dnes je 8.12.2021

Najnovšie

Do roku 2025 sa má znížiť bioodpad v zmesovom odpade na 25 percent

6.12.2021, Zdroj: SITA

... Do roku 2025 sa má znížiť podiel bioodpadu v zmesovom odpade na 25 percent. Do konca roka 2025 sa má dosiahnuť miera recyklácie odpadov z obalov aspoň do výšky 65 percent z celkovej hmotnosti obalov. Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedol Inštitút cirkulárnej ekonomiky na základe schválenia ...

Reakcia MŽP na vyjadrenia Klubu 500 k novele zákona o environmentálnych záťažiach

6.12.2021, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Ministerstvo životného prostredia (MŽP) presadzuje systémové zmeny aspravodlivosť pri odstraňovaní environmentálnych záťaží. Z pohľadu MŽP je kľúčové, aby sa majitelia toxických skládok, brownfieldov aďalších znečistených území nemohli ďalej zbavovať svojej zodpovednosti. Minister životného prostredia ...

Parlament prelomil veto prezidentky pri zákone o environmentálnych záťažiach

6.12.2021, Zdroj: SITA

... Parlament prelomil veto prezidentky Zuzany Čaputovej a napriek jej nesúhlasu opätovne schválil poslaneckú noveluzákonao niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže. Hlava štátu navrhovala, aby parlament neprijalzákonako celok. Za opätovné prijatiezákonahlasovalo 89 poslancov zo 143 prítomných ...

Ochrana prírody bola dominantnou témou ministrov V4, Bulharska, Chorvátska, Rumunska a Slovinska

3.12.2021, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Ministri krajín Vyšehradskej štvorky aBulharska, Chorvátska, Rumunska aSlovinska diskutovali vrámci videokonferencie oochrane lesov, podpore zachovania biodiverzity, ale tiež olepšej ochrane včiel, či vytvorení novej spoločnej environmentálnej značky „Vyšehrad“. Slovenskú republiku zastupoval ...

Dotácie z Envirofondu budú dostupnejšie

2.12.2021, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Poskytovanie dotácií zEnvironmentálneho fondu bude jednoduchšie aprehľadnejšie. Prostriedky fondu pôjdu prioritne naochranu astarostlivosť oživotné prostredie vsúlade sEnvirostratégiou 2030. Poslanci parlamentu schválili vprvom čítaní legislatívnu zmenu zdielne ministerstva životného prostredia (MŽP) ...

Slovensko sa nachádza medzi krajinami, ktorým Európska komisia zaslala formálne oznámenie v súvislosti so smernicou o čistení odpadových vôd

2.12.2021, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Slovensko sa nachádza medzi krajinami, ktorým Európska komisia (EK) zaslala formálne oznámenie, tzv. infringement, vsúvislosti snesprávnou aplikáciou smernice Rady 91/271/EHS očistení komunálnych odpadových vôd. Na základe informácií, ktoré Bruselu poskytli slovenské orgány, Európska komisia vyhodnotila ...

Dôsledné triedenie a recyklácia odpadu znížia tlak na skládkovanie

26.11.2021, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Podporovať triedenie odpadu priamo pri zdroji, recyklovať odpady avýrazne znížiť skládkovanie odpadov je prioritou ministerstva životného prostredia. Slovensku pomôže éru skládkovania apoškodzovania životného prostredia ukončiť strategický dokument – Program odpadového hospodárstva SR naroky 2021 ...

Minister chce, aby obce a mestá informovali o separovaní bioodpadu

26.11.2021, Zdroj: SITA

... Šéf envirorezortu Ján Budaj (OĽaNO) chce, aby obce a mestá informovali o tom, ako sa im darí v separovaní biologickéhoodpadu. Povedal to na dnešnej tlačovej konferencii. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) pripomína, že od roku 2023 nebude možné skládkovaťodpadbez jeho pretriedenia. Šéf envirorezortu ...

Takmer 13 percent surovín v únii vlani pochádzalo z recyklovaného odpadu

25.11.2021, Zdroj: SITA

... V roku 2020 v Európskej únii (EÚ) pochádzalo 12,8 percenta surovín z recyklovanéhoodpadu. V porovnaní s rokom 2019 využívanie surovín z recyklovanéhoodpaduv únii stúplo o 0,8 percentuálneho bodu. Informoval o tom vo štvrtok štatistický úrad Európskej únie Eurostat. V roku 2020 v Európskej únii (EÚ) pochádzalo ...

Poriadok pri prevádzke verených vodovodov a verejných kanalizácií

25.11.2021, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... oslanci parlamentu schválili dôležitú legislatívu zdielne ministerstva životného prostredia, ktorá prináša zásadné zmeny prevlastníkov verejných vodovodov akanalizácií. Po 12-tich rokoch ide oprvú veľkú novelu zákona overejných vodovodoch averejných kanalizáciách, ktorá rieši komplexne problematiku vodárenskej ...

viac článkov
Najčítanejšie

Nakladanie so stavebným odpadom podľa súčasného zákona o odpadochArchív

22.1.2020, Ing. Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Súčasný zákon o odpadoch (zákon č.  79/2015 Z. z.  v znení neskorších predpisov) vo svojich ustanoveniach rieši aj problematiku nakladania so stavebným odpadom vrátane jeho zberu, zhromažďovania, zhodnocovania a zneškodňovania. Rozlišuje pritom  dva pojmy , ktoré upravujú nakladanie ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018

Novelizácia zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady od januára 2021Garancia

22.12.2020, Doc. Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zákonom č. 354/2020 Z. z. z 25. novembra 2020 sa dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Pričom sa úprava týka spoločného ustanovenia pre daň z nehnuteľností v § 17 oslobodenia ...

Klasifikácia nebezpečných vecíArchív

31.1.2020, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Vymedzenie pojmu nebezpečné veci Nebezpečné veci sú látky a predmety, pre ktorých povahu, vlastnosti alebo stav môže byť v súvislosti s ich prepravou ohrozená bezpečnosť osôb, zvierat a vecí alebo ohrozené životné prostredie. Takéto ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 08Archív

24.1.2020, Ing. Peter Gallovič, Dr. Peter Krasinec, PhD., MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť vzor IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU 1. Názov odpadu: Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky   2. Kód odpadu: 08 01 11   3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Kvapalný odpad s obsahom ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018

Právna úprava obalov a odpadov z obalov a povinnosti a sankcie, ktoré z nej vyplývajúGarancia

17.3.2021, JUDr. Božena Gašparíkova, CSc., Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s. r. o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Božena Gašparíkova, CSc.; Mag. Annamária Tóthová; Dvořák Hager Partners advokátska kancelária, s. r. o.; doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Oblasť obalov je v súčasnosti právne upravená týmito všeobecne záväznými predpismi: Zákon č.  79/2015 Z. z.  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018
viac článkov
Najnovšie právne predpisy
  • 398/2021 Z.z. novela nar. vl. č. 43/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 9.11.2021 v čiastke č. 148)
  • 404/2021 Z.z. novela zák. č. 474/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 12.11.2021 v čiastke č. 150)
  • 405/2021 Z.z. novela zák. č. 39/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 12.11.2021 v čiastke č. 150)
  • 412/2021 Z.z. novela niektorých zákonov v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 (vyšlo dňa: 15.11.2021 v čiastke č. 151)
  • 427/2021 Z.z. vyhlasuje niektoré prírodné rezervácie ako Pralesy Slovenska (vyšlo dňa: 24.11.2021 v čiastke č. 154)
  • 430/2021 Z.z. novela zák. č. 79/2015 Z. z. a č. 302/2019 Z. z. (vyšlo dňa: 26.11.2021 v čiastke č. 156)
  • 435/2021 Z.z. novela nar. vl. č. 131/2020 Z. z. (vyšlo dňa: 27.11.2021 v čiastke č. 157)
  • 437/2021 Z.z. novela vyhl. č. 24/2021 Z. z. (vyšlo dňa: 27.11.2021 v čiastke č. 157)
  • 438/2021 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 27.11.2021 v čiastke č. 157)
  • 444/2021 Z.z. zrušuje niektoré nariadenia vlády Slovenskej republiky z oblasti rastlinolekárskej starostlivosti (vyšlo dňa: 1.12.2021 v čiastke č. 159)
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

10.12.2021, ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

14.12.2021, ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

14.12.2021, ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Základné informácie pre prácu odpadára v roku 2022

Lektor: Ing. Mária Hrmová

Dátum: 16.12.2021

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Kalendár
december 2021
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ