dnes je 24.6.2024

Input:

192/2022 Z.z., Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov

192/2022 Z. z.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 16. mája 2022,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení vyhlášky č. 14/2017 Z. z., vyhlášky č. 324/2017 Z. z., vyhlášky č. 186/2018 Z. z., vyhlášky č. 380/2018 Z. z., vyhlášky č. 266/2020 Z. z., vyhlášky č. 368/2020 Z. z. a vyhlášky č. 25/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. Nadpis § 1 znie:
„Zápis, zmena a výmaz v Registri výrobcov vyhradeného výrobku a Register výrobcov vyhradeného výrobku
[k § 30 zákona]”
2. V § 1 ods. 1 sa slová „Žiadosť o zápis do Registra” nahrádzajú slovami „Žiadosť o zápis, zmenu a výmaz v Registri”.
3. V § 1 ods. 3 sa slová „zápis výrobcu elektrozariadení do Registra” nahrádzajú slovami „zápis, zmenu a výmaz výrobcu elektrozariadení v Registri”.
4. § 3 vrátane nadpisu znie:
㤠3
Správa o činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov, obsah a zverejňované údaje
(1) Správa o činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov (ďalej len „správa”) doručovaná ministerstvu podľa § 28 ods. 9 zákona obsahuje najmä
a) údaje o množstve vyhradeného prúdu odpadu, pre ktorý organizácia zodpovednosti výrobcov zabezpečila zber, prepravu, prípravu na opätovné použitie, zhodnotenie, recykláciu, spracovanie a zneškodnenie,
b) identifikáciu osôb, ktorých prostredníctvom organizácia zodpovednosti výrobcov zabezpečila činnosti uvedené v písmene a), vrátane osôb pôsobiacich mimo územia Slovenskej republiky s konkrétnym uvedením druhu a množstva odpadu pri jednotlivej osobe, ktorá sa v správe vykoná prostredníctvom týchto údajov:
1. obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania,
2. osobné údaje fyzickej osoby - podnikateľa a osobné údaje štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu právnickej osoby v rozsahu meno a priezvisko,
3. identifikačné číslo organizácie (IČO) a európske daňové identifikačné číslo (DIČ) alebo národné daňové číslo (IČ DPH),
4. meno a priezvisko kontaktnej osoby, číslo telefónu, číslo faxu a e-mailová adresa,
5. číslo a dátum vydania rozhodnutia, ktoré ich oprávňuje na výkon predmetnej činnosti nakladania s odpadom, a názov orgánu, ktorý ho vydal,
6. informácie o postupe výberu osôb, ktorých prostredníctvom organizácia zodpovednosti výrobcov zabezpečila činnosti uvedené v písmene a),
c) informácie o spôsobe zabezpečenia zberu, zhodnotenia, recyklácie, spracovania a zneškodnenia vyhradeného
Najnovšie články
viac článkov