dnes je 22.7.2024

Input:

139/1998 Z.z., Zákon o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch, v znení účinnom k 1.1.2020

139/1998 Z.z.
ZÁKON
z 2. apríla 1998
o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
633/2004 Z.z.
1. 12. 2004
dopĺňa § 9
330/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení § 5 a § 8
455/2007 Z.z.
1. 11. 2007
dopĺňa prílohu č. 1
393/2008 Z.z.
1. 11. 2008
dopĺňa §4
461/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení § 39
77/2009 Z.z.
1. 4. 2009
mení a dopĺňa 15 novelizačných bodov a prílohy
468/2009 Z.z.
1. 1. 2010
mení a dopĺňa 16 novelizačných bodov
43/2011 Z.z.
1. 3. 2011
mení a dopĺňa 14 novelizačných bodov
362/2011 Z.z.
1. 12. 2011
mení a dopĺňa 6 novelizačných boov
40/2013 Z.z.
1. 4. 2013
mení a dopĺňa 19 novelizačných bodov
43/2014 Z.z.
15. 3. 2014
mení a dopĺňa 14 novelizačných bodov
148/2015 Z.z.
1. 10. 2015
dopĺňa 3 novelizačné body
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení § 5 a dopĺňa § 42b
288/2017 Z.z.
1. 12. 2017
mení a dopĺňa 21 novelizačných bodov
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení a dopĺňa § 8 a poznámku pod čiarou
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
dopĺňa § 5 a poznámku pod čiarou
287/2018 Z.z.
1. 11. 2018
mení a dopĺňa 22 novelizačných bodov
35/2019 Z.z.
1. 7. 2019
mení § 4 a poznámku pod čiarou
372/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa 28 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje podmienky na pestovanie, spracovanie, výrobu, kontrolu, veľkodistribúciu, výdaj, používanie na vedecké, výskumné, výučbové a expertízne činnosti, na dovoz, vývoz, tranzit a prepravu omamných látok, psychotropných látok a prípravkov (ďalej len „omamné a psychotropné látky”) a na nakladanie s odpadmi s obsahom omamných a psychotropných látok.
§ 2
Základné pojmy
(1) Omamné látky sú látky vyvolávajúce návyk a psychickú a fyzickú závislosť ľudí charakterizovanú zmenami správania sa so závažnými zdravotnými a psychosociálnymi následkami, na ktoré sa vzťahuje medzinárodný dohovor, ktorým je Slovenská republika viazaná.1)
(2) Psychotropné látky sú látky ovplyvňujúce stav ľudskej psychiky pôsobením na centrálny nervový systém s menej závažnými zdravotnými a psychosociálnymi následkami, na ktoré sa vzťahuje medzinárodný dohovor, ktorým je Slovenská republika viazaná.1a)
(3) Za omamnú látku a psychotropnú látku sa považuje aj látka v čistej forme alebo v prípravku,
a) na ktorú sa nevzťahujú medzinárodné dohovory, ktorými je Slovenská republika viazaná,1aa)
b) ktorá môže predstavovať porovnateľné zdravotné riziko alebo spoločenské riziko ako látka, na ktorú sa vzťahujú medzinárodné dohovory, ktorými je Slovenská republika viazaná,1aa) a
c) ktorá sa má na základe osobitného predpisu1ab) podrobiť kontrolným opatreniam.
(4) Prípravky sú zmesi obsahujúce jednu alebo viac
a) omamných látok alebo psychotropných látok, a to bez ohľadu na ich fyzikálny stav, okrem prírodne sa vyskytujúcich zmesí látok a roztokov látok,
b) potenciálne rizikových látok, ktorých chemická štruktúra a predpokladané účinky sú podobné ako pri omamných látkach alebo psychotropných látkach (ďalej len „riziková látka”), alebo
c) látok, na ktoré sa nevzťahujú medzinárodné dohovory, ktorými je Slovenská republika viazaná,1aa) a ktoré môžu predstavovať porovnateľné zdravotné riziko alebo spoločenské riziko ako látky, na ktoré sa vzťahujú medzinárodné dohovory, ktorými je Slovenská republika viazaná.1aa)
(5) Spracovanie na účely tohto zákona je
a) zužitkovanie konopy na získanie vlákna alebo semien,
b) separovanie semien maku siateho z makovej slamy.
(6) Výroba na účely tohto zákona je
a) zužitkovanie makovej slamy na koncentrát makovej slamy,
b) zužitkovanie konopy na
1. koncentrát konopy,
2. tinktúru (etanolový výluh),
3. extrakt (vodný výluh),
4. živicu,
5. poloprodukt alebo výrobok určený na iný účel ako liek s obsahom omamnej látky alebo psychotropnej látky,
c) izolácia omamných látok alebo psychotropných látok II. skupiny alebo III. skupiny z
1. makovej slamy,
2. konopy,
d) syntéza omamných látok alebo psychotropných látok II. skupiny alebo III. skupiny,
e) výroba liekov s obsahom omamných látok alebo psychotropných látok II. skupiny alebo III. skupiny.
(6) Výroba na účely tohto zákona je spracovanie makovej slamy na koncentrát makovej slamy, izolácia alebo syntéza omamných a psychotropných látok, alebo výroba liekov s obsahom omamných a psychotropných