dnes je 4.10.2023

Input:

§ 114b - Osobitné úpravy k skládkam odpadov

1.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.11.2 § 114b - Osobitné úpravy k skládkam odpadov

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.


§ 114b

Osobitné úpravy k skládkam odpadov

(1) Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva môže nariadiť prevádzkovateľovi skládky odpadov, ktorý nesplnil povinnosť podať žiadosť o udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. j) a nesplnil všetky požiadavky a podmienky na vydanie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. j), aby vykonal úkony potrebné na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti alebo vykonanie jej rekultivácie v ním určenej lehote. Ak prevádzkovateľ skládky odpadov nevykonal všetky potrebné úkony podľa prvej vety v určenej lehote, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva môže zabezpečiť prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie na stavebné práce, vykonanie týchto úkonov a aj vykonanie prác na účel uzavretia skládky odpadov alebo jej časti alebo vykonanie jej

Najnovšie články
viac článkov