dnes je 30.9.2023

Input:

§ 135eb - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2020

1.11.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.3.5 § 135eb - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2020

doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

§ 135eb


(1)Programy vypracované podľa § 9 tohto zákona v znení účinnom do 30. júna 2020, sa považujú za programy podľa tohto zákona a zostávajú v platnosti.

(2) Súhlas na využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu pre vlastníka a súhlas na vykonávanie prípravy na opätovné použitie, vydaný podľa doterajších predpisov, je jeho držiteľ povinný predložiť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na preskúmanie do 30. septembra 2020. Súhlasy, ktoré mali byť a neboli predložené na preskúmanie podľa prvej vety, strácajú platnosť.

(3) Organizácia zodpovednosti výrobcov, ktorá má platnú autorizáciu na výkon činnosti podľa § 89 ods. 1 písm. b), si povinnosť podľa § 28 ods. 4 písm. ag) prvýkrát plní v roku 2021.

(4) Tretia osoba, ktorá má platnú

Najnovšie články
viac článkov