dnes je 27.9.2023

Input:

186/2023 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

186/2023 Z. z.
ZÁKON
z 10. mája 2023,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 332/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 296/2019 Z. z. a zákona č. 535/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 písm. a) sa na konci vypúšťa text „(EUA)”.
2. V § 2 písm. k) sa za slovom „dopravy” vypúšťa text „(aEUA alebo EUAA)”.
3. V § 2 písm. m) sa na konci pripájajú tieto slová: „a na roky 2021 až 2030 ustanovené osobitným prepisom,1aa”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:

1aaČl. 3 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/842 z 30. mája 2018 o záväznom ročnom znižovaní emisií skleníkových plynov členskými štátmi v rokoch 2021 až 2030, ktorým sa prispieva k opatreniam v oblasti klímy zameraným na splnenie záväzkov podľa Parížskej dohody, a o zmene nariadenia (EÚ) č. 525/2013 (Ú. v. EÚ L 156, 19. 6. 2018).”.
4. V § 2 sa vypúšťa písmeno o).

Doterajšie písmená p) až r) sa označujú ako písmená o) až q).
5. V § 3 ods. 2 písm. a) prvom bode sa vypúšťajú slová „a miesto podnikania” a na konci sa pripája slovo „organizácie”.
6. V § 3 ods. 2 písm. a) druhom bode sa za slovo „číslo” vkladá slovo „organizácie”.
7. Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

1aVykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2066 z 19. decembra 2018 o monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, ktorým sa mení nariadenie Komisie (EÚ) č. 601/2012 (Ú. v. EÚ L 334, 31. 12. 2018) v platnom znení.”.
8. V § 3 ods. 2 sa vypúšťa písmeno i).
9. V § 3 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
10. V § 3 ods. 3 sa slová „odsekov 2 a 3” nahrádzajú slovami „odseku 2”.
11. V § 5 ods. 3 písm. e) sa slová „iné kvóty ako kvóty vydané podľa § 14 a 15” nahrádzajú slovom „kvóty” a vypúšťajú sa slová „s výnimkou leteckej prevádzky, ak ide o účastníka systému obchodovania”.
12. V § 5 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „a organizácii poverenej ministerstvom správou registra pre kvóty skleníkových plynov (ďalej len „vnútroštátny správca”)”.
13. V § 6 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „a každú významnú zmenu kapacity prevádzky8”.
14. V § 6 ods. 1 druhej vete sa za slovom „obchodovania” vypúšťa čiarka a slová „ak jej prevádzkovateľ nezostane dobrovoľným účastníkom systému obchodovania”.
15. V § 6 ods. 1 tretej vete sa slová „§ 3 ods. 4” nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 3”.
16. V § 6 odsek 2 znie:
„(2) Okresný úrad zruší vydané povolenie na vypúšťanie emisií skleníkových
Najnovšie články
viac článkov