dnes je 3.6.2020

Najnovšie

ÚVZ SR: Pristupujeme k ďalšiemu výraznému uvoľňovaniu opatrení

2.6.2020, Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR

Vzhľadom kpretrvávajúcej priaznivej epidemiologickej situácii pristupujeme kďalšiemu výraznému uvoľňovaniu opatrení, ktoré boli zavedené pre epidémiu ochorenia COVID-19. Vzhľadom k pretrvávajúcej priaznivej epidemiologickej situácii pristupujeme k ďalšiemu ...

Návrh opatrenia MŽP SR, ktorým sa ustanovuje Metodika analýzy zmesového odpaduGarancia

29.5.2020, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

MŽP SR predložilo do pripomienkového konania dňa 27. 5. 2020 návrh opatrenia, ktorým sa ustanovuje Metodika analýzy zmesového odpadu - 1. Príprava a plánovanie analýzy Analýza sa vykonáva vo vybranom záujmovom území. Záujmové územie ...

Usmernenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k ochranným a bezpečnostným opatreniam na pracovisku v súvislosti s rizikom ochorenia COVID-19 v čase krízovej situácie

29.5.2020, Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Usmernenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k ochranným a bezpečnostným opatreniam na pracovisku v súvislosti s rizikom ochorenia COVID-19 v čase krízovej situácie (pdf) Usmernenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k ...

Odporúčanie Rady, ktoré sa týka národného programu reforiem Slovenska na rok 2020 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu stability Slovenska na rok 2020Garancia

28.5.2020, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

V súvislosti s pandémiou Covid-19 viaceré členské štáty EÚ vyhlásili núdzový stav alebo zaviedli rôzne núdzové opatrenia. Podľa stanoviska Rady, akékoľvek núdzové opatrenia by mali byť striktne primerané, nevyhnutné, časovo ...

Zamýšľané zmeny v termíne povinnosti zálohovania jednorazových obalov na nápojeGarancia

27.5.2020, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 3 ods. 1 stanovil povinnosť, že sa zálohujú jednorazové obaly na nápoje z plastu, ktorými sú fľaše, a jednorazové ...

Britská vesmírna agentúra hľadá nové spôsoby na čistenie vesmíru od odpadu

27.5.2020, Zdroj: SITA

Britská vesmírna agentúra (UKSA) hľadá nové nápady, ktoré by pomohli nájsť všetok odpad na obežnej dráhe. Na dotácie pre nové riešenia má k dispozícii jeden milión libier (v prepočte približne 1,2 milióna eur). Odhaduje, že na obežnej dráhe sa nachádza zhruba ...

Ján Budaj: Spolupráca so župami musí byť intenzívnejšia

27.5.2020, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Minister životného prostredia SR Ján Budaj dnes prijal všetkých osem predsedov slovenských samospráv. Na stretnutí rezonovali témy postavenia krajov v procese prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo, posilnenie kompetencií samospráv v zákone o odpadoch, ...

Cementáreň v Rohožníku podľa združenia Ekoteam prekračuje povolené emisné kvóty

27.5.2020, Zdroj: SITA

Cementáreň v Rohožníku, ktorú prevádzkuje spoločnosť CRH Slovensko, podľa občianskeho združenia Ekoteam prekračuje povolené emisné kvóty. Spolu s obyvateľmi Rohožníka a okolitých obcí sa tiež sťažujú, že ich už niekoľko rokov obťažuje prach, hluk a častá ...

Predseda BSK a starosta Ružinova podávajú v súvislosti s čiernou skládkou trestné oznámenie

27.5.2020, Zdroj: SITA

Toxický odpad z nelegálnej skládky v katastri obce Ivanka pri Dunaji sa mal používať na stavbu rýchlostnej cesty v bratislavskom Ružinove. Starosta mestskej časti Martin Chren obdržal anonymný podnet s fotografiami vozidiel, ktoré dovážali nebezpečný odpad na ...

Vojna ministerstva životného prostredia s envirokriminalitou: Inšpektori dnes odoberali vzorky kalov v Bratislave

22.5.2020, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Len včera si minister životného prostredia Ján Budaj aminister vnútra Roman Mikulec posvietili načiernu skládku vIvanke pri Dunaji. Dnes sa šéf envirorezortu spoločne snovým generálnym riaditeľom SIŽP Jánom Jenčom zúčastnil odberu vzoriek zďalšieho nelegálneho ...

viac článkov
Najčítanejšie

Prehľad najliečivejších minerálnych vôd SlovenskaArchív

25.5.2014, Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Minerálne vody vyvierajúce v našej krajine majú unikátne prírodné zloženie tuhých a plynných rozpustených látok, prostredníctvom ktorého blahodárne pôsobia na ľudské zdravie. Vyliečiť môžu mnoho chorôb, a tým ozdraviť organizmus človeka. Minerálne ...

Najzávažnejšie globálne problémy v sfére životného prostredieArchív

9.3.2014, Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Globálne environmentálne problémy majú celosvetový charakter, t. z. že sa dotýkajú životných záujmov všetkých národov, štátov a hrozia celému spoločenstvu. Medzi najrizikovejšie a najvážnejšie globálne problémy v súčasnosti zaraďujeme: Globálne ...

Nakladanie so stavebným odpadom podľa súčasného zákona o odpadochGarancia

22.1.2020, Ing. Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Súčasný zákon o odpadoch (zákon č.  79/2015 Z. z.  v znení neskorších predpisov) vo svojich ustanoveniach rieši aj problematiku nakladania so stavebným odpadom vrátane jeho zberu, zhromažďovania, zhodnocovania a zneškodňovania. ...

Odpadová voda a jej zneškodňovanieArchív

6.6.2018, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na účely zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) sa odpadovou vodou rozumie voda použitá v obytných, výrobných, poľnohospodárskych, ...

Vypaľovanie trávy na Slovensku v minulosti a dnes, a dopady na životné prostredieArchív

25.7.2014, Ing. Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vypaľovanie trávnych porastov, kríkov a stromov je na Slovensku v súčasnosti zakázané. Tento zákaz je ustanovený zákonom NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. Dôvodov prečo je to tak poznáme z praxe hneď niekoľko. V prvom rade ide o škodlivosť a  ...

viac článkov
Najnovšie právne predpisy
  • 125/2020 Z.z. novela zák. č. 578/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 21.5.2020 v čiastke č. 52)
  • 126/2020 Z.z. novela zák. č. 281/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 21.5.2020 v čiastke č. 52)
  • 127/2020 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 21.5.2020 v čiastke č. 52)
  • 128/2020 Z.z. novela zák. č. 292/2014 Z. z. a č. 528/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 21.5.2020 v čiastke č. 52)
  • 129/2020 Z.z. novela niektorých zákonov v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR v súvislosti s ochorením COVID-19 (vyšlo dňa: 21.5.2020 v čiastke č. 52)
  • 131/2020 Z.z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (vyšlo dňa: 22.5.2020 v čiastke č. 53)
  • 132/2020 Z.z. novela nar. vl. č. 76/2020 Z. z. (vyšlo dňa: 22.5.2020 v čiastke č. 53)
  • 133/2020 Z.z. dočasne obnovuje kontrolu hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 22.5.2020 v čiastke č. 53)
  • 134/2020 Z.z. novela zák. č. 575/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 26.5.2020 v čiastke č. 54)
  • 135/2020 Z.z. o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2020 (vyšlo dňa: 28.5.2020 v čiastke č. 55)
WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

WEBINÁR: Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2020

9.6.2020, ONLINE, Odborník z praxe

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

WEBINÁR: Zákazková výroba v roku 2020 vrátane noviniek - oceňovanie, účtovanie a vykazovanie

9.6.2020, ONLINE, Odborník z praxe

Osvojte si teoretický a praktický pohľad na zákazkovu výrobu podnikov účtujúcich podľa právnej úpravy SR a podľa IAS/IFRS ako na špecifickú oblasť zásob vlastnej výroby. Prihláška tu!

WEBINÁR: Odložená daň v roku 2020 - spôsob výpočtu, účtovanie a vykazovanie

10.6.2020, ONLINE, Odborník z praxe

Objasnite si spôsob výpočtu odloženej dane a identifikujte dočasné rozdiely, ktoré vznikajú z rozdielnej daňovej základne, účtovných hodnôt majetku, alebo záväzkov. Prihláška tu!

WEBINÁR: Vodný zákon a súvisiace predpisy

11.6.2020, ONLINE, Ing. Anna Gaálová

Získajte komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a súvisiacich predpisov. Prihláška tu!

WEBINÁR: Kolektívne zmluvy - kolektívne vyjednávanie, zmeny v zákone o kolektívnom vyjednávaní a v Zákonníku práce v roku 2020

15.6.2020, ONLINE, Odborník z praxe

WEBINÁR týkajúcI sa témy kolektívneho vyjednávania, kolektívnych sporov, kolektívnych zmlúv, ich obsahu a schválených zmien v Zákonníku práce, ktoré ho ovplyvnia. Prihláška tu!

WEBINÁR: Zákonník práce v roku 2020 - vysvetlíme vám vplyvy všetkých zmien na prax

23.6.2020, ONLINE, Odborník z praxe

Prinášame vám aktualizované a pre prax mimoriadne užitočné školenie, počas ktorého máte možnosť získať všetky potrebné informácie v súvislosti so zmenami v Zákonníku práce. Prihláška tu!

WEBINÁR: Verejné obstarávanie od 1.1.2020

22.7.2020, ONLINE, Odborník z praxe

WEBINÁR v nižšie uvedených logických celkoch predstavuje zákon č. 343/2015 o VO. Približuje nové inštitúty, resp. úpravy vo verejnom obstarávaní v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou a informuje o skúsenostiach s uplatňovaním zákona 343/2015 o VO v aplikačnej praxi vrátane novely zákona č. 345/2018, ktorým sa mení a dopĺňa tento zákon o VO a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný od 1. 1. 2020). Prihláška tu!

WEBINÁR: Špecifiká účtovania vo výrobnej spoločnosti v roku 2020

3.8.2020, ONLINE, Odborník z praxe

Účtujete vo výrobnej spoločnosti? V nadväznosti na aktuálnu legislatívu Vám lektorka poskytne na WEBINÁRI cenné informácie o zásobách spoločnosti a ich variantoch. Priblíži Vám aké sú výhody a nevýhody v spôsoboch ich oceňovania, ako mať prehľad pri organizácií skladu a v skladovom hospodárstve s využitím a aplikáciou v praxi. Prihláška tu!

WEBINÁR: Daňová kontrola transferových cien a transferové oceňovanie

20.8.2020, ONLINE, Odborník z praxe

Slovenská finančná správa čoraz častejšie upriamuje pozornosť na oblasť transferových cien, dodržiavania princípu nezávislého vzťahu kontrolovaných transakcií medzi závislými osobami, ale taktiež na správnosť dokumentácie predloženej daňovému úradu. Jednou z úloh finančnej správy je kontrolovať, aby pri obchodovaní medzi závislými osobami nedochádzalo k predaju pod trhovú cenu za účelom umelého zvyšovania nákladov či znižovania výnosov. Pokiaľ spoločnosť podcení oblasť transferového oceňovania alebo má chýbajúcu či nedostatočnú dokumentáciu, môže to viesť k dorubeniu dane, pokutám a úrokom z omeškania. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Odvody do Sociálnej poisťovne a nároky na dávky zo Sociálnej poisťovne počas COVID-19

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 4.6.2020

Čas konania: 15:00 - 16:00

Odvody do Sociálnej poisťovne a nároky na dávky zo Sociálnej poisťovne počas COVID-19

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 11.6.2020

Čas konania: 15:00 - 16:00

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Registračný formulár vyplňte TU.

Webináre formou prednášok pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Zmeny v zákone o odpadoch v roku 2020

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 23.6.2020

Čas konania: 9:00 - 13:00

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Registračný formulár vyplňte TU.

Kalendár
jún 2020
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
 
Najbližšia povinnosť
10.6.2020 - Ochrana ovzdušia
KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov
Darček k Vášmu predplatnému
Prehľad opatrení Ústredného krízového štábu SR a vlády SR
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ