dnes je 18.11.2019
Najnovšie

Štátna ochrana prírody spúšťa nový Program ochrany prírody

13.11.2019, Zdroj: SITA

Aktivity zamerané na starostlivosť o chránené územia aj malé projekty na ochranu prírody a krajiny podporí v budúcom roku Štátna ochrana prírody (ŠOP SR) prostredníctvom nového Programu ochrany prírody (POP). Ako uviedol generálny riaditeľ ŠOP SR Martin Lakanda, ...

Pripravujú odstránenie nebezpečného odpadu zo skádky Vlčie hory

12.11.2019, Zdroj: SITA

Ministerstvo vnútra SR (MV SR) pripravuje odstránenie nelegálneho a nebezpečného odpadu zo skládky Vlčie hory pri Hlohovci. Ako sa uvádza v oznámení na stránke Úradu pre verejné obstarávanie, za týmto účelom vyhlásili prípravné trhové konzultácie. „Účelom ...

Zber a zhodnocovanie odpadov z neobalových výrobkov v roku 2019Garancia

11.11.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Miesto pôvodu odpadov z neobalových výrobkov a ich množstvo vykazuje na účely preukázania zberu priamo pôvodný pôvodca odpadov alebo obec, podľa zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. Na účely plnenia povinnosti výrobcu neobalových výrobkov ...

Návrh doplnenia Katalógu odpadov od roku 2020Garancia

8.11.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky predložilo návrh vyhlášky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z. , ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky č. ...

Právna úprava skládkovania odpadu od 1. 7. 2020Garancia

8.11.2019, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o odpadoch od 1. júla 2020 sa rozšírením § 13 dotkne zneškodňovania odpadu skládkovaním. Novela totižto zakazuje zneškodňovať skládkovaním neupravený odpad . Výnimku tvoria 2 druhy odpadu: 1. Inertný odpad, ktorého úprava s ...

Novela zákona o odpadoch vo vzťahu k bioodpadom od 1. 7. 2020Garancia

8.11.2019, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o odpadoch prinesie zmeny aj vo vzťahu k  bioodpadom. Nastalo rozšírenie samotnej definície biologického odpadu o biologický odpad z kancelárií. Automaticky by mala vzniknúť povinnosť pre zamestnancov kancelárií tento bioodpad ...

Nakladanie so stavebným odpadom podľa novely zákona o odpadoch od 1. 7. 2020Garancia

8.11.2019, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

V legislatívnom procese sa nachádza novela zákona o odpadoch, ktorá prinesie zmeny aj v oblasti nakladania so stavebným odpadom. Od 1. 7. 2020 nastanú zmeny konkrétne v nakladaní so stavebným odpadom z jednoduchých stavieb alebo drobných ...

Národný register znečisťovania látokGarancia

8.11.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podľa zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov Národný register uvoľňovania znečisťujúcich látok a prenosov mimo lokality prevádzkarne, tzv. ...

Výkup elektroodpadu a vážiaceho systému odpadu od 1. júla 2020 a 1. januára 2023Garancia

8.11.2019, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o odpadoch, ktorá má byť účinná od 1. júla 2020, sa výrazným spôsobom dotkne § 16 , ktorý je zameraný na zber odpadu a výkupu odpadu. Konkrétne ide o 2 právne úpravy. 1. Právna úprava - výnimka pri výkupe elektroodpadu Prvá zmena ...

Zhromažďovanie a uchovávanie informácií o životnom prostredíGarancia

8.11.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podľa zákona č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinné osoby sú povinné zhromažďovať, uchovávať a podľa potreby aktualizovať informácie o ...

viac článkov
Najčítanejšie

Nakladanie so stavebným odpadom podľa súčasného zákona o odpadochArchív

18.10.2018, Ing. Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Súčasný zákon o odpadoch (zákon č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov) vo svojich ustanoveniach rieši aj problematiku nakladania so stavebným odpadom vrátane jeho zberu, zhromažďovania, zhodnocovania a zneškodňovania. Rozlišuje ...

Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Evidenčný list odpadu - vyplnený vzorGarancia

8.11.2016, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Peter Gallovič; Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager Partners advokátska kancelária s.r.o. Zodpovedná osoba: Ján Odpadár Stiahnuť vzor

Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Klasifikácia nebezpečných vecíArchív

26.4.2018, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vymedzenie pojmu nebezpečné veci Nebezpečné veci sú látky a predmety, pre ktorých povahu, vlastnosti alebo stav môže byť v súvislosti s ich prepravou ohrozená bezpečnosť osôb, zvierat a vecí ...

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisovGarancia

23.9.2019, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov upravuje práva a povinnosti používateľov pri používaní genetických technológií, geneticky modifikovaných organizmov a geneticky ...

Neobalové výrobky a odpad z nich v roku 2019Garancia

10.10.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Neobalový výrobok na účely zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. je výrobok, ktorý nie je obalom alebo nie je určený na balenie a patrí do niektorej z nasledujúcich skupín výrobkov, a odpad, z ktorého bude tvoriť súčasť komunálneho odpadu. ...

viac článkov
Najnovšie právne predpisy
  • 303/2019 Z.z. novela zák. č. 152/1995 Z. z. (vyšlo dňa: 14.10.2019 v čiastke č. 109)
  • 341/2019 Z.z. novela op. č. 36/2018 Z.z. (vyšlo dňa: 24.10.2019 v čiastke č. 114)
  • 350/2019 Z.z. ustanovuje podrobnosti o použití zvieraťa na účely verejného vystúpenia alebo výcviku za účelom verejného vystúpenia a zoznam zvierat na účely verejného vystúpenia (vyšlo dňa: 31.10.2019 v čiastke č. 118)
  • 352/2019 Z.z. novela vyhl. č. 37/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 7.11.2019 v čiastke č. 120)
  • 355/2019 Z.z. novela zák. č. 326/2005 Z. z. a č. 113/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 11.11.2019 v čiastke č. 122)
  • 356/2019 Z.z. novela zák. č. 543/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 11.11.2019 v čiastke č. 122)
  • 359/2019 Z.z. novela zák. č. 422/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 13.11.2019 v čiastke č. 124)
  • 359/2019 Z.z. novela zák. č. 422/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 13.11.2019 v čiastke č. 124)
  • 362/2019 Z.z. novela zák. č. 609/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 14.11.2019 v čiastke č. 125)
  • 364/2019 Z.z. novela zák. č. 106/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 14.11.2019 v čiastke č. 125)
Semináre - aktuálna ponuka

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA - novela zákona

9.12.2019, Žilina
Lektor: Ing. Milan Luciak 
Oboznámite sa s novelou zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako kľúčového zákona v oblasti životného prostredia. Ide o Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s ním súvisiace zákony a Smernice EÚ.
Novela zákona od 15.6.2017 zásadne mení filozofiu a praktickú aplikáciu zákona a je smerodajná pre poskytovanie financií z EÚ. Zavádza nové povinnosti pre spracovateľov dokumentácie – odbornú spôsobilosť. Spodrobňuje dokumentáciu pre posudzovanie o ďalšie okruhy vplyvov. Prihláška tu!

Vodný zákon a súvisiace predpisy

4.12.2019, Bratislava
Lektorka: Ing. Anna Gaálová 
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich z novely Vodného zákona, ktorá je účinná od 15.1.2015. Prednáška je vedená prístupnou formou, ľahko zrozumiteľným jazykom a je spestrená príkladmi z praxe. 
Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, rozhodovania o investíciách, v povoľovacom procese, ale aj ako vodohospodár. Prihláška tu!

Ochrana ovzdušia – nové povinnosti a poplatky za znečisťovanie v roku 2019

3.12.2019, Žilina
Lektor: Ing. Ľubomír Žiak
Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., najmä ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení... Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2019

18.11.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2016. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

 

 

Kalendár
november 2019
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
Najbližšia povinnosť
25.11.2019 - Ochrana vôd

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Darček k Vášmu predplatnému
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ