dnes je 24.7.2024

Input:

158/2024 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

158/2024 Z. z.
ZÁKON
z 12. júna 2024,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 461/2008 Z. z. a zákona č. 170/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 5 ods. 2 písm. d) sa za slovo „rokov” vkladá čiarka a slová „ak v § 11 nie je ustanovené inak,”.
2. V § 7 ods. 2 písm. g) sa za slovo „Komisie” vkladajú slová „prostredníctvom registra údajov7a”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

7aČl. 2 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1010 z 5. júna 2019 o zosúladení povinností podávania správ v oblasti právnych predpisov týkajúcich sa životného prostredia a o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 a (EÚ) č. 995/2010, smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EÚ, nariadení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005 a smernice Rady 86/278/EHS (Ú. v. EÚ L 170, 25. 6. 2019).”.
3. Za § 10 sa vkladá § 11, ktorý znie:
㤠11
(1) Povinnosť podľa § 5 ods. 2 písm. d) sa považuje za splnenú, ak fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba podľa § 5 ods. 1 splní túto povinnosť najneskôr do 18. júla 2024.
(2) Lehota na opakované plnenie povinnosti podľa § 5 ods. 2 písm. d) začne plynúť od 18. júla 2024.”.
4. § 12 vrátane nadpisu znie:
㤠12
Transpozičné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.”.
5. Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 2 k zákonu č. 2/2005 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES z 25. júna 2002, ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku (Ú. v. ES L 189, 18. 7. 2002) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú. v. EÚ L 311, 21. 11. 2008) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1243 z 20. júna 2019 (Ú. v. EÚ L 198, 25. 7. 2019).
2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1010 z 5. júna 2019 o zosúladení povinností podávania správ v oblasti právnych predpisov týkajúcich sa životného prostredia a o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 a (EÚ) č. 995/2010, smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EÚ, nariadení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005 a smernice Rady 86/278/EHS (Ú. v. EÚ L 170, 25. 6. 2019).”.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. júla 2024.
 
Peter Pellegrini v. r.
v z. Peter Žiga v. r.
v z. Robert Kaliňák v. r.