Kalendár
jún 2018
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
Najbližšia povinnosť
25.6.2018 - Ochrana vôd

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Darček mesiaca
Elektrozariadenia od A po Z
KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Najnovšie
Podrobnosti o odpadoch vhodných na využívanie na povrchovú úpravu terénu v roku 2018

Podrobnosti o odpadoch vhodných na využívanie na povrchovú úpravu terénu v roku 2018

25.6.2018, Ing. Juraj Válek PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Vyhláška č. 371/2015, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, ktorá bola novelizovaná v roku 2017 s platnosťou od januára 2018 ustanovuje, že na povrchovú úpravu terénu sa môže použiť výlučne inertný odpad, okrem ...
viac
Národný park Slovenský raj oslavuje 30 rokov

Národný park Slovenský raj oslavuje 30 rokov

22.6.2018, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia
Účastníci medzinárodnej konferencie si dnes pripomenuli tridsiate výročie Národného parku Slovenský raj. Minister životného prostredia László Sólymos pri tejto príležitosti poďakoval zamestnancom a predstavil viaceré kroky, ktoré rezort plánuje v oblasti ...
viac
Zmena pravidiel pre uzatváranie skládok ( časť II. )

Zmena pravidiel pre uzatváranie skládok ( časť II. )Garancia

22.6.2018, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Na základe návrhu novely zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorej účinnosť je plánovaná od 1. augusta 2018, sa navrhuje upraviť ...
viac
NR SR: Poslanci schválili novelu zákona o odpadoch

NR SR: Poslanci schválili novelu zákona o odpadoch

20.6.2018, Zdroj: SITA
Poslanci schválili návrh novely zákona o odpadoch, ktorý predložili koaliční poslanci Peter Antal a Peter Kresák (obaja Most-Híd). Novela odstraňuje legislatívny nedostatok zákona o odpadoch týkajúci sa financovania triedeného zberu odpadov z obalov, ktoré sú ...
viac
Nová právna úprava na úseku metrológie - zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Nová právna úprava na úseku metrológie - zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonovGarancia

20.6.2018, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Dňa 15. mája 2018 schválila Národná rada Slovenskej republiky nový zákon o metrológii č. 157/2018 Z. z. Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia (7. júna 2018) okrem čl. I až IV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2018 Dňa 15. ...
viac

§ 7 - Program predchádzania vzniku odpaduGarancia

18.6.2018, Ing. Peter Gallovič, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 7 Program predchádzania vzniku odpadu (1) Program predchádzania vzniku odpadu je programový dokument, ktorý vypracúva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”) v ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016

§ 8 - Základné ustanoveniaGarancia

18.6.2018, Ing. Peter Gallovič, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 8 Základné ustanovenia (1) Program odpadového hospodárstva (ďalej len „program”) je programový dokument, ktorý sa vypracúva pre určenú územnú oblasť v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva, ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016

§ 9 - Program Slovenskej republiky a program krajaGarancia

18.6.2018, Ing. Peter Gallovič, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 9 Program Slovenskej republiky a program kraja (1) Program Slovenskej republiky vypracúva ministerstvo spravidla na obdobie desiatich rokov, a to najmä na základe podkladov od okresných úradov v sídle kraja,  ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016

§ 10 - Program obceGarancia

18.6.2018, Ing. Peter Gallovič, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 10 Program obce (1) Obec, na území ktorej ročná produkcia komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov presahuje 350 ton alebo ktorej počet obyvateľov prevyšuje 1000, je povinná vypracúvať program ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016

§ 18 -Spaľovanie odpadovGarancia

18.6.2018, Ing. Peter Gallovič, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 18 Spaľovanie odpadov (1)  Spaľovanie komunálneho  odpadu v spaľovniach komunálnych odpadov, sa považuje za zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 podľa prílohy č. 1, ak sa energia vo forme tepla alebo elektriny ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016
Najčítanejšie

Máte vypracovaný Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok do životného prostredia ?Archív

8.3.2011, Ing. Pavel Adamík, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nadobudnutím účinnosti zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov došlo k zmene prakticky celej právnej oblasti vodného hospodárstva. Okrem povinného prehodnotenia jestvujúcich súhlasov a povolení má podľa § 70 ods. 1 zákona o vodách ...
viac

Regionálny informačný systém o odpadoch (RISO)Archív

17.4.2015, Ing. Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Regionálny informačný systém o odpadoch (ďalej len: „RISO“) vznikol na základe potreby zberu a spracovania relevantných údajov pre oblasť odpadového hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len: „OH SR“). Tieto údaje nám reflektujú aktuálny stav OH v SR a  ...
viac

Kam z výpalkami z prevádzky pestovateľskej páleniceGarancia

4.12.2013, Ing. Pavel Adamík, Zdroj: Verlag Dashöfer
S technologickým procesom destilácie sa stretávame vo viacerých odvetviach potravinárskeho a chemického priemyslu, ale i mimo nich. Destilácia je zložitý fyzikálny pochod, k jeho porozumeniu a zvládnutiu je potrebne poznať niektoré fyzikálno- ...
viac

Vzor oznámenia o finančnom krytíArchív

1.12.2012, Ing. Pavel Adamík, Zdroj: Verlag Dashöfer
viac

Registrácia do Registra výrobcov obalov podľa nového zákona o odpadochArchív

15.2.2016, Ing. Matej Šiculiak, Zdroj: Verlag Dashöfer
Je firma povinná registrovať sa do Registra výrobcov obalov podľa nového zákona o odpadoch, keď je registrovaná v Registri povinných osôb a oprávnených organizácií podľa zákona č. 119/2010 a nie je výrobcom obalov, ale len používa obaly na balenie výrobkov pre ...
viac
Najnovšie Právne predpisy
  • 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke (vyšlo dňa: 13.4.2018 v čiastke č. 40)
  • 110/2018 Z.z. novela zák. č. 97/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 13.4.2018 v čiastke č. 40)
  • 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (vyšlo dňa: 14.4.2018 v čiastke č. 41)
  • 125/2018 Z.z. zrušuje niektoré nariadenia vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách v oblasti typového schválenia ES poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov (vyšlo dňa: 1.5.2018 v čiastke č. 47)
  • 150/2018 Z.z. novela nar. vl. č. 43/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 28.5.2018 v čiastke č. 54)
  • 157/2018 Z.z. o metrológii (vyšlo dňa: 7.6.2018 v čiastke č. 57)
  • 158/2018 Z.z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov (vyšlo dňa: 7.6.2018 v čiastke č. 57)
  • 162/2018 Z.z. novela zák. č. 251/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 14.6.2018 v čiastke č. 59)
  • 172/2018 Z.z. ustanovuje podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného (vyšlo dňa: 19.6.2018 v čiastke č. 61)
  • 173/2018 Z.z. o zákonných meracích jednotkách (vyšlo dňa: 19.6.2018 v čiastke č. 61)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA - novela zákona

22.8.2018, Bratislava
Lektor: Ing. Milan Luciak 
Oboznámite sa s novelou zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako kľúčového zákona v oblasti životného prostredia. Ide o Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s ním súvisiace zákony a Smernice EÚ.
Novela zákona od 15.6.2017 zásadne mení filozofiu a praktickú aplikáciu zákona a je smerodajná pre poskytovanie financií z EÚ. Zavádza nové povinnosti pre spracovateľov dokumentácie – odbornú spôsobilosť. Spodrobňuje dokumentáciu pre posudzovanie o ďalšie okruhy vplyvov. Prihláška tu!

Vodný zákon a súvisiace predpisy

21.9.2018, Žilina
Lektorka: Ing. Anna Gaálová 
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich z novely Vodného zákona, ktorá je účinná od 15.1.2015. Prednáška je vedená prístupnou formou, ľahko zrozumiteľným jazykom a je spestrená príkladmi z praxe. 
Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, rozhodovania o investíciách, v povoľovacom procese, ale aj ako vodohospodár. Prihláška tu!

Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia

2.7.2018, Žilina
Lektor: Ing. Ľubomír Žiak
Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., najmä ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení... Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2018

26.7.2018, Košice
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2016. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: