dnes je 16.4.2024

Najnovšie

Bezpečnostný poradca - jeho význam a pôsobenie v rámci prepravy nebezpečných vecí podľa dohody ADRGarancia

11.4.2024, Ing. Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Monika Offertálerová Dohoda ADR (z fr. Accord Dangereuses Route) je medzinárodná dohoda o cestnej preprave nebezpečných vecí, ktorá určuje podmienky prepravy nebezpečných vecí, definuje hlavných účastníkov prepravy a ukladá im povinnosti vyplývajúce z prepravy nebezpečného nákladu. Za nebezpečné ...

Základný prehľad povinností príjemcu nebezpečných vecí podľa dohody ADRGarancia

11.4.2024, Ing. Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Monika Offertálerová Dohoda ADR (z fr. Accord europeen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, skrátene ako: Accord Dangereuses Route) je Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečného tovaru, ktorá určuje podmienky prepravy nebezpečných vecí, definuje ...

Lov medveďa hnedého v Ústave SR?Garancia

11.4.2024, Ing. Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Monika Offertálerová Vedecká štúdia Univerzity Karlovej v Prahe hovorí, že na území SR sa nachádza 1 200 kusov medveďov hnedých ( Ursus arctos ). Iný odhad hovorí o 1 800 kusoch. Poslanec NR SR, zároveň starosta podpolianskej obce Očová, Rudolf Huliak odhaduje počet medveďov na území SR aj na 5000 ...

Základný prehľad povinností ostatných účastníkov podľa dohody ADRGarancia

11.4.2024, Ing. Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Monika Offertálerová Dohoda ADR (z fr. Accord Dangereuses Route) je medzinárodná dohoda o cestnej preprave nebezpečných vecí, ktorá určuje podmienky prepravy nebezpečných vecí, definuje hlavných účastníkov prepravy a ukladá im povinnosti vyplývajúce z prepravy nebezpečného nákladu. Za nebezpečné ...

Výrub stromov napadnutých lykožrútom - vyťažiť či nevyťažiť ? - riešenie situácie, rôzne názory a pohľady na túto problematikuGarancia

11.4.2024, Ing. Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Monika Offertálerová Súčasný minister životného prostredia SR Tomáš Taraba, presadzuje názor, že stromy napadnuté lykožrútmi sa musia vyťažiť a iná cesta nie je najlepšie riešenie, avšak je to naozaj potrebné? Nedala by sa situácia s lykožrútmi riešiť aj iným spôsobom? Aké dôsledky ťažba dreva v ...

§ 15 - Zodpovednosť za nezákonné umiestnenie odpaduGarancia

11.4.2024, doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Mgr. Laura Fotopolusová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... doc. JUDr. Boris Balog, PhD; Mgr. Laura Fotopolusová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. § 15 Zodpovednosť za nezákonné umiestnenie odpadu (1) Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore s týmto zákonom (ďalej len „nezákonné umiestnenie odpadu“) môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

§ 16 - Zber odpadu a výkup odpaduGarancia

11.4.2024, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Doc. JUDr. Boris Balog, PhD. ; Mgr. Laura Fotopulosová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. § 16 Zber odpadu a výkup odpadu (1) Ten, kto vykonáva zber odpadu alebo výkup odpadu, je okrem povinností podľa  § 14 ods. 1  povinný a. zverejňovať druhy zbieraných alebo vykupovaných odpadov vrátane podmienok zberu ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023

§ 5 - Zariadenia na nakladanie s odpadomGarancia

11.4.2024, doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Mgr. Laura Fotopolusová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... doc. JUDr. Boris Balog, PhD; Mgr. Laura Fotopolusová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. § 5 Zariadenia na nakladanie s odpadom (1) Zariadenie na zber odpadov je priestor ohraničený plotom alebo nachádzajúci sa v stavbe, alebo inak primerane zabezpečený pred odcudzením odpadu a vstupom cudzích osôb, v ktorom ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

§ 6 - Hierarchia odpadového hospodárstva, ciele a záväzné limity odpadového hospodárstvaGarancia

11.4.2024, doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Mgr. Laura Fotopolusová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... doc. JUDr. Boris Balog, PhD; Mgr. Laura Fotopolusová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. §6 Hierarchia odpadového hospodárstva, ciele a záväzné limity odpadového hospodárstva (1) Hierarchia odpadového hospodárstva je záväzné poradie týchto priorít: a. predchádzanie vzniku odpadu, b. príprava na opätovné ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

§ 17 - Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadovGarancia

11.4.2024, doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Mgr. Laura Fotopolusová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... doc. JUDr. Boris Balog, PhD, Mgr. Laura Fotopolusová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. § 17 Povinnosti prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov (1) Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov (ďalej len „zariadenie”) je okrem plnenia ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
viac článkov
Najčítanejšie

Právna úprava obalov a odpadov z obalov a povinnosti a sankcie, ktoré z nej vyplývajúArchív

17.3.2021, JUDr. Božena Gašparíkova, CSc., Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s. r. o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Božena Gašparíkova, CSc.; Mag. Annamária Tóthová; Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s. r. o.; doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Oblasť obalov je v súčasnosti právne upravená týmito všeobecne záväznými predpismi: Zákon č.  79/2015 Z. z.  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Klasifikácia nebezpečných vecíArchív

31.1.2020, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Vymedzenie pojmu nebezpečné veci Nebezpečné veci sú látky a predmety, pre ktorých povahu, vlastnosti alebo stav môže byť v súvislosti s ich prepravou ohrozená bezpečnosť osôb, zvierat a vecí alebo ohrozené životné prostredie. Takéto ...

Nakladanie so stavebným odpadom podľa súčasného zákona o odpadochArchív

22.1.2020, Ing. Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Monika Offertálerová Súčasný zákon o odpadoch (zákon č.  79/2015 Z. z.  v znení neskorších predpisov) vo svojich ustanoveniach rieši aj problematiku nakladania so stavebným odpadom vrátane jeho zberu, zhromažďovania, zhodnocovania a zneškodňovania. Rozlišuje pritom  dva pojmy , ktoré upravujú nakladanie ...

Smernica pre účtovanie zálohových jednorazových vratných obalovGarancia

23.10.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jozef Pohlod Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky    (adresa, IČO):          Názov vnútropodnikovej smernice:     Účtovanie zálohových jednorazových vratných obalov   Prílohy:          Číslo smernice:          Rozsah platnosti:          Za správnosť smernice zodpovedá:          Za dodržiavanie ...

Evidenčný list odpadu - vyplnený vzorArchív

18.12.2019, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager and Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager and Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Zodpovedná osoba: Ján Odpadár ...

viac článkov
Najnovšie právne predpisy
  • 2/2024 Z.z. novela nar. vl. č. 755/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 12.1.2024 v čiastke č. 2)
  • 7/2024 Z.z. novela zák. č. 575/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 25.1.2024 v čiastke č. 5)
  • 15/2024 Z.z. vykonáva zákon o centrálnom registri účtov (vyšlo dňa: 15.2.2024 v čiastke č. 10)
  • 25/2024 Z.z. vydáva hlavu Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín (vyšlo dňa: 28.2.2024 v čiastke č. 15)
  • 39/2024 Z.z. novela nar.. vl. č. 755/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 9.3.2024 v čiastke č. 21)
  • 40/2024 Z.z. novela zák. č. 300/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 11.3.2024 v čiastke č. 22)
  • 45/2024 Z.z. o obmedzovaní ožiarenia obyvateľov z pitnej vody, z prírodnej minerálnej vody a z vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá (vyšlo dňa: 13.3.2024 v čiastke č. 24)
  • 46/2024 Z.z. novela zák. č. 50/1976 Zb. (vyšlo dňa: 14.3.2024 v čiastke č. 25)
  • 56/2024 Z.z. novela vyhl. č. 232/2017 Z. z. (vyšlo dňa: 20.3.2024 v čiastke č. 28)
  • 63/2024 Z.z. novela vyhl. č. 70/2021 Z. z. (vyšlo dňa: 26.3.2024 v čiastke č. 30)
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Zákonník práce v roku 2024 – zmeny v praxi

24.4.2024, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Aktuálne, pre prax mimoriadne užitočné školenie, získate všetky informácie a zmeny ktoré prináša Zákonník práce v roku 2024. Voľné termíny, prezenčne aj online. Prihláška tu!

Verejné obstarávanie v roku 2024

15.5.2024, Bratislava alebo ONLINE, Mgr. Martina Galabová

Školenie v uvedených logických celkoch predstavuje zákon č. 343/2015 o VO. Približuje jednotlivé inštitúty vo verejnom obstarávaní  a informuje o skúsenostiach s uplatňovaním zákona 343/2015 o VO v aplikačnej praxi vrátane úprav podľa aktuálnych noviel zákona o verejnom obstarávaní. Prihláška tu!

Spoločenské, environmentálne a sociálne riadenie firiem (ESG)

11.6.2024, Bratislava alebo ONLINE, Ján Maxim, Ing. Peter Škyrta

Cieľom školenia je predstaviť a vysvetliť účastníkov kurzu platné štandardy, prístupy a postupy v oblasti ESG, čo účastníkom kurzu môže napomôcť v pochopení problematiky udržateľnosti. Prihláška tu!

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Plán obnovy očami Lívie Vašákovej

Plán obnovy je v ostatnom období jednou z veľmi diskutovaných tém. Ako ho možno podnikateľmi reálne využívať? Čo znamená pre orgány verejnej...

Problematika posudzovania vplyvov na Slovensku

Posudzovanie vplyvov je súčasne dôležitou témou, nakoľko zahŕňa proces, ktorý sa zameriava na hodnotenie a predvídanie potenciálnych dôsledk...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2024

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 7.5.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2024

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 5.6.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Kalendár
apríl 2024
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
 
Najbližšia povinnosť
25.4.2024 - Odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ