dnes je 22.2.2024

Najnovšie

Povinnosti a zákazy pre výrobcov vozidiel pri materiáloch a súčiastkach v roku 2024 podľa platnej legislatívyGarancia

21.2.2024, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Martin Daško, PhD. Príloha č. 15 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. , ktorú aktualizuje vyhláška č. 265/2023 Z. z. , triedi materiály a súčiastky, ktoré nespadajú pod zákaz používania ťažkých kovov pri výrobe a uvádzaní na trh od výrobcov vozidiel ...

Oprávnené technické činnosti, ich podmienky, osvedčenia a žiadosti pre rok 2024 podľa platnej legislatívyGarancia

20.2.2024, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Martin Daško, PhD. Prioritnými európskymi legislatívnymi dokumentmi, ktorými sa v SR upravuje metodika pre oprávnené technické činnosti a riadi sa nimi aj vyhláška č. 299/2023 Z. z. , ktorá na ne nadväzuje, sú hlavne rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/2010, ďalej nariadenie Európskeho parlamentu a Rady ...

Predseda Výboru NR SR pre európske záležitosti Ján Ferenčák absolvoval stretnutie s eurokomisárom pre životné prostredieGarancia

20.2.2024, Zdroj: Národná rada Slovenskej republiky

... Dňa 15. februára 2024 navštívil Národnú radu Slovenskej republiky eurokomisár pre životné prostredie, oceány a rybné hospodárstvo Virginius Sinkevičius, ktorého na návšteve Slovenskej republiky sprevádzal vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimír Šucha. Slovenskú delegáciu viedol predseda ...

Podmienky a pravidlá pre rok 2024 pri odberoch vôd určených na ľudskú spotrebu na SlovenskuGarancia

19.2.2024, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Martin Daško, PhD. Podľa prílohy č. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 326/2023 Z. z. je zrejmé, že ministerstvo vytvorilo metodiku na vyhodnocovanie miery rizika v súvislosti s ochranou odberu vody určenej na ľudskú spotrebu v povodiach. Metodika ministerstva ...

Ochrana a zabezpečovanie procesov kvality surovej vody na Slovensku s platnosťou pre rok 2024Garancia

14.2.2024, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Martin Daško, PhD. Pri výsledkoch kontrol kvality podzemných vôd, ktoré si nevyžadujú úpravy, musia byť aj v roku 2024 podľa vyhlášky č. 354/2023 Z. z. aj tak poskytnuté informácie o kvalite a vývoji kvality danej vody v podzemných vodárenských zdrojoch podľa požiadaviek pre plnenie limitov pitnej ...

§ 11 - Program držiteľa polychlórovaných bifenylovGarancia

14.2.2024, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Doc. JUDr. Boris Balog, PhD. ; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. § 11 Program držiteľa polychlórovaných bifenylov (1) Držiteľ polychlórovaných bifenylov, u ktorého sa nachádzajú polychlórované bifenyly alebo zariadenie obsahujúce polychlórované bifenyly, je povinný bezodkladne vypracovať program držiteľa ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2022 | 2021

§ 14 - Povinnosti držiteľa odpaduGarancia

14.2.2024, doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Mgr. Laura Fotopolusová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... doc. JUDr. Boris Balog, PhD; Mgr. Laura Fotopolusová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. § 14 Povinnosti držiteľa odpadu (1) Držiteľ odpadu je povinný: správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov, zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

§ 12 - Všeobecné povinnosti spojené s nakladaním s odpadmiGarancia

14.2.2024, doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Mgr. Laura Fotopolusová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... doc. JUDr. Boris Balog, PhD; Mgr. Laura Fotopolusová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. § 12 Všeobecné povinnosti spojené s nakladaním s odpadmi (1) Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto zákonom; ten, komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe tohto zákona ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

§ 9 - Program Slovenskej republiky a program krajaGarancia

14.2.2024, doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Laura Fotopolusová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... doc. JUDr. Boris Balog, PhD; Ing. Peter Gallovič; Mgr. Laura Fotopolusová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. §9 Program Slovenskej republiky a program kraja (1) Program Slovenskej republiky vypracúva ministerstvo spravidla na obdobie desiatich rokov, a to najmä na základe podkladov od okresných úradov v ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

§ 7 - Program predchádzania vzniku odpaduGarancia

14.2.2024, doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Laura Fotopolusová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... doc. JUDr. Boris Balog, PhD; Ing. Peter Gallovič; Mgr. Laura Fotopolusová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. § 7 Program predchádzania vzniku odpadu (1) Program predchádzania vzniku odpadu je programový dokument, ktorý vypracúva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
viac článkov
Najčítanejšie

Právna úprava obalov a odpadov z obalov a povinnosti a sankcie, ktoré z nej vyplývajúArchív

17.3.2021, JUDr. Božena Gašparíkova, CSc., Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s. r. o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Božena Gašparíkova, CSc.; Mag. Annamária Tóthová; Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s. r. o.; doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Oblasť obalov je v súčasnosti právne upravená týmito všeobecne záväznými predpismi: Zákon č.  79/2015 Z. z.  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Evidenčný list odpadu - vyplnený vzorArchív

18.12.2019, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager and Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager and Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Zodpovedná osoba: Ján Odpadár ...

Nakladanie so stavebným odpadom podľa súčasného zákona o odpadochArchív

22.1.2020, Ing. Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Monika Offertálerová Súčasný zákon o odpadoch (zákon č.  79/2015 Z. z.  v znení neskorších predpisov) vo svojich ustanoveniach rieši aj problematiku nakladania so stavebným odpadom vrátane jeho zberu, zhromažďovania, zhodnocovania a zneškodňovania. Rozlišuje pritom  dva pojmy , ktoré upravujú nakladanie ...

§ 81 - Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmiArchív

2.1.2023, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.; Mgr. Laura Fotopulosová § 81 Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (1) Za nakladanie s komunálnym odpadom zodpovedá: a) obec, ak ide o: 1. zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností, 2. zmesový odpad z iných zdrojov, 3. drobný stavebný ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Smernica pre účtovanie jednorazových zálohových vratných obalov pre verejnú správuGarancia

20.10.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jozef Pohlod Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky    (adresa, IČO):          Názov vnútropodnikovej smernice:     Účtovanie jednorazových zálohových vratných obalov   Prílohy:          Číslo smernice:          Rozsah platnosti:          Za správnosť smernice zodpovedá:          Za dodržiavanie ...

viac článkov
Najnovšie právne predpisy
  • 2/2024 Z.z. novela nar. vl. č. 755/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 12.1.2024 v čiastke č. 2)
  • 7/2024 Z.z. novela zák. č. 575/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 25.1.2024 v čiastke č. 5)
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Home office so zameraním na cezhraničný Home Office v rámci EÚ a mimo EÚ

19.3.2024, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Bronislava Krištof

Školenie je zamerané na stručné vysvetlenie aktuálneho legislatívneho rámca Home Office a následne na cezhraničný Home Office v rámci EÚ a mimo EÚ. Bližšie popíšeme tak krátkodobý ako i dlhodobý cezhraničný Home Office vykonávaný napr. pendlermi, identifikujeme ich limity, pridružené riziká a povinnosti s nimi spojené. Prihláška tu!

Špecialista odpadového hospodárstva

11.4.2024, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Vzdelávací program vám ponúka komplexný pohľad na problematiku odpadov. Počas modulového kurzu získate potrebné vedomosti o nakladaní s odpadmi, vedení evidencií odpadov, rozšírenej zodpovednosti výrobcov a ohlasovacích povinnostiach. Teoretický základ je doplnený o praktické príklady a zdieľanie reálnych skúseností. Kurz je ukončený certifikátom. Prihláška tu!

AI Akadémia: Vaša vstupná brána do sveta AI

14.5.2024, Bratislava alebo ONLINE, Veronika Bošková

V dnešnej dobe rýchlo sa rozvíjajúcich technológií je umelá inteligencia (AI) na čele inovácií, meniac každý aspekt nášho života a práce. AI Akadémia je navrhnutá tak, aby vám poskytla komplexný prehľad o AI nástrojoch a technológiách, ich aplikáciách vo vašej firme, v manažmente, personalistike, účtovníctve a podnikaní, a o tom, ako môžete tieto nástroje využiť na tvorbu obsahu a vizuálov. Každý účastník má možnosť absolvovať vstupnú individuálnu konzultáciu s lektorkou. Kurz je kombináciou konzultácie, 4webinárov a 2 prezenčných workshopov. Prihláška tu!

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Plán obnovy očami Lívie Vašákovej

Plán obnovy je v ostatnom období jednou z veľmi diskutovaných tém. Ako ho možno podnikateľmi reálne využívať? Čo znamená pre orgány verejnej...

Problematika posudzovania vplyvov na Slovensku

Posudzovanie vplyvov je súčasne dôležitou témou, nakoľko zahŕňa proces, ktorý sa zameriava na hodnotenie a predvídanie potenciálnych dôsledk...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2024

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 3.4.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Kalendár
február 2024
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829   
 
Najbližšia povinnosť
26.2.2024 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ