dnes je 4.12.2020

Najnovšie

Zmeny v zákone o ochrane prírody a krajiny od 1. 1. 2021Garancia

3.12.2020, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 1. 2021 nadobudne (okrem niektorých bodov) účinnosť nová vyhláška zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Táto vyhláška okrem nových zmien nahradí vyhlášku č. 24/2003 Z. z. a vyhlášku č. 213/2000 Z. z. Zmena v podmienkach ...

Stanovenie sadzieb na určenie nákladov na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov od 1. 1. 2021Garancia

1.12.2020, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

OZV (organizácie zodpovednosti výrobcov) pre obaly budú od 1. 1. 2021 povinné platiť zberovým spoločnostiam minimálne sadzby za tonu odpadu pre obaly a neobalové výrobky. Podľa novely zákona o odpadoch 285/2020 Z. z. musí zmluva medzi OZV a  ...

Zmeny v plnení vyhradených povinností od 1. 1. 2021Garancia

30.11.2020, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 1. 2021 nadobudnú účinnosť nové zmeny zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. Zmeny sa dotknú aj OZV (organizácia zodpovednosti výrobcov) pri plnení vyhradených povinností. Zasielanie údajov o spätnom zbere OZV je v súčasnosti povinná ...

V rámci celoeurópskej akcie proti nelegálnej likvidácii zdravotníckeho odpadu zatkli 102 ľudí

30.11.2020, Zdroj: SITA

V rámci celoeurópskej policajnej operácie zameranej na správnu likvidáciu zdravotníckeho odpadu počas pandémie nového koronavírusu zatkli úrady 102 ľudí. V pondelok o tom informoval Europol, ktorý označil spracovanie zdravotníckeho odpadu, ktoré má byť prísne ...

Emisie skleníkových plynov v EÚ klesli v roku 2019 na najnižšiu úroveň za tri desaťročia

30.11.2020, Zdroj: Európska komisia

Komisia dnes prijala výročnúsprávu EÚ o pokroku opatrení v oblasti klímy, ktorá sa zaoberá pokrokom EÚ pri znižovaní emisií skleníkových plynov v roku 2019.Emisieskleníkových plynov vEÚ27 sa medziročne znížili o 3,7 %, zatiaľ čo HDP vzrástol o 1,5 %. V ...

Podpora bioplynových staníc pre spracovanie bioodpadu podľa Stratégie environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030Garancia

27.11.2020, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zelenšie Slovensko - Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 predstavuje strategický dokument, ktorý je zameraný na politiku štátu v oblasti ochrany životného prostredia. Hlavnou víziou Envirostratégie 2030 je ...

Zmeny v nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi od 1. 1. 2021Garancia

26.11.2020, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 1. 2021 nadobudnú účinnosť nové zmeny zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. Ktoré najdôležitejšie zmeny v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi nás od nového roku čakajú? Prenesenie zabezpečenia minimálnych ...

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2020/2021 (stav k 11.11.2020)ZáznamGarancia

25.11.2020, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:02

Ing. Peter Gallovič vo webinári hovorí o najdôležitejších zmenách v pripravovaných novelách zákona o poplatkoch za uloženie odpadov na skládky odpadov a vo vykonávacích vyhláškach, ktoré by mali nadobudnúť účinnosť od 1.1.2021. Ing. Peter ...

Zmeny pre prevádzkovateľa kuchyne od 1. 1. 2021Garancia

24.11.2020, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od 1. 1. 2021 nadobudnú účinnosť nové zmeny zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. Ktoré najdôležitejšie zmeny čakajú prevádzkovateľov kuchyne? Vytvorenie funkčného systému triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný ...

Pandémia koronavírusu prispieva k nárastu produkcie plastových odpadov

23.11.2020, Zdroj: SITA

Pandémia koronavírusu prispieva k nárastu produkcie plastových odpadov. Na sociálnej sieti to uviedol Inštitút environmentálnej politiky (IEP). Inštitút tiež poukázal na zvýšenú spotrebu zdravotníckych pomôcok vyrobených z plastov. Podľa odhadov Svetovej ...

viac článkov
Najčítanejšie

Nakladanie so stavebným odpadom podľa súčasného zákona o odpadochGarancia

22.1.2020, Ing. Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Súčasný zákon o odpadoch (zákon č.  79/2015 Z. z.  v znení neskorších predpisov) vo svojich ustanoveniach rieši aj problematiku nakladania so stavebným odpadom vrátane jeho zberu, zhromažďovania, zhodnocovania a zneškodňovania. ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 08Garancia

24.1.2020, Ing. Peter Gallovič, Dr. Peter Krasinec, PhD., MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stiahnuť vzor IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU 1. Názov odpadu: Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky   2. Kód odpadu: 08 01 11   3. Fyzikálne a chemické ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Klasifikácia nebezpečných vecíGarancia

31.1.2020, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vymedzenie pojmu nebezpečné veci Nebezpečné veci sú látky a predmety, pre ktorých povahu, vlastnosti alebo stav môže byť v súvislosti s ich prepravou ohrozená bezpečnosť osôb, zvierat a vecí ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018

Výroba bioplynuGarancia

20.1.2020, Ing. Peter Gallovič, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedným z najefektívnejších spôsobov zhodnotenia biologicky rozložiteľných odpadov je výroba bioplynu v bioplynovej stanici. Bioplynové stanice pracujú na princípe anaeróbneho rozkladu substrátov s vysokým ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Právna úprava obalov a odpadov z obalov a povinnosti a sankcie, ktoré z nej vyplývajúGarancia

6.2.2020, JUDr. Božena Gašparíkova, CSc., Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

JUDr. Božena Gašparíkova, CSc., Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager Partners advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Oblasť obalov je v súčasnosti právne upravená týmito všeobecne záväznými predpismi: 1. Zákon č.  79/2015 Z. z.  o ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
viac článkov
Najnovšie právne predpisy
  • 325/2020 Z.z. novela zák. č. 241/1993 Z. z. (vyšlo dňa: 20.11.2020 v čiastke č. 131)
  • 326/2020 Z.z. novela zák. č. 241/1993 Z. z. a č. 311/2001 Z. z. (vyšlo dňa: 20.11.2020 v čiastke č. 131)
  • 327/2020 Z.z. zmenáy a doplnenia Zmluvy medzi ČSSR a SFRJ o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Bosnou Hercegovinou (vyšlo dňa: 20.11.2020 v čiastke č. 131)
  • 328/2020 Z.z. o vydaní opatrenia z 19. novembra 2020 č. MK-5782/2020-110/19273 o podrobnostiach poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 20.11.2020 v čiastke č. 131)
  • 329/2020 Z.z. o vydaní opatrenia z 19. novembra 2020 č. MK-5900/2020-110/20162, ktorým sa upravuje zoznam povolaní profesionálnych umelcov a zoznam povolaní iných profesionálov v kultúre (vyšlo dňa: 20.11.2020 v čiastke č. 131)
  • 330/2020 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 21.11.2020 v čiastke č. 132)
  • 331/2020 Z.z. novela zák. č. 305/2005 Z. z. (vyšlo dňa: 21.11.2020 v čiastke č. 132)
  • 332/2020 Z.z. o dohľade nad uplatňovaním náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci dovozcov dovážajúcich cín, tantal a volfrám, ich rudy a zlato s pôvodom v oblastiach zasiahnutých konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach (vyšlo dňa: 21.11.2020 v čiastke č. 132)
  • 334/2020 Z.z. novela nar. vl. č. 209/2016 Z. z. (vyšlo dňa: 21.11.2020 v čiastke č. 132)
  • 338/2020 Z.z. novela zák. č. 125/1996 Z. z. (vyšlo dňa: 27.11.2020 v čiastke č. 135)
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2020

10.12.2020, ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020

14.12.2020, ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2020. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2020

17.12.2020, ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

27.1.2021, Bratislava alebo ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

8.2.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2021

22.2.2021, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

11.3.2021, Bratislava alebo ONLINE, Odborník z praxe

Cieľom seminára je podrobne predstaviť existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutovať aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytnúť prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám. Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

16.3.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

6.4.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Zmeny v zákone o sociálnom poistení v roku 2021

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 10.12.2020

Čas konania: 15:00 - 16:00

Personalistika a príprava podkladov na spracovanie miezd

Lektor: Ing. Miriam Vosátková, Alena Lipovská, PhD.

Dátum: 15.12.2020

Čas konania: 9:00 - 10:00

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Kalendár
december 2020
PoUtStŠtPiSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 
Najbližšia povinnosť
10.12.2020 - Ochrana vôd
KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ