dnes je 27.9.2023

Input:

119/2023 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

119/2023 Z. z.
ZÁKON
zo 17. marca 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 69/2020 Z. z. a zákona č. 388/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V celom texte zákona sa slová „identifikačné číslo” nahrádzajú slovami „identifikačné číslo organizácie” a slová „metrologické overovanie” sa vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „metrologická kontrola23a” v príslušnom tvare.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:

23a§ 19 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.”.
2. V celom texte zákona sa vypúšťajú slová „pramenitá voda”, „a pramenitá voda” a „alebo pramenitá voda” vo všetkých tvaroch.
3. V § 1 ods. 1 písm. d) druhom bode sa vypúšťajú slová „a rádioaktívneho materiálu”.
4. V § 1 ods. 1 písm. e) sa čiarka za slovami „pitnej vody” nahrádza slovom „a”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa.
5. V § 2 ods. 1 písmeno d) znie:
„d) činnosť vedúca k ožiareniu je ľudská aktivita, ktorá môže viesť k zvýšeniu ožiarenia fyzických osôb a riadi sa ako plánovaná situácia ožiarenia; za činnosť vedúcu k ožiareniu sa považuje ožiarenie
1. umelým zdrojom ionizujúceho žiarenia, najmä
1a. výroba, produkcia, spracovanie, držba, nakladanie, použitie, predaj, skladovanie, preprava, dovoz, distribúcia, vývoz, odstraňovanie a ukladanie rádioaktívneho materiálu,
1b. výroba a prevádzka elektrického prístroja, ktorý vyžaruje ionizujúce žiarenie a obsahuje súčasti, ktoré pracujú s potenciálovým rozdielom väčším ako 5 kV,
2. prírodným ionizujúcim žiarením, keď sa prírodné rádionuklidy spracovávajú pre ich rádioaktívne vlastnosti, štiepne vlastnosti alebo množivé vlastnosti,
3. prírodným rádioaktívnym materiálom,”.
6. V § 2 ods. 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e) činnosť v prostredí s prírodným ionizujúcim žiarením je pracovná činnosť, ktorá vedie k ožiareniu fyzickej osoby prírodnými zdrojmi žiarenia, ktoré nie je zanedbateľné z hľadiska radiačnej ochrany; zahŕňa spracovanie materiálu obsahujúceho prírodné rádionuklidy, nakladanie s materiálom, v ktorom obsah prírodných rádionuklidov bol zvýšený technologickým procesom, prácu v podzemí, a ožiarenie posádky lietadla alebo posádky kozmickej lode a prácu na pracovisku s ožiarením radónom,”.

Doterajšie písmená e) až bv) sa označujú ako písmená f) až bw).
7. V § 2 ods. 1 písm. ag) sa vypúšťajú slová „možným zvýšeným” a slová „z radónu” sa nahrádzajú slovom „radónom”.
8. V § 2 ods. 1 písm. ap) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o ožiarenie radónom, za pracovisko sa považuje priestor, kde priemerná ročná hodnota objemovej aktivity radónu prekročí referenčnú úroveň 300 Bq.m-3,”.
9. V § 2 ods. 1 sa za písmeno ax) vkladá nové písmeno ay),
Najnovšie články
viac článkov