dnes je 22.4.2021

Najnovšie

Koordinačné centrumGarancia

22.4.2021, Ing. Peter Gallovič, Ing. Matej Šiculiak, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Peter Gallovič; Ing. Matej Šiculiak; doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Koordinačné centrum je právnická osoba, pričom právna forma sa ponecháva na jeho zriaďovateľoch, ktorými môžu byť výlučne osoby, ktoré majú postavenie organizácie zodpovednosti výrobcov alebo výrobcu vyhradeného výrobku. Zriaďovatelia ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Organizácia zodpovednosti výrobcovGarancia

20.4.2021, Ing. Peter Gallovič, Ing. Matej Šiculiak, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Peter Gallovič; Ing. Matej Šiculiak; doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Organizácia zodpovednosti výrobcov a zabezpečovanie plnenia vyhradených povinností je vymedzená v  § 28 zákona č. 79/2015 Z. z. Organizácia zodpovednosti výrobcov je právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike založená, vlastnená ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Zákon o odpadoch a jeho novely v legislatívnom konaní - apríl 2021Garancia

20.4.2021, Doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... V apríli 2021 boli v legislatívnom procese dve novely zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 1. Novela zákona o odpadoch navrhnutá skupinou poslancov Národnej rady SR, ktorá bola v apríli prerokovaná v prvom ...

Zvyšovanie zberu, recyklačnej efektivity a materiálového zhodnocovania použitých batérií v roku 2025 a 2030Garancia

20.4.2021, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Pripravovaný návrh zvyšovania zberu batérií Európska komisia pripravila návrh nariadenia EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o batériách a použitých batériách, o zrušení smernice 2006/66/ES a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/1020. Finálna podoba návrhu bola pripravená 10. 12. 2020. Z celého návrhu ...

Aké formy zberu kuchynského odpadu realizujú alebo plánujú realizovať obce a mestáGarancia

20.4.2021, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Povinnosť zberu bioodpadu a výnimky k nim podľa zákona Podľa novely zákona o odpadoch č. 460/2019 Z. z. sú od 1. 1. 2021 mestá a obce povinné zaviesť triedený zber komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. Novela stanovuje 3 výnimky od tejto povinnosti. Povinnosť ...

Hlavné výhody a nevýhody ZEVOGarancia

20.4.2021, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stručný popis ZEVO s uvedením praktického príkladu Skratka ZEVO znamená Zariadenie na energetické zhodnotenie odpadov (teraz hovoríme o komunálnych odpadoch, nie priemyselných). Na Slovensku sa takéto zariadenie nachádza v meste Bratislava a Košice. Keď si stručne popíšeme zariadenie ...

Lehoty pre komunikáciu Environmentálneho fondu s obcami o poskytnutí príspevku podľa novely č. 67/2021 Z. z. od 15. marca 2021Garancia

20.4.2021, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Novela zákona o poplatkoch Od 15. marca nadobudla účinnosť novela zákona č. 67/2021 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Hlavné nevýhody mechanicko-biologickej úpravy odpadovGarancia

20.4.2021, Ing. Juraj Poništ, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Prečo začali vznikať zariadenia MBÚ? Myšlienka zavádzania prevádzok s technológiou MBÚ (mechanicko-biologická úprava) vyplynula zo samotnej právnej úpravy. Novela zákona o odpadoch č. 460/2019 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2021 zakazuje zneškodňovať skládkovaním odpad, ktorý neprešiel ...

Rozšírená zodpovednosť výrobcov - Základné ustanoveniaGarancia

19.4.2021, Ing. Peter Gallovič, Ing. Matej Šiculiak, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Základné ustanovenia sú vymedzené v  § 27 zákona č. 79/2015 Z. z. Pre nový režim rozšírenej zodpovednosti výrobcov zavádza zákon nový spoločný pojem, ktorým je „vyhradený výrobok“ a označuje všetky výrobky, na ktoré sa Rozšírená zodpovednosť ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Vláda schválila plánovací dokument pre nakladanie s odpadom z ťažobného priemyslu

15.4.2021, Zdroj: SITA

... Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) vypracovalo Program prevencie a manažmentu rizík vyplývajúcich z opustených a uzavretých úložísk ťažobnéhoodpadu, ktorý v stredu 14. apríla schválila vláda. Ide o dokument pre nakladanie sodpadomz ťažobného priemyslu na roky 2021 až 2027. Určuje ciele a aktivity ...

viac článkov
Najčítanejšie

Začalo sa obdobie zhadzovania parožia

14.3.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Parožie jeleňov, srncov, danielov, rohy muflónov a rožky kamzíkov sú ozdobou i zbraňou samcov raticovej zveri. Každoročne sa zaznamenáva invázia ich zberateľov, ktorí v niektorých prípadoch bezcitne prenasledujú zver. Mohutné parohy dodávajú jeleňom vznešený vzhľad. Jelene a im príbuzné druhy sú veľmi ...

Kyslé dažde sú v súčasnosti veľkým problémom na väčšine územia Európy

9.5.2012, Ing. Pavel Adamík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kyslé dažde sú v súčasnosti veľkým problémom na väčšine územia Európy ... Nárast populácie sveta a ekonomický rozvoj, intenzívna a všade prítomná industrializácia, rozvoj medzinárodného obchodu a ľudskej spoločnosti sa uskutočnili v takom rozsahu, že vážne škody na životnom prostredí a neudržateľné využívanie zdrojov Zeme už majú globálny rozsah. Príkladov ...

Minerálne a liečivé bohatstvo vôd SR - Najznámejšie slovenské minerálne vody -2.DIEL

4.1.2013, Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Minerálne a liečivé bohatstvo vôd SR - Najznámejšie slovenské minerálne vody -2.DIEL ... Milí čitatelia, v dnešnej časti seriálu pozornosť upneme na najznámejšie slovenské minerálne vody, ktoré sa u nás plnia do fliaš; a teda sú v absolútnej väčšine dostupné na pultoch tunajších obchodných sietí. Tieto liečivé vody pochádzajú z rozmanitých zákutí našej krajiny, o čom ...

Najväčšie environmentálne problémy sú ovzdušie, odpady a lesy

28.2.2019, Zdroj: SITA

... Medzi hlavné environmentálne problémy Slovenska patrí znečistenie ovzdušia, odpadové a vodné hospodárstvo a ochrana lesov. Vyplýva to z tohtoročnej správy Európskej komisie (EK), v ktorej sa hodnotí pokrok pri dosahovaní reforiem. EK zároveň konštatuje, že investície v týchto oblastiach sa financujú ...

Katalóg odpadovGarancia

1.1.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Katalóg odpadov so stiahnuteľnými najčastejšie využívanými IL NO Katalóg odpadov so stiahnuteľnými najčastejšie využívanými IL NO 01 ODPADY POCHÁDZAJÚCE Z GEOLOGICKÉHO RIESKUMU, ŤAŽBY, ÚPRAVY A ĎALŠIEHO SPRACOVANIA NERASTOV A KAMEŇA 01 01 ODPADY Z ŤAŽBY NERASTOV ...

viac článkov
Najnovšie právne predpisy
  • 126/2021 Z.z. novela zák. č. 340/2012 Z. z. a č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 9.4.2021 v čiastke č. 48)
  • 127/2021 Z.z. novela zák. č. 245/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 9.4.2021 v čiastke č. 48)
  • 128/2021 Z.z. novela zák. č. 8/2009 Z. z. (vyšlo dňa: 9.4.2021 v čiastke č. 48)
  • 129/2021 Z.z. k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 (vyšlo dňa: 9.4.2021 v čiastke č. 48)
  • 130/2021 Z.z. novela zák. č. 461/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 10.4.2021 v čiastke č. 49)
  • 131/2021 Z.z. novela vyhl. č. 180/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 10.4.2021 v čiastke č. 49)
  • 132/2021 Z.z. novela niektorých zákonov v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 v cestnej doprave (vyšlo dňa: 13.4.2021 v čiastke č. 50)
  • 133/2021 Z.z. novela niektorých zákonov v oblasti zdravotníctva v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 (vyšlo dňa: 13.4.2021 v čiastke č. 50)
  • 134/2021 Z.z. novela Spravovacieho a rokovacieho poriadku ÚS SR č. 500/2019 Z. z. (vyšlo dňa: 13.4.2021 v čiastke č. 50)
  • 140/2021 Z.z. novela zák. č. 151/2002 Z. z. a č. 184/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 21.4.2021 v čiastke č. 54)
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

28.4.2021, ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

4.5.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

10.5.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2021

25.5.2021, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

25.5.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

26.5.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

29.6.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

8.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Štefan Pilar

Cieľom seminára je podrobne predstaviť existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutovať aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytnúť prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

9.9.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Nevymožiteľnosť pohľadávok v roku 2021

Lektor: JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Dátum: 10.5.2021

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Novinky v odpadovom hospodárstve v roku 2021

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 13.5.2021

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Kalendár
apríl 2021
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
 
KATALÓG ODPADOV
Katalóg odpadov
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ