dnes je 16.8.2022

Najnovšie

Zmeny v zákone o odpadoch - platné od 1.1.2023ZáznamGarancia

11.8.2022, Ing. Peter Gallovič, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:48:58

... Ing. Peter Gallovič Úvodom webinára sú informácie o súčasnom stave právnych predpisov v odpadovom hospodárstve s poukázaním na poslene schválené zmeny a pripravované zmeny. Hlavná časť webinára je venovaná zmenám platným od 1.1.2023, respektíve koncom roku 2022. V závere je prehľad posledné schválených ...

Slovensko má dostatok dreva, nemusí si zničiť chránené územiaGarancia

10.8.2022, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... MŽP je sklamané z návrhov Národného lesníckeho centra (NLC). V súčasnej situácii by mali byť práve NLC tým, kto rozanalyzuje dôvody nedostatku dreva a navrhne optimálne riešenia. Namiesto toho NLC navrhuje ťažiť a predávať kalamitné drevo z národných parkov a chránených území s najvyšším 5. stupňom ochrany ...

V nižnoslanskej bani začali čerpať banské vodyGarancia

10.8.2022, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... V sideritovej bani Nižná Slaná sa začalo čerpanie nekontaminovaných vôd do Kobeliarskeho potoka. Špeciálne technické opatrenie má znížiť hladinu banských vôd a znížiť dotovanie vodou tej časti bane, z ktorej vytekajú silne mineralizované vody do rieky Slaná. Súbežne s tým pokračuje hydrogeologický prieskum ...

Cenovo dostupné drevo pre vykurovanie domácností by malo byť našou spoločnou úlohou, ktorou odpovieme na vyhrážky zastavenia dodávok ruského plynuGarancia

8.8.2022, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Súčasná energetická kríza spojená s ruskou agresiou na Ukrajine zvyšuje v celej Európe tlak na cenu dreva. Dôsledkom môže dôjsť ku nadmerným vývozom dreva do zahraničia a tiež ku nelegálnym ťažbám. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) navrhlo konkrétne riešenie – uprednostňovanie dreva pre ...

Vplyv geotermálneho vrtu v Tatrách na životné prostredie sa má posudzovať podľa zákonaGarancia

8.8.2022, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Prieskumný vrt pre geotermálne vody v Tatranskej Lomnici sa má posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Rozhodlo o tom Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) v rámci mimoodvolacieho konania. Prieskumný vrt pre geotermálne vody v Tatranskej Lomnici sa má posudzovať ...

Čoskoro začne predaj palivového dreva z národných parkov pre domácnostiGarancia

3.8.2022, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Minister Budaj navrhuje ministrovi pôdohospodárstva reguláciu vývozu dreva, aby sa predišlo enormnému rastu cien palivového dreva. Minister Budaj navrhuje ministrovi pôdohospodárstva reguláciu vývozu dreva, aby sa predišlo enormnému rastu cien palivového dreva. V reakcii na pokračujúcu energetickú ...

Nevhodná reakcia Slovenskej lesníckej komory na ministra Jána BudajaGarancia

3.8.2022, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) s prekvapením konštatuje, že osobný status ministra životného prostredia Jána Budaja na sociálnej sieti vyvolal reakciu lesníckeho záujmového združenia. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) s prekvapením konštatuje, že osobný status ministra životného ...

Spoločnými silami dokážeme znížiť ekologický dlhGarancia

1.8.2022, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Ľudstvo žije oddnes (28. júla) na ekologický dlh. Na Slovensku nastal deň vyčerpania prírodných zdrojov zeme už 3. mája. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) upozorňuje, že negatívna skúsenosť s ekologickým dlhom, ktorá sa každoročne opakuje, nám pripomína, že ľudstvo v predstihu vyčerpalo všetky ...

Prioritou v období extrémneho sucha je pitná vodaGarancia

1.8.2022, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... V situácii dlhotrvajúcich horúčav a extrémneho sucha ministerstvo životného prostredia stavia na prvé miesto zásobovanie občanov  pitnou vodou, ako aj ochranu životného prostredia, v tomto prípade najmä živočíchov a biotopov, viazaných na vodu. Tomu sa podriaďujú aj manipulačné poriadky vodných nádrží ...

Zodpovedné správanie v chránených územiach je v čase extrémneho sucha mimoriadne dôležitéGarancia

25.7.2022, Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

... Požiar, ktorý vo štvrtok zachvátil Národný park Veľká Fatra v katastrálnom území obce Liptovské Revúce je už druhým požiarom za posledných 48 hodín v niektorom z deviatich národných parkov na našom území. V stredu horela časť územia v Tatranskom národnom parku. Vo Veľkej Fatre stále zasahujú hasiči aj ...

viac článkov
Najčítanejšie

Nakladanie so stavebným odpadom podľa súčasného zákona o odpadochArchív

22.1.2020, Ing. Monika Offertálerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Monika Offertálerová Súčasný zákon o odpadoch (zákon č.  79/2015 Z. z.  v znení neskorších predpisov) vo svojich ustanoveniach rieši aj problematiku nakladania so stavebným odpadom vrátane jeho zberu, zhromažďovania, zhodnocovania a zneškodňovania. Rozlišuje pritom  dva pojmy , ktoré upravujú nakladanie ...

Identifikačné listy nebezpečných odpadov sk. 08Archív

24.1.2020, Ing. Peter Gallovič, Dr. Peter Krasinec, PhD., MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Peter Gallovič, Dr. Peter Krasinec, PhD., MBA Stiahnuť vzor IDENTIFIKAČNÝ LIST NEBEZPEČNÉHO ODPADU 1. Názov odpadu: Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky   2. Kód odpadu: 08 01 11   3. Fyzikálne a chemické vlastnosti odpadu: Kvapalný odpad s obsahom ...

Právna úprava obalov a odpadov z obalov a povinnosti a sankcie, ktoré z nej vyplývajúArchív

17.3.2021, JUDr. Božena Gašparíkova, CSc., Mag. Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s. r. o., doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Božena Gašparíkova, CSc.; Mag. Annamária Tóthová; Dvořák Hager & Partners advokátska kancelária, s. r. o.; doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Oblasť obalov je v súčasnosti právne upravená týmito všeobecne záväznými predpismi: Zákon č.  79/2015 Z. z.  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020

Výroba bioplynuArchív

20.1.2020, Ing. Peter Gallovič, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Peter Gallovič, doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Jedným z najefektívnejších spôsobov zhodnotenia biologicky rozložiteľných odpadov je výroba bioplynu v bioplynovej stanici. Bioplynové stanice pracujú na princípe anaeróbneho rozkladu substrátov s vysokým obsahom organického uhlíka (TOC, CHSK, BSK). Produktmi ...

Klasifikácia nebezpečných vecíArchív

31.1.2020, Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Pavel Konečný, Ing. Jiří Miletín, doc. JUDr. Boris Balog, PhD. Vymedzenie pojmu nebezpečné veci Nebezpečné veci sú látky a predmety, pre ktorých povahu, vlastnosti alebo stav môže byť v súvislosti s ich prepravou ohrozená bezpečnosť osôb, zvierat a vecí alebo ohrozené životné prostredie. Takéto ...

viac článkov
Najnovšie právne predpisy
  • 249/2022 Z.z. novela niektorých zákonov v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia (vyšlo dňa: 12.7.2022 v čiastke č. 80)
  • 253/2022 Z.z. novela zák. č. 569/2007 Z. z. (vyšlo dňa: 19.7.2022 v čiastke č. 82)
  • 256/2022 Z.z. novela zák. č. 251/2012 Z. z. (vyšlo dňa: 21.7.2022 v čiastke č. 83)
  • 257/2022 Z.z. novela zák. č. 330/1991 Zb. (vyšlo dňa: 21.7.2022 v čiastke č. 83)
  • 258/2022 Z.z. určuje zoznam poľnohospodárskych a potravinárskych komodít a kritická hodnota ich skladových zásob, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti štátu a vzory oznámení (vyšlo dňa: 21.7.2022 v čiastke č. 83)
  • 264/2022 Z.z. o mediálnych službách zákon o mediálnych službách (vyšlo dňa: 23.7.2022 v čiastke č. 85)
  • 268/2022 Z.z. novela zák. č. 64/2019 Z. z. (vyšlo dňa: 23.7.2022 v čiastke č. 85)
  • 278/2022 Z.z. vyhlasuje Národný park Muránska planina, jeho zóny a ochranné pásmo (vyšlo dňa: 2.8.2022 v čiastke č. 89)
  • 281/2022 Z.z. o sumách stravného (vyšlo dňa: 6.8.2022 v čiastke č. 92)
  • 282/2022 Z.z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách (vyšlo dňa: 6.8.2022 v čiastke č. 92)
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2022

18.8.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

19.8.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2022

26.9.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Zmeny v skládkovaní od 1.1.2023

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Dátum: 31.8.2022

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Základné informácie pre prácu odpadára v roku 2022

Lektor: Ing. Mária Hrmová

Dátum: 27.9.2022

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Kalendár
august 2022
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ