dnes je 27.9.2023

Input:

190/2023 Z.z., Zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

190/2023 Z. z.
ZÁKON
z 10. mája 2023
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Poplatková povinnosť
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len „poplatok”) platí za podmienok ustanovených v zákone právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ, ktoré prevádzkujú stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia,1) (ďalej len „prevádzkovateľ zdroja”) za vypúšťanie znečisťujúcich látok uvedených v prílohe č. 1 do ovzdušia (ďalej len „emisie”) z
a) veľkého zdroja2) alebo stredného zdroja,3)
b) malého zdroja,4) ak to ustanoví obec vo všeobecne záväznom nariadení.
§ 2
Poplatok za emisie z veľkého zdroja alebo stredného zdroja a jeho výpočet
(1) Základom poplatku za emisie z veľkého zdroja alebo stredného zdroja je množstvo emisií vypustených za obdobie
a) predchádzajúceho kalendárneho roka,
b) prevádzky zdroja v príslušnom roku do dátumu, ku ktorému došlo k zmene prevádzkovateľa zdroja podľa § 1 písm. a) alebo k zániku veľkého zdroja alebo stredného zdroja.
(2) Poplatok za emisie z veľkého zdroja alebo stredného zdroja sa vypočíta na základe údajov oznámených podľa § 4 ods. 1 až 4 a podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 2, pričom
a) základné poplatky za emisie sú uvedené v prílohe č. 2 tabuľke č. 1,
b) kompenzačný koeficient uvedený v prílohe č. 2 tabuľke č. 2 sa uplatňuje podľa roku vypustenia emisií; od roku 2031 kompenzačný koeficient zahŕňa aj priemernú mieru inflácie potvrdenú Štatistickým úradom Slovenskej republiky od roku 2030,
c) pri výpočte poplatku za emisiu, pre ktorú sú určené odchylné hodnoty z emisných limitov a ide o zdroj, ktorý je súčasťou prevádzky podľa osobitného predpisu,5) sa použije aj koeficient odchylnej hodnoty KOH = 3,
d) poplatková povinnosť podľa § 1 sa uplatňuje aj počas skúšobnej prevádzky zdroja,
e) poplatok za emisie sa zaokrúhľuje na celé euro smerom nadol,
f) poplatok za emisie oxidu uhoľnatého sa vypočíta len z veľkého zdroja alebo stredného zdroja
1. nezaradeného do systému obchodovania s emisnými kvótami6) a
2. zaradeného do systému obchodovania s emisnými kvótami, ak ide o emisie zo spaľovania biomasy a bioplynu.
(3) Ročný poplatok za emisie pozostáva zo súčtu poplatkov za emisie vypustené za predchádzajúci kalendárny rok za všetky veľké zdroje alebo stredné zdroje, ktoré prevádzkovateľ zdroja podľa § 1 písm. a) prevádzkuje v jednom okrese.
(4) Okresný úrad, v územnom obvode ktorého je veľký zdroj alebo stredný zdroj umiestnený, určí poplatok za emisie rozhodnutím ako
a) ročný poplatok za emisie podľa odseku 3,
b) poplatok za emisie za obdobie prevádzky zdroja podľa odseku 1 písm. b).
§ 3
Poplatok za emisie z malého zdroja a jeho výpočet
(1) Poplatok za emisie z malého zdroja uvedeného v prílohe č. 3 časti A. sa platí, ak to všeobecne záväzným nariadením ustanoví obec, na území ktorej je tento malý zdroj umiestnený.
(2) Základom poplatku za emisie z malého zdroja je údaj o množstve ustanovenej veličiny uvedený v prílohe č. 3 časti B. za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka.
(3) Poplatok za emisie z malého zdroja sa vypočíta na základe údajov oznámených podľa § 4 ods. 5 podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 3 časti C., pričom poplatok za
Najnovšie články
viac článkov