dnes je 20.5.2024

Najnovšie

Výber názorov na novelu zákona o ochrane prírody a krajiny ohľadom výrubu drevín rastúcich mimo lesaGarancia

20.5.2024, Ing. Monika Offertálerová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Monika Offertálerová, PhD. V minulom príspevku sme si podrobne rozobrali paragrafované znenie novely zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny z dielne MŽP SR. Tento návrh novely zákona je v súčasnosti na politickej, odbornej ako aj verejnej a laickej úrovni v celku nezrozumiteľný. Opozícia ...

Citlivé témy problematiky CITES a úskalia v podmienkach Slovenskej republikyGarancia

17.5.2024, Ing. Monika Offertálerová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Monika Offertálerová, PhD. Dohovor CITES obmedzuje hlavne obchod s jedincami ohrozených druhov získavaných z voľnej prírody, avšak kontroluje aj obchod so živočíchmi chovanými v zajatí. Tým sa samozrejme naráža na množstvo vyskytujúcich sa problémov, či už pri legálnom pohybe exemplárov, ako aj ...

Washingtonský dohovor a jeho ukotvenie v legislatíve Slovenskej republikyGarancia

16.5.2024, Ing. Monika Offertálerová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Monika Offertálerová, PhD. Právny systém Slovenskej republiky upravuje podmienky na dovoz, vývoz, opätovný vývoz, tranzit a komerčné využívanie exemplárov druhov živočíchov a rastlín zaradených do príloh CITES a realizuje ďalšie opatrenia na zabezpečenie ochrany a evidencie ohrozených druhov na ...

Upravené podmienky pre viaceré druhy evidencií odpadov podľa novej vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 89/2024 Z. z. s účinnosťou od januára 2026Garancia

15.5.2024, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Martin Daško, PhD. Nová vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 89/2024 Z. z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti ustanovuje viacero noviniek v evidencii odpadov účinných od 1. januára 2026. Nové podmienky sa týkajú evidencií o množstve výrobkov a materiálov, taktiež evidenčného listu ...

Washingtonský dohovor a jeho ukotvenie v legislatíve Európskej únieGarancia

15.5.2024, Ing. Monika Offertálerová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Monika Offertálerová, PhD. Washingtonský dohovor alebo ešte výstižnejšie dohovor o CITES si kladie za cieľ zastaviť obchodovanie s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín! Snaží sa naopak prostredníctvom spoločnej kontroly členských štátov, ktoré k nemu pristúpili o ...

Nové podmienky pre ohlasovanie evidencie, elektronické súbory a elektronické služby účinné od 1. januára 2026 podľa vyhlášky MŽP SR č. 89/2024 Z. z.Garancia

14.5.2024, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Martin Daško, PhD. Od 1. januára 2026 budú na Slovensku platiť nové podmienky pre ohlasovanie evidencie, elektronické súbory a elektronické služby, ktoré určuje nová vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 89/2024 Z. z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti v § 4. § 4 určuje podmienky ...

Washingtonský dohovor - hlavné poslanie, charakteristika a štruktúra dohovoruGarancia

14.5.2024, Ing. Monika Offertálerová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Monika Offertálerová, PhD. CITES  z angl. C onvention on I nternational T rade in E ndangered S pecies of Wild Fauna and Flora je dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín. Dohovor CITES bol podpísaný 3. marca 1973 vo Washingtone, D. ...

Novinky vo vedení evidencie a evidenčnej povinnosti, podmienky pri prvom prevzatí odpadu a pre prideľovanie identifikátorov účinné od roku 2026 podľa vyhlášky MŽP SR č. 89/2024 Z. z.Garancia

13.5.2024, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Martin Daško, PhD. § 105 ods. 3 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov hovorí, že obsah a spôsob vedenia evidencie, uchovávanie evidencie odpadov a ohlasovanie údajov z evidencie držiteľa odpadu, odosielateľa, príjemcu a prepravcu nebezpečných odpadov ...

Čo prinesie do praxe novela zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny z dielne MŽP SR v kontexte zjednodušeného výrubu stromov na našom území?Garancia

13.5.2024, Ing. Monika Offertálerová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Monika Offertálerová, PhD. Výrub drevín rastúcich mimo lesa sa má podľa vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov oproti minulosti zjednodušiť. Podľa § 2 bod (1) písmeno m) sa za drevinu rastúcu mimo lesa (ďalej ...

Podmienky pre evidenciu knihy držieb a chovu chránených živočíchov v ľudskej opatere pre rok 2024 podľa vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z.Garancia

9.5.2024, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Martin Daško, PhD. Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 170/2021 Z. z. , ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov určuje podmienky pre evidenciu knihy držieb a chovu chránených živočíchov v ľudskej opatere, ktoré platia aj pre ...

viac článkov
Najčítanejšie

Právna úprava obalov a odpadov z obalov a povinnosti a sankcie, ktoré z nej vyplývajúArchív

17.3.2021, JUDr. Božena Gašparíkova, CSc., Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s. r. o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Božena Gašparíkova, CSc.; Mag. Annamária Tóthová; Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s. r. o.; doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Oblasť obalov je v súčasnosti právne upravená týmito všeobecne záväznými predpismi: Zákon č.  79/2015 Z. z.  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Klasifikácia nebezpečných vecíArchív

31.1.2020, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Vymedzenie pojmu nebezpečné veci Nebezpečné veci sú látky a predmety, pre ktorých povahu, vlastnosti alebo stav môže byť v súvislosti s ich prepravou ohrozená bezpečnosť osôb, zvierat a vecí alebo ohrozené životné prostredie. Takéto ...

Nakladanie so stavebným odpadom podľa súčasného zákona o odpadochArchív

22.1.2020, Ing. Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Monika Offertálerová Súčasný zákon o odpadoch (zákon č.  79/2015 Z. z.  v znení neskorších predpisov) vo svojich ustanoveniach rieši aj problematiku nakladania so stavebným odpadom vrátane jeho zberu, zhromažďovania, zhodnocovania a zneškodňovania. Rozlišuje pritom  dva pojmy , ktoré upravujú nakladanie ...

Smernica pre účtovanie zálohových jednorazových vratných obalovGarancia

23.10.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jozef Pohlod Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky    (adresa, IČO):          Názov vnútropodnikovej smernice:     Účtovanie zálohových jednorazových vratných obalov   Prílohy:          Číslo smernice:          Rozsah platnosti:          Za správnosť smernice zodpovedá:          Za dodržiavanie ...

Evidenčný list odpadu - vyplnený vzorArchív

18.12.2019, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager and Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager and Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Zodpovedná osoba: Ján Odpadár ...

viac článkov
Najnovšie právne predpisy
  • 15/2024 Z.z. vykonáva zákon o centrálnom registri účtov (vyšlo dňa: 15.2.2024 v čiastke č. 10)
  • 25/2024 Z.z. vydáva hlavu Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín (vyšlo dňa: 28.2.2024 v čiastke č. 15)
  • 39/2024 Z.z. novela nar.. vl. č. 755/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 9.3.2024 v čiastke č. 21)
  • 40/2024 Z.z. novela zák. č. 300/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 11.3.2024 v čiastke č. 22)
  • 45/2024 Z.z. o obmedzovaní ožiarenia obyvateľov z pitnej vody, z prírodnej minerálnej vody a z vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá (vyšlo dňa: 13.3.2024 v čiastke č. 24)
  • 46/2024 Z.z. novela zák. č. 50/1976 Zb. (vyšlo dňa: 14.3.2024 v čiastke č. 25)
  • 56/2024 Z.z. novela vyhl. č. 232/2017 Z. z. (vyšlo dňa: 20.3.2024 v čiastke č. 28)
  • 63/2024 Z.z. novela vyhl. č. 70/2021 Z. z. (vyšlo dňa: 26.3.2024 v čiastke č. 30)
  • 81/2024 Z.z. novela vyhl. č. 137/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 26.4.2024 v čiastke č. 39)
  • 89/2024 Z.z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti (vyšlo dňa: 8.5.2024 v čiastke č. 44)
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Facility management

3.6.2024, Bratislava alebo ONLINE, doc. Ing. Viera Somorová PhD.

Facility management je dynamicky sa rozvíjajúca oblasť riadenia podporných činností v organizácii. Cieľom aplikácie facility managementu v spoločnosti je dosiahnuť zefektívnenie prevádzky firmy a zníženie nákladov na podporné činnosti – zníženie prevádzkových nákladov pri ich vyššej kvalite. Výsledným efektom je bezproblémový priebeh základnej činnosti organizácie. Čo je ale dôležitejšie, facility management vytvára pre manažment skvelú príležitosť na získanie nového prístupu a zvládanie meniacich sa požiadaviek na úspešné riadenie podporných činností v budúcnosti. To predpokladá nielen skúsenosti z praxe, ale aj kvalifikáciu a vedomosti v oblasti facility managementu ako podmieňujúceho faktora profesionálneho facility managementu. Cieľom školenia je získať základné znalosti z oblasti facility managementu. Predmetom školenia je: Facility management ako nástroj skvalitnenia riadenia podporných činností organizácie Kľúčové indikátory úspešného facility managementu Znalosti a kompetencie, ktoré sa využívajú pri aplikácii facility managementu v organizácii Prihláška tu!

Kolektívne zmluvy - kolektívne vyjednávanie, zmeny v zákone o kolektívnom vyjednávaní a v Zákonníku práce v roku 2024

6.6.2024, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Školenie týkajúce sa témy kolektívneho vyjednávania, kolektívnych sporov, kolektívnych zmlúv, ich obsahu a schválených zmien v Zákonníku práce, ktoré ho ovplyvnia. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2024

11.6.2024, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Plán obnovy očami Lívie Vašákovej

Plán obnovy je v ostatnom období jednou z veľmi diskutovaných tém. Ako ho možno podnikateľmi reálne využívať? Čo znamená pre orgány verejnej...

Problematika posudzovania vplyvov na Slovensku

Posudzovanie vplyvov je súčasne dôležitou témou, nakoľko zahŕňa proces, ktorý sa zameriava na hodnotenie a predvídanie potenciálnych dôsledk...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2024

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 5.6.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Kalendár
máj 2024
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
Najbližšia povinnosť
27.5.2024 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ