dnes je 25.9.2023

Najnovšie

Potvrdenia o odbornej príprave a o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy podľa zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonovGarancia

20.9.2023, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Martin Daško, PhD. Najpodstatnejším právnym predpisom definujúcim nebezpečné odpady na Slovensku je zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Ten nebezpečné odpady definuje priamo v § 2 ods. 9 ako odpady, ktoré majú aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť, ktorú určuje osobitný predpis odpadového zákona. Ďalším ...

Kritériá na identifikáciu citlivých oblastí a identifikáciu vôd v zraniteľných oblastiach podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodáchGarancia

19.9.2023, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Martin Daško, PhD. Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 517/2022 Z. z. ustanovuje v § 81 ods. 2 písm. o) podmienky manažmentu rizík v súvislosti s plochami povodí tam ...

Identifikácia miery rizika pre miesta odberu vôd pre ľudskú spotrebu podľa vyhlášky MŽP SR č. 326/2023 Z. z.Garancia

18.9.2023, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Martin Daško, PhD. Jedným z nových vykonávacích predpisov určujúcich konkrétne podmienky manažmentu rizík v súvislosti s plochami povodí tam, kde sa odoberá voda určená na ľudskú spotrebu, ktorá korešponduje so zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/ ...

Podrobnosti k vyhláške č. 354/2023 Z. z. - Vyhláška MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 636/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodochGarancia

13.9.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Základným cieľom novelizácie vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.  636/2004 Z. z. , ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch, prostredníctvom vyhlášky č. 354/2023 Z. z. je zosúladenie ...

Zásady osadenia zariadení na odbery vzoriek na kontrolu kvality vôd podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 636/2004 Z. z.Garancia

13.9.2023, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Martin Daško, PhD. Ministerstvo životného prostredia SR ustanovilo 21. augusta 2023 novú vyhlášku č. 354/2023 Z. z. , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 636/2004 Z. z. , ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie ...

Požiadavky na monitorovanie kontroly kvality surovej vody a technologický proces podľa vyhlášky MŽP SR č. 354/2023 Z. z.Garancia

12.9.2023, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Martin Daško, PhD. Ministerstvo životného prostredia SR vyhláškou č. 354/2023 Z. z. , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 636/2004 Z. z. , ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch v § 7 ustanovuje presné požiadavky na monitorovanie ...

Kategórie kvality surovej vody podľa vyhlášky MŽP SR č. 354/2023 Z. z. a prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií podľa zákona č. 442/2002 Z. z.Garancia

11.9.2023, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Martin Daško, PhD. Národná rada Slovenskej republiky prijala 19. júna 2002 zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach. Zákon priamo upravuje ako zriaďovanie, tak aj prevádzkovanie a následný ...

Podrobnosti k oznámeniu č. 349/2023 Z. z. - Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušiaGarancia

8.9.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Z dôvodu potreby vydania vykonávacieho predpisu k novému zákonu o ochrane ovzdušia, prvým júlovým dňom tohto roku, nadobudla účinnosť vyhláška o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia. Cieľom vyhlášky je ustanoviť členenie a kategorizáciu stacionárnych zdrojov ...

Legislatívna úprava ošetrovania a ochrany drevín pre rok 2023 na SlovenskuGarancia

6.9.2023, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Martin Daško, PhD. Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 170/2021 Z. z. , ktorou sa vykonáva spomenutý Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny nahradila od 1.6.2021 Vyhlášku MŽP SR č. 24/2003 Z. z. a taktiež ruší pôvodnú Vyhlášku MŽP SR č. 213/2000 Z. z. o chránených nerastoch ...

Triedenie a špecifiká komunálneho odpadu podľa § 80 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadochGarancia

5.9.2023, PhDr. Martin Daško, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Martin Daško, PhD. Odpadové hospodárstvo a triedenie odpadu je definované na Slovensku vo viacerých právnych predpisoch. Ide hlavne o Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ďalej Zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom ...

viac článkov
Najčítanejšie

Evidenčný list odpadu - vyplnený vzorArchív

18.12.2019, Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager and Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Peter Gallovič, Mgr. Mária Sadloňová a Mag. Annamária Tóthová Dvořák Hager and Partners, advokátska kancelária, s.r.o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Zodpovedná osoba: Ján Odpadár ...

Vyhláška MŽ SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií s účinnosťou od 25.10.2022Archív

26.10.2022, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Vyhláška MŽ SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií (ďalej aj ako „vyhláška”) s účinnosťou od 25. októbra 2022 stanovuje požiadavky na oddelené resp. selektívne zhromažďovanie jednotlivých stavebných odpadov a materiálov, požiadavky na recykláciu ...

Nakladanie so stavebným odpadom podľa súčasného zákona o odpadochArchív

22.1.2020, Ing. Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Monika Offertálerová Súčasný zákon o odpadoch (zákon č.  79/2015 Z. z.  v znení neskorších predpisov) vo svojich ustanoveniach rieši aj problematiku nakladania so stavebným odpadom vrátane jeho zberu, zhromažďovania, zhodnocovania a zneškodňovania. Rozlišuje pritom  dva pojmy , ktoré upravujú nakladanie ...

Klasifikácia nebezpečných vecíArchív

31.1.2020, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Vymedzenie pojmu nebezpečné veci Nebezpečné veci sú látky a predmety, pre ktorých povahu, vlastnosti alebo stav môže byť v súvislosti s ich prepravou ohrozená bezpečnosť osôb, zvierat a vecí alebo ohrozené životné prostredie. Takéto ...

Výroba bioplynuArchív

20.1.2020, Ing. Peter Gallovič, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Peter Gallovič, doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Jedným z najefektívnejších spôsobov zhodnotenia biologicky rozložiteľných odpadov je výroba bioplynu v bioplynovej stanici. Bioplynové stanice pracujú na princípe anaeróbneho rozkladu substrátov s vysokým obsahom organického uhlíka (TOC, CHSK, BSK). Produktmi ...

viac článkov
Najnovšie právne predpisy
  • 331/2023 Z.z. novela zák. č. 106/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 18.8.2023 v čiastke č. 107)
  • 341/2023 Z.z. novela vyhl. č. 541/2021 Z. z. (vyšlo dňa: 25.8.2023 v čiastke č. 112)
  • 349/2023 Z.z. oprava chyby vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 248/2023 Z. z. (vyšlo dňa: 26.8.2023 v čiastke č. 113)
  • 351/2023 Z.z. ustanovuje obsah, štruktúra, forma, podmienky a spôsob priebežnej aktualizácie a lehoty na zverejnenie kľúčových informácií o dôchodkovom fonde (vyšlo dňa: 5.9.2023 v čiastke č. 114)
  • 352/2023 Z.z. ustanovuje vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa (vyšlo dňa: 5.9.2023 v čiastke č. 114)
  • 354/2023 Z.z. novela vyhl. č. 636/2004 Z. z. (vyšlo dňa: 6.9.2023 v čiastke č. 115)
  • 355/2023 Z.z. novela vyhl. č. 52/2006 Z. z. (vyšlo dňa: 6.9.2023 v čiastke č. 115)
  • 360/2023 Z.z. novela nar. vl. č. 93/2022 Z. z. (vyšlo dňa: 15.9.2023 v čiastke č. 119)
  • 363/2023 Z.z. novela nar. vl. č. 109/2022 Z. z. (vyšlo dňa: 15.9.2023 v čiastke č. 119)
  • 366/2023 Z.z. predlžuje uplatňovanie niektorých opatrení po odvolaní mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (vyšlo dňa: 21.9.2023 v čiastke č. 122)
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania v roku 2023

17.10.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2023

26.10.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2023

8.11.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2023. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2023

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 9.10.2023

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Aktuálne zmeny v legislatíve odpadov v roku 2023

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 7.11.2023

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Kalendár
september 2023
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
Najbližšia povinnosť
25.9.2023 - Spotrebná daň zo zemného plynu

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
Najnovšie články
viac článkov