dnes je 28.5.2023

Najnovšie

Štartuje 4. ročník národného ocenenia ENVIROMESTO 2023

23.5.2023, Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia

... Cieľom národného ocenenia ENVIROMESTO 2023 je zviditeľniť a oceniť tie mestá, ktoré aktívne uplatňujú environmentálnu politiku vo svojich rozvojových dokumentoch, podporujú a realizujú činnosti zamerané na životné prostredie a zapájajú obyvateľov do rozvoja svojho mesta. „Buďte inšpiráciou pre ...

Envirorezort zabezpečí čistenie odpadových vôd z gudrónových jám a drenážnej steny v Nemeckej

22.5.2023, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) uskutoční verejné obstarávanie na zabezpečenie čistenia odpadových vôd v areáli spoločnosti PTCHEM, s.r.o. v obci Nemecká. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) uskutoční verejné obstarávanie na zabezpečenie čistenia odpadových vôd v areáli spoločnosti ...

Za znečistenie ovzdušia majú platiť len významní znečisťovatelia

11.5.2023, Zdroj: Národná rada Slovenskej republiky

... Poplatky za znečistenie ovzdušia majú platiť len významní znečisťovatelia. Poplatok vzrastie z doterajších 34 eur na 500 eur za rok. Vyplýva to zo zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, ktorý v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Poplatky za znečistenie ovzdušia majú platiť len významní ...

Výklad k zákonu č. 146/2023 Z. z. - Zákon o ochrane ovzdušiaGarancia

10.5.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Kvalita ovzdušia významnou mierou ovplyvňuje zdravie ľudí, ako aj stav ekosystémov. Svedčia o tom aj odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie, ktoré sprísnili doterajšie hodnoty koncentrácie znečisťujúcich látok do ovzdušia vo vzťahu k zdravotnému riziku. Doterajší právny ...

Podrobnosti k vyhláške č. 140/2023 Z. z. - Vyhláška MZ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 96/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o činnosti radiačnej monitorovacej sieteGarancia

6.5.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová V súlade so zákonom č. 119/2023 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo vyhlášku č. 140/2023 Z. z. , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva ...

Poslanecké pozmeňujúce návrhy, ktoré sa majú schváliť v utorok, zrušia verejnú kontrolu nad stavebným konaním a ochranu životného prostredia podradia záujmom investorov

6.5.2023, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) odmieta poslanecké pozmeňujúce návrhy hnutí Sme rodina a OĽANO. Tieto pozmeňujúce návrhy výrazne oslabujú verejnú kontrolu nad stavebným konaním a záujmy životného prostredia podriaďujú záujmom výstavby. Proces posudzovania vplyvov stavieb na životné prostredie ...

Štát prevezme zodpovednosť za sanáciu gudronových jám v areáli Petrochema DubováGarancia

3.5.2023, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Vláda SR na dnešnom rokovaní určila Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) ako príslušné ministerstvo, ktoré prevezme zodpovednosť za časť sanácie environmentálnej záťaže v areáli Petrochema Dubová v časti skládok nebezpečných odpadov (tzv. gudrónové jamy). Vláda SR na dnešnom rokovaní určila ...

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2023ZáznamGarancia

25.4.2023, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:00:48

... Obsahom webinára je prehľad zmien v zákone o odpadoch platných od 1.1.2023. Dôraz je kladený na nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom a s tým súvisiace zákazy. Zmeny sa budú týkať aj zberu komunálnych odpadov. Obsahom webinára je prehľad zmien v zákone o odpadoch platných od 1.1.2023. Dôraz je ...

§ 116 - Ukladanie pokútGarancia

14.4.2023, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., JUDr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... doc. JUDr. Boris Balog, PhD.; JUDr. Laura Fotopulosová § 116 Ukladanie pokút (1)  Konanie o uložení  pokuty právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa orgán štátnej správy odpadového hospodárstva dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

§ 103 - Informačný systém odpadového hospodárstvaGarancia

14.4.2023, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.; Mgr. Laura Fotopulosová § 103 Informačný systém odpadového hospodárstva (1) Informačný systém odpadového hospodárstva (ďalej len „informačný systém”) zriaďuje a spravuje ministerstvo. Prevádzku informačného systému a sprístupňovanie údajov z neho zabezpečuje ministerstvo ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
viac článkov
Najčítanejšie

Evidenčný list odpadu - vyplnený vzorArchív

18.12.2019, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager and Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager and Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Zodpovedná osoba: Ján Odpadár ...

Vyhláška MŽ SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií s účinnosťou od 25.10.2022Archív

26.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Vyhláška MŽ SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií (ďalej aj ako „vyhláška”) s účinnosťou od 25. októbra 2022 stanovuje požiadavky na oddelené resp. selektívne zhromažďovanie jednotlivých stavebných odpadov a materiálov, požiadavky na recykláciu ...

Nakladanie so stavebným odpadom podľa súčasného zákona o odpadochArchív

22.1.2020, Ing. Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Monika Offertálerová Súčasný zákon o odpadoch (zákon č.  79/2015 Z. z.  v znení neskorších predpisov) vo svojich ustanoveniach rieši aj problematiku nakladania so stavebným odpadom vrátane jeho zberu, zhromažďovania, zhodnocovania a zneškodňovania. Rozlišuje pritom  dva pojmy , ktoré upravujú nakladanie ...

Klasifikácia nebezpečných vecíArchív

31.1.2020, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Vymedzenie pojmu nebezpečné veci Nebezpečné veci sú látky a predmety, pre ktorých povahu, vlastnosti alebo stav môže byť v súvislosti s ich prepravou ohrozená bezpečnosť osôb, zvierat a vecí alebo ohrozené životné prostredie. Takéto ...

Výroba bioplynuArchív

20.1.2020, Ing. Peter Gallovič, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Peter Gallovič, doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Jedným z najefektívnejších spôsobov zhodnotenia biologicky rozložiteľných odpadov je výroba bioplynu v bioplynovej stanici. Bioplynové stanice pracujú na princípe anaeróbneho rozkladu substrátov s vysokým obsahom organického uhlíka (TOC, CHSK, BSK). Produktmi ...

viac článkov
Najnovšie právne predpisy
  • 135/2023 Z.z. novela zák. č. 15/2005 Z. z. a č. 145/1995 Z. z. (vyšlo dňa: 21.4.2023 v čiastke č. 51)
  • 141/2023 Z.z. ustanovuje ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Lipovciach a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných minerálnych zdrojov v Lipovciach (vyšlo dňa: 26.4.2023 v čiastke č. 54)
  • 142/2023 Z.z. novela vyhl. č. 79/2022 Z. z. (vyšlo dňa: 26.4.2023 v čiastke č. 54)
  • 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia (vyšlo dňa: 28.4.2023 v čiastke č. 55)
  • 147/2023 Z.z. novela príloh k Európskej dohode o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (vyšlo dňa: 28.4.2023 v čiastke č. 55)
  • 154/2023 Z.z. ustanovuje podrobnosti o podmienkach zabíjania zveri z farmového chovu a hovädzieho dobytka chovaného pod šírym nebom strelnou zbraňou s voľným projektilom v mieste držby zvieraťa a na farmárskom bitúnku (vyšlo dňa: 29.4.2023 v čiastke č. 56)
  • 156/2023 Z.z. dočasne obnovuje kontrola hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 29.4.2023 v čiastke č. 56)
  • 163/2023 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 11.5.2023 v čiastke č. 58)
  • 168/2023 Z.z. novela vyhl. č. 133/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 16.5.2023 v čiastke č. 60)
  • 175/2023 Z.z. novela vyhl. č. 172/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 24.5.2023 v čiastke č. 63)
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania v roku 2023

8.6.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2023

7.7.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2023

10.7.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2023. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2023

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 1.6.2023

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Systém manažérstva environmentu podľa STN EN ISO14001:2016 v organizácii - zavedenie a skúsenosti s aplikáciou v praxi

Lektor: prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.

Dátum: 26.6.2023

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Kalendár
máj 2023
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
Najbližšia povinnosť
31.5.2023 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ