dnes je 8.4.2020
Najnovšie

Firmy a obce pozor! Od 1. januára 2021 sa končí predlžovanie súhlasov!Garancia

7.4.2020, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kde je zákaz predlžovania súhlasov zakotvený? Súčasťou zákona o odpadoch je tzv. Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2021 [ § 135f NZO ]. Podľa novely zákona o odpadoch: ,,Platnosť rozhodnutia vydaného pred 1. januárom 2021 ...

Počas veľkonočných sviatkov bude platiť zákaz vychádzania

7.4.2020, Zdroj: SITA

Počas veľkonočných sviatkov bude platiť zákaz vychádzania.Vládatotiž schválila návrh na rozšírenie opatrení núdzového stavu. Na tlačovej konferencii o tom informoval predsedavládySR Igor Matovič. Sloboda pohybu a pobytu sa obmedzí od 8. apríla 2020 0:00 hod do ...

Spúšťame prvú pomoc

6.4.2020, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spúšťa prvú pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom pri znižovaní dopadov koronavírusu, ktorú schválila vláda Slovenskej republiky 31. marca 2020. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny budú od 6. apríla ...

Účinne chrániť pralesy je našou prioritou a povinnosťou

6.4.2020, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Ministrovi životného prostredia sa podarilo úspešne uzavrieť historicky najväčšiu hromadnú pripomienku k ochrane Morského oka Ministrovi životného prostredia sa podarilo úspešne uzavrieť historicky najväčšiu hromadnú pripomienku k ochrane Morského oka ...

Asociácia vodárenských spoločností tvrdí, že odpadová voda je bezpečná

3.4.2020, Zdroj: SITA

Asociácia vodárenských spoločností (AVS) vyhlasuje, že odpadová voda je bezpečná. Reaguje tak na medializované správy o výskyte koronavírusu v odpadových vodách. "AVS plne podporuje stanovisko EUrEau (Európskej asociácie prevádzkovateľov verejných vodovodov a ...

Posun platby odvodov zamestnávateľov do 31. júla 2020

3.4.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poistné, ktoré platí zamestnanec a odvádza ho jeho zamestnávateľ, bude zamestnávateľ naďalej povinný odvádzať v pôvodných termínoch splatnosti. Zamestnávateľom a povinne poisteným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktorých obrat alebo príjem z ...

Kam s infekčnými odpadmi zo zdravotníctva?Garancia

2.4.2020, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nie všetko, čo sa tvári ako infekčný odpad, je infekčný odpad Nie všetky odpady zo zdravotníckych zariadení spadajú automaticky pod infekčný odpad. Napríklad v zmysle stanoviska ÚVZ SR sa použité ochranné prostriedky, ktoré vznikajú občanom v ...

Zálohovanie plastových fliaš sa odkladá

2.4.2020, Zdroj: SITA

Zálohovanie plastových fliaš a plechoviek bude zavedené v roku 2023. Schválila to na dnešnom rokovaní vláda na návrh Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. Zálohovanie plastových fliaš, ktoré bolo pôvodne plánované od januára 2022, sa tak odloží minimálne ...

KORONAVÍRUS: Domácnosti produkujú viac odpadu, jeho odvoz by mal byť podľa analytičky prioritou

2.4.2020, Zdroj: SITA

Opatrenia zavádzané na Slovensku v súvislosti s nákazou COVID-19 zastavili alebo obmedzili prevádzku mnohých odvetví a firiem. Odpadu z ich prevádzky sa tak pochopiteľne produkuje menej. Obyvatelia sa ale na druhej strane prevažne zdržiavajú vo svojich ...

Program odpadového hospodárstva SR 2021 - 2025

2.4.2020, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Strategický dokumentProgram odpadového hospodárstva SR 2021 - 2025sa posúva doďalšieho štádia vstrategickom posudzovaní vplyvov naživotné prostredie. Strategický dokument Program odpadového hospodárstva SR 2021 - 2025 sa posúva do ďalšieho štádia v ...

viac článkov
Najčítanejšie

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s nímGarancia

23.12.2019, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Spôsob vypĺňania tlačiva OHLÁSENIE O VZNIKU ODPADU A NAKLADANÍ S NÍM V tomto tlačive sa uvádzajú sumárne údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním uvedené v tlačive EVIDENČNÝ LIST ODPADU za uplynulý rok podľa jednotlivých ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Prehľad povinností a sankcií podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadochGarancia

22.1.2020, JUDr. Božena Gašparíkova, CSc., Ing. Monika Offertálerová, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

- zákon č.  79/2015 Z. z.  o odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, - vyhláška č.  371/2015 Z. z. ,  vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Prehľad najliečivejších minerálnych vôd SlovenskaArchív

25.5.2014, Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Minerálne vody vyvierajúce v našej krajine majú unikátne prírodné zloženie tuhých a plynných rozpustených látok, prostredníctvom ktorého blahodárne pôsobia na ľudské zdravie. Vyliečiť môžu mnoho chorôb, a tým ozdraviť organizmus človeka. Minerálne ...

Tlačivo EVIDENČNÝ LIST ODPADUGarancia

18.12.2019, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Spôsob vypĺňania tlačiva EVIDENČNÝ LIST ODPADU Evidenčný list odpadu sleduje toky odpadov pre každý kód činnosti a druh alebo poddruh odpadu. Do Evidenčného listu odpadu sa údaje o vzniku odpadu a nakladaní s ním zapisujú priebežne ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Klasifikácia nebezpečných vecíGarancia

31.1.2020, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vymedzenie pojmu nebezpečné veci Nebezpečné veci sú látky a predmety, pre ktorých povahu, vlastnosti alebo stav môže byť v súvislosti s ich prepravou ohrozená bezpečnosť osôb, zvierat a vecí ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018
viac článkov
Najnovšie právne predpisy
  • 4/2020 Z.z. novela vyhl. č. 114/2019 Z. z. (vyšlo dňa: 10.1.2020 v čiastke č. 1)
  • 32/2020 Z.z. novela vyhl. č. 244/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 25.2.2020 v čiastke č. 15)
  • 33/2020 Z.z. novela nar. vl. č. 330/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 26.2.2020 v čiastke č. 16)
  • 34/2020 Z.z. novela vyhl. č. 532/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 26.2.2020 v čiastke č. 16)
  • 41/2020 Z.z. ustanovuje ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch (vyšlo dňa: 9.3.2020 v čiastke č. 20)
  • 47/2020 Z.z. novela vyhl. č. 543/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 19.3.2020 v čiastke č. 23)
  • 52/2020 Z.z. novela vyhl. č. 20/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 20.3.2020 v čiastke č. 24)
  • 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii (vyšlo dňa: 27.3.2020 v čiastke č. 27)
  • 64/2020 Z.z. k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. (vyšlo dňa: 28.3.2020 v čiastke č. 28)
  • 69/2020 Z.z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva (vyšlo dňa: 6.4.2020 v čiastke č. 31)
Semináre - aktuálna ponuka

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA - novela zákona

11.5.2020, Nitra
Lektor: Ing. Milan Luciak 
Oboznámite sa s novelou zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ako kľúčového zákona v oblasti životného prostredia. Ide o Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s ním súvisiace zákony a Smernice EÚ.
Novela zákona od 15.6.2017 zásadne mení filozofiu a praktickú aplikáciu zákona a je smerodajná pre poskytovanie financií z EÚ. Zavádza nové povinnosti pre spracovateľov dokumentácie – odbornú spôsobilosť. Spodrobňuje dokumentáciu pre posudzovanie o ďalšie okruhy vplyvov. Prihláška tu!

Vodný zákon a súvisiace predpisy

26.3.2020, Žilina
Lektorka: Ing. Anna Gaálová 
Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich z novely Vodného zákona, ktorá je účinná od 15.1.2015. Prednáška je vedená prístupnou formou, ľahko zrozumiteľným jazykom a je spestrená príkladmi z praxe. 
Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, rozhodovania o investíciách, v povoľovacom procese, ale aj ako vodohospodár. Prihláška tu!

Ochrana ovzdušia – nové povinnosti a poplatky za znečisťovanie v roku 2020

21.5.2020, Košice
Lektor: Ing. Ľubomír Žiak
Cieľom seminára je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia - zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., najmä ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení... Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020

26.3.2020, Bratislava
Lektor: Ing. Peter Gallovič
Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2016. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

 

 

WEBINÁRE FORMOU OTÁZOK A ODPOVEDÍ PRE ZÁKAZNÍKOV ZADARMO V RÁMCI PREDPLATNÉHO TOHTO PORTÁLU V OBDOBÍ COVID-19

Zmeny v daniach a účtovníctve v súvislosti s koronavírusom

Lektor: Ing. Vladimír Bartoš

Dátum: 9.4.2020

Čas konania: 15.00 - 16.00 hod.

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu: 0915 940 940

Kalendár
apríl 2020
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
 
Najbližšia povinnosť
10.4.2020 - Odpadové hospodárstvo
KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov
Darček k Vášmu predplatnému
Prehľad opatrení Ústredného krízového štábu SR a vlády SR
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ