dnes je 29.11.2022

Najnovšie

Technické a organizačné požiadavky na mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov a odpadov z demoláciíGarancia

28.11.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Laura Fotopulosová Nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií upravuje ustanovenie § 77 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako “zákon o odpadoch“). Od 25. októbra 2022 je však na našom území účinná vyhláška Ministerstva životného prostredia ...

Technické a organizačné požiadavky na mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov a odpadov z demoláciíGarancia

25.11.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Laura Fotopulosová Nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií upravuje ustanovenie §77 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako “zákon o odpadoch“). Od 25. októbra 2022 je však na našom území účinná vyhláška Ministerstva životného prostredia ...

Povinnosť ohlásenia demolačných prác podľa zákona o odpadochGarancia

25.11.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Laura Fotopulosová Nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií je upravené v ustanovení § 77 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako “zákon o odpadoch“). Na účely zákona o odpadoch sú stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií odpady, ktoré ...

Povinnosť ohlásenia demolačných prác podľa zákona o odpadochGarancia

23.11.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Laura Fotopulosová Nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií je upravené v ustanovení § 77 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako “zákon o odpadoch“). Na účely zákona o odpadoch sú stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií odpady, ktoré ...

Štátny požiarny dozorZáznamGarancia

22.11.2022, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:49:45

... Ing. Lukáš Židík Webinar je zameraný na výkon kontroly štátneho požiarneho dozoru. Kto, kým a ako vykonáva štátny požiarny dozor a za akým účelom. Povieme si aj ako sa pripraviť a správať pri kontrole a čo od nej očakávať. Webinar je zameraný na výkon kontroly štátneho požiarneho dozoru. Kto, kým a ...

Vypúšťanie priemyselných odpadových vôd do verejnej kanalizácieGarancia

21.11.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Laura Fotopulosová Problematiku vypúšťania odpadových vôd a osobitných vôd do verejnej kanalizácie nachádzame upravenú v zákone č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len ako “vodný zákon“), konkrétne ...

Vypúšťanie priemyselných odpadových vôd do verejnej kanalizácieGarancia

21.11.2022, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Laura Fotopulosová Problematiku vypúšťania odpadových vôd a osobitných vôd do verejnej kanalizácie nachádzame upravenú v zákone č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len ako “vodný zákon“), konkrétne ...

Výklad k zákonu 363/2022 Z. z.- zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výrobyGarancia

17.11.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Národná rada Slovenskej republiky dňa 19. 10. 2022 schválila zákon č. 363/2022 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ...

Podrobnosti k nariadeniu 359/2022 Z. z. Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôdGarancia

15.11.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a nariadenie vlády č. 269/2010 Z. z. , ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu ...

Odpadové spoločnosti a ich skúsenosti so separovaním papiera na SlovenskuGarancia

14.11.2022, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Martin Daško, PhD. Obyvatelia obcí a miest na Slovensku najväčším pričinením prispievajú k opätovnému využitiu odpadov z papiera, resp. k ich recyklácii. Papier nie je možné recyklovať donekonečna, ako napr. sklo a sklené obaly. Papier však predstavuje celkovo hmotnostne druhú najrecyklovanejšiu ...

viac článkov
Najčítanejšie

Nakladanie so stavebným odpadom podľa súčasného zákona o odpadochArchív

22.1.2020, Ing. Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Monika Offertálerová Súčasný zákon o odpadoch (zákon č.  79/2015 Z. z.  v znení neskorších predpisov) vo svojich ustanoveniach rieši aj problematiku nakladania so stavebným odpadom vrátane jeho zberu, zhromažďovania, zhodnocovania a zneškodňovania. Rozlišuje pritom  dva pojmy , ktoré upravujú nakladanie ...

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 08Archív

24.1.2020, Ing. Peter Gallovič, Dr. Peter Krasinec, PhD., MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Peter Gallovič, Dr. Peter Krasinec, PhD., MBA Stiahnuť vzor IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU 1. Názov odpadu: Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky   2. Kód odpadu: 08 01 11   3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Kvapalný odpad s obsahom ...

Právna úprava obalov a odpadov z obalov a povinnosti a sankcie, ktoré z nej vyplývajúArchív

17.3.2021, JUDr. Božena Gašparíkova, CSc., Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s. r. o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Božena Gašparíkova, CSc.; Mag. Annamária Tóthová; Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s. r. o.; doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Oblasť obalov je v súčasnosti právne upravená týmito všeobecne záväznými predpismi: Zákon č.  79/2015 Z. z.  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

Výroba bioplynuArchív

20.1.2020, Ing. Peter Gallovič, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Peter Gallovič, doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Jedným z najefektívnejších spôsobov zhodnotenia biologicky rozložiteľných odpadov je výroba bioplynu v bioplynovej stanici. Bioplynové stanice pracujú na princípe anaeróbneho rozkladu substrátov s vysokým obsahom organického uhlíka (TOC, CHSK, BSK). Produktmi ...

Klasifikácia nebezpečných vecíArchív

31.1.2020, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Vymedzenie pojmu nebezpečné veci Nebezpečné veci sú látky a predmety, pre ktorých povahu, vlastnosti alebo stav môže byť v súvislosti s ich prepravou ohrozená bezpečnosť osôb, zvierat a vecí alebo ohrozené životné prostredie. Takéto ...

viac článkov
Najnovšie právne predpisy
  • 346/2022 Z.z. novela vyhl. č. 161/2019 Z. z. (vyšlo dňa: 26.10.2022 v čiastke č. 121)
  • 349/2022 Z.z. novela nar. vl. č. 102/2020 Z. z. (vyšlo dňa: 28.10.2022 v čiastke č. 123)
  • 351/2022 Z.z. o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vyšlo dňa: 29.10.2022 v čiastke č. 124)
  • 356/2022 Z.z. novela zák. č. 296/2020 Z. z. (vyšlo dňa: 4.11.2022 v čiastke č. 125)
  • 359/2022 Z.z. novela nar. vl. č. 269/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 4.11.2022 v čiastke č. 125)
  • 363/2022 Z.z. novela zák. č. 309/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 8.11.2022 v čiastke č. 127)
  • 375/2022 Z.z. novela zák. č. 162/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 18.11.2022 v čiastke č. 131)
  • 377/2022 Z.z. novela zák. č. 543/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 19.11.2022 v čiastke č. 132)
  • 380/2022 Z.z. novela vyhl. č. 416/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 23.11.2022 v čiastke č. 133)
  • 381/2022 Z.z. novela vyhl. č. 99/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 23.11.2022 v čiastke č. 133)
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2022

5.12.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2022

6.12.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

6.12.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Zmeny v zákone o odpadoch v roku 2023

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 29.11.2022

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Zmeny v zákone o odpadoch v roku 2023

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 12.12.2022

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Kalendár
november 2022
PoUtStŠtPiSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
 
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ