dnes je 5.12.2023

Najnovšie

Záväzné stanoviská a kompetencie orgánov ochrany prírody podľa § 9 zákona č. 543/2002 Z. z. aj pre rok 2024Garancia

29.11.2023, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Martin Daško, PhD. Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, taktiež práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb s cieľmi zabezpečiť zachovávanie prírodnej rovnováhy a ochrany rozmanitosti rôznych foriem života v prírode. Zákon ...

Povinnosti obcí pri ochrane pred povodňami podľa zákona č. 7/2010 Z. z. aj pre rok 2024Garancia

28.11.2023, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Martin Daško, PhD. Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami ustanovuje opatrenia na ochranu pred povodňami a základné povinnosti pri hodnotení a manažmente povodňových rizík s cieľom znížiť nepriaznivé dôsledky povodní na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku ...

Problematika posudzovania vplyvov na SlovenskuPodcast

28.11.2023, Ing. Milan Luciak, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka záznamu: 00:33:45

... Posudzovanie vplyvov je súčasne dôležitou témou, nakoľko zahŕňa proces, ktorý sa zameriava na hodnotenie a predvídanie potenciálnych dôsledkov projektov, plánov a aktivít na životné prostredie a je jedným z hlavných nástrojov pre uskutočňovanie trvalo udržateľného rozvoja. Pre podrobnejšie preskúmanie ...

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2023ZáznamGarancia

28.11.2023, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:48:23

... Obsahom webinára je prehľad zmien v zákone o odpadoch platných od 1.1.2023. Dôraz je kladený na nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom a s tým súvisiace zákazy. Zmeny sa budú týkať aj nakladania so stavebným odpadom a odpadom z demolácií a úpravy komunálnych odpadov. Obsahom webinára je prehľad ...

Zmena v navrhovaní a zobrazovaní rozsahu inundačného územia na mapách podľa vyhlášky MŽP SR č. 442/2023 Z. z. s účinnosťou od 1. decembra 2023Garancia

27.11.2023, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Martin Daško, PhD. Nová vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 442/2023 Z. z. mení a dopĺňa vyhlášku Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR č. 419/2010 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovovaní máp povodňového ohrozenia a máp povodňového ...

Výber lokalít na vybudovanie skládok odpadov podľa vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2024Garancia

22.11.2023, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Martin Daško, PhD. Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti v znení neskorších predpisov podľa § 6 ods. 5 písm. a) ustanovuje, že odpad, ktorý nie je nebezpečný, možno skládkovať ako výstup z úpravy zmesového odpadu, ktorý ...

Vzor prevádzkovej evidencie predaných tuhých fosílnych palív, vykurovacích olejov a motorových palív podľa prílohy č. 9 vyhlášky MŽP SR č. 251/2023 Z. z. aj pre rok 2024Garancia

21.11.2023, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Martin Daško, PhD. Ministerstvo životného prostredia SR zákonom č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 62 písm. l) hovorí, že podnikateľ, ktorý vyrába, dováža alebo predáva palivá, je povinný poskytovať spotrebiteľom, informačnému systému a príslušnému ...

Referenčné metódy na hodnotenie kvality ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 250/2023 Z. z. aj pre rok 2024Garancia

20.11.2023, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Martin Daško, PhD. Pre kvalitné ovzdušie na nasledujúce roky sa aj Európska únia snaží v jednotlivých členských štátoch uplatňovať striktné a prísnejšie pravidlá, pretože zanedbávanie následkov, ktoré vyplývajú z činnosti priemyslu a bežnej spotreby môžu mať ďalekosiahlejšie následky na zdraví ...

Na globálnu zmenu klímy treba ísť aj lokálnymi riešeniami

12.11.2023, Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia

... Podľa dát Slovenského hydrometeorologického ústavu prší na juhu Slovenska o 10 % menej v porovnaní so severom našej krajiny. Aj tam však došlo k poklesu atmosférických zrážok o 5 %, podobne je to aj na severovýchode Slovenska. Takéto výrazné rozdiely sú jedným z prejavov zmeny klímy. Klimatické zmeny ...

Stanovisko SAŽP k výpadku funkčnosti pri prijímaní žiadostí

12.11.2023, Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia

... Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) v pondelok, 9. októbra zaznamenala výrazný výpadok funkčnosti webu  http://www.obnovdom.sk, čo narušilo plynulosť generovania elektronických formulárov pre Výzvu č. 4. na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na obnovu rodinných domov. Výpadok bol podľa ...

viac článkov
Najčítanejšie

Evidenčný list odpadu - vyplnený vzorArchív

18.12.2019, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager and Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager and Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Zodpovedná osoba: Ján Odpadár ...

Vyhláška MŽ SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií s účinnosťou od 25.10.2022Archív

26.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Vyhláška MŽ SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií (ďalej aj ako „vyhláška”) s účinnosťou od 25. októbra 2022 stanovuje požiadavky na oddelené resp. selektívne zhromažďovanie jednotlivých stavebných odpadov a materiálov, požiadavky na recykláciu ...

Nakladanie so stavebným odpadom podľa súčasného zákona o odpadochArchív

22.1.2020, Ing. Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Monika Offertálerová Súčasný zákon o odpadoch (zákon č.  79/2015 Z. z.  v znení neskorších predpisov) vo svojich ustanoveniach rieši aj problematiku nakladania so stavebným odpadom vrátane jeho zberu, zhromažďovania, zhodnocovania a zneškodňovania. Rozlišuje pritom  dva pojmy , ktoré upravujú nakladanie ...

Klasifikácia nebezpečných vecíArchív

31.1.2020, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Vymedzenie pojmu nebezpečné veci Nebezpečné veci sú látky a predmety, pre ktorých povahu, vlastnosti alebo stav môže byť v súvislosti s ich prepravou ohrozená bezpečnosť osôb, zvierat a vecí alebo ohrozené životné prostredie. Takéto ...

Výroba bioplynuArchív

20.1.2020, Ing. Peter Gallovič, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Peter Gallovič, doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Jedným z najefektívnejších spôsobov zhodnotenia biologicky rozložiteľných odpadov je výroba bioplynu v bioplynovej stanici. Bioplynové stanice pracujú na princípe anaeróbneho rozkladu substrátov s vysokým obsahom organického uhlíka (TOC, CHSK, BSK). Produktmi ...

viac článkov
Najnovšie právne predpisy
  • 401/2023 Z.z. o riadení projektov a zmenových požiadaviek v prevádzke informačných technológií verejnej správy (vyšlo dňa: 19.10.2023 v čiastke č. 137)
  • 413/2023 Z.z. novela vyhl. č. 207/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 26.10.2023 v čiastke č. 141)
  • 427/2023 Z.z. vyhlasuje Národný park Veľká Fatra, jeho zóny a ochranné pásmo (vyšlo dňa: 8.11.2023 v čiastke č. 146)
  • 435/2023 Z.z. novela vyhl. č. 83/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 22.11.2023 v čiastke č. 149)
  • 436/2023 Z.z. novela vyhl. č. 18/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 22.11.2023 v čiastke č. 149)
  • 437/2023 Z.z. novela vyhl. č. 20/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 22.11.2023 v čiastke č. 149)
  • 441/2023 Z.z. novela vyhl. č. 17/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 23.11.2023 v čiastke č. 150)
  • 442/2023 Z.z. novela vyhl. č. 419/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 25.11.2023 v čiastke č. 151)
  • 443/2023 Z.z. novela zák. č. 296/2020 Z. z. (vyšlo dňa: 25.11.2023 v čiastke č. 151)
  • 446/2023 Z.z. novela vyhl. č. 465/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 29.11.2023 v čiastke č. 153)
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Podpisovanie dokumentov na diaľku

11.12.2023, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Pavel Lacko LL.M., Mgr. Zuzana Motúzová

Pandémia koronavírusu spôsobila, že v mnohých prípadoch nie je možné absolvovať osobné stretnutia. S tým sú spojené aj komplikácie v súvislosti s podpisovaním dokumentov. Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese

12.12.2023, Bratislava alebo ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Lektorka zároveň upozorní na pripravované zmeny v zákone o ochrane spotrebiteľa a reklamáciách pre rok 2023. Prihláška tu!

Prompt Engineering pre ChatGPT a Bard

18.12.2023, ONLINE, Martin Spano

Staňte sa expertom v komunikácii s ChatGPT a Bardom a ich najlepšími pluginmi. Tento kurz nadväzuje na kurz "ChatGPT a Bard – využitie v biznise" Prihláška tu!

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Problematika posudzovania vplyvov na Slovensku

Posudzovanie vplyvov je súčasne dôležitou témou, nakoľko zahŕňa proces, ktorý sa zameriava na hodnotenie a predvídanie potenciálnych dôsledk...

Nariadenie o obaloch - čo všetko v praxi môže spôsobiť

Návrh Európskej komisie na nové nariadenie o obaloch je naliehavým a strategickým krokom na zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja a zníže...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2023

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 6.12.2023

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Kalendár
december 2023
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
Najbližšia povinnosť
15.12.2023 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ