dnes je 22.7.2024

Input:

137/2010 Z.z., Zákon o ovzduší, v znení účinnom k 1.7.2018

137/2010 Z.z.
[zrušené č. 146/2023 Z.z.]
zákon
z 3. marca 2010
o ovzduší
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
318/2012 Z.z.
1. 11. 2012
mení a dopĺňa 81 novelizačných bodov
180/2013 Z.z.
1. 10. 2013
mení 3 novelizačné body
350/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 14 novelizačných bodov
293/2017 Z.z.
1. 12. 2017
mení a dopĺňa 67 novelizačných bodov
194/2018 Z.z.
1. 7. 2018
mení a dopĺňa 27 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Prvá časť
Základné ustanovenia
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) ochranu ovzdušia,
b) prípustnú mieru znečisťovania ovzdušia,
c) národné záväzky znižovania emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia, ak ide o antropogénne emisie,
d) vymedzenie a určenie cieľov pre kvalitu ovzdušia určených na zabránenie, prevenciu alebo zníženie škodlivých vplyvov na zdravie ľudí a životné prostredie ako celok,
e) získavanie informácií o kvalite ovzdušia,
f) hodnotenie kvality ovzdušia a informovanie verejnosti o kvalite ovzdušia,
g) monitorovanie dlhodobých trendov a zlepšení, ktoré vyplývajú z vnútroštátnych opatrení a opatrení Európskej únie,
h) práva a povinnosti osôb pri ochrane ovzdušia,
i) osvedčovanie odbornej spôsobilosti a povinnosti oprávnených posudzovateľov pri vyhotovovaní odborných posudkov alebo čiastkových odborných posudkov,
j) oprávnené merania, kalibrácie, skúšky a inšpekciu zhody,
k) pôsobnosť orgánov štátnej správy ochrany ovzdušia,
l) správne delikty v oblasti ochrany ovzdušia.
(2) Tento zákon sa nevzťahuje na vnášanie rádioaktívnych látok do ovzdušia.1)
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) ovzduším okolité ovzdušie v troposfére okrem ovzdušia v pracovných priestoroch podľa osobitného predpisu,1a) do ktorých nemá verejnosť pravidelný prístup,
b) znečisťujúcou látkou akákoľvek látka prítomná v ovzduší alebo vnášaná do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo na životné prostredie ako celok, okrem látky, ktorej vnášanie do životného prostredia je upravené osobitným predpisom,2)
c) stálym meraním meranie úrovne znečistenia ovzdušia uskutočňované na stálych miestach kontinuálne alebo občasným vzorkovaním, ktoré pri dodržaní cieľov v kvalite údajov určuje úroveň znečistenia ovzdušia,
d) indikatívnym meraním meranie, ktoré spĺňa ciele v kvalite údajov, ktoré sú menej prísne ako tie, ktoré sa vyžadujú pre stále merania,
e) mestským pozaďovým miestom miesto v mestských oblastiach, kde sú úrovne znečistenia ovzdušia reprezentatívne pre expozíciu bežného mestského obyvateľstva,
f) prevádzkovateľom zdroja znečisťovania ovzdušia osoba, ktorá má právo prevádzkovať alebo riadiť zdroj znečisťovania ovzdušia,
g) emisiou uvoľňovanie znečisťujúcej látky z bodového zdroja alebo difúzneho zdroja do ovzdušia,
h) spaľovňou odpadov stacionárne technické zariadenie alebo prenosné technické zariadenie, ktoré slúži na tepelnú úpravu odpadov3) s využitím alebo bez využitia tepla vznikajúceho pri spaľovaní; sú to zariadenia na spaľovanie odpadov oxidáciou, zariadenia na iné postupy tepelnej úpravy odpadov, ako je pyrolýza, splyňovanie alebo plazmové procesy, ak sa látky vzniknuté pri týchto postupoch následne spália,
i) zariadením na spoluspaľovanie odpadov stacionárne technické zariadenie alebo prenosné technické zariadenie, ktorého hlavným účelom je výroba energie alebo iného materiálového produktu, v ktorom sa odpady používajú ako riadne palivo alebo prídavné palivo alebo v ktorom sa odpady tepelne upravujú na účely ich zneškodnenia oxidáciou