dnes je 13.4.2024

Input:

17/2004 Z.z., Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov, v znení účinnom k 1.1.2014

17/2004 Z.z.
[zrušené č. 329/2018 Z.z.]
ZÁKON
zo 4. decembra 2003
o poplatkoch za uloženie odpadov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
587/2004 Z.z.
1. 1. 2005
mení § 5
515/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení § 5
434/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 12 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Úvodné ustanovenie
(1) Tento zákon upravuje platenie poplatkov za uloženie odpadov1)
a) na skládku odpadov2) (ďalej len „skládka”),
b) na odkalisko.
(2) Odkaliskom sa na účely tohto zákona rozumie priestor zabezpečený hrádzovým systémom, na ktorý sa ukladá prevažne hydraulicky dopravovaný odpad (kal), s výnimkou odkalísk, na ktorých sa ukladajú kaly produkované banskou činnosťou.3) Zoznam odkalísk, na ktoré sa vzťahuje spoplatnenie podľa tohto zákona, uverejňuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vo svojom vestníku.
§ 2
Poplatková povinnosť
(1) Poplatok za uloženie odpadu na skládku alebo odkalisko platí posledný držiteľ odpadu4) (ďalej len „poplatník”). Poplatníkom za komunálny odpad je obec.5) Poplatníkom je aj prevádzkovateľ skládky alebo odkaliska, a to aj vtedy, ak skládka alebo odkalisko je na jeho pozemku.
(2) Poplatok za uloženie odpadov sa neplatí za uloženie inertných odpadov6) na skládku, ak sa na tejto skládke použijú na stavebné, sanačné, rekonštrukčné, zásypové práce a na prekrývanie jednotlivých vrstiev odpadu; to neplatí na skládkach pre inertný odpad.
§ 3
Výpočet poplatku
(1) Poplatník je povinný zaradiť odpad na účel platenia poplatku za uloženie odpadov podľa prílohy č. 1 alebo prílohy č. 2.
(2) Množstvo odpadu na určenie poplatku za uloženie odpadu na skládku zisťuje jej prevádzkovateľ vážením na skládke.
(3) Poplatok za uloženie odpadu na skládku sa vypočíta ako súčin množstva odpadu a sadzby za položku odpadu, ktorá je uvedená v prílohe č. 1.
(4) Množstvo odpadu na určenie poplatku za uloženie odpadu na odkalisko zisťuje jeho prevádzkovateľ meraním množstva kalu. Ak odkalisko nie je na tento účel vybavené vhodným zariadením, prevádzkovateľ odkaliska určí množstvo odpadu z podkladov držiteľa odpadu na základe materiálovej bilancie technologického procesu, pri ktorom odpad vzniká. Množstvo vody pridanej na účel hydraulickej dopravy sa pritom odpočítava.
(5) V prípade spätnej ťažby a využívania odpadov uložených na odkalisku, ak bol za ich uloženie zaplatený poplatok za uloženie odpadu, poplatok za uloženie odpadu na odkalisko sa platí najviac do výšky projektovanej kapacity odkaliska.
(6) Poplatok za uloženie odpadu na odkalisko sa vypočíta ako súčin množstva odpadu a sadzby za položku odpadu, ktorá je uvedená v prílohe č. 2.
(7) Za správnosť výpočtu výšky poplatku za uloženie odpadu zodpovedá prevádzkovateľ skládky alebo odkaliska.
§ 4
Platenie, rozdelenie a odvod poplatku za uloženie odpadu a ohlasovacia povinnosť
(1) Poplatník je povinný zaplatiť poplatok za uloženie odpadu, ktorý vyberie prevádzkovateľ skládky alebo odkaliska, do 15 dní po ukončení mesiaca, v ktorom bol uložený odpad.
(2) Za rozdelenie príjmov z poplatkov za uloženie odpadov podľa odsekov 3 a 4 a za ich odvedenie zodpovedá prevádzkovateľ skládky alebo odkaliska.
(3) Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku v členení podľa prílohy č. 1 sú príjmom rozpočtu obce alebo obcí, v ktorých katastrálnom území sa skládka nachádza. Ak sa