13.2.2019, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 57 Zber a zhodnocovanie odpadov z obalov (1)  Miesto pôvodu odpadov  z obalov a ich množstvo vykazuje na účely preukázania zberu a na účely preukázania materiálového toku priamo pôvodný pôvodca odpadov, obec, ak ide o komunálny ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Nakladanie s nespotrebovanými liekmi v zmysle odpadového hospodárstvaGarancia

12.2.2019, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podľa zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je liek liečivo alebo zmes liečiv a pomocných látok upravených technologickým procesom do liekovej formy a  ...
viac

Zostavenie plánu na spracovanie slovenskej technickej normy a technickej normalizačnej informácie v roku 2019Garancia

12.2.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Pri spracovaní návrhu pôvodnej slovenskej technickej normy alebo návrhu pôvodnej technickej normalizačnej informácie alebo pri spracovaní návrhu slovenskej technickej normy alebo návrhu technickej normalizačnej informácie prekladom do ...
viac
Najčítanejšie

Zmeny v zákone o odpadoch od 1. januára 2019 -nové povinnosti od 1. januára 2019Garancia

24.9.2018, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Novela zákona o odpadoch s účinnosťou od 1. januára 2019 zavádza nové povinnosti a pre dotknuté subjekty stanovuje prechodné obdobia na ich splnenie. Ide o tieto povinnosti v prechodnom období po 1. januári 2019: 1. Prevádzkovateľ ...
viac

Kód nakladania v evidenčnom liste odpadovArchív

25.6.2016, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer
Uvádza v evidenčnom liste odpadov pôvodca odpadov, ktorý odovzdáva odpad zberovej spoločnosti vždy kód nakladania "Z"- zhromažďovanie? Pokiaľ odpad nie len zhromažďujete, ale aj odovzdávate zberovej spoločnosti, neuvádzate kód nakladania „Z“, ale „ OO ...
viac

Evidenčný list odpadu - vyplnený vzorGarancia

8.11.2016, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Peter Gallovič; Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager Partners advokátska kancelária s.r.o. Zodpovedná osoba: Ján Odpadár Stiahnuť vzor
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s nímGarancia

26.1.2018, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Spôsob vypĺňania tlačiva OHLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM V tomto tlačive sa uvádzajú sumárne údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním uvedené v tlačive EVIDENČNÝ LIST ODPADU za uplynulý rok podľa jednotlivých ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Tlačivo EVIDENČNÝ LIST ODPADUGarancia

26.1.2018, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer
Spôsob vypĺňania tlačiva EVIDENČNÝ LIST ODPADU Evidenčný list odpadu sleduje toky odpadov pre každý kód činnosti a druh alebo poddruh odpadu. Do Evidenčného listu odpadu sa údaje o vzniku odpadu a nakladaní s ním zapisujú priebežne tak, ako ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Najnovšie Právne predpisy
  • 30/2019 Z.z. o hazardných hrách (vyšlo dňa: 8.2.2019 v čiastke č. 14)
  • 31/2019 Z.z. ustanovuje podrobnosti o štruktúre a rozsahu oprávnených nákladov, pravidlá tvorby a aktualizácie cien vlastných výkonov prijímateľa finančných prostriedkov Národného jadrového fondu a štruktúra a rozsah cenovej kalkulácie vlastných výkonov (vyšlo dňa: 8.2.2019 v čiastke č. 14)
  • 32/2019 Z.z. na rok 2019 ustanovuje hodnoty výstrojných súčastí, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže (vyšlo dňa: 8.2.2019 v čiastke č. 14)
  • 33/2019 Z.z. vo veci nesúladu § 4, § 5 a § 6 zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 13 ods. 4 a čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 11.2.2019 v čiastke č. 15)
  • 34/2019 Z.z. vo veci nesúladu § 33a zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a § 13 ods. 9 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 35 ods. 1 v spojení s čl. 13 ods. 4 a čl. 55 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 11.2.2019 v čiastke č. 15)
  • 35/2019 Z.z. o finančnej správe (vyšlo dňa: 15.2.2019 v čiastke č. 16)
  • 36/2019 Z.z. novela zák. č. 586/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 18.2.2019 v čiastke č. 17)
  • 37/2019 Z.z. novela zák. č. 180/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 19.2.2019 v čiastke č. 18)
  • 38/2019 Z.z. vo veci vyslovenia nesúladu niektorých ustanovení Trestného zákona s Ústavou Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 20.2.2019 v čiastke č. 19)
  • 39/2019 Z.z. novela vyhl. č. 435/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 21.2.2019 v čiastke č. 20)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA - novela zákona

4.6.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Luciak 
Oboznámite sa s novelou zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako kľúčového zákona v oblasti životného prostredia. Ide o Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s ním súvisiace zákony a Smernice EÚ.
Novela zákona od 15.6.2017 zásadne mení filozofiu a praktickú aplikáciu zákona a je smerodajná pre poskytovanie financií z EÚ. Zavádza nové povinnosti pre spracovateľov dokumentácie – odbornú spôsobilosť. Spodrobňuje dokumentáciu pre posudzovanie o ďalšie okruhy vplyvov. Prihláška tu!

Vodný zákon a súvisiace predpisy

26.2.2019, Bratislava
Lektorka: Ing. Anna Gaálová 
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich z novely Vodného zákona, ktorá je účinná od 15.1.2015. Prednáška je vedená prístupnou formou, ľahko zrozumiteľným jazykom a je spestrená príkladmi z praxe. 
Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, rozhodovania o investíciách, v povoľovacom procese, ale aj ako vodohospodár. Prihláška tu!

Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia

25.6.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Ľubomír Žiak
Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., najmä ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení... Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2018

25.2.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2016. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: