dnes je 9.2.2023

Najnovšie

Opatrenia Ministerstva životného prostredia SR v oblasti odpadového hospodárstva zastavili 4 konania Európskej komisie voči SRGarancia

7.2.2023, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... MŽP SR pod vedením Jána Budaja vyvíja maximálne úsilie v snahe odstrániť nedostatky, ktoré vznikli v dôsledku nečinnosti bývalých vládnych garnitúr. Vedenie rezortu dosiahlo, že Slovensko sa stalo prvou krajinou v strednej Európe, ktorá spustila zálohovanie jednorazových nápojových obalov. Medzi ďalšie ...

Slovenskú republiku postihla žaloba Európskej komisie za porušenie smernice o skládkach odpadov, ku ktorej došlo od roku 2004Garancia

3.2.2023, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) berie na vedomie rozhodnutie Európskej komisie podať na Slovenskú republiku žalobu na Súdny dvor Európskej únie za nedostatočné dodržiavanie smernice o skládkach odpadov a pripravuje opatrenia na riešenie situácie. Európska komisia v žalobe poukazuje na skutočnosť ...

Výzva na zabezpečovanie a optimalizovanie informačných nástrojov v oblasti vôd: usmernenie č. 1Garancia

2.2.2023, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vydalo Usmernenie č.1 k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC123-2022-76 (ďalej len „76. výzva“), Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán ...

Historicky prvý klimatický zákon je v medzirezortnom pripomienkovom konaníGarancia

1.2.2023, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) predložilo do medzirezortného pripomienkového konania dlho očakávaný klimatický zákon. Návrh zákona vychádza z celospoločenskej požiadavky na riešenie klimatickej krízy a opiera sa o európsku legislatívu. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) ...

Prvý národný park na Dunaji je bližšie k realiteGarancia

31.1.2023, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Minister životného prostredia Ján Budaj podporuje iniciatívu vyhlásiť Národný park Podunajsko. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) v tejto súvislosti poverilo Štátnu ochranu prírody SR vypracovaním projektu a odbornej dokumentácie nového národného parku na Dunaji. Ambíciou MŽP SR je predložiť ...

Zabezpečenie odpadu vo Vysokých Tatrách prináša výsledkyGarancia

31.1.2023, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Fungujúce preventívne opatrenia znižujú konfliktné situácie medveďa hnedého s človekom. V Starom Smokovci vo Vysokých Tatrách sa v roku 2022 vďaka kvalitnému zabezpečeniu kontajnerových stojísk 32-násobne znížili hlásenia o výskyte medveďa oproti roku 2020, v meste Vysoké Tatry 11-násobne. Ministerstvo ...

Podrobnosti k nariadeniu č. 19/2023 Z. z. - nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny a podmienky ich uplatneniaGarancia

26.1.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Dňa 18. januára 2023 nastala účinnosť nariadenia vlády SR č. 19/2023 Z. z. , ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny ...

Podrobnosti k nariadeniu č. 16/2023 Z. z. - nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektrinyGarancia

23.1.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Dňa 13. januára 2023 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 465/2022 Z. z. , ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre ...

Čipy na smetných kontajneroch sú riešením pre domácnosti v otázke správneho separovania odpadu v roku 2023Garancia

20.1.2023, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Martin Daško, PhD. Čipovanie smetných nádob/ kontajnerov na komunálny odpad je aj v januári 2023 stále pre niektoré obce na Slovensku novinkou. Zároveň sa s čipovaním kontajnerov v samosprávach, ktoré zriaďujú daný typ verejnej služby, združujú čipy na viaceré druhy odpadov pod jednu domácnosť. ...

Koniec skládkovania odpadov na Slovensku v roku 2023?Garancia

18.1.2023, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Martin Daško, PhD. Novelizácie odpadového zákona hovorili už dávnejšie o zvýšených cenách za skládkovanie. Bohužiaľ, aj v roku 2023 sa dá očakávať, že budeme stále krajinou plnou skládok odpadov. Samotné skládky sú pritom najnebezpečnejšou voľbou, ako narábať s vyprodukovanými druhmi odpadov. Zákon ...

viac článkov
Najčítanejšie

Nakladanie so stavebným odpadom podľa súčasného zákona o odpadochArchív

22.1.2020, Ing. Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Monika Offertálerová Súčasný zákon o odpadoch (zákon č.  79/2015 Z. z.  v znení neskorších predpisov) vo svojich ustanoveniach rieši aj problematiku nakladania so stavebným odpadom vrátane jeho zberu, zhromažďovania, zhodnocovania a zneškodňovania. Rozlišuje pritom  dva pojmy , ktoré upravujú nakladanie ...

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 08Archív

24.1.2020, Ing. Peter Gallovič, Dr. Peter Krasinec, PhD., MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Peter Gallovič, Dr. Peter Krasinec, PhD., MBA Stiahnuť vzor IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU 1. Názov odpadu: Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky   2. Kód odpadu: 08 01 11   3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Kvapalný odpad s obsahom ...

Evidenčný list odpadu - vyplnený vzorArchív

18.12.2019, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager and Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager and Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Zodpovedná osoba: Ján Odpadár ...

Tlačivo EVIDENČNÝ LIST ODPADUArchív

18.12.2019, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Spôsob vypĺňania tlačiva EVIDENČNÝ LIST ODPADU Evidenčný list odpadu sleduje toky odpadov pre každý kód činnosti a druh alebo poddruh odpadu. Do Evidenčného listu odpadu sa údaje o vzniku odpadu a nakladaní s ním zapisujú priebežne tak, ako vznikajú, ak ide o jednorazový ...

Právna úprava obalov a odpadov z obalov a povinnosti a sankcie, ktoré z nej vyplývajúArchív

17.3.2021, JUDr. Božena Gašparíkova, CSc., Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s. r. o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Božena Gašparíkova, CSc.; Mag. Annamária Tóthová; Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s. r. o.; doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Oblasť obalov je v súčasnosti právne upravená týmito všeobecne záväznými predpismi: Zákon č.  79/2015 Z. z.  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

viac článkov
Najnovšie právne predpisy
  • 2/2023 Z.z. novela zák. č. 220/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 4.1.2023 v čiastke č. 1)
  • 4/2023 Z.z. novela nar. vl. č. 50/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 4.1.2023 v čiastke č. 1)
  • 8/2023 Z.z. novela zák. č. 513/1991 Zb. (vyšlo dňa: 10.1.2023 v čiastke č. 3)
  • 12/2023 Z.z. vo veci vyslovenia nesúladu časti ustanovenia § 4 ods. 1 a časti ustanovenia § 15 ods. 1 písm. f) zákona č. 442/2002 Z. z. s Ústavou SR (vyšlo dňa: 11.1.2023 v čiastke č. 4)
  • 14/2023 Z.z. novela nar. vl. č. 102/2020 Z. z. (vyšlo dňa: 13.1.2023 v čiastke č. 5)
  • 21/2023 Z.z. novela vyhl. č. 134/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 24.1.2023 v čiastke č. 8)
  • 36/2023 Z.z. ustanovuje rozsah oznamovaných údajov súvisiacich s ropou a ropnými výrobkami, na ktoré sa vzťahujú sankcie podľa osobitného predpisu a spôsob ich oznamovania, podrobnosti o označovaní ropy a ropných výrobkov a podrobnosti o vedení hmotnostnej bilancie (vyšlo dňa: 2.2.2023 v čiastke č. 14)
  • 38/2023 Z.z. ustanovuje spôsob určenia výšky nadmerného príjmu z predaja vyrobenej elektriny, strop trhového príjmu, náklad na odchýlku, rozsah informácií potrebných na monitorovanie a podávanie správ Európskej komisii a pevné ceny elektriny pre stanovenie stropu trhového príjmu elektriny vyrobenej z bioplynu, biomasy alebo vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou (vyšlo dňa: 3.2.2023 v čiastke č. 15)
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2023

13.2.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2023. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2023

1.3.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania v roku 2023

9.3.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Zmeny v zákone o odpadoch v roku 2023

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 16.2.2023

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Kalendár
február 2023
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     
 
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ