dnes je 19.9.2019
Najnovšie

Novela zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinná od 1. 10. 2019Garancia

18.9.2019, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona č.  541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorú schválila Národná rada SR definitívne na septembrovej schôdzi po vrátení prezidentkou SR na ...

Najčastejšie otázky a odpovede k novele zákona o ochrane prírody a krajiny

17.9.2019, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Novela zakazuje plošné výruby vnárodných parkoch, významne posilňuje kompetencie štátnej ochrany prírody vtreťom avyššom stupni ochrany. Nie je všeliekom nadlhé roky neriešené problémy, ale predstavuje prvý krok zbludného kruhu ochrany prírody. Nakoľko panuje ...

Novinky v oblasti obchodovania s ohrozenými druhmi (CITES)

16.9.2019, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

V dňoch 17. - 28. augusta 2019 sa vŽeneve uskutočnilo 18. zasadnutie konferencie zmluvných strán Dohovoru omedzinárodnom obchode sohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov arastlín (CITES), naktorom sa zúčastnilo 1700 delegátov, pozorovateľov anovinárov. ...

Riešenie klimatických zmien - pomôžu zelené strechy?Garancia

13.9.2019, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sú klimatické zmeny problémom hodným riešenia? Klimatické zmeny je termín používaný na označenie zmien v zemskej klíme. Tieto zmeny môžu mať globálne, poprípade regionálne prejavy. K hlavnej klimatickej zmene patrí globálne otepľovanie. Vo ...

Zber odpadu na území obce v roku 2019Garancia

13.9.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Podľa zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného zberu, a prepravu komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, môže obec ...

Všeobecné záväzné nariadenie obce v súvislosti s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v roku 2019Garancia

12.9.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Obec môže všeobecne záväzným nariadením, podľa zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. , ustanoviť výšku nákladov ako aj iný spôsob úrady v súvislosti s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ako aj upravovať rôzne podrobnosti v  ...

Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia (verzia 10)

12.9.2019, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje, že oznámenie ozmene strategického dokumentu sceloštátnym dosahom vzmysle zákona č. 24/2006 Z. z. oposudzovaní vplyvov naživotné prostredie ao zmene adoplnení niektorých zákonov vznení neskorších ...

Zmeny v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny účinné od 1. januára 2020Garancia

11.9.2019, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. januára 2020 nadobúda účinnosť ďalšia novela zákona o ochrane prírody a krajiny. Novela zákona o ochrane prírody a krajiny reaguje v prvom rade na doterajšiu aplikačnú prax a zabezpečuje účinnejšie uplatňovanie záujmov ochrany ...

Zálohovanie PET fliaš a plechoviek sa stalo realitou

11.9.2019, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Slovensko ako prvá krajina vstrednej Európe zavedie zálohovanie plastových fliaš aplechoviek. Rozhodli otom dnes poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, keď zahlasovali za nový zákon ozálohovaní nápojových obalov zdielne envirorezortu. Novú legislatívu ...

Novela zákona o verejnom obstarávaní - environmentálny aspektGarancia

10.9.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je primárne zameraná na problematiku účasti majetkovo prepojených hospodárskych subjektov vo verejnom obstarávaní, ...

viac článkov
Najčítanejšie

Prehľad najliečivejších minerálnych vôd SlovenskaArchív

25.5.2014, Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Minerálne vody vyvierajúce v našej krajine majú unikátne prírodné zloženie tuhých a plynných rozpustených látok, prostredníctvom ktorého blahodárne pôsobia na ľudské zdravie. Vyliečiť môžu mnoho chorôb, a tým ozdraviť organizmus človeka. Minerálne ...

Kedy sa môžu vyžadovať odborné posudky vo veciach odpadov v roku 2019Garancia

12.7.2019, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podľa vyhlášky 371/2015 Z. z. z 13. novembra 2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, sú stanovené prípady, v ktorých je alebo môže byť súčasťou žiadosti o vydanie rozhodnutia, žiadosti o vydanie vyjadrenia orgánu ...

Nakladanie so stavebným odpadom podľa súčasného zákona o odpadochGarancia

18.10.2018, Ing. Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Súčasný zákon o odpadoch (zákon č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov) vo svojich ustanoveniach rieši aj problematiku nakladania so stavebným odpadom vrátane jeho zberu, zhromažďovania, zhodnocovania a zneškodňovania. Rozlišuje ...

Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 08Garancia

10.4.2019, Ing. Peter Gallovič, Dr. Peter Krasinec, PhD., MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Peter Gallovič; Dr. Peter Krasinec, PhD., MBA Stiahnuť vzor IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU 1. Názov odpadu: Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky     2. Kód odpadu: 08 01 11     3. Fyzikálne a chemické ...

Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Evidenčný list odpadu - vyplnený vzorGarancia

8.11.2016, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Peter Gallovič; Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager Partners advokátska kancelária s.r.o. Zodpovedná osoba: Ján Odpadár Stiahnuť vzor

Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
viac článkov
Najnovšie právne predpisy
  • 202/2019 Z.z. ustanovuje podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny výkupcu elektriny (vyšlo dňa: 10.7.2019 v čiastke č. 75)
  • 203/2019 Z.z. novela vyhl. č. 465/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 10.7.2019 v čiastke č. 75)
  • 206/2019 Z.z. novela vyhl. č. 451/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 12.7.2019 v čiastke č. 77)
  • 207/2019 Z.z. ustanovuje spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch (vyšlo dňa: 12.7.2019 v čiastke č. 77)
  • 210/2019 Z.z. novela zák. č. 286/2009 Z. z. a č. 359/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 16.7.2019 v čiastke č. 78)
  • 220/2019 Z.z. novela vyhl. č. 448/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 19.7.2019 v čiastke č. 80)
  • 221/2019 Z.z. novela zák. č. 177/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 22.7.2019 v čiastke č. 81)
  • 227/2019 Z.z. novela vyhl. č. 99/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 22.7.2019 v čiastke č. 81)
  • 241/2019 Z.z. novela zák. č. 315/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 31.7.2019 v čiastke č. 83)
  • 272/2019 Z.z. novela nar. vl. č. 107/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 28.8.2019 v čiastke č. 95)
Semináre - aktuálna ponuka

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA - novela zákona

9.10.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Luciak 
Oboznámite sa s novelou zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako kľúčového zákona v oblasti životného prostredia. Ide o Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s ním súvisiace zákony a Smernice EÚ.
Novela zákona od 15.6.2017 zásadne mení filozofiu a praktickú aplikáciu zákona a je smerodajná pre poskytovanie financií z EÚ. Zavádza nové povinnosti pre spracovateľov dokumentácie – odbornú spôsobilosť. Spodrobňuje dokumentáciu pre posudzovanie o ďalšie okruhy vplyvov. Prihláška tu!

Vodný zákon a súvisiace predpisy

21.10.2019, Bratislava
Lektorka: Ing. Anna Gaálová 
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich z novely Vodného zákona, ktorá je účinná od 15.1.2015. Prednáška je vedená prístupnou formou, ľahko zrozumiteľným jazykom a je spestrená príkladmi z praxe. 
Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, rozhodovania o investíciách, v povoľovacom procese, ale aj ako vodohospodár. Prihláška tu!

Ochrana ovzdušia – nové povinnosti a poplatky za znečisťovanie v roku 2019

29.10.2019, Bratislava
Lektor: Ing. Ľubomír Žiak
Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., najmä ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení... Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2019

22.10.2019, Žilina
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2016. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

 

 

Kalendár
september 2019
PoUtStŠtPiSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
 
Najbližšia povinnosť
25.9.2019 - Ochrana vôd

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Darček k Vášmu predplatnému
Manuál pre nakladanie s odpadmi z obecných úradov
KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ