dnes je 24.7.2024

Input:

127/2024 Z.z., Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

127/2024 Z. z.
ZÁKON
z 21. mája 2024,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 207/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 198/2014 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 240/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 310/2018 Z. z., zákona č. 150/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 356/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 74/2020 Z. z., zákona č. 6/2022 Z. z., zákona č. 377/2022 Z. z. a zákona č. 272/2023 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. V § 40 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) ak je vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti s nežiaducim výskytom medveďa hnedého podľa osobitného predpisu.68a”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 68a znie:

68a§ 3 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 127/2024 Z. z.”.
2. V § 81 sa odsek 2 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„r) povolenie výnimky podľa § 40 ods. 3 v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie podľa osobitného predpisu.112a”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 112a znie:

112a§ 3b ods. 2 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 127/2024 Z. z.”.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 222/1996 Z. z., zákona č. 117/1998 Z. z., zákona č. 252/2001 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 568/2005 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z., zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 176/2021 Z. z., zákona č. 55/2022 Z. z., zákona č. 146/2023 Z. z. a zákona č. 205/2023 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. V § 3 ods. 2 úvodnej vete sa za slová „smogová situácia,1ba” vkladajú slová „nežiaduci výskyt medveďa hnedého,”.
2. V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) nežiaduci výskyt medveďa hnedého je mimoriadna udalosť, ktorá je vyhodnotená